OJVBEllWIJS. IN- EN IIITGAANDE REGTEN. Zf'* Weersgesteldheid in 1862. HOOFD-ONDERWIJZER LISSINGEN en ROTTERDA K De van ouds beroemde URBANUS-PILLEN, ©NTBOEZEMING. s z.o. z. a|! p Gctrouwd Lo v> f I OPENRAUE VERK.OOPING 200 CD 1 in c n iilMllIES en «00 Canada DITO r ir STOOMBOOTUIENST NEUZEN EN GENT. A ZtnZ yo v a: Zeeuwsche Maatschappij van SloomvaarF ST00MB00TD1ENST W /Zyl° vice versa. Z6 3 r Z o 3 r GEDRUKT BIJ J. STURM TE NEUZEN. Volgens den Parijschen Mttnileur is nu hot handelslraklanl tusschen liaise en Frankrijk (fail het ministerie van bnitcnlandsche zakeii onderlee- kend. Daariu wordt uildrnkkelijk de notering der llalioanscho fondsen in Frankrijk bepaald. Zoodal hinder palen zullen opgeheten zijn die de Fransclien beletlen deel le nemen aan de voorgenomen nieuwe leening in Italie, Dezer da gen hleek le Chalenny ren dorp bij Parijs weder hoe govaarlijk de dusgerwamde petroleum is, vvanneer ze voor huisselijk g' bruik gobezigd vvordl. In eene door geeslelijke zosters gehondene naaischool slond eene lamp op tafel met die olie gevulil. Een klein meisje stool, bukkende legen de tafel, de brandende lamp omver en de olie in den school van een tegen- over haar gezelen kamaraadje. Er was aan geen lilussclien der vlam to denken vnor do olie scheel iiilgebrand en bet arme kind dus- O datrig met vvondeu overdekt was, dat bet wcinige 0 dgenblikken later overleed. Do wurgers die zoolang do straten van London onveilig belsben gemaakt hebben limine iriduslrie naar Manchester verplaatst. Een geneesheer dier slad is dozer dagen laat op ilen avond naar huis keerende door hen in een hinderlaag gelokt en Imn slagtofTer gewor- den. Hel is opnierkeiijk dat nicest >1 vrouwen door hen worden gebezigd om de door hen gc- kozen prooi in hunne handeu te spelen. Ook le Louden heeft de slorin van de »f- geloopen week groole verwoestingen aangerigl. Het opmerkelijkste feit dat daarvan hel gevolg .veas, is, dat het water van de Theems dusdanig dioog is opgevoerd gewordendat vier stoom- boolen tegen de muren van Weslrninsler zijn aangedreven en daar schipbreuk hebben geleden. De Engelsche zeeodicier Saxleij heeft fae- rekend dat de dezer dagen gewoed hebbende storm een cycloon wasen zoo de rigting niet veranderldan zullen vnlgens hem nog he- viger orkaneri woeden op 31 Januarij, 28 Fe- bruarij en 27 Maarl. In Polen is er weder een versehrikkelijk oproer uilgcbarsten do revolutionaire partij had den nacht van 22 op 23 dezer tot eon Bartho- loineusnachl bestomd. In alia provincirn moesl cen aanval op de steden en de delachcmonlen godaanen de soldalen in den slaap overrom- peld en vertnooni worden. De opstandelingen hebben eenige door de troepen dapper verde- digde dorpen in den brand gosloken. Er hebben ernstige gevechten in verscliillendo plaatsen plaals gehad bet verlies der troepen daarbij wordt gering genoemtl dat der rebellen nioet aanzienlijk zijn; een aanlal personen zijn ge- arresteerd. Men vrcest een algetneeno opstand. Dezer dagen is de kassier der Lwilserscho bank gearrcsleerd. Bij onderzoek is gebleken dat deze beambte in de laatste jaren een bedrag van 183 000 francs heeft verduislerd. Hij bail dil kunnen vollioudeiiin vveerwil van een ge- regeld maandelijksch onderzoek zijner kas. Waar loch do dusgcnaainde rolletjes good en kleine zilvermunt nimmer werden geopend, had men geen vcrmoedens dat die diets dan koper bevalten. Op den St-Bernard en omslreken ligt de sneeuw vier en een halve Nederlandsche el hoog, ten gevoige waarvan de communicalie over do Alpenpasson met Italic, gcdurendo verscheidene dagen verbroken is geweesl. Een Spaansch horlogiemaker heeft het volgende grafschrift voor zich gemaakt Hier ligt in eene horizonlale rigting hel ligchaam van den horlogiemakerDe eer was de ware veer van zijn leven en de voorzigtigheid do rogulaleur van zijne handelingen. Zijno be- vvegingen waren altijd juist geregeld en de vreezo van God en de liefde tot den