No. 93. Woensdag 4 February 1863. 3de Jaarg. en ALGEMEEN ZEEl1 'J l-\ LA AN I IEREN. Nieuws- Advertentieblad VOOR 0. DJl, Wee'cblad wordl elken Woensdag. morgen uifgegeven bij J. Sturm, te Neusen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco tier 1 Zlcb J n e Boekhandelarenostdirecteuren en Brievenbushouders. Adverlentien gelieve men aan den Uitaever in le*Wrd&&&m mterhjk Dingsdag des namuldags ten 6 are de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elhen regel meer 10 cents behalve 35 cents zegelregt voor elke plaalfingT BHVNENLA1VDSCHE BERIGTEKT. Bij koninklijk besluit van don 2 Februarij no. 47 is do heer J. I). Fransen van de Pulle lid van do I weed o kamer, bonoemd tot minister van kolonien. De tweede karner is tegen 24 dezer bijeen- geroepen. De minister van hinnenlandsche zaken heeft bekend gemaakt, dal de examens voor bet ver- krijgen van acton van bekwaamheid lot het geven van school- en van huisonderwijs voor de eerste maal in het loopeude jaar zullen gehouden worden op woensdag den 8 April en volgende dagen. i'.ij die een dezer examens wenschen af le leggen behooren zich niterlijk 2b Maart aan te melden bij den schoolopziener van het district, waarin zij wonen of van builen's lands komende voornemens zijn zich te vesligen. Uit eene circulairo van den minister van juslitie aan alio amhtenaren van justitie en policie blijkt o. a. dat de aanhoudin gen wegens dron- keuschap in ons land telkens in niet geringe mate loenemen. Zij hedroegen in 1861 bijna het drievoud van 18bb. (let lotaal toch was: In 185b 2b08in 1856 4259, in 1857 4861, in 18b8 5892, in 1859 38b2in 1860 6920, in 1861 7559. V ooral in de provincieo Gelder- land Zuid-Holland Noord-Ilulland en Utrecht zijn deze aanhoudingen zeer vermeerderd. Het Provinciaal Blad no. 15 bevat eene circulaire van den commissaris des konings aan de dijksbesluren der calamiteuse en daar achler gelegen polders in de provincie Zeeland hou- dende mededeeling van het koninklijk bosluil van 4 ianuarij jl. waarbij de dijkgescholen en subsidien tot bestrijding der koslcn van de ge- wone werken aan do calamiteuse polders in dil gewest, over de eerste zes maanden van 1863 worden geregeld in afwachling van den uitslag der waacdering van de landen der genoerode polders. Ter bepaling van het aandeel door de ge- meenten le dragen in het gedeelle hetwelk door de provincie Zeeland in de ligting van denali- onale militio van 1863 zal rooeten worden ge- leverd hebben gedepuleerde staten vaslgesteld dat o. a. worden zamengevoegd de gemeenten Aardenburg en St.-K.ruis Sas-van-Gent en Phi lippine en Ossenisse en Hengstdijk. H. M. de koningin-weduwe heeft van den keizer van Rusland ton geschenke ontvangen een uitmuntend span zwarto koetspaarden (Russisch ras) met een rijtuig en paardentuig. Hit ge- schenk is door den graaf Ehrhardtopperstal- meester van den keizer, en drie bedienden her- waarts gebragt. Hcuzcii 2 Februarij. In het jaar 1862 zijn in deze gomeente geboren 12b kinderen als wettig 59 mann. en 60 vrouw. en onechl 1 mann. en 5 vrouw. j levenloos aangegeven 6 als: b mann. en 1 vrouw., alien wettig; onder de wettige geboorlen waren 2 tweelingen, als 2 mann. en 2 vrouw. overlcden 56 personen alsongehuwdo mann. 16 en vrouw. 19, ge- hinvde mann. 7 en vrouw. 4 weduwnaars 4 en weduwen 6; vollrokken huwelijken 24, als: tusschen jongmans en jonge doehters 22jong- roans en weduwen 1 en weduwnaars en jonge doehters 1. De bevolking beliep op 31 Decem ber jl. 3346 ziclen als 1671 mannelijk en 167b vrouwen. MFeuzeii 5 Februarij. De Deensche brik Johan Christoph, kapilein Welirmanwelke in den vroegen morgen van den 21 Januarij jl. tegen den zeedijk van den Eendragtpolder ge- slrand is, is heden in vlot water gebragt, en zal morgen met eene sloomhool naar Vlissingen gesleept worden, om de geledene schade te laten hersteilen. Groede28 Januarij. Heden is Z. E. de heer commissaris des konings met den heer hoofd-ingenieur in