No. 95.Woensdag 18 February 1863. 3de Jaarg. ALGEMEEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. V in Nieuws- en Advertentieblad Dit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uilgegeven big J. Sturm, te Neuzen. De pr ijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonnecrl zich big alle Boekhandclaren1'ostdirecteuren cn Brievenbushouders. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in le zenden uiterlijk Dingsdag des namiddags ten 6 are de prigs van 1 tot 4 re gels is 40 cents, voor elken rcgel meer 10 cents behalve 35 cents zegelregl voor elke plaalsing. Wig herinneren de kiezers dat op Vrijdag 20 Februarij de herstemming voor ecu lid van den gcmeenleraad zal plants hebben tusschen de lieeren mr. J. P. Dro.nkers en Andries Klaassen, Mz. en ma ken bun 1 evens opmerkzaam dat de inle- vering der utembriefjes kan geschieden van des morgens tire tot des namiddags 4 tire. BIMSNLA1SDSCHE BER5GTEIV. Bij besluit van 12 <1ezer lieefl de boning be- noemd tot burgemresler van de gemcente Gs- senisse den heer F. Pi ere. Het antwoord dat Z. M. de koning gaf aan de deputatie nit de hoofd-commissie voor de oprigting van een nationaal gedenkteeken voor November 1813, welke de eer had op den G dezer bij Z. M. te worden toegelaten luidde, volgens de Nederlandsche Induslritelhoofdzakelijk aldn9: Ik verheug mijmijne heeren, in de gelegenheid gesteld te worden om de indrukken van mijn hart aan n kenbaar te ma- ken daar de gevoelens in uwe aauspraak vervatook geheel mijne gevoelens zijn. Ik heb dus daarbij geen woordte voegen. Reeds lang had bij mij een denkbeeld om het hart gezweefd om de door u bedoelde groote lierinneringen te vereetnvigen maar de gelegenheid heeft mij slechts ontbroken om het te kun- nen nitbrengen. Hartelijk derhalve verhengt het mij dat deze aanleiding mij geschonken wordt om van mijne onverdeelde sympathie voor die echt vaderlandsche zaak te kunuen doen blijken. Warm klopt mijn hart voor het vaderland. Het vaderland en Oranje zijn een. Door dien band zijn beiden in voor- en tegen- apoed sterk geweest. Kendragt maakt magt. En dit was niet alleen de leus onzer vaderen maar was en is ook nog de grond- ateen van wederkeerige liefde en vertrouwen zonder welke geen band ter wereld de kracht des tijds kan wederstaan. De nagedachtenis van mijnen dierbaren grootvader is mij steeds levendig voor den geest. Ik heb mijne opvoeding, mijne leidingjaook ik heb alles aan bem te danken. Ik heb de eer gehad om onder hem te dienen ik was getuige van zijne laatste levensnreik ben zoo zeer als iemand doordrongen van de onvergetelijke deugden van Willem I. Geen twijfel derhalvemijne heeren of mijne onbegrensde ondersteuning is u voor uw edel vooruemen eens en voor altijd gewaarborgd. Maar geen twijfel ookof de geheele Neder- landsche natie zal dit nitnemend ontwerp als de kwijting van eenen nationalen pligt, eendragtig doen tot stand komen. Ik verzoek de heeren om aan mijnen hooggeachten oom en aan al de overige leden der hoofd-commissie mijnen innigen dank te betuigen voor de mededeeling mij door uwe commissie van hunnentwege overgebragt. Brengt hun vooral nadrukkelijk de verzekering over van mijne hartelijke ingenomenheid met en van mijne hooggespannen verwachtingen voor het welslagen uwer schoone zaak. Zij strekt Oranje en vaderland gelijkelijk tot eere." H, M. de koningin heeft aan de kanlwerk- school to Sluis f 150 ten geschenke grzonden. Dewijl de militiewet in andere gevallen het beginsel hul- digt vau art. 181 