ONDEBWIJS. vmnoovmG HUIS Schorrelanden HOOFD-ONDERWIJZER JAN DE SMIDT, Jz AN DRIES KLAASSEN, M z. URBAN US-PI Ij LEN, Engelsche ;0 Gal-, Slijm- en Maagpillen. A J ff fr Koopman en Winkelier. <///c p - *r All MliuUiwllilill //aM X sr* J 5 J 3 ST00MB00TDIENST NEUZEN EN GENT. GEDRUKT BIJ J. STURM TE NEUZEN. slell eene belectligingop groml waarvanechl- scheiding kan verzocht worden. Mevrou w do weduwe Briialecrvol ont- slagon gouveraanle van den Franscben kronn- prins (iaar dions opvoeding thans aan mansion is toevertrou wd heel'l don tile! van gouvernanle Iwnordire gekregeri sn behoudl haren rang ton hove met eeno jaarwedde van 30,000 fr. i)e murmer-groep Frankrijk en Italic voorstellendevan den bekwamen beeldhouwer della Vedora is thans to Parijs aangekomen en in eeno dor zalen van do Louvre ge- plaatst. Men weet dat do Italiaansche dames bij inschrijving die groep hobben gekocht ten einde haar dor keizerin aan le bieden. To Rouaan is een Rnssiscli schip met wol aangekomen, hotvvelkwas geballast met kanon- kogels van do geallieerdcn vvelke in de bouw- vallen van Sebaslopol zijn gevonden. De Protestantsche dames in Frankrijk tee- kenen een adres aan de koningin van Spanje, waarin gratio vvordt verzocht voor Matamorus en Alhemnrdie tat negen jaar tuchlhuisstraf zijn veroordeeld wegens het uitleggen van liet evangelie en het docn hunner gebeden vol gens de gebruiken der Herv ormde Kerk. Hot proceswaarbij oniangs in Engeland vverd uitgemaakt dat een advocaat zijne prelenlie niet in regten kon opvorderen vverd door een jong advocaat gevoerd die zekere mrs. Sminsen eene erfouis had doen winnen die haar 2^ ton inkomsten verzekert hein was als loon de hand der weduvve heloofd toen zij ile fortnin bezat prefereerde zij eenon mr. Brown in plaats van den door 5 jaren arbeid vermagerden advocaat die nit weerwraak eene rekening inleverde van f 240,000. Als een bewjs van de spilznchl van vvijlen don onder-koning van Egypte wordt o. a. ge- mehldat hij tijdens zijn bezoek te Londen voor zich alleen 600 pantelons heeft Iiesleld. Uit Perls hire worden vole klagten ver- nomen over ziekte ondor do liazen men vindt zo t)j honderden in de hosschen dood liggen naar men gelooflis dit een gevolg van het vochtige weder in die streken. lersche bladen vermelden den dood van een hoerenarbeider nabij Monaghan die den ouderdoni van 112 jaren had bereikten van een soldaat to Tralee, die 113 jaren oud was ge- worden, Te Weonon heeft zich eeno commissio ge- vormd, ter oprigting van een prachlig nijver- heids-paleisbeslemd voor eene aldaar in het jaar 1865 le houden vvereld-lentoonstelling. De meest hartstogtel jke schouwhurg- bemin- naar is dezer dagen le Weenen in 98jarigen ouderdom overleden. Het was de heer von Gra- boiv hloedverwant van den voorzitter van het Pruissische huis der afgevaardigden. Van hel jaar 1793 had hij geen enkele van do 17,260 voorstellingen in hel Rarls-theatre verzuimd. Aan tooneelkunstenaars, die hij nooit andersdan op do planken had geziert, heeft hij legalen vermaakt ten bedrage van meer dan 1 millioen guldens. Pasqiuno te Rome heeft een geestig woord over Napoleon en den Mexicaanschen oor- !°g gezegd Mexico zal Frankrijk niel duur to staan komen. Het zal den Franschen slechts een Napoleon knslen. Het ofliciele blad van Rome meldl, dat er sederl negen maanden in Tong-Rin 16 000 Christenen zijn vermoord en 20,000 tot slavernij veroordeeld. Ook Turkije heeft thans postzegels. Do portc was do eenige Europesche mogendheid die er nog geen bezat. Zij zijn in vier kleuren en dragen do handteokening van snltan Abdul-Azis, aangezien de Mohammcdaanscho godsdienst geen portretten duldl. BEURS- MAKK.TBERIGTEIV EMZ. Amsterdam 2 Februarij. VPerk. Schuld 2§ pCt. 64|; 3 pCt. 76^; 4 pCt. 99f Rotterdam, 2 Februarij. Tarwe redelijk aangevoerd doch bij beperkte vraag langzaatn tot nagenoeg vorige prijzen van de hand gegaan Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. puike 9,10 a/ 9,70; mindere /7,50 a 9. Roggc lot 10 cents lager moeijelijk opgeruimdI; Zeeuwsche en Vlaamsche puike f 7 a 7,50; mindere 6,30 a f 6,60. Gerst flaauw Zeeuwsche Vlaamsche en Overm. puike Winter /5a 5,60 mindere 4 h f.4 90; dito puike Zomer 4,60 a 5,10 mindere f 3,80 a/4,50. Haver: Korte/5 a/5,60; Lange Vs a 3. Bruine en Witte Boonen als voren Zeeuwsche Bruine f 6 50 a /8,75 dito V\ ilte f 6 .