No. 96. Woensdag 25 February 1363. 3de Jaarg. ALGEHEEN mscih i.A4>i>i:ith:\ en W. umriijU M.,^fa 6 »rc 1.,,nj, lol 4 rvU j, i0 mJ'd ,„m. M||„ BIIVNENLAIVDSCHE BEHIGTEIV. Nieuws Adverteutieblad tpOR Bij besluit van den 18 Februarij, no. 1, beef I Z. M. goedgevonden te benoemen lot generaal der infanlerie HD. beminden zoon Z. R. H. Willem JSicolaas Alexander Frederilc Karel llen- dri/cprius van Oranje luileuanl-generaal in- spccteur van he! wapen der kavallerie. Bij besluit van denzelfden dag, no. 5, lieefl Z. M. goedgevonden, le bevcrderentotluitenanl- odmiraal HI), keminden zoon, Z R. II Willem JSicotaas Alexander Frederilc Karel llendri/c, prins van Oranje, lhans vico-admiraal. Men sclirijft uil's Gravenhago hot volgende: Z. M. de kouing is zeer onlangs in de gele- genheid geweest zijne lueenirig te zeggen over den elaat der betrekkingeo tnsschen ons land en Belgie. Hij uitte den wenschdul de hetrekkin- gen tusschen de twee regeringen weder even harlelijk mogten worden als zij geweest zijn en gaf de hoop te kennen dal de confliclen die ze lhans benadeclenvveldra zouden vertlwijnen. Overigens scnijnt bet zeker, dat de onderhan- delingen lhans zeer gunstig staan en men met grond eerlang een volkomene overeenslemming ten aanzien van de aunhangige punteu verwach- lon mag." Op den 18 dezer heeft Z. M. do koning in een hijzonder gehoor onlvangen den heer bar on de la Villestreux, zaakgelastigde van Frank- rijk te 's Hage die de eer heeft gehad aan Z. M., van wege keizer A'apoleon III, twee zeer prach- tige vazen aan te bieden expresselijk in de fa- brijk te Sevres vervaardigd om als geschenk op Z. M. geboorledag aan HI), te worden aan- gcboden. Keuzen 20 Februarij. I)e 46ste geboorle dag van Z. M. onzen geeerbiedigden koning, word gisleren alhier op regt luisterrijke wijze gevierd en met liefdo herdacht. Van alle wo- ningen zag men de nationalo driekleur nitge- stoken ten twaalf ure was er parade van het garnizoen in den namiddag liel het muziekge zelschap Apollo zich hooren. IIel gulhartig gejuich van leve de Koning! klonk vrolijk door de slraten en met de meesto geestdrift hield men zich met menigvuldige vuurwerken lol in den lalen avond bczig. Meuzen21 Februarij, Bij do op heden plaats gehad hebbende opening der stembus voor de herslemming voor een lid van den ge- meenteraad tusschen do heeren mr. I'. Dron- kers en A. Klaassen Mz. is gebleken, dal vvaren ingeleverd 129 slembriefjes, waarvan 3 in bianco; het gctal der geldig uilgebragte steminen be- droeg alzoo 126 l)e heer mr. J. P. Dronkers is gekozen met 79 stemmen terwijl 47 slcmmen op d en heer A. Klaassen Mz. vvaren uitgebragt. leuzi'll 21 Februarij. Heden zijn alhier opnemingen en cnetingen gedaan voor den aan to leggen spoorweg van Mechelen naar Neuzen. Axel, 23 Februarij. Tot predikant bij de Her vormde geineente alhier is beroepen ds. J. G, Blaauw, predikant te lleenderen en Bronkhorsl (Gelderland.) De verjaardag van Z, M, onzen beminden koning is in deze gemeenle op eene luisterrijke wijze gevierd geworden zoo door het uilsteken van vlaggen, het afsteken van vuurwerken als het branden van teertonnen. Des avonds deed het muziekgezelschap alhier ondcr het uitvoeren van muziek- en zangstukken, eene wandeling door de gemeenle met fakkellicbt, terwijl het op de markt zich langen lijd liet hooren,- lot groot genoegen van eene onlelbaro menigte. Axel24 Februarij. Naar men verneemt zal cr binnen korl door de R.-R. kerkfabriek alhier worden overgegaan tot de aanbesleding van het bouwen eener nieuwe R.