der grondwet dat de leeftijd wordt gerekend zoo als die was op den t January van elk jaar is er in eene der provincien twijfel vmtstaan of dat beginsel ook van toepas- sing zij op plaatsvervangersen de vraag gedaan of iemand als plaatsvervanger kan optreden die wel op het lijdsiip van toelating 21 jaar oud is, doch die dozen leeftijd nog niet had bereikt op den 1 Januarij van het jaar. Naar aanleiding daarvan heeft Z. Exc. de minister van bin- uenlandscho zaken bij missive van den 7 Februarij 1863 no. 255, (4deafd-), te kennen gegevendat, ten opzigte van plaats vervangers, de militiewet geen voorafgaand tijdstip voorschrijft waarop het minimum van den gevorderden leeftijd moet zijn bereikt, en art. 60 slechls bepaalt dat, om plaatsvervanger bij de militie te zijn men niet jonger dan 21 jaar mag wezen. Het komt derhalve voor, dat hij, die zijn 21ste jaar heeft bereikt, zij het ook eerst op bet tijdstip van toelating en na den I Januarijplaatsvervanger bij de militie kan zijn. Aan tio leden van de tweeile karner der staten-generaal is dd. 12 jl. rondgedeeld de memorio van heantwoordingbelreffendo het wetsontwerp tot regeling van het iniddelhaar onderwijs, vergezeld van eene nota van wijzi- gingen. Daarby worden cchter geeno noemens- waardige verand'eringen in het ontwerp gehragt. Naar men verneemt zijn thans de rege- ringsanlwoorden gereed omtrenl het wetsont werp nopens de afkoophaarstelling der lionden zoodat ook deze aangelegenheid spoedig in be- raadslaging zal komen. Aan de talrijke vrienden van den heer Groen van Prinsterer deolen wij mede dat deze gcachle staatsman in den laatsten tijd zoo zeer zijne kraehtcn heeft mogen zien hersteld dat tnen de hoop mag koesleren hem bij de hervatting der werkzaamheden van de tweedo kamer op nicuw de pligten van volksverlegenwoordiger te zien vervullen. Do verkiezirig voor een lid van de tweedo kamer to Zierikzee heeft gelijk uil het aantal candidalen te verwachtcn wastot geene bepaalde uitkomst geleid. Er vvaren 1124 stembiljelten van waarde ingeknmen, Daarvan verkregen do heeren van Kerkivijk 341 Schuurbcquc Boeije 303, Goelcoop 119, del Campo 117, van den Broeke en van Wassenaer ieder 74 en van Wcel bl slemmcn. Er zal dus eene ovcrslemmitig moelen plaals hehben tusschen de heeren van Kerkivijk en Schuurbegue Boeije. Iieii7.cn i 12 Februarij. Gedurende de vorige maand zijn het Kanaa! alhier opgevaren 14 zee- schepen, metende 2011 tonnen en 224 binnen- schepen m. 8943 t. en afgevaren 13zeesche- pen, m. 2376 I., en 220 binnenschepen in. 8661 1. in de eerste maand van 1862 vva ren opgevaren: 17 zeeschepen m. 2133 t. en 125 binnenschepen m. 5564 t. en afge varen 14 zeeschepen m. 2337 t. en 135 bin nenschepen m. 6056 t. IWcuzen 14 Februarij. Zr. Ms. stoom- fregat de Zeeland, dat eenige dagen alhier ter reede gelegen heeft om kruid en victualie aan boord te nemen, heeft gisleren deze reede ver- lalcn en is heden naar zee gestoomd, Heuzeii16 Februarij. Door het lief- hebberij-tooneelgezelschap Breeders Kunstliefde werd in de avonden van den 12 en 13 dezer in het logement van den heer J. C. Sleen- kampJCz., alhier, voorslellingen gegeven, en daardoor aan het kunstminnend pubfiek van deze geroeenle een paar avonden van aangename uilspanning bezorgd. De uitvoering der stukken overtrof ieders verwachling, en algemcen koestert men de hoop, dat Groede's Kunstliefde, opgewekt door de lie- wijzen van helangslelling, welke zij ondervonden van het lalrijk opgekomen publiek in een vol- gend wintcrsaizoen