No. 99.Woensdag" 18 Maart 1863. 3de Jaarg. ALGEMEENKf' ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Nieuws- en Advertentieblad bit Weekblad tvordl el ken Woensdag-morgen uilgegeven bij J. Sturm, le ISeuzen. be pi ijs is 80 cents in de drie tnaanden en franco per Host 95 cents. Men abonneerl zich bij alle BoekhandelnrenPostdirecleuren en Brievenbushouders. Advertenlien gelieve men nan den Uilnerer intezenden uiterlijk bingsdag des namiddags ten 6 tire de prigs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor el ken regel tneer 10 cents behalve 35 cents zeqelreql v'oor el he plant sing BINWERJIiANDSCHE BERISTEN. Hel dezer dagen uilgegeven Slaatsblad no. 10 lie vat een koninklijk besluit, houdentlo Impaling dat de vroeger geuoineri hesiuiten oinlrent het daarstellen van eenen nieuvven afstuudswijzer niel van loepussing zijn op de bcrekening der reis- kost«n in strafznken waaromlreiil de tij lens tiedoeide besluilen beslaande verordeningen van toepassiug moeten blijven. Bij het ministcrie van kolonicn bestaat het voornemen om voortdurend enkele Imlische amh- tcnaren, met verlof hier aanwezig, lijdelijk aan hel department te verhinden. In de zilling van do Iweede kamer der slalen-generaal vail 12 ile/.er is het vvetaonlwerp lot regeling van hel middelhaar onderwijs, met 40 tegen 25 slemrnen aangenomen. Axel, 15 Maart. Ileden moglen wij het aangename herigt vernemen, dat ds. J. G. Blaauiv predikant te Steenderen en Bronkhorsl, hot be- roep naar deze geineente heeft aangenomen. Groede 14 Maart. Zondag 8 dezer om- streeks 6 ore des avonds, kwam uit het vvesten een donderhni opzelten, die zich echler splitste in twee deelen waarvan een zich noordwaarls wendiie, doch het andere zonder zich in don- der of Idiksem te ontlasten over <leze plaals trok. Ongeveer le 6j uur, toen een zwaro vvolk over den loren der groote kerk heen trok ver- toorule zich op den spils van dien toren, aan den voel van hel kruis, een vnrige long van een holder willicht, allengs grooter wordende die de lengte hereikte van een mans arm en eene daaraan geevenredigde hreedte dit ver- schijnsel duurde omslreeks 7 a 8 minuten en deed velen gelooven aan brand in do toren- spits. Het was, zooals de eenigzins in de na- tuurkunde ingewijde lezer reeds za! begrepen hebben, hel zoogenaamde Sinl-Elmtisvuvr hoewel dit echter meest op spitse uiteinden van slangcn of andere voorwerpen wordt waargo- nomen. Groecle 16 Maart. Men verneemtdat er van wege hel minislcrie van oorlog aan hel U.K.. kerkbestnur dezer geineente is ler kennis gebragt, dat er na advies van gedep. van Zeeland af- vvijzend is beslisl op eene aanvraag van genoemd bestuur om eene subsidie van f 500 le beko- men tot oprigling van zilplaalsen in de kerk voor de R. K. militairen van hel garnizoen te Rreskens. Ilot'li 14 Maart. Ileden is tot welhouder dezer geineente benoemd de heer P.vanWijk, in plaals van den heer A. Riemensoverleden. SSonf t'aiisso 14 Maart. De rand dezer ge- meenie heeft besloten de jaarwedden voor de te benoemen onderwijzers aan de op te rig ten scholen in de buurten Noordstraat en Molenhoek of Ter Hole, met 100 le verhoogen, en alzoo to bepalen jop f 500 benevens vrije vvoning of eene som van f 30 voor huishuur. Re gelegen- heid om naar deze betrekkingen te solliciteren is op nieuvv opengesleld tot den 15 April e. k. Dezer dagen is, bij bevelschrifl der arron- dissements-reglbank le Middelbnrg naar den procureur generaal bij het provincial gereglshof in Zeeland verwezen de persoon van Pieler Faas van heroep slagler ter zake van moordaanslag ondernomen in December II. op Anna Elisabeth Uoevenagelte Biervlietvvelke hij, na haar des avonds te hebben opgewachtmet hel doel om haar het leven te ontnemen, aatigegrepen en met een rnes eene verwonding aan de linker- zijde van den hals toegebragt heeft zijnde hij door lijdig opgedaagde hulp in zijnen loeleg om haar te dooden verhinderd. Bij de Hervormde geineente te Wolfaarlsdijk, vvelke gedurende haar tiestaan si nils 1 582 achler- eenvolgend door 29 predikanten is bediend gewor- den is den 11 dezer, als eene zesde poging ter vervnlling der vacature, beroepen ds. Willem Jacobus Geselschap sederl 29 Junij 1862 pred. te Heemstede, Ds. G. b. Kruijfte Koudekerke, heeft op 1 dezer aan de geineente bekeml gemaakt, dat hij het heroep