naasto de slcntel van zijn gedrag. Hij had zijnen lijil zoo geschikt dat de uren voor hem met genoe- gen voortliepcntot eindclijk de levenskeltiiig tsprong en na 37 jaren verbrijzeld werd. Dekvveslie omlrenl het plan van reslauralio van het Ileilige Graf to Jeruzalem zal aan eene liienwe diplomalieke conferenlie worden onder- worpenaangezien de verlegen woordigers der betrokken mogendheden het onilrcnt het aan- geboden plan niet eens konden worden. New-York's park is een reiizentuin een van de vvonderen der wereld in den waren zin des woords. In 1838 onlworpen oinval dit tweedc paradijs 830 acres groml en ligt des- nieltemin in het hart der slad. Do aanleg en verdere voltooijing heeft 1800 doll, daags ge- kost en kost die sum nog iederen dag. Sedert 1 July jl. zijn daar tusschen de 500 en 3000 arbeiders in 't werk. Deze staan onder hel loe- zigl van 32 inspceleurs en 30 mindere policic- beamhlen, voor wie een bureau in 'I park is gebouwd. Binnen vier jaren zullen do uaunc- mers don prachtigen tuin vollooid kunnen op- leveren. De regering van den staal New York heeft zirh verbondenom na voltooijing het onderhoud van den tuin voor hare Tokening to nemen, en daarvoor jaarlijksch 150,000 dollars vastgesleld. Er bevindt zich een vijver in dat park waarop tijdens de vorst in 'I begin van den winter 12,000 personen zich met sehaalsen- rijden verinaakt hebben. Over eene lengte van 9 Engelsche mijlen zijn rijwegen aangelegd. Eene uilgeslrcklheid van 58 mijlen is op dc sierlijkstc en incest smaakvollu wijzc in breede wandelpaden horschapen. De schepper van dil nieuwe paradijs is do heer F. L. Olmsledt. In bengten uil Peru wordt gemeld dat het onderzoek naar den staal der guano-eilanden is afgeloopen en dat daarbij de aanwezige hoe- veelhcid guano is hegroot op 7 millioen tonnen, zoodat (lie voorraad, logon den gomiddeldon uilvoer van 43000 ton per muand eerst nal4 jaren zal zijn opgertiimd ofschoon er alsdan nog een nantal ande^'f' cilanden zijn van waar insgolijlvs groote tv.2veel heden guano kunnen worden ufgeleverd. In het Ilandels- en E/fectenblad van 26 Januarij leesl men de volgende 'sHage woont een man, „vol wstenschap en geest." SS ij is een staatsman gront ala ooit een ia geweest. Op heji stelt VORST en VOLK een onbepaald vertrouwen. PSeglvaardig in zijn wil, opregt in zijn beachouwen CSeheerscht hij ziel en zin van vijanil en van vriend, H n wordtsteeds hooggeachtmet liefde en tronw gediend. ourator in 'a Lands raad bij vvkttig reqt bepalen pr; limt hijthans Neerlands zon met schitterende atralen M n teveua meldt de Faam aan heel het wereldrond Welk eminent genie Het in TIIORBECKE vond Uit het Dagboek over 1862 van den Heer H. G. HAMRIACHERJr.te Groede blykt AANTAL DAGEN waarop de Wind was 4) "O o onbe iddags 4) re3 *4) 2 S v io s T4 re e s o o oi sj* s=. 3 - s V JS N.t 0. O.t Z.t.O. O.t. N z.t.w. W.t CO O w re H re wraarop waarop teekende hrenheit, vroor. 22 en zulks in de maandeu 7 69 14 B6 6 123 21 69 118 71 16 January, Febr. Maart, Novemh. en Decemb. BEURS-, MARKTBERIGTEN EIVZ. Amsterdam 26 Januarij. Werk. Schuld 2J pCt. G4J; 3 pCt. 76 J; i pCt. 99J. Rotterdam 26 Januarij. Tarwe Lij ruimer aanvoer docli wcinig kooplust'10 a 20 cents lager slechls langzaam vande hand gaande; Nieuwe Zeeuwsclie, Vlaamsche en Overra. puike f 9,10 a 9,70; mindere"/7 50 a 9. Rogge, ofschoon weinig aangevoerd flaauwer en 10 cents lager; Nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche puike f 7 a 7 4-0 mindere 6,40 a f 6,70. Gerst 10 cents lager Nieuwe Zeeuwsche Vlaamsche en Overm. puike Winter 5,10 a 5 70 mindere 4 a f 5 dito puike Zomer 4 (0 a Z75,10 mindere f 3,80 a 4,50. Haver vastKorte/5 a f 3,60 Lange/2 a f 3. Bruine en Witte Boonen vonden tot vorige prijzen eenigen aftrek Zeeuwsche BruineJ f 6 50 a f8 75 dito Wittc f 6 50 a 8,75; Paardeboonen 10 cents lager; f6 a f 6,50. Erwten 25 cents lager; Zeeuwsche groote Groene ^7,50 a 11,50; kleine