No. 92.Woensdag 28 January 1863. 3de Jaarg. ALGEMEEN ZEE! AVSCH-VLAANIJEREN. Heng»tdijk24 January. In hot jaar 1862 zijn in deze gemeente geboren 35 kinde ren, als: 18 van het mannelijk en 17 van het vrouwelijk geslacht; overleden 23 personen, als 13 van het mannelijk en 10 van hot vrouwelijk geslacht; terwijl er 1 levenloos geboorle van het vrouwelijk geslacht is aangegeven huwe lijken zijn er 7 vollrokken. Op 31 December 1862 bestond de bevolking uit 723 zielen. Nieuws- en Adverteutleblad UOR DitWeekbladwordt el ken Woensdag-morgen uitgegeven bij J. Sturm, te Nettzen. De prigs is 80 cents in de due maanden en franco per Post CV1 IV i abo"!ieerl z,cl. alle BoekhnndelarenPost direct eur en en Brievenbushouders. - Advertentien gelieve men aan den Uitqever intezenden uiterlijlc Dingsdag des namiddags ten 6 are de prigs van I lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents bekalve 35 cents zegelregl voor olke plaatsing BINNENLAIVDSCHE BERIGTE1V. Bij beslnit van den 18 dezer no. 2, heefl de koning goedgevooden te benoemen in het bestuur van den polder W'illero III, onder de gemeenten BoschkapelleStoppeldijk en Zaam- slag, lot dijkgraaf de lieer J. J. Ferckcnte Neuzcn met oniheffing van het bepaable ten nanzieii van gelijklijdige waarneming dicr' he- Irekking met die van beheerder van don Nieuw Othenepolderen lot gezworen J, Mel te Bosehkapelle. Bij koninklijk beslnit van 22 Januarijno 66, is benoemd tot ontvanger der regislralie en do- meinen te Zevenhergen de beer JJ. Ilecrma van I ossthans ontvanger der regislralie en domeinen te Druten. Bij Z. M. beslnit van den 23 January no. 60, is aan S. A. de Smidlnotaris binnen het ar- rondisseinent Goes vcrgund zijne standplaats van de geineente Sas-van-Gent over te brengeh naar de gemeente Axel. De verbetering van de beido waterwegen der twee groolsle koopsteden van oris land j is mi ook door de eerste kumer aangenornen met 24 tegen 12stemmen. Den 24 dezer heeft Z. M. den koning deze wet bereids geteekend. De heer PSmith is erkend als consuluir gedelegeerdo van Italie te Vlissingen. De hestckken der aanbestedingen voor den aanleg van spoorwegen voor rekening van den staatwelke voortaan voor het algomeen ver- krijgbaar zullen gesleld worden, znllon bere- kend worden tegen 10 cents per vel druks en 10 cents per teekeningmet dien verslande, da I het minimum van den prys van elk bestek op 50 cents bepaald wordt. Axel, 24 January. In het jaar 1862 zijn binnen deze gemeente geboren 112 kinderen als: 54 van het mannelijk en 58 van het vrou- welijk geslachtwaaronder 4 [>aar tweelingen levcnloos aangegeven 4 van het mannelijk en 8 van het vrouwelijk geslacht. In de gemeente vestigden zich in dat jaar 52 mannen en 50 vrouwen, lamen 102. Overleden 75 perso- nenals: 22 ongehuwde mannen, 22 onge- huwde vrouwen, 11 gehuwde mannen 12 gehuwdo vrouwen 5 weduwnaars en 3 weduwen. Het gelil persouen die deze gerneenlo verlaten hebben bedraagt 156, als: 86 mannen en 70 vrouwen Er werden 19 huwelijken vollrok- ken als: 10 tusschen jongmans en jongo doch- ters 3 tusschen jongmans en weduwen, 4 tus schen weduwnaars en jongo dochters en 2 tusschen weduwnaars en weduwen. De be- volking bestond op 31 December jl. uit739 ongehuwde mannen en 793 ongehuwde vrouwen, 436 gehuwde mannen en 438 gehuwde vrouwen, 38 weduwnaars en 127 weduwen, zamen 1213 mannen en 1358 vrouwentotaal 2571 zielen. De bevolking was verdeeld in: 2141 Ned. Her— vorinden 2 Fransche of VVaalsche, 2 Evangel, Lulherschen, 1 Doopsgezinden151 Christelijk Afgcschoiden en 274 Ruomseh-K.ulholijkcn. Boschkapelle 26 January. Gedurendo het afgeloopen jaar zijn bij den burgerlijken stand alhier aangegeven 45 gehoorten, (26 mann. en 19 vrouw.)27 overledenen, (17 maun, en 10 vrouw.) 