naar Ondewater in ernstige overweging wenschl te nemen. Dezer dagen reed ieinand des avonds, ter- wijl het zeer donkcr was, in een rijluig van den Yersekeinlam naar Goes. Bij K.apelle zag hij vlak voor het paard iels liggen, Het paird in goede draf staple er met de voor poolen over heen doch bleef toen van zelf stdstaau. Hel was een dronkaard die op deze vreemde plaals zijn roes uitsliep. Tusschen de vier pooten van het paard gelegen had hij niel het iniusle letse! bekomen, Wei een bewijs hoe dieren hel trappen op levende voorwerpen vermijden. Een landman uil de omslreken van Delft heeft op 6 dezer do eerslo grasboler van dit jaar, aan Z. M. den koning ten geschenke aan- geboden. Omtrent het besluit ler regeling van de kweslie der scholen to Vledder (zie ons vorig no.), heheist het Volksbladvan den hoogleeraar de Bosch Kempereen belangrijk arlikelwaarin het koninklijk besluit, genomen op voordragt van den minister van binnenl. zaken, wordt ge noemd even onwettig als doclloos. Volgens opgavo heeft de collecle ten be hoove van het foods voor noodlijdende keiken en personen,in 1S62, in de gezamenlijke classi- cale ressorten opgebragt de gewone collecle f28,215 03 en do huilengewone 21,415,54. Dezer dagon is le Heusdeu op 36jarigen leeftijd overleden de heer A. van der Hoop Jrz. in de dichlerlijko wereld bekend door zijue daguerreoty pen. Als eene bijzondorheid wordt gemeld uit Niekerk Westerk wartier) dat sederl den 1 Maart 1773 tot heden zijnde een lijdvak van negentig jaren, aldaar het onderwijs in de openbare school is gegeven door de onderwijzers Gerrit Oethoff Andries Oethoff en Gerrit Oethoff, zijnde groot- vader vader en kleinzoon. Eene 60j irige vrouw, die op den straatweg van Etten naar Breda in de lautstvorige week het alom waargenomen luchtverschijnsel zag werd daardoor zoo verschrikt, dat zij aan de gevolgen is overleden. Ook meldt men, dat, terwijl dat luchtver schijnsel werd waargenomen, Ivveejongens in een schnilje langs hel Noord-Hollandsehc kanaal voereri J nap riep de een den ander toe: Jaap I ga op je huik liggen, de maan vail." Te Purmerend is per schoonerschip Emma uit Louden aangevoerd een vcrbazend groote kaas wegende ruim 900 halve Ned. ponden zijnde hiertoe benoodigd geweest ruim 5000 kan- nen melk zij is gemaakt in Noord-Arrierika en aldaar bekend onder den naam van jack. De kwaliteit is zeer fijn. Niellegenslaande de zeer aannernelijke ge- ruchlen, dat menigeen die vooreenige jaren naar N.-Amerika verhuisde, thans weder terug zou willen keeren lazen wij dezer dagen in legen- stelling duarvan dat uit Maastricht 250 landver- huizers naar N.-Amerika vertrokken zijn die hel platte land van Liinburg verlaten hebben, om in hel andero werelddeel hun geluk te zoeken. BUITENLANDSCHE BERIGTE1V. Hel iuternationale congres ter bovordering van de maatscbappelijke wetenschappen zal dit jaar te Gent gehouden worden. Dezer dagen is een milicien uit Brussel, die als verzorger van zijne ouders van de diensl was vrijgesteld naar zijn regement leruggezon- deuom zijn dienstlijd te volbrengen omdat hij zijne gebrekkige ouders zonder oudersteuning liad gelaten. Volgens hetjongste verslag van den archi tect Boigtelte Keulen zal de beroemde dom tegen hel einde van den zomer op de torens na voltooid zijn. Uit officiele labellen blijkl, dat het aanlal schoolpligtige kinderen in Frankrijk 5,380,000 bedraagt van welke 1,940,000 kinderen volstrekt geen schoolondervvijs ontvangen, terwijl de overige 3,440,000 dit door elkander slechts 4 maanden in hel jaar hijwonen. Als muziokale curiosileit wordt do uilgave gemeld van een Postz-egel-Galop. Dit in London verschijnende muziekstuk is versierd met een titelblad waarop twee en veertig verschillende postzegels in kleurendruk zijn afgebeeld. Londen dat vroeger eene door muren om- ringde stud waswelke slechts 700 morgen gronds besloegspreidl zich nu over nicer dan 120 vierkante inijlen uit, en be vat-2,60.0 straten met 360,000 huizen bewoond Tjoof drie nul- liocn menschen. -pdj- De bevolking van de Engehche hoofdstad slaal dus nagenoeg gelijk met die van geheel Nederland. Dv plegtigheid tier voltrekking vaD het huwelijk van den prins van Watlis met prinses Alexandra van Denernarken heeft den 10 Maart in de koninklijke kapel te Windsor ptaatsgehad. Het huwelijk is ingezegend