deze gemeeute weder niet zullen vergeten. Axel 12 Februarij. Als eene zeldzaamheid deelen wij mode dat onder de 5 huwelijken welke hedon alhier zijn vollrokken, er 4 door vveduwen zijn aangegaan, als: 1. Johannes van Espen, vveduwnaar van Johanna Kramer, met Martha Calharina de Blaaijweduwe An dreas Franciscus Uenricus Leenhoff; 2. Krin van Dixhoorn jongman met Magdalcna Donse, weduwe Corneiis van Liere 5. Cornells Ger- rilsen jongman met Christina Jansen van Boo- sendaalweduwe Marinus Scheele en 4. Wil lem Dielemanweduwnaar van Hebrina Koster, met Pielernella Vercoulerenweduwe Leendert de Feijter. l.Izeiiflijke15 February. Het besluur dezer gerneento is sedert eenige dagen alhier bezigmet proefneming lot verlichting van do slralen met zoogenaamdo bronolie Petroleum, zulks met het doelom by gunstigen uilslag daarvan aan de tegenwoordige gebrekkige ver- lichling verbelering le brengen. Zonder nu te beoordeelen of deze verlichting minder kostbaar zal zijn, zoo valt het echler niet (e ontkennen dat zij in helderheid de tegenwoordige ver overtreft en behalve dat, ook voorkeur verdient, omdat de doelmalig in- gerigle lanlaarn eene verbetering hevat, bestaamle daarin, dat de lichten derzelve, naar men ver- zekert, zolfs bij stormweder niet uilwaaijen lerwijl de lamp van wit doorschijnend glas is, zoodat zeer gemakkelijk van af de straal gezien kan worden of zy behoorlijk met olie gevuld is iets wal tusschen den toezigthebbenden en den lantaarnopsteker niet zelden aanleiding tot moeije- lijkheden geeft en hij het publiek ontevreden- heid veroorzaakteuit hoofde (lit laatste door het zeer slechl of niet branden der lantaarns nadeel ondervond. Wij hopen dat de uilslag dezer proefneming zoo gunstig zij als ze ons is toegeschenenen dat het bestuur reden zal kunnen vinden, om aan het onderwerpelijk voornemen uitvoering te geven, niet twijfelende of dit voorbeeld zal spoedig navolging vinden. Te Sluis is tot predikant heroepen ds. II. W. Eigemann, thans le Hierden. Toen Z. M. de koning den 22 Mei jl. te Middelburg de school voor onvermogendeD achter de Bree met een bezoek vereerde werd H D. door eene der leerlingenbij bet aanbieden van een lied toege- sproken. De wijze waarop het meisje deze toespraak tot Z. M. rigtte trok 's koniDgs aandacht en toen het kind bevestigend had geantwoord op de vraag van Z. M. of zij deze toespraak van bui- ten had geleerdontving zij de verzekering dat zij zich uiknuntend van hare taak had gekweten. Deze leerlinge heeft thans reeds de school verlaten doch ontving dezer dagen eene nitnoodiging om zich jl. zaturdag morgen nos- maals in het schoolgebouw te begeven waaraan door haar is voi- daaD. Tot hare verrassing mogt het haar blijken, dat Z. M. haar met vergeten had. Uit hauden del-school-commissie.ontving zij namelijk namens den koning een sierlijk werkJoosje met toebe- hooren. In de binnenzijde van het deksel prijkt het portret van Z. M. achter glas gezetcn van buiten oji het deksel is de datum 22 Mei 1862" vermeld. Men mchit nil Middelburg, 12 februarij Het onvoorziglig omgaan met de (li)sgej,i4»invlw petroleum-olie heeft ook hier ter stede gisteren avond een ongeluk verooizaakt. Eene vrouw wilde haar lamp met die vloeislof vullen on haar achljarige kleinzoon zoii haar bylichlen. I)e zwavelslck koml ecbter te digt hij de lamp en plotseling heeft er eene onlploding plants ten gevolge waarvan hot kind ernslige brandwondeu lieefl bekomen. By regterlijk vonnis is thans uitgcmaakt dat een vader, die zijn zoon den