-R. kerk in deze gemeenle. De dag wanneer en do plaats waar, zou nader worden bekend gemaakt. liiilst20 Februarij. De dag van gisleren, do verjaardag van Z. M. den koning is hier ook bijzonder feeslelijk herdacht. Van de open- bare gebouwen en alle parliculiere woningen wapperde de nationale vlag terwijl het bespo- len van het carillon herhaaldelijk in den loop van den dag [duals had. Het muziekgezelschap llarmome heeft veel lol verheerlijking van dien dag bijgebragt door in den avond, bij fakkel- I'chlpassendo muziek- en zangstukken in de slraten en op het marklplein, alsmede voor de woning des burgemeesters, als het ware de verlegenwoordiger des konings in de gemeenle, uitte voeren, bij welko gelegenheid het over en weder niel aan warme loespraken en onlboeze- mingen op het heil van Z. M. en herhaalde leven- dige hoerah's ontbrak en ook met een feest- dronk werd besloten. Rortom, dio dag bragl 's konings legenwoordigheid in ons midden weer geheel voor den geest. ISizIst, 23 Februarij. De hoop op het ver- krijgen van een spoorweg van Mechelen, over Dondermonde Sl.-Nicolaas Hulst en Axel lol Neuzen is weder verlevendigd, doordien men daartoe in de nabijheid dezer gemeenle het terrcin voorloopig heeft opgenomen en afgo- bakend. £aamslag-, 2! Februarij. Bij gelegenheid van 's konings verjaardag, is hier eenjongeling deerlijk aan zijne hand gekwelstdoor het on- voorzigtig handelen met een pistool waarvan hij ilen loop in zijne hand hieldterwijl het afging. De hoofdonderwijzer aan de openbaro school to Schoondijke do heer Pieler Bronswij/cdie als zoodanig den 13 Februarij 1823 in fuuetio trad mogt alzoo in deze maand zijne 40jarige dienst herdenken. Nog steeds als met jeugibg vuurbezield, zij het hem gegund nog lang zijne krachten en vermogens aan le wenden tot heil van do hem loevertrouwde jeugd Ds. J. 11. Guldenaren, predikant te Oosthem, c. a., heeft den 21 dezer voor de beroeping naar Woifuartsdijk bedankt. Werd in de afgeloopene week het nieuwe ensierlijke kerkgebouw voor de Hervormdo ge meenle to Wolfaarlsdijk inwendig opgeluisterd door de plaalsing van keurig bowerkle licht- loeslellen, al aanslonds konden deze aan eene welgeslaagde proefneming onderworpen worden bij gelegenheid van eene avondgodsdienstoefe- ningop donderdag den 19 dezer, onder de lei- ding van ds. G. J. Gobius du Sari, predikant le Arnemuiden die opzettclijk was uitgenoodigd tot het loedicnen van den H. Doop aan eenige kinderen van onderscheidenen leeflijd uil een gezin welke van dit bondzegel, uil bijzondere inzigten, nog steeds versloken waren gebleven. Dezer dagen overleed do heer Ster/cenburg, predikant bij do oud-Gereformeerden te Gies- sendam op den predikstoel. Te midden van zijn preek werd hij door eene beroerte gelroffen. Men meldt uit Breda, 18 Februarij: Het jongsle Carnavalsfeesl heeft hier ter stede weder een olTer gecischt. Zekcren Gerril van ft hij n die zich volgens gewoonteaan het misbruik van genever was te buiten gegaan vond men heden morgen dood op den vloer van zijn armoedif kamertjo in de Hoendermarktslraal liguen. De ongelukkige was nog geinaskerd. Te Heemskerkbij Haarlem, deed bij do jongsle inschrijving voor de loting ten behoeve van de nationale mililie zich het geval voor, dat bij eene bevolking van 1200 zielen, zijn ingeschreven 22 jongelingen en daaronder 3, vyelke den tiaam voeren van Willem Iloogeiverf. Een hunner is de oom van de twee anderen. Do oom heeft een dienslpliglig nummer gelrok- ken. Do beido neven hebben vrijgelaot, Te Pekela (Groningen) heeft de arbeider T. Draay aangifte gedaan van zijn 24ste kind. BUITENLANDSCHE BERIGTE1V. Men zegl, dal een voornaam bankiershuis le Brussel aan den Belgisehen minister van open- bare werken heeft aangeboden, do benoodigde waarborgsom le slorten ten behoeve van do" in September jl. door den ingenicur de Brtivnc ge- dane aanvrageom coricessio voor eene re«t- strecksche spoorwegverbinding lusschen Antwer- peu en Dusseldorf. Op ecu dorp in de nabijheid van Munster werd dezer dagen een zeer zonderling vijftjg- jarig jubi 16 gevierd I. w. een gouden bruilofl met eene slepende ziekle. /In "Hjaar 1813 wen! een derlienjarig ineisje op 'j krauk.enleger ge- worpen en in 1863 ligl zij ikurop; nog