No. 94. Woensdag 11 February 1863. 3de Jaarg. ALGEMEEN ZEEl111 s< ii-veaaaoeiuiy Nieuws- en Advertentleblad #QR Dit Weekblad wordt el ken Woensdag -morgen uilgegeven bij J. Sturm, te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 5 cents Men abonneerl zich bij alle Boekhandelaren Post direct ear en en Brievenbushouders. Adverlenlien gelievc men aan den Uit g ever intczenden iterlijk Dingsdag des nmniddags ten 6 ure de prijs van 1 lot 4 reg els is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents behalve .'J 5 cents zegclregt voor elite plant sing. BINNENLA1VDSCHE BERIGTEN. De Slaals-Courant van 5 dezer deell het ko- ninklijk besluit van 14 Januarij j 1medo, be- trefFende de overeenkomst van hel reglemeril voor do vaart op hel Kanaal van Genl naar Terneuzen dezerzijds met Belgie geslolen. Z. M. de honing hoefl aan zijn cotninis- saris in Overijssel eene soin van f 1000 doen toekomen, ten behoeve van hen, die door de overstrooming in tie gemeenlen Graf horsl, IJssel- nniiden Wilson, Kamperveen Zalk en in den polder van Mastcnbroek schade heldrew geleden. Z. K.. II. prins Frederik heefl aan de vrij- metselaars-loge le Septentrion le Genl de sorn van fi>00 gezonden ten behoeve der arnien dier slat). Naar wij vernemenis lol ingcnieur-direc- leur der weiken voor de doorgraving van Holland op zijn smalst benoeind de beer JDirks, inge- nieur van den walerstaat le Gorineheni. Men meldl ons nil 's Hage dat hel wels- onhverp lol regeling van de wrjze van exploi- talie der staats-spoorwegen, bij de Iweede kainer is ingekoinen. De hooge regering lieefl zwarigheid ge- inaakt om hel beslnit van den raad der gemeento 's Hertogenbosch vvaarbij de sehoolgelden aan- rnerkelijk verhoogd worden, ler goedkeurmg aan den koning aan le bieden, en mitsdien lhans te kennen gegeven dat aan dil besluil de vcr- eischte konmklijke bekrachliging niet kari ver- leend worden. De verhooging der sehoolgelden zoude hebben rnoelen slrekken lol dekkingvan" een le korl in de slads-kas. Op donderdag den 12 Maarl a. s. des middags ten 12 ure, zal le 's Hage worden aan- besteed het maken van versclnllende gebouwen en inriglingen op het station Dergen-op-Zoom en op de halle Wouw, ten behoeve van den spoorweg van Roozendaal lol Goes. 's GR AVEN'HAGE 3 Februarij 1863. Heden namiddag tea twee ure heeft zieh ten paleize van Z. K. H. prins Frederik der Nederlanden en onder het voorzitterschap van Z. K. H. eene commissie vereenigd, bestaande uit de heereu P. J. Landry, president van ordeO. O. van den Berg G. G. Couperus en Petrus Begoutvise-presidenten C. F. van Berc- kel en mr. C. C. E. d'Engelbrnnnersecretarissen J. van CoeverdenpenningmeesterJ. IF. C. Amiabel, D. Blikman KikkerbH. L. Enthoven Lz.J. C. P. HolzEm. Koechlin J. KooijJ. 31. van der Made en Paul C. van Vlissingen. Onder hooge goedkeuring van Z. M. den kouing stelt deze commissie zich ten doei omter gelegenheid der aanstaande plegtige gedachtenisviering van Nederlands herboren onafhanke- lijkheid.een nationaal monumeut opterigten, met vereeuwiging tevens der nagedachtenis van wijlen Z. M. lFillem Idie als grondlegger onzer verlevendigde nijverheid, koophandel en scheep- vaart onder de leidingen der Voorzienigheid de eerste en voor- name oorzaak is dat volk en vaderland het vijftigjarig feest hunner zoo onverwachteals bijna wonderdadige verlossing met dankbaarheid mogeu vieren. In afwachting dat eene deputatie van drie harer leden de eer zal mogen genieten van, in eene daartoe door haar onverwijld bij Z. M. den koning aaogevraagde bijzondere audientie, eene meer officiele kenoisgeving van de vestiging dezer commissie aan Z. M. te kunnen overbrengen heeft Z. K. H. prins Fre derik wel op zich gelieven te nemen daarvan voorshands aan Z. SI. berigt te doen. Inmiddels heeft diezelfde commissie zich begeven tot HH. Exc. de heeren minister van binnenlandsche zaken en commis- saris des konings in de provincie Zuid-Hollandzoomede tot den heer burgemeester der residentie met gelijkc kennisgeving en met aanbeveling van dit zniver nationaal ontwerp waar iai mer mogelijk in hunne bijzondere bescherming. De commissiedie in alle gemeenten des lands op den bij- stand durft rekenen van plaatselijke commissieu nader door haren doorluchtigen voorzitter te benoemenheeft den titel aangenomen van Uoofdcommissie tot de oprigting van een Nationaal gedenk- teeken voor November 1813 enz. Zij zal haar bureau voorloopig houden ten huize van den heer secretarismr. C C. E. d'EngelbronnerNienwe Mol- atraatno. 