5 levenloos gehorenen (3 mann. en 2 vrouw.), en hebben 9 huwelijken plaats gehad. De bevolking bedroeg op 31 Decem ber jl. 1090 zielen, als 530 mannen en 560 vrouwen. Ossenisse22 January, Gedurende het jaar 1862 zijn binnen deze gemeente geboren 37 kinderen, als; 18 van hot mann. en 19 van het vrouw. geslacht, waaronder 1 elders gehuis- vest overleden 15 personen, als: 8 van het maun, en 7 van het vrouw. geslacht gehuwd 6 paren. De bevolking bestond op 31 De cember 1862 uit 869 zielen. Stoppeldijk 23 Januarij. In het afge loopen jaar zijn bij den burgerlijken stand dezer gemeento aangegeven 63 geboorlen 46 overle denen, 4 levenloos geborcnen, en hebben 15 huwelijken plaats gehad. Zaamslag;26 Januarij. De in de vorige week alhier voor de polders Eendragt en Kleinen Huyssens geslrando Hamburger brik Johan Chris- tofkapilein Wehrman, welke door den laatslen storm zijne ankers ler reede van Vlissingen ver- loor, zit nog steeds op dezelfde plaats. Eene poging orn het schip door middel van eene sleepbool vlot te krijgen is mislukt. Thans is men ijverig bezig om het vaarluig te onlhal- laslcn ten einde het bij eenigen vloed te kun- nen afhalcn. De heer J. G. Xerhoeff, predikant bij de llervormde gemeente te Vaassen heeft voor hot bcroep naar SIuis bedankt. Ie Nieuvvvliet vond don 19 dezer het treurig ongeval plaats, dat een kind, origovecr twee en een half jaar oudvan een landman, in genoernde gemeente woonachtig, in een nahij de wosiing gelegen walerput viol en verdronk. Reeds in den afgeloopen zomer werd het kind uit denzelfden put bewusleloos opgehaald. Uit Vlissingen wordt gemeld dat, volgens gedane waarnemingen van het meleorologisch instiluut, er wederom storm wordt verWacht. De aanbesleding van den verderen opbouw der cellulnire gevangenis te Goes, schijnl goed- gekeurd te zijn althans men is met de voor- bereidende maalregelen aangevangen. Men be- rekent dat voor de vollooijing thans nog om- streeks een halve ton zal gevorderd worden, zoodal de geheele gevangenis ongeveer/250,000 kosten zal, Zoo als bekend is zijn in het vorig jaar door het depart, van oorlog nieuwe afslands- tafelen ingevoerd, die ook voor juslitie-kosten in strafzaken loepasselijk zijn verklaard. Tot welke zonderlinge resullaten ile toepassing daar- van in de provincie Zeeland leidl, kau uit do twee volgende voorbeelden blijken; Een go- luige van Cats, die voor de regtbank te Goes moel compareren moet beginnen met gemid- deld een I uur te loopen vodr hij aan bet veer is, daama gedurende i. uurs overvaren en aan den veerscbipper 25 cent betalen om ten slotte nog 5 kwartier te wandelen die zelfde routo en het betalen van dat zelfde overvaarlgeld wachten hem op de terugreis. Hij heeft der- halve 50 cents uilgaaf, 4 uren reis hecn en weer, en een uur vertoef bij de comparilio voor de regtbank. Voor dat alios orilvangl de ge- iukkige geluige 47 cent. Een geluige van Os senisse, die f 1,20 veergeld moet betalen en een afstand van 9 nren naar dezelfde regtbank af- legt ontvangt f 1,41 J. Voor eenigen tjjd word do uitspraak der provinciale commissie van geneeskundig ondcr- zoek en toevoorzigt in Zeeland gevraagd in zake eener rekeningdoor een geneesheer te Middel- burg wegens geneeskiindige behandeling inge- diend ten bedrage van ruim 1400 en die aan de erfgenamen van den overleden patient veel te hoog opgevoerd voorkwam. De com missie achtle zich echter niet gehouden deze rekening aan do bcslaande tarieven te loetsen en weigerde hare bemiddeling. Naar nien ver- necmtis thans de beslissing van den minister van hinnenlandsche zaken gevraagdin lioeverre de commission al of niet tot het doen van zulke taxation verpligt zijn. Wij vernemen dat de heer mr. S. ll.Anemael, lid van de tweede kamer voor het kiesdistrict Zierikzee, jl. woensdag avond in zijne woon- plaats Oude Tonge, is overleden. L)cze afge- vaardigde was het oudsle lid in jaren der kamer. Men meldl uit Utrecht 23 Januarij Naar men verneemt zal dr. J. J. van Oostcrzee, be noemd hoogleeraar in de godgeleerdheid alhier, die thans nog op t buitengoed van metr. lluij- dekoper leEemnes, gelogeerd is dingsdaga. s. in de slad komen om vrijdag in bet grool audi torium zijne rede ter aanvaarding van 'l hoog- lecraarsambt te houden en den zondag daarop zich in de domkerk als acadcmie-prediker zal doen