>0 a 8,75; Paardeboonen 10 a 20 cents lager; f5,80 a f 6,30. Erwten als voren Zeeuwsche groole Groene f 7,50 a 11,50; kleine dito /6,80 a/7; mindere 6 a f 6,50Zeeuwsche en Vlaamsche Graauwe 6,50 a /7,o0. MEEKRAP. Er werd heden veel geveildde prijzen zijn onveranderd gebleven de handel was gering. VLAS. De aanvoer ter mar'ct van lieden ruirnde tot vaste piijzen grif op. Op hot land was de han del gedurende de vonge wee:: levenaig. Amsterdam, 2 Februarij. Granen stil. Rogge prij^oudend. Gent, 50 Januarij. Tarwe ruim aangevoerd; puike kwalileit als voren veikoeht docli mindere lusleloos. Rogge onver anderd. Gerst gevraagd, tot 50 c. hooger. Ha ver en Boonen als voren. Vlas wederom ruim aan gevoerd dock de vraag en prijzen waren flaauwer. 250ste Staats-ljoterij. Prijzen van/1000 en daarboven. Eerste Kiasse. 1 ste Lijst No. 3918, 5000. ADVERTENTIEM. De BURGEMEESTEB en WETHOUDERS der gemeenle ZAAMSLAGprovincie Zeeland raa- ken bekend dal de belrekking van aan do Opcnbare School voor gewoon lager On- denvijs en voor liel Ondenvijs in de Fransche laal in deze gemeenle vacant is, en noodigen de bclanghehhenden welkenaar die betrekking wenschen te dingen bij^ezeuit, cm zich daar- loe onder overlegging Wan de vereischto be- vvijzen, voor den 22 Februarij e. Ic.hij den Burgemeesler der gemeenle aan le melden. De daaraan verhonden voordeelen bestaan in eene Jaarwedde van ft) 50 benevens VPije WOnillg en een tuin. Zaamslag, den 23 Januarij 1863. /j} De Burgemeesler en Welhouders voornoemd L. van D1XHOORN, Burgemeesler. E. H. WORT MAN, Secretaris. Bij de aanslaando Verkiezing voor een Lid van den Gemeenle-Raad van Neuzen wordt aailbevolen den Heer Door verschillende Riezersdie de he- langen dezer Gemeenle zeer ter harte gaan wordt als Liil voor den Raad dezer Ge meenle aanbevolen - rc yiT DAGELIJRS WACHTENDE de Engelsche Brik Derwentwater, Rapt. DUTH1E ver- trokken 14 Janiiar j met puike g rove lew" Castle 9IAATHOLEKalsmede Schipper VERSCHUREN met eene Lading foeste 8IIEE« en grove I4.AGCBIECS40IjE!4t 9 zjndo heden van Rtil'BORT afgevaren beide voor reke ning van Neuzen J. T. de SMIDT. 3 Februarij 1863. Gr e in e e n s c Ii e i d i n g-. /,4u/ bp" VAN EEN RAPITAAL te SAS-VAEJ-GEfliT EN EENEN BLOR in den SEYDLITZPOLDER. Do Notaris S. A. E) E SMIDT, te Sas-van-Gentzal openbaar presenleren le ver- koopen op U onder dag 19 Febru ar ij 1863, 's namiddags ten 2 ore, liinnen Sas-van-Gcnt in het LogementRotterdam, bewoond bij J. M. Veesaert: Eerste koop. Een slerk gebouwd EI u i S staande to Sas- van-Gento|> de IYestkwi, kadastraa! bekend seclie Cno. 299, gfellEkend no. 2 builen pacht. Tweede koop. Eene parlij Ron W land, groot 3 bun ders 43 roeden 57 ellen, gelegen in den ten jare 1835 bedijkten Seydlilzpoldergemeenle Neuzenkadastraul bekend sectie I, no. 214, palende oost de Erven PUSSEMIER zuid dendijk van den Vogelschorpolderwest de Maatweg, daar voor de vol»ende koop en noord den djk van gemehlen polder. Derde koop. Eeno parlij ESouwland, grool 74 roe den 50 ellen gelegen als de voorgaande parlij, kadastraa! bekend seclie I, no. 210, palende oost de Maatweg, daar voor de voorgaande koop zuid de Erven van den Notaris Sabot, west en noord den dijk van den Seydlilzpolder. Gemeide Landen zijn vrij van Grondlasten lot en met den jare 1876, en zjn ver- pacht voor Vlas le zaaijen aan /855, om door den kooper dadelijk in 't genot to kornen, Nadere inlichtingen le hekomen zoo ten Kantore van liovengenoemden No taris als ten Rantore van den Heer H. van D8 WATTYNE, Zaakwaarnemer le Sas-van-Gent. De Notaris J. J. FEKCIlEHI to Neuzen, zal, ten verzoeke van deu^f'v" Heer ADR1ANUS van EGR, Hypotheekbewaar-' der to Gorinchem op Dingsdag den 24 Februarij 1865, des namiddags len 2 ure in het Logement het Gulden V I i e s bewoond door den Heer Rolff le Axelin het openbaar verkoopen: Eerste perceee. 