door den aartsbisschop van Can terbury, bijgeslaan door de bisschoppen van Londen, Oxford, Winchester en Chester en den deken van Windsor. Het toilet der bruid was, zooals zich denkon laatalios prach- tig en kostbaar. be feesten zijn van dien aard geweestdat men nocit zoo ieis in Eugeland heeft geziende geestdrift der natie was grcoter dan ooitvooral het getal huwelijken op de trouwdag gesloten is onbeschrijfelijk groot geweestdaar zeer vele Engelsche damea op denzelfden dag ats de prins van lVatlis wilden huwen. Terwijl de burgers bijna in atle plaatsen des rijks de meest onmiskenbare bewijzen van hunue gcbechtheid aan het vcTstc- lijke huis hebben gegeven was dit op sommige plaatsen in Ierland geheel anders. Zoo verneemt men o. a.? dat te Corck dingsdag avond een verschrikkelijk oproer heeft plaats gehad en dat het gopeupel, niettegeustaande de gewapende magt het zocht te verhinderen al de glazcn aan stukken sloeg in de gebouweu die ter eere van den prins en de prinses geillunii- neerd waren. Het oproer, dat volgens de berigten aldaar heerschte meet verschrikkelijk zijn geweest. De manschappen waren genoodzaakt het gemeen herhaalde malen met de bajonct aan te vallen tot dat eindelijk het ge- heele garnizoen der stad moest oprukken. De rust werdj even- wet eerst laat in den naeht hcrsteld. IKlGEZO^BEm STUKKEIV. Aan de hecrcn leden der Zeeuwschc ver- eeniging tot vetbetering ran het Paardenras en verdere liefhebbers der Paardenfokkerij, Mijne Heeren Lit hoofile der menigvuldige werken en jaarboekjes liandelende over landbouw en veeteelt, geloof ik dat het overvloedig zou zijn, om liier in uitgebreiden vorm bet vak der Paardenfokkerij te omschrijven. Eene voorname aanmerkiug ecbler inoet ik u 'medc- deelen. De ondervinding leertdat bij de vrrmenging van bloed tot vcrbelering van ras de venlens bij hunne gelioorte niet allijd den gelijkmatigen ligchaamsbouw hebben, die men gewoonlijk ziet bij venlens van ongekruist rasj er bestaat een gebrek aan verhou- dirig in de lidmaten, somtijds tot drie-jarigen oudcr- dom dan eerst bekomt het gekruist dicr zijne reguliere vorinen en neernt boven alle verwachting', in waardc toe. De bengst, die wij verschuldigd zijn aan de wel- willende en belanglooze medewerking van den ver- maarden paardenkenner de beer Louis de Smet van Lichterveldeheeft de algemecne goedkeuring verworven niettegenstaande heeft de critiek ook weder haar regt uitgeoefend onder de ongegrondc aanmerkingen die men gemaakt heeft, is er evenwel eene voorgekomen die ik grelig aanneem een land- bouwer heeft gezegd de bengst is groat en sterk genoegmaar bij is te mooi Het is juist om deze verguisde sclioonbeid te vinden, dat wij ons in al de mucite en kostcn getroost hebben zulk eene aanmerking herinnert mij aan zckeren Samojeed die zich te Napels bevond en wien men de heerlijkstc sorbet aanbood neen zeide hij geeft mij liever een glas walviscliolie I Hoe hel ook zij ik ben dusdanig van den gocden uitval der venlens overtuigd dat ik van iiu af aan hied tvoor het eerste spa n tweejarigc paarden welke de premie zullen erlarigen, de som van zes honderd gulden, een prijs die zeker alhier zelden of nim- mer besteed wordt. De ware liefhebber neme in aclit de spreuk der Engelsche paardenfokkers tot het bekomen van goed ras worden drie dingen vcreiscbt: de vader, de moeder en de haverkistdit laatste wordt te vaak niet medegereke.nden het is vooral van een tot twee jaar, dat het vculen met haver moet worden gevoederd. De Voor siller der Zeeuwsche vereeniging lot verbetering van het Paardenras, D E MAERE, M one a do 17 Maart 1865. Bij de beraadslagiugcn over de landhouwkundige scholen in de tweede kamer der staten-generaalin do afgeioopen week zeide de heer Storm van's Oravesande dat de boiren een koppig ras zijn en de minister van binnenl. zaken meende geen betcr middil tot genezing dicr kwaal te wetendan de landbouwkun- dige school. Wanneer men daarmede meentdat ras te genezen zsl het wel wat spoediger moeten gaan dan het op de lagere scholen gcgaan is, want er zijn nog boeren genoeg die 10 it 12 jaar school gegaan hebben en die den kop nog niet gebroken zijn en vvanucer nu hunne zonen na jaren tijds de lagere scholen bezocht te hebbennog eens ccnigc jareu op dc laud-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1