hooren. Voor 'I laatsle zeglmen, hiedt men reeds f 18 lot 20 voor eene vasto plaats. lie! Weekblad van hcl Rcgl behclst bet vonnis van de arrondissements-reglbank te Nij- megen van 25 December 1862 fxhe,trekkiiig hehbende lot hot bisschoppelijk gezsrg-en het parochiaa! armhestuur te Nijmegen. Daarhij is beslist1°. dat de hisschop de magt en be- voegdheid heeft een algemeen reglement voor de parochiale armbesturen vast te slellen en 2°. dat door de invoering daarvan de vroegero plaatsetijko reglementen zijn opgeheven. In de volgende maand zal te 's Bosch een behoeflig echtpaar zijn 50jarige huwelijks-ver- eeniging viereu. De man. een oud militair uit ile da gen van Napoleon 1, heeft eene vrouw aan wie, omdal zij als marketcntsler gediend heeft, even als hem de St.-Helenamedaille door Napoleon 111 geschonken werd. Men verneemt dat hij de sledelijke regering pogingen zijn aan- gewend om die oudjes een prelligen dag to verschaffen en men stelt zich voor, van do feestviering aan den keizer van Frankrijk mede- deeling te doen. Te Ensehed£ zijn op 20 January door den hevigen storm niet slechts hlokken niuurj van verbrande huizen oingewaaid, maar] is ook de in herbouvv zijnde fabriek der heeren Stroink en ter Weede geheel ingestort. BUITEIVLANDSCHE BERIGTEIV. De koning Leopold heefl het ontsiag van den heer Loosals tiurgemeesler en dat van de vier schepenen van Anlvverpen aangenornen. Er zullen dus verkiezingen plaats hebben voor vijf opengevallen plaatsen, en wanneer daarna de gemeenteraad voltallig iszal de koning een nieuw collegie van schepenen benoemen. Tot nu toe komt in deze kwestie de voorziller van de meetings, graaf d'llanede Sleenkuyzehcl meest op den voorgrond en het gouvernoment moel dan ook beslolen zijn, om hem lot liur- gemeesler van Anlwerpen te benoemen. 0e Ant werpenaars zu"en moeten afwachten wat zij bij de verandering gewonnen hebben. Naar het schijnl is koning Leopoldsr niet in geslaagd om den hertog Ernst van Sak- sen-Coburg- Got ha te hewegen de kroon van Griekenland aan te nernon, Zulke herhaaldo weigeringen doen vreezen, dat niemand in dezo kroon zin zal hebben, Te Brussel is door den storm van "den] 20 dezer do schoorsleen van een fabriekgebouw gelegen in de Kazernestraat omgevvaaid, waar- door een vijftal arbeiders het leven hebben »er- loren. Op denzelfden dag sloeg eveneens^door den storm te Anlwerpen bij de haven eene boot om, die door 8 personen hemand werd. Drie hunner zijn gered de vijf anderen in de gol- ven omgekomen. le Lixhe, in Belgieviel voor eenige da- gen een 8jarig jongentje al spelende in het water. Met veel rnoeile en inspanning werd hij einde- lijk gered nadut hij ruim 500 el vor door den stroom was meile gesleept. Het zonderlingsto van deze zaak is dat dit ongeval voor het luiaapje een gelukkig gevolg heeft gehad. To voren stotterde hij namelijk zoo org dat hij zelfs de dorpsschool niet kon hezoeken sedert het onverwachte koude bad is hij echter van deze kwaal schier geheel bevrijd. In de slotkerk te Stettin ruslen de stoffe- lijke o>erlilijfselen der hertogen van Pommeren. bij eene onlangs plaats gehad hehbende opening der grafgewelven bevond men dat velo kisleu ingevallen waren. Men vond bij deze gelegcn- hcid velo kostbaarheden vooral ju wcclen ringen. Mgr. Darboyaarlsbisschop van Nancy, is benoemd tot aarlsbisschop van Parys, ter vcrvanging van den heer Morlot. De Parijsche Moniteur vermeldtdat do keizer huiten zijn inschrijving voor de noodlij- dende werklieden van het department der Bc- neden-Seine, nog 100,000 fr. aan de prefectcn heefl gozondenom onder de verschillendo fa- hrieksteden le vprdeelen. Het jaar 1864 is een schrikkeljaar en heeft dus een dag meer dan andere jaren dit maakt voor het budget van den minister van oorlog van frankrijk eeno verhooging noodzakelyk van 545,000 ir. en voor dat van den minister van marine eene vermeerdering van 200,000 fr. Do kosten van het leger en do marine voor een dag bedragen dus in Frankrijk 745,000 fr.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1