14 bunders 74 roeden 70 ellen ItOi WLAK!) gel egen in den Groolen Ihnjssenspoldcr geineente Zaamslag kadastraal seclio D, no. 308 lol en met 516. Te aanvaarden bij de bekoming der toewij- zing uilgezonderd de Landen met Win- lervruchlen bezaaid waarvan de kooper in hel gehruik konat met hel rooven van den oogst 1865. Tweede perceel. 11 bunders 20 roe len 60 ellen 1501AVi>AAI> en KIJK.AITWEG gelegen in gemehlen polder en gemeenle ka dastraal seclie I) no. 110, 111, 112, ll2w», 364, 365, 566 en 366'"- De Goederen onder het 2de pcrceel zijn in pacht bij Jacob Scheele Landman to Zaam slag lol 25 November 1867 en het rooven van den oogst des jaars 1868 voor/1477,81 in bet jaar. RLERR Jz. Landman te Zaamslag hem bewoond in den polder wordende Hofstedo van Zaamslag, in Februarij -Ff De Notaris J. J. FERCKE«, /8b'//. te Neuzen, zal, ten verzoeke van W1L- LEM de op do door do Punt, hot openbaar lerkoopen Op Bonder dag den 26 1865 des morgens ten 10 ure Eene aanzienlijkc partij BEESTIAIHEfl LAKDHOEW* en MEEIiGE' REEDSCIIAPPEI En op V rij d a g den 27 F ebruar ij 1865, des namiddags ten 1 ure precies Allerhande MEllCAUSE en III BS- IIOlJDEB.il JH.E GOEDEISEill Aardappelen ISrandhout en meer audere Goederenle veel om te noemen. tusschen X Do DIRECTIE geefl kennis dat do Dienst op V r ij d a g den 6 Februarij a. s. zal worden hervat; blijvende de Afvaarl ge durende de Winlerdienst bepaald van Neuzen naar Gent 's morgens ten ure, en van Gent naar Neuzen 's namiddags 3 ure, des Zondags, Dingsdags, Doniierdags en Vrijdags. P.EREID VOLGENS IIET AL0UDE EN ECIITE RECEPT WAAROP MEN IN IIET BIJZONDER ATTENT MAAKT zijn zeer nnttig in ongesteldheden der Maag, en werken heilzaam op de spijsverteringzij zijn nitmunlend tegen de galscherpt* in het B/oed en witslag der Iluidzij zijn zacht laxerend en slijmafdrijvend. Verzegelde doosjes van 37 '/2 Cents en gruotere zijn verkrijgbaar Neuzen, G. W. HoutzagerHulst, Th. AnnaertBreskens, D. van Male; IJzendijke, F. Bevin van de FutteGoes, J. A. LecointreVlissjngen, S. Smit, Buchel. Men wordt instantelijk verzocht, wel nttent te willen zijn dat door onsbij nikmand anders, de URBANUS-PIL- LEN, lereid volgens het oude en echte recept, in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en Plaatsen, dan bij de hierboven genoemde Depdlhoudersvrij verzoeken de gebruikers daar wel op te letten, en raden hun aan toe te zien, bij wien men de doosjes Pilten baalt, en zich te wachtcn voor het gehruik van de vele namaaksels. r. -/r fr /Ft Rnim bijna 25 jaren worden deze door bijna iedereen ge- ,y brnikt; de afleveringen vermcerderen alle jaren; aanmerkelijk was dit het vorige jaardaar deze boven vple andere de voor- 1-ax, 'O kenr verdienen. Hunne werking is zachtdrijft de gal en slijm af versterkt de maag en bevordert de gezondheid. In ENGELAND, FRANKRIJK, NOORD-AMERIKA HAM BURG enz.alsmede daor geheel NEDF.RLAND Enkele Doosjes voor 25 Cent, Dubbele voor 40 Cent verkrijgbaar AndelIV. Kramer. BredaT). J. v. d. Meer. GentA. Pruim. Halten C. J. de Man. Lage Zwaluwe H. Litlooij. Moerdijk C. v. d. Velde. Rotterdam, II. IV. Prillevitz. Venlo-, P. J. Sonnen. VlissingenP. G. Mestdagh. Wissekerke, A. van Damme. - - b'O <gu /O 3 74 2 If T3 - i-r

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 2