student iedere maand eene zekere som gelds doet toekomen om in zijn levensonderhoud te voorzien niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schul- dendie zijn zoon maakt, zolfs dan wannccr zij gemaakt worden om in die noodzukelijkste levenshehoeften le voorzien. Men meldl uit Breda dd. 7 dezer Giste ren werd door de policie alhier aangehouden de persoon van Karel van Vugtopkooper van lompen en oud ijzer die zich schuhlig maaklc. aan het vervaardigen cn uilgevcn van zooge naamdo rolletjes conten en in plaals"'van met munt die opvulde met kleiis gezaagde sloel- sporten waar tusschen schijfjes lood onder en boven gedekt door een centstukje. Hij had reeds op die wijze voor circa f 10 uilgegeven, toen zijn bedrijf onldckt werd. Te Rotterdam zijn woensdag 11 dezer de crinolinerampen weder met een Ireurig Toorval vcrmcerderd. Eene mevrouw aldaar, mot haar kind alleen in eene kamer, had het ongeluk dat zij met hare japon, die door de crinoline breed uitslak, le digt aan den vuurhaard kwarn waar- door dit kleedingstuk vlam vatle en zij zoodanig met brandwonden werd overdekt, dat zij nog denzelfden avond daaraan is overledcn. Te 's Hage zijn in de laatslvorige week 's avonds half achl ure 5 dames aangehoudcsr, wegens den bnitengewoneri omvang hunner cri nolines die bij visitatie dan ook bleken de be- waarpluatsen te zijn van 70 ponden vleesch die de dames wilden binnensmokkelen. Zij mogten hunne crinolines behouden doch het vleesch werd in heslag genomes. Men meldl uil Kampen 11 FebrTen bewijze hoezeer de grond om en bij deze slad door het water doorweekt isdicnedat een paar dagen geloden een geladen bocrenwagen op de hoogle van den Zandberg, in den grond wegzonk en de beido paarden tot den buik toe daarin lileven sleken. Men heeft ze letlerlijk met groote moeite moeten uitgraven. Uit de volkstellingcn van het jaar 1830, 1840 en 184!) trekken wij de volgende cijfersbetreffende het aantal onge- huwde vrouwen te Zwolle: Van de 100 vrouwen van 16 tot 30 jareu, waren ongehuwd in 1830 77, in 1840 31 en in 1S49 83; van de 100 vrouwen van 16 jaren en daarboven waren ongehuwd in 1830 40 in 1840 43 en in 1849 45. Hiermede stemmen de cijfers der gehuwdendie trapsgewijs afnamen overeen. Bleef deze verhouding voortgaan zoodat men bij de telling van 1869 of 1870 onder de 100 vrouwen van 16 tot 30 jaren 89 en onder de 100 vrouwen van 16 en daarboven 50 ongehuwden aantrof, dan zoude men in het jaar 1910, dat is over 48 jaren geen enkele gehuwde onder de vrouwen van 16 tot 30 jaren en in 2070, dat is over twee eeuwengeen enkele gehuwde vrouw meer te Zwolle vinden tenzij het contingent uit andere plaatsen wierd aangevuld. Neemt de trouwlust af, of vestigen erzich le Zwolle meer ongehuwde vrouwen om na aldaar ban levensgezel gevonden te hebben weder te vertrekken Voor dit laatste vermoeden hestaat geen grond. Op bevel van het bestuur tier gemeenle Westerborck is do school le Elp geslolco, dewijl de keelziekten aldaar steeds in hevighcid toe- nemen. Hit het Nicuwediep meldt men, dat van daar lot Scheveoiogen de duinen langs de Noordzee door de jongslo stormen gemiddeld 16 el ziju afgenoinen. BUSTEPSEAKDSCHE BERIGTEFrf. Naar men uit Brussel mededeeltbedraogt het juisle, cijfer van het aandeel dat Engeland zich jegens Belgic heeft verhonden, om lot den afkoop van den Scheldelol hij te dragon, 8,700,000 francs. Hit dezelfde bron herigt men, dal volgens brieven nil Rome, mgr. Vecchiotli1'anselijk J*"*-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1