deze provincie alhier gear- riveerd ten einde, met de polderbesturen van de Watering-, Groede- en Breskenspoldcr de aanzienlijk geleden sohade aan de zeedijken in oogenschouw te komen nemen. Hoeh 29 Januarij. In het afgeloopen jaar zijn bij den burgerlijken stand alhier aangege ven 43 geboorlen, alien wettig, zijnde 23 mann. en 20 vrouw. levenloos aangegeven b (3 mann. en 2 vrouw); 54 overledenen als: ongehuwden 10 mann. en 4 vrouw, gehuw- den 11 mann. en 4 vrouw., weduwnaars 2 en weduwen 3; 6 huwelijken alien tusschen jong mans en jonge doehters. Op ultimo December 1862 bestond de bevolking uit 1479 zielen (734 mann. en 744 vrouw.) Efloek 31 Januarij. Bij de opening der stembus ter verkiezing van eon lid van den ge- meenteraad, in plaats van den heer A. Riemens, overleden, is gebleken dat zijn uitgebragl op P. Scheele 35, 11. Wolfed 16, Jos. Ilaak 7, D. van de Wege 2 F. B. Corlvriendt 2M. Riemens 2 L. Bareman 1 Joh. Waeyhaerl 1 C. de Kraker 1. Er waren 68 stembiljelten ingeleverd waar- van 1 van onwaarde, zoodat het getal der gel- dig uitgebragte stemmen 67 bedroeg de vol- strekle meerderheid was alzoo 34 derhalve is tot lid van den gomeenteraad gekozende heer P. Scheele. Ilontenisse 51 Januarij. Zoo als ook in andero slreken bestaat in het voormalig 4de en 5de district het nadeelig gebruik om aan jonge kinderen een aftreksol van de zaden der papa- ver (maankop nilenkap) toe te diencn, om daardoor het schreijen der zuigelingon lot be- daren le brengen en le voorkoinen. Do ouders en vooral de moeders worden ten strengste on der het oog gebragt dat door de loediening van zulk een aflreksel de hevigste vergifligings- toevallen stuipen en zelfs den dood kan te weeg gebragt worden, en daar het voortdurend gebruik der papaver slaapzucht en verslom- ping der zintuigen veroorzaakl, de kinderen in laleren leeftijd niet dat heider verstand bezillen hetwelk men van hen verwachlmen wachtle zich dus wel voor de gevolgen der loediening van de papaverzaden. Koewaelit, 24 Januarij. In den loop dezer week werd door twee inwoners dezer ge- meente, beide een openbaar ambt bekleedende een bezoek gebragt in de gemeenleschool waarbij een der bezoekers onze brave en ijverige hoofd- onder wijzer in tegenwoordigheid van school- gaande kinderen de verregaandste beleedigingen toebragt. Door den hoof'd-onderwijzer is aan efen- J^voegd persoon verzochl van deze han- dehvijze proces-verbaal op te maken. Westdorpe, 51 Januarij. Gedurende het jaar 1862 werden binnen dezo gemeente gebo ren, uit ouders die hunne woonplaats in de ge meente hadden 44 kinderen, als: wettig 25 mannelijko en 17 vrouwelijke (waaronder een tvveelinggeboorte)onecht 1 mannelijk en 1 vrouwelijk en uit ouders elders woonachtig 1 mannelijk, wettigj alzoo zamen ingesohreven 4b geboorlen; de overledenen, welke lot de be volking der gemeente behooren, bedroeg 35 personen, als: ongeh. 16 m. en 15 v., geh. 2 m. en 3 v. en 1 weduwe en de overledenen die hunne woonplaats niet hadden in de ge meente bestond in 1 m. ongeh., bet lotaal in- gesrhrevenen bedraagt alzoo 56 overledenen levenloos aangegeven 1 m. wettig; het getal der vollrokken huwelijken bedroeg 11 als: tusschen jongmans en jonge doehters 7, tus schen jongmans en weduwen 1 en tusschen we duwnaars en jonge doehters 3; de bevolking op 31 December 1862 bedroeg van het man nelijk geslacht 2b0 ongeh. beneden de 18 jaren, 232 ongeh. boven de 18 jaren, 199 gehuwden en 26 weduwnaars, zamen 707; en van het vrouwelijk geslacht 253 ongeh. beneden do 15 jaren, 208 ongeh. boven de 15 jaren, 199 ge huwden en 73 weduwen, zamen 713, totaal der beide geslachten 1420 zielen. Door verschillende gemeentebesturen in hot voormalig 4de district van Zeeland is beslo- ten, bij de regering aanvrage te doen tot vesliging van een rijks-lelegraafkantoor te Oosl- hurg. Dat besluil is met belangstelling verno- men en met verlrouwen ziot men de inwilli- ging van het billijke verzoek te gemoet. Men meldt