uilge- strekt. llet jubile werd »o|geuderwjziz1 door de geduldige lijderes gevieriF^Des - morgens onlving zij het Sacrament en in de kerk van het J~rp werd eene mis voor haar "elezen. do ,.UIC ldoedverwanten vereenigden zich"na afloop der dienst aan een onlbijt in het met bloemen en groen versierde ziekvertrek. Allen hragten met een harlelijk woord cenig gescheidr voor^haar mee. Des namiddags hragt de bisschop van Munster haar een bezoek en gaf haar met zijn zegen, uit naam van Pruissen's koningiitj-een kruisbeeld en een pra.chtig gebonden ex°emplaar van Thomas a Kempis Navolging van Christ us". Op het schutblad had H. M. eigenhandic ge- schreven Dit boek moge op uw krankbed u ten blijvenden zegen wezen. In leven en in slerven is er troost le vinden in zijne bladcn. Aan het herinneringsfeesl van lb Februarij nam le Potsdam ook eene vrouw, met name Rieberdeeldie op haar kleed het ijzeren kruis en den oorlogsgedenkpenning droeg. Zij had de veidlogten van 1813 tot 181b als ulaan mede- gemaak t. llet laatste gecoslumeerd bal bij de keizerin van Frankrijk is buitengemeen of lieicr buitcn- sporig prachlig geweest, en men berekentdat de tai liet ten van de tegenwoordig geweest zijnde dames meer dan twee millioen frs. hebben gekost. Pater Lelix zal weder even als in vorigo jaren, gedurende den vasten in de 0. L. Vrou- wekerk te Parijs prediken, Een Engelschman, die le Versailles woonlheeft 1200 stoclen rond- om den predikstoel afgehuurd en 400 gepaten- leerde kruijers aangenomen die gedurende do preek leder drie stoeien ter hnnner beschikking zulleu hebben en een ongewoon en voor den leeraar niel zeer opwekkend auditorium zulleu vormen. Mile Adeline Palli heeft te Parijs in drie maanden tijds met 34 voorstellingen en 2 concer- len eene recelle van 103,500 fr. gemaakt. Daar onder behoorde eene voorstelling ter harer bene fice gegeven die allien 16,000 fr. opbragl. Een grijsaari! van 112 jaren, die wegens eene ongesteldheid in het hospliaal le Bavonno werd verpleegdheeft geheel hcrsield die in- rigting verlaten. Omlrenl de nitgehreidheid van hot per- sonen-verkeer in Louden en de dringende be- boefte die daar bestond aan een onderaard- schen-spoorweg, kan men oordeelenwanneer men veriieemt dat in de drie ecrste wekcn nadat deze omleraardsche lijn voor het publiek was opengestelddus van den 10 lol den 31 Ja- nuarij het aantal passagiers gemiddeld nerda^ 29,196 heeft bedragen. 1 In den nacht Tan 17 op 18 dezer woedden te London op negen verschillende plaatsen do vlatnmen. Te Lutton, in Engeland], is dezer dagen een herbergieromdal hij ecu jong meisje op straat tegen haar wil had gezoend tot 1 1 sh boele veroordeeldnadat hij reeds 18 uren in' de gevangenis was opgeslolen geweest. Te Newtown aan de Bonncss overleed II, zalurdag zekere Anna Robertson o[ Hamilton bijgenaamd de herlogin in den ouderdom van' 8b jaren, nalatende 13 kinderen, 83 kleinkin- deren en 126 achler-kleinkiuderen. Volgens berigten nit Napels van 11 jl. is gedurende het bal van de herlogin van Genua eene soon van bom tegen het paleis geworpen waardoor eenige honderde vensterruiten zijn verbrijzeld gelnkkig zijn er geen verdore on4- lukkcii te betreuren de dader is ohbekeiid. Te Napels hebben meetings van republi- kemen plaats gehad. De namen van velen der woordvnerders bewijzen dat men er op nit is on. in de voormalige hoofdstad der Beido-Sicilien een parlement van Mazzinisten le vestioen. In ieder der gemelde vergaderingen voer men heviir uit legen Piemont en Frankrijk, terwijl voorl- durend eer. beroep gedaan werd op de laacrS|0 hartstogten. Een zekere Brancaecio deed"on helemde zijuer rede de volgende woorden weer- galmen Messen stokken slecnen en voor- waarls naar Rome Rome behoort ons fte Foolscho ingeniour Kremervromror ofticier bij de genie in Russiscbe dienst cn later

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1