No. 91. Woensdag 21 January 1863. 3de Jaarg. ZEEEWSCH-VLAANDEREN. Nieuws- e» Advertentieblad ■Jooft - - -- Bit Weekblad ivordl elken Woensdag-morgen uilgeyeven bij J. Sturm, te Netizen. be prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Vosl cents. Men nbonneert zich bij alle BoekhandelarenI'ostdirecleuren en Brievenbushouders. Advertentien gelieve men aan den Uitgerer in te zenden niterlijk Dingsdag des namiddags ten 6 are deprijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel tneer 10 centsbehalve 35 cents zegelreg\vaor elke plaatsing. BUVNENLAIVDSCHE BERIGTEIV. Wij icrnemen ilal behalve (le promotie, welke dezer dagen bij het wapen der artillerie van ons leger heeft plants gehad eerstdaags ook bij de andere wapens lalrijke bevorderingen be- kend z ii 11 on vvorden. Volgcns eerie opgaaf van het dcparlemcnl van financier]zijn hier te lande in het jaar 1862 met do post verzonden de volgcnde ge- tallen portbetalende brieven 13,142,094 onge- frankeerde en 2,972,479 gefrankeerdele zarnen 16,114,573 binnenlandscho 5,084,085 ongefran- keerde en 1.230,660 gefrankeerdete zarnen 4.314,743 buitenlandschetolaal 20,429,518 brieven. In 1861 was dit tolaal 19,708,261 in 1860 19,057,526. In het Brovinciwil Bind no. 2 geeft de commissaris des konings in doze provincic aan de burgemeesters en welhonders der gemeenten bij circulaire kennis, rial over het dicnsljaar 1865 op de grondbelasling dezelfde oprenten 7.iiMen worden geheven als over het dienstjaar 1862 heel'l plants gehad, met iiitzondering ech- ter dat voor de gemeenle Hiervliel 10 opcenlen op de gehotnvde en ongel rinwde eigendornmen en in de geineenten Ooslerland, lleillc en Wis- sekerke 15 opcenten op de gehonvvde en 10 op do ongebouwde eigendoinrnen moelen worden geheven. H'euzeii 21 .I.iimarij. Heden morgen, om- slreeks 2 ore, is legen den zeedijk van den E Midragtpolder gestrand het brikscliip Johan Criston kapitein Elmnn. Ilontenissc Ifi January. Uil do registers van den luirgerlijken stand dezor gemeenle OTer het dienstjaar 1862, blijkt I) 11 gedurende dat jaar binnen deze gemeenle gehoren zijti mannelijk 93vronvvelijk 96, za- .inen 191 vvaaronder twee tweelingen. Leven- loos aangegeven rn. 10, v. 4 lumen 14. Over- leden in 90, v. 70, zanien 160. Hieronder ziju begrepen ongehnwden m. 62, v. 43, za rnen 103; gehuwden in. 20, v. 11 zanien 31 weduwnaars 8, weduwen 16, zarnen 24. Van (lit gelal stierven heneden het jaar 49, vail 12 j. 15, van 2 3 j. 8, van 3—4 j 4, van 4—5 j, 4 van 5 10 j. 9 van 10 - 20 j. 3 van 20 30 j 5, van 30—40 j. 8, van 40 50 j. 9, van 50—60 j 11 van 60—70 j 13, van 70-80 j. 16, van 80 - 90 j. 5, hoven de 90 jaren 1. Elders overleden en alhier gedomici- beerd m. 1 v. 2 zanien 3. Door het hnwe- lijk werden vereenigd 41 paren en wel jong- inans en jonge dochters 28 paar jongmans en wednwen 4 p., weduwnaars en jonge dochters 6 p. en weduwnaars en weduwen 3 p. De be- volking bedroeg op den 31 December 1862, 4860 zielen. Overslag- 19 Januarij. In het afgeloopen jaar werden alhier geboren wettig 8 manne lijk en 8 vrouwelijk onechl 2 rn., zarnen 10 rn. en 8 v., totaal 18; overleden: ongeh. 