dito /6.60 a f 7; mindere /6 a /6,50; Zeeuwsche en Vlaamsche Graauwe 6 50 a 7,50. MEEKRaP. Bij eene vaste markt Iieslond heden weinig handel. VLAS De aanvoer ter markt van heden ruimde tot vaste prijzen groolendeels op. Op het land was gcdurende de vorige week goede vraag. Amsterdam 26 Januarij. Tarwe, Rogge en Gerst prijshoudend. Gent, 23 Januarij. Tarwe spoedig opgeruimd lot 50 c. hooger. Rogge mede 25 a 50 c. hooger met bestendige vraag. Gerst, Haver en Boonen zonder verandering.Vlas ruim aangevoerd bij kalmer vraag bleven prijzen stijf als voren eerste soort gold fr. 6,35 tot 7,15 de 5 kilo's; de tweede van fr. 5,45 tot 6,25 en de gemeene fr. 5 tot 5,40. ADVERTENTIERT. Neiizen 22 Jaminrij 1863, R. H. vax OS EN S- rc A. J. LOG EM AN. AUjcmecne Icennisgevinrj. Door ons spoedig vertrek naar Neer- landsch Indie niet in de mogelijkheid ge weest zijmle, om, bij hel verlalen dezer Ge- meente, aan alien, die ons limine vriendschap scbonkenpersoonlijk vaarwel te zeggon doen wij zulks laugs dezeri weg, met den wensch dat liet alien onder hooger zegen steeds welga Neczen, 22 Januarij 1863. R. H. vax OS. A. J. VAN OS LOGEMAN. -* 3 S De BURGEMEESTER ex WETHOUDERS der' gemeente ZAAMSLAG provincic Zceland rua- ken liekend dat do betrekking van aan do Openbarc School voor gewoon lager On- denvijs en voor hel Ondervoijs in de Franschc laal in deze gemeents vacant is, en noodigon do belanghebbendcn welke naar die betrekking wenschen te dingen, bij deze uit, om zich duar- toeonder o»erlegging van de vereischte bc- wijzen, voor den 22 February e. Ic.bij den Rurgrmeeslcr der gemeente aan te meldeu. De daaraan verbonden voordeelen bestaau in eene jaarweddc van ^050, benevens vrijc woning en een tuin. Zaamslag, den 23 Januarij 1863. De Burgemeesler en Welhouders voornoemd L. vax D1XHOORN, Burgemeesler. E. II. WORT.MAN Secrelaris. I door Iiel ministerie van den Nolaris J* J. VEKCKEK, to Neuzenten verzoeko van F. F. FERMONT, le Westdorpeop Dings- dag den 3 February 1863 des voormid- dags ten 10 lire, van: staande op den westelijken Iragel van het Ka- naal van (ienl naar Neuzengemeente West' dorpe. '7, r Er beslaat gelegenheidaan een Kantoor'd'T In- en Uitgaande Regten, tot |)laalsing van ecu TWEEDE liLEKIi, belooning naar bo- kwuamhcid met uitzigl op bevordering tot eerste Klerk. Voldoende getuigschriften over te leggey, met opgave van ouderdom en betrekking. Allies met franco brievenonder litt. F. K., bij den Roekhandelaar W. J. Kuuijt te Anthem. TUSSCHEN r De D1RECTIE geeft kennis dat de Diensl/u*, op V r ij d a g den 6 February a. s. zal worden hervat; blijvende do Afvaarl ge- durende de Wmlerdienst bepaald van Neuzen naar Gent *s morgens leu ureen van Gent naar Neuzen 's namidiGgs 3 urc. des Zonuags, Dixgsdags, Doxoerdags en Vrijdags. TUSSCHEN A W/L Do DIRECT1E geeft kennis dat, te beginnen van Dingsdag den 3 Februarij annslaande, de STOOMBOOT S7.11) VUSSINGFN N.° 2, de gewoue Diensl zal hervalten op de hieronder verinelde dagen en uren van Tlissingen Maaxdag VYoexsiiag en Vnu- I)AG des morgens ten 8 lire, van Rotterdam Dingsdag, Doxderdag en Zatur- dag des morgens ten 8i lire. Terwijlde ZOITIRRDIEliST zal aanvangen op Maandag 16 February daaraauvolgendeen wel van Vlissingen op de biervoren geinelde da gen en uren, en van Rotterdam insgelijks op de voorzegde dagen docli des morgens ten lO ure. Middelburg, 16 Januarij 1863. D. DRONKERS. gereed gemaakt volgena het oadste voorschrift. De Doosjcs zijn bood en zwabt gelaktmen vermijde alle de andcre als Knartdoosjes verkrijgbaar voor 7§ Stniver te Andel, W. Kramer. Breda, D. J. v. d. Meer. Gent, A. Pruim. GorinchemP. IV. Paris. Halten C. J. de Man. Hulst, J. IV. V. Vrolijk. HontenisseP. Dronkers. Lage Zwaluwe H. Lillooij. RotterdamPrillevitz. Tilburg A. de Lelie. Vcnlo A. Schrijnen. VlissingenWed. P. Siegiers. Wissekerke, A. van Damme. Zierikzee, J. Labrand.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 2