2 te 's Gravenhage. P. Slnffels 1. Niemaml alzoo de volslrekte nieerdei heid verkrogen hebbende zal er erne hersletnming inoeten plaals hebben tusschen mr. J. P. Dronkers en A. Klaassen, Mz. Slulst9 Februarij Naar wij vernemen, heefl de heer J. Venvilghen alhier eer- vol ontslag aan Z. M. verzochl uil zijne bo- Irekkiug van griffier bij het kantongeregt vvelke hij gedurentle 40 jaren bekleedl. Kapeiiburg (gem. Stoppeldijk) 9 Febr. Naar wij vernemen zullen ook de gemeenlebe- sluren Roschkapello en Stoppeldijk pogingen aan- wenden tot het aanleggen van een grindweg, loopende door die gemeenlen en grenzende aan tlen nieuvven le leggen communicalieweg van Znamsiag door den polder VV'illom III, Veer- elraat en Cambronschen dijk naar Terhole. Be- reids heeft do heer Olivierprovinciaal opziglcr te Axel mel hel loezigt belasl de noodige meelingen en opnemingen gedaan. leuzen 6 February, In de op heden gehouden vergadering van den raad dezer ge- meenle, is lot geineente-bouwrneesler benoemd de heer M F. Klaassen, opzigter van den wa lerstaat alhier. IWeuzen 10 Februarij. Bij de op heden plaals gehad hebbende opening der stembriefjes ler verkiezing van een lid van den raad dezpr gemeente is gebleken, dat waren ingeleverd 103 slembiljettenwaarvan 2 van onwaarde zoodat het getal der geldig uitgcbragte steminen 105 bedroeg. Stemmen verkregen: de heer mr .J. P. Dron kers 42 A. Klaassen Mz.1Jan de Smidt, Jz 18, F. Dees, Pz. 5, Joos Dregmans 2, P.D. Buijze 2A. Schcclc 1 J. Th. de Smidl 1 en Men meldl uil Middelburg, 3 Februarij: Gisteren heeft het hof uitspruak gedaan in de zaak van den heer L. van Peenenheelroeester le Stekene (Belgie) beschuldigd van ongeoor- loofde uitoefening der geneeskunst. Debeklaagde was door de reglbank to Goes vrijgesproken. Hel hof echter heefl dat vonnis vernieligd en hem tot eene geldboete van f 25 en in de kosten veroordeeld. Volgens de Nieuwe Bijdragen bedroeg het aanju! vacanle hulp-ondorwijzersplaalsen in deze provincie in de vorige maand slechls 5. Naar wij vernemen zullen er in de vol- gende maand 100 scheeps- en huistiromerlieden van de werf le Vlissingen overgeplaatst worden als 40 naar VVillemsoord en 60 naar Amsterdam. De bisschop van Roermond heefl den heer Ilillen uit het seminarielot professor aan hel bisschoppelijk collegie aldaar benoemd. Zondag 1 dezer is indenHout le Haarlem een steen gevonden, welke door eenige deskun- digen als een zoogenuamden dondersleen her- kend is, doch aan een nader onderzoek onder- worpen zal worden. In de gemeento Teleringen (prov. Noord- Brabanl) zal zekeren J.Schraaren, oud 78 jaren, (jonge dochler) mel haren knecht Jvan Ilooy- donk, jongman,oud 29jaren in den echt treden. De eerste huwelijks-afkondiging heeft reeds plaals gehad. De bruid is eene rijke boerenvrouw. Onder Olst hebben eenige aardappelen welke in den verlaopen herfst in den grond zijn gebleven lhans reeds nieuwe aardappelen van gewono grootte voortgebragl. Men meldl uit Kampen 51 Januarij: De stormen van 20 December en 21 Januarij heb ben ook in deze omslreken even als op andere plaalsen veel schade veroorzaakt. Vooral in den polder het Zwijnsleger gele- gen onder de naburige gemeente IJsselmuiden en Grafhorstwaar sedert eenige jaren veendo- rijen zijn bngonnenhebben zij, ten gevolge van den doorbraak van den Hasselerdijk op 20 December, groole schade aan turf le weeg ge- bragt. Men kan veilig rekenen dat van de vervee- ners meest alio menschen die door deze ramp hun geheele vermogen hebben verlorenweg- ges|ioeld zijn 25,000,000 lurven. De schaile wordt berekend op ruirn f 100,000. De aanwe- zige voorraad turf, die gespaard is gebleven, is zeer gcrsng en bedraagl niet meer dan 1,300,000 turven, voor welker behoud men liij den tegen- woord:gen loesland der dijken, nog zeer be- zorgd is. Te Zevenhuizen (prov. Vriesland) woont een grijsaard die nog mel gemak zonder hril leest en 117 kindercn, kleinkinderenachler- en arhter-achter-kleinkinderen tell. Als eene groole zeldzaamheid verdicnl hel gewis opgeteekend le worden dat do thermo meter van Farlienlieil gedurende de geheele af- geloopen maand