No. 97. Woensdag 4 fflaart 1863. 3de Jaarg. ALGEMEEN ZEEUWSCH-l I V INDERErV. 95 -'7 "V uilerlijk Ditirrsdirg to 6 4 i0 Q Nieuws- en Advertentieblad -3 '>t BHVAEIULAIVDSCHE BERIGTERT. Bij koninklijk besluil van 21 Fehr, n°. 129, is benoemd tot provincial (iirecteur der dirceto belaslingen in- en uitgaande reglen en accijnsen in Zeeland, de heer IV. Verkuijllhans con- trolenr tan rijks hoisting to Amsterdam. Z. M. Iieeft den majoor IV. van Cillerstan bet wapen (ier mar£chauss<5e eeo pensioen ver- leend tan f 1 300. Z. M. beeft o. a. goedgevondcnde benaming tan compagnie bij bet wapen der mar^chaussee te doen vervallen, en voor elk der twee zelf- slandige onderdeelen van dat wapen le vervan- gen door die von dirisie. It. M. beeft benoenn] bij de divisie marechaussce tan ft oord - Bra ban I en Zeeland, tot majoor en comm. van de divisie, den rilm. J. I'aulus tan bet lste reg drag.; tot kapl. (naar oiider- dom tan rang) de lste luits. T. I'rins en C.F. van den Hoffbe id en van bet wapen; l>ij de divisie mar6chaussee van Limburg tot majoor en comm. tan de divisie, den kapt. F. II. Marcellalet kapl. (naar onderdom van rang) den lsten luit. J. F. Meyer, beiden van hel wapen. De iandhouwer J- van den Broelce Jz. grondeigenaar onder de gemeente Rillhein zond zijn pholografisch j.-ortret met gelnkwensching Ban Z. ,11 den koning bij gelegenbeid van boogsl- deszelfs jaardag. Reeds twee dagen daarna onl- ting bij een schrijven, dd. 21 dozer van den directeur van bet kabinel des komngs die liem namens Z. M. den dank belnigde voor de aan- gebodeno gelukwenschen. IVeuzeu 27 February. BILjkens gedane be- kendmaking van burgeineester en wetbouders dezer gemeente, is bij raadshesluit van den 6 Febrtiarij jl. terboden a. In de kom der ge meente harder le rijdeu dan in een matigen draf b. le draven 1°. bij het wenden cm een hoek 2°, bij afvvijlviiig van de gcwone rigting wegens beletselen op den openbaren weg of de slraal waardoor deze in breedte vermindert 3°. in eene tolksmenigle zijnde tegen de overlredin» hiertan eene slraf bedreigd van drie gulden. Den 20 February tierde zekere Jan Bos, le Heinkenszand zijn 9Qsto verjaardag. Als eene bijzonderheid nit zijn leven vvordt oris van daar berigt dat deze man v66r weinige vveken vve- duwnaar geworden na ruim 68 jaar gebnvvd te zijn geweesl bij de begrafenis zijuer vroow hel- zelfde buis droeg, dat bij op zijne bruiloft bad gedragen De arme man die van liefdegaven leeft had zorgvuldig den scbat bewaard die wel zijn eenige zal zijn, en is hel spreek woord die wa! spaarIwat waard is, w.iarbeid dan leker waardig, dat men aan hem denke. Liefdadigbeid is loch niet nit de mode, zoo als bet kleed van den armen grijzen. Otnlrent de angina diphleriliea in deze provincie, vernemen wij dat zicb te Vlissingen vreder eenige gevallen heblien voorgedaan als- inede le Honlenisso. Een barbier le Vlissingen tevens schocn- makor, kleodermaker grootbamlelaar in olie- koeken enz. enz.begaf zieh dezer dagen aan boon! van Zr. Ms. sloomsohip Cycloopten einde de reis met een dertigtal werklieden en huisge- zinnen mede te maken die van daar naar 's rijks werf le Nieuvve Diep zijn overgeploatst Ifij br'agt daarloeboven en hchalve zijne wederhe fl en de panden zijuer liefde, 600 oliekoeken aan boord van genoemden bodern. Op hel oogen- lilik van de afreis, word hem eehter verzochl zicb te verwtjderenals zijnde hij niet op de rol ingeschreven. Radeloos zag bij hel vaartnig na sloeg eindelgk met gevouuen handtn het oog ten hemel en gaf zijn hart Inch I met de volgende weemoedige woorden da I m'en vroutv er van deur is met de hindersda's nihsniaar m1 en oliekoehen Men meldt uil's Hertogenbosch25 Febr. Heden werd voor het provinciaal geregtshofal- hier behandeld do zaak in hooger beroep van mr. van Baerle. advokaat le Breda aangeklaagd tan zijne zinnelooze 73jarige rnoeder le hebben mishandeld. 