uit Oosl- en Wesl-Souburg, 24 Januarij: Naar wij vernemenis bij do be- voegde autorilcil eene aanklaglwegens ongc- oorloofde uitoefening der geneeskuns! ingediend tegen zekeren landman v. l(. hier vrij algemeen bekend als de heeldocteren die vooral nilbij de hecrschende roodvonk en do daarmede ge- paard gaande keel-aandoeningen druk practi- seerdo. Hoe onvoorzigtig zulke kwakzalvers vaak zijn in het kiezen hunner middelen en hoe onverantwoordelijk het is die te gebruiken, kan daaruit blijken dal sommige zijner poeders rood gekleurd waren met menie (eeozwaar fa»d- vergift). - ..vr Men meldt uit Bergcn-op-ZdcnrV ud. 27 Januarij Wij hebben ons spoor. Heden arri- veerde de locomolief Vlissingen voor de eerste maal van Roosendaal voor onze stad. Den ge- heelen dag door heeft zij zware zandtreinen en wagens met arbeiders aangevoerd. Uit den Hout, bij Breda, meldt men,)dat jl. zondag aldaar eene zehlzamo plegtigheid baeft plaats gehad. Mejufvrouw de weduwe Joannes Oomen vierde natnelijk haar honderdslen verjaardag. Bij die gelegenheid droeg haar zoon, do weleerw. heer Oomen, pasloor te Wagen- berg het H. Misoffer op, geassisleerd door dria harer kleinzonen terwijl een der laatsten, do eerw. paler Oomen, bij die gelegenheid het woord voerde. - Een platlelandsch geneesheer uit den om- trek van Eindhoven is dezer dagen door het kanlongeregt tot betaling cener boete sen f 400 veroordeeld wegens het in zijn apotheek niet voorhandeu hebben van geneesmiddelen voor- geschreven bij do I'harmacopoea Neerlandica. De vrouw van een lurfschipper le Harlin- gen is dezer dagen van een kind bevallen dat aan elke hand vijf vingers en een duimen aan elke voet zes leenen heeft. In 1862 had het Hervormd kerkgenoot- schap 1574 predikanlen Evang. Lulh. kerkgen. 64 pred. Hersleld Evang. Luth. kerkgen. 11 pred.Doopsgez. kerkgon. 130 pred.; de Re- monl. Broederschap 24 pred. de Chr. Afge- scheiden gem. 245 pred.; le zamen 2048 pred. Het R. Kath. kerkgenoolschap telde ongeveer 1800 geestelijkcntotaal 3848. Alzoo had do Christelijke bevolking in Nederland 3848 be- dienaren der godsdiensl dat is den bedienaar op ongeveer 860 zielen. BUITENLAIVDSCHE BERIGTEN. Op een dorp in Oosl-Vlaanderen woonden op eene bouwhoeve twee welgeslelde broeders de een telde 103, de ander 101 jaren. Wat niet dikwerf gebeurde, ze kregen op zekeren namiddag twist en dal wel over het meer of minder gepaste der voorkomendhcid waarmee eene 73jarige huishoudstcr den jongsten broeder bejegende. Die twist liep lamclijk hoog en de oudste rooeslafgevallen ook door de 73jarigo schoonevoor den jongste de vlag slrijken. Stilzwijgend en in gedachten verdiept verliel hjj do kamcr. Langer dan een uur bleef hij nit. Men zocht hem, om eindelijk zijn onlzield lig- chaatn aan een balk op den zolder hangende to vinden. De rampzalige had uit minnenijd en hij was 103 jaren oud een einde aan zijn leven gemaakt. In de nabijheid van Contich is lhans een geneesheer van alio kwalen. Het middel dat die wonderman to baat neeml bestaat in het blazon van een wit poeder in de keel zijner patienlen. Hij zegl de keelziekte in een oogen- blik te kunnen doen verd wijnen. Vroeger is daar druk wcrkzaarn gevveest Dricske de Nyper en Sjefke de Slrykernu heeft men er een Sieske den Blazer De heer A. Francotlewapenmakor le Luik, is belasl met het maken van revolvers voor eon bedrag van f 16,000, voor rekening van het Nederlandsch gouvernement. Het provinciaal bestuur van Arnsberg heeft zijne goedkeuring gehechl aan een besluit van den gemeenteraad van Unnastrekkende om de helasting op de honden van het mannelijk geslacht van 15 sgr. op 1 th. te verhoogen doch die op honden van het vrouwelijk geslacht (honneur aux dames) op 15 sgr. te laten. Het hof van Colmar heeft beslist dat eene adverlenliedoor een echtgenoot in de dag- bladen geplaatsthoudende waarschuwing om geen crediet aan zijne vrouw le verleenen daar-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1