Januarij des morgens ten 9 ure slechls c^nmaal het vriespuntnamelijk 52 graden, aanweeSle welenden 17 Januarij met O. wind en belrokken lucht; terwijl hij op verre de meesl overigo dagen dier maand op helzelfde uur, boven de 40 graden, nu en dan zelfszooals op deu 30 en 31 Januarijlol 37 graden gestagen vvus. BUITENLANDSCHE BERIGTERf. L Men irieldt uit Brussel 7 February^ Do overeenkomsl tusschen Engeland en BclgidVbe- trekke'ijk het aandeelhetwelk eerslgcno'emilt) mogendheid zal bijdragen in den afkoop van den Scheldetolwelk aandeel 9 millioen francs zal bedragen is geleekend en zal ter goed keuring aan hot parlemenl worden ornlerworpen. In Belgie doel men ten minste ietsvoor hen, die als slagloffers van eene regterlijke d wa ling en korteren of langeren tijd prevenlief in de gevangenis doorgeliragl hebbende, eerst ont- slagen worden als het voldingend gebleken is dat men hun onregtrnatig hunne vrijheid onl- hield. Bij minisleriele dispositie zijn dezer dagen aan twee personen uit Genl, respeclivelijk 1 GO en 140 francs als schadeloosslclling wegens ou- wellige airestatie toegekend. De markics van Hertford heefl aan den gemeenteraad van Gent 600,000 francs aangebo- den voor de schilderij van Gallail: «l)e laatste eer- bewijzing aan de graven van Egmond en lloorn Op de tenloonstelling te Londen heeft dit kunsl- gewrochl, waarvoor de stad Genl 30,000 francs bctaald heeft a I ler bewondering gelrokken. Te Brussel is een magaziju van manufac turer) geopend waar men gebruikle poslzegels tegen de koers van den dag" in belaling aan- neemt. Men wrl dat de winkelicr een agent is van een Engelsch liefhebber, die er niet allcen eon postzegel-album op na houdl, maar lang- zamerhand een ameublement uil poslzegels laut vcrvaardigen. Elk meubel verlegen woonligd eene natie, en hij slcll zich voor, dat met der tijd zijn salon een slaalkuarl zal wezen van het Europesche poslwezcn. Te Seni 11v een Belgisch dorp aan do Iransclio grenzen staal een veld koolzaad in bloei. Een schoolonderwijzer in Hanover, die kanarie-vogelljes opfokte en verkocht, moest dil nalaten of voor zijn post bedanken. Hij koos het laatsle vvijl do broeijerij hem veel voordee- liger en minder verdrietelijk was. V^olgens de bladcn van den Boven-Rijn heeft men in die slreken een surrogaat voor holer uilgevonden dat alle hoedanigheden van dit levensmiddei in zich vereenigt en slechls do helfl van den gewonen bolerprijs kosten zal. Deze vctslof wordt uit gezuiverde iijnolie bereid die vverkelijk de grondstof van de boter in zich be- vat zij is bruikbaar in haar natuurlijken loe sland en loebereid. Bovendien is de smaak zuiverder belel zij hel zwaar worden van ge- bak en heefl uil de natuur eene fraaijo kleur. De Courrier da Dimanche werpt de vraag op waarom Frankrijk dat lhans zijne heinfd- deling in de Amerikaansche kwestie aaubiedt zich niet met Engeland vereenigd om bij Rus- larrd slappen te doen ten gunsle der ongeluk- kige Polen. Op het aanstaande gccostumeerde bal der keizerin van Frankrijk zai eene quadrille des abeilles worden uilgevoerd. Onderscheideno bijenkorven zullen in de zaal worden gebragt en uit elk dezer korven zullen drie jonge da mesals bijen gekleed te voorschijn komen en den keizer omringen. Op 1 Februarij was het juisl 672 jaren geleden, dat men hegon met de straten van Parijs te plaveijen. In zeven eeuweri is men ook in dit opzigl niet weinig vooruilgegaan. De heer Grandguillotvoormalig hoofdre- dacteur van den Constitulionnelzal eerstdaags een Werk uitgeven getileld De invloed der vrouweu op de slaatkunde." De vijf afdeelin- gen dragen het opschrift«Mailres'se, vrouw moeder dochler, zuster." Voor de civiele reglbank to Bordeaux wordt eene leslaments-kwestie behandeld dat aldaar algemeen wordt besproken. Eene der clausulen van hel over 't algemeen vrij zonderlinge testa ment beval hel volgende vreemde legaa t Ik schenk aan mijn neef, N. Perpignany mijrio oiido kleederen, paritalons, vesten oude heinden en versleten zakdoeken beneveus 500 francs. To Belhnzoiia zijn dezer dagen een vijf- en-lwintigtal reizigers aangekomen die gedu rende twintig dagen in het klooster op den Si.- Golhard hebben moeten vertoeven, uit hoofde van do gevallen snceuw die al de bergwegen en passcn onbegaanbaar had gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1