50 getuigeu zoo a charge als a deoharge werden geboord. Een der zuslers van den beklaagdemevrouwde Fransen hecfl dc zitling, die ruim 7£ unr heeft geduurd onaf- gebroken bijgewooml omwaar bet noodig was baron broedcr bet geheugen to scherpen. Een talrijk puldiek was opgekomen om den aange- klaagde le hooren (lie zelf de middelen van verdediging voordroeg, na het nemen van het requisitoir door den heer advokaal-generaal daarloe slrekkende, dat het bof zou bevestigen bet vonnis voor zoo veel de schuldigverklaring betrof, doch de straf zou veranderen in plaats van 15 dagen, gelijk het vonnis van die regl- bank luidde in een jaar eenzarne opsluiling f '00 bocle en de kosten. Do uitspraak is bepaald op aanstaanden dingsdag. Bij een jl. woensdag te Tilbnrg gehouden dine bevoud zicb een scbaallje nieuwe aard- appelen van tamelijke groolle en zeer goed van smaak. Zij waren op den kouden grond oeleeld, Een iierigl uil lleusden 24 Fobr,luidl Donderdng den 19 dezer had na afloop der lotirig voor de nalionale militio een der lotelingen uit de gemeente Vlijmen opgewonden door bet overrnatig gebruik van sterken drank den moed- wil om in eene herherg in het naburig Oud- Heusden eeno vensterruit in te slaan. De eige- naar drong uatuurlijk bij hem aan op vergoeding, waaraan hij dan ook na lang legenslribbelen vol- decd en onder vreesselyke vloeken er bijvoegde als ik hel dan toch belalen moetdan zal ik hel opvreten ook.' Hij nam daarop de slukken beet ze klem en slikle ze gedeeltelijk door, met het ongelukkig gevolg dot hij na een allerver- schrikkelijksl lijden ilrie dageri later is overleden. Als eene zeldzaamheid wordt uit Slceswijk 25 bebruarij vermeld, dat (lexer dagen een paard van den Iandhouwer Anlonie van Drunen aldaar twee veulens geworpen heeft en wel het 6en een dag later dan het ander. Uit Doesburgeene gemeente van 6 a 7000 zielen wordt medegedeeld dat daar bij den vverkenden en den dienslbaren stand eene'lolTe- lijke zucht om te sparen wordt waargenomen. In het jaar 1862 werd daar f 18,170.33 in do spaarbank gebragl en ,bel lolaal der inlagcn be- drnpg op ultimo December des vorigen jaars f 62,978,35. J Men meldt uit ileeze 23 Februarij Onze genieente is dezer dagen door een verschrikke- lyke gebeurtenis diep gelroffen geworden. Bijna tan haar kinderjaren af, was een lhans I8jarig meisje met een knaap uit dit dorp verloofd. leder hield zich oterluigtl dat bet tusschen die twee spoedig tot een huwelijk zou konien. Die verwachting werd ecbter leleurgesleld loen een huwelyk noodzakelijk hleek. Hij weigerde. Gedroven (ioor angst door trees voor schande half krankzinnig van terdrielslo.eg in de ure der gehoorle de jonge moeder de hand aan hel leven van haar kind. Zij werd gisleren naar de gevangenis overgebragt. Bij eene feeslelijke zamenkomsl, onlangs te G, gehouden, werd de navolgende naive toast uilgebragt op een nantal hove dames inoge (le sim uwer deugden van zooveel omvnng zijn als uwe crinolines, en die uwer gebreken als uwe zomerhoedjes." Het Anlwerpsche Ilandelsblad beta I een verhaal, dat op het volgende ne^rkoml 36 jaar geleden liep een meisje nit 's Hertogen bosch de dochter van een rijken koopman met een der klerkcn van haren vader eeneri armen Duitscher weg. Deze dame scbijnl op 'I laatst van hel vorige jaar schalrijk bij bare bloedverwanten in Noord-Brabautdie bet vrij sober hebben, leriiggekoinen to zijn. Alvorens zicb en haar vermogen echter bekend to maken, had zij ze eersl alien op de proefgesteld. Allen bezweken er voor en loochenden haar, behalve haar jongsle broeder een pastoor. De dame hecfl zich nu to Rotterdam gevestigd, De persoonlyke nalalenschap van den in Dec. jl. te Louden in 54jirigen onderdom over leden Henry Thomas Hope is voor het successie- regt op nagenoeg 300,000 pd. si. gesteld he- halve dit bezat hij vele grondeigendornmen zoowel daar to land'e als in ons vaderland. BUITERiEAIVDSCHE BERIGTSrV. De Anlwerpsche Precurseur dee 11 mede. dat do otiderhandelingen tusschen Belgio en \eder- Innd nopens den afkoop van den Scheldelol, de Maaskwestie en een nieuw handelsverdrag gelijktijdig en met ijver worden voorlgezel. De eisch der Nederlandscbe regering tot.verhooging der vroeger vaslgeslehte s.C.hadejoosMelling voor de Maasallappingen met 1 ':VriitUoeri fr. schijnt door Relgie aangenomen te zullen worden, ter- wijl bij de negotiation over hel handelsverdrag Belgie heeft afgezien van den eisch tot nfschaf- fing der difTerenliele regten in de kolonien die aan genoemde mogendheid bij hel vcrworpen tractaat van 27 October 1857 was toegezegd hetgeen de voornaamsle aanleiding is geweest der verwerping van datverdrag doordetweede kamer der staten-generaal. In het iVederduilsch Lellerkundig Jaar- boel.je voor 1865, te Gent uitgegeven is ook weder eeno bijdrage opgenonien van vrouwe David, geb. Malhilde van Peeuegeliteld Ge- broken liarten, een uitvoerig dichlsluk waaraan wel cenigzins dichlerlijken zwier en gloed onl- breektniaar dat toch vele scboonheden hcvat welke tot erkentenis leidenrial de dichtercs in de baan der edele kunsl waardiglijk vooruit slreeft. Generaal Turr, die zich op dit oogenblik te Parijs bcvindl zal nog in deze week naar Luik terlrekken orn duar uil naam van do Italiaansehe regering 60,000 gevveren met ge- trokken loopen te koopen bestemd voor de wapening der Italiaansehe nalionale garde. De te Parijs aanwezige Polen geven bo- langrijke sommcn voor den aankoop van wa- peiien er zijn inschrijvingen van 200,000, van 100,000 en van 10,000 fr. Het zal echter veel moeite kosten, om de wapenen in Polen hitmen te smokkeleu. Lit in Frank rijk ontvangen pariicu- liere brieven schijnt te blijken dat de Polen volslrekt niet gedienl zijn met de bernceijin- gen van Garibaldi. ilel navolgende bon-mot is le Parijs in ornloop Welk verschil bestaat er tusschen een ''j?!er den heer Fould en hel Fransche gouver- neinenl? Het moeijelijk to verlalen antwoord daarop luidl Un ligre est lachele par la nature; Fould est achele par le gouvernemenl le cou- vernement est a jeler par la fenetre. Te Bordeaux, in t rank rijk, heeft zicb eene zonderlinge vereeniging gevormd welke zicb Vereeniging van derlien noeml en de uit- roeijing van zekere volksvooroordcelen ten doel heeft. De ziltingen beslaan eenvoudig uil maai- tijden, welke elken vrijdug met derlien personcn gehouden worden. Dc leden verhinden zich pleglig om uitsluitend op eenen vrijdag hunno ondernemingen en reizen te beginnen. V6or men zicb aan lafel zet, worden de stoelen op tenen pool omgedraaid en de zoutvalen omver geworpen. De vereeniging bestaat reeds rneer dan een jaar en nog is niemand verongelukt. De gedecolleleerde toilletten der Parijscho hofdames heeft den aartsbisschop van Bordeaux doen zeggen dat de dames tegenwoordig zoo veel slofvoor hunrie gecrinoliseerde rokkeiMioo- dig hebbendat er voor hel bovenlijf niets meer overblijft. Men leest in een Franseh blad bet vol gende Volgens vrij naauwkcurige berekeningen vindt men in Frankrijk 1,700 845 geneeskundigen en slechts 1.400 641 zieken. Er zijn voorts 1 900,403 advocalen en de rol brengt slechts 990.000 processen. Indien derhalve dc 900,403 advocalen, die geeno zaken hebben, niet van verdriet ziek worden, zullen 500,191 genees kundigen genoodzaakt zijn werkeloos te blijven. In een Engelsch daghlad vond men dezer dagen de volgende advertenlie al degenen die zoo slechl willeii schrijven dat niemand eenen brief van hen verlanglen helvvelk zeer gemak- kelijk is kunnen, lot billijke belooning daarloe onderwijs ontvangen adres Haarstrich London. Een daghlad van Mallaga deell het vol- gend berigt mede, dat eene mtvinding het reft die in de gevolgen hoogst belangryk zijn kan: I'e Benaldoma heeft het vraagstuk der luehl- vaart een gevvigtigen stap tot zijne oplossin" gedaan en is een eenvoudig landhevvoner ver- der in zijne ontdi kk ingen gegaan dan tot hier- toede mannender wetenschap Francisco Ottryo name'ijk heeft pen toeslel vervaardigd tljt kleme waaijers zamengestelddie aan de hakken der laarzen worden vaslgohechl en verder ml

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1