6m. en 2 v., geh. 1 v. eu I weduwe, totaal 10, voorls 1 in. geh., te Moerbeke (Belgie) noon- plaats hebbendehuwelijken 5, alien lusschen jongmans en jonge dochters. Op den 5 Januarij jongstl. viel den heer A. Meskeshoofd-onderwijzer le Kadzand het voorregl ten deel gedachtenis te vieren van ver- vulde 25jarige ambtsbediening te dier plaatse. Als een nieuw bewijs van de ondoeltref- fende inrigting van het postwezen in onze pro- vincie, deell men het volgende merle: Te Kam- pen werd vrijdag 9 dezer des voormiddags ten 10 ure 22 minulen ecu telegram aangeboden, bestemd voor Hohfenissehet werd le Neuzen ten 11 ure 53 miuuten alzoo anderhalf uurna de aanbieding te Kampen, onlvangen. Neuzen ligl slechls op 4 uren afslands van Honlenisse doch het telegram, melgewono poslgelegenheid verzonden, bereikle eersl zaturdag avond ten half 6 ure zijne bestemmingzijnde 29 uren 37 miuuten na de aankomst te Neuzen. Naar uit Middelburg gemeld wordt, be- slaat daar ter slede het plan zich bij adres tot de regering le wenden met het verzoek om met den aanleg van den spoorvveg van Roosen- daal naar Vlissingen to werk le gaan zoo als met dicn van Breda naar Maastricht hceft plaats gehad narnelijk om de werkzaamheden van de twee uiteindeu le gelijk le doen aativangen. Zulks zou vooral voor de Zeeuwscbe lijn wen- schelijk mogen geachl worden om twee redencn, als 1.° omdal de afdumming van het Sloe een werk is, dat geruimen lijd vnrderen en dus den verderen aanleg der baau geruimen lijd ver- tragen zalen 2.° omdal wel in geene provin- cie z66 hooge behoefto bestaat aan verbetering der middelen van gemeenschap. Men berigt uit Vlissingen, 11 Januarij: Velo schepen die, zoo als gemeld is, dezer da gen ter reedo van Rammekens op guustigen wind wachlen, hebben gisleren zee gekozen. Een met ijzerwaren geladen Arnerikaansch fregatschip is bij Brcskens op do jilaat geloo|ien en moest met eon sleepboot herwaarts worden teruggevoerd. Het schip heeft aanzienlijke schade bekomen en zal hier repareren. Uit Vlissingen schrijft men, dd. 15 dezer: Bij geruclite vernemen wij dat eene commissie van wege het departement van marine waartoo ook zijne cxc. de minister zou behooren deze gemeenle bezoeken zal. Dit zou o. a. ten doel hebben om het lerrein op le nemerien na to gaan in hoeverre er hier geschiklo gelegenheid is om een nieuw droog dok to maken." Als een bewijs van het drukke verlier van Vlissingen op Holland, mogedienen, dal gedu rende het jaar 1862 door de diligence, rijdende van daar op de stoomboolen lusschen Middel burg en Rotterdam, ruim 2500 passagiers zijn vervoerd, en zulks, lerwijl bovendiennage- noeg het ganscho jaar, eene stoomhoot drie malen per week direct van Vlissingen op Rotterdam vaart. Het hof heeft op 16 dezer uitspraak gc- daan in de zaak van A. F, II.kapitein van de stoomhoot de Stad Goes, die bij vonnis der reglbank le Dordrecht is veroordeeld tot acht dagen gevangenisstraf en 20 boete wegens het door zijne schuld en onvoorzigligheid overvaren van een amler vaartuig. Het hof heeft alsnu in hooger beroep het vonnis der Dordrechtscho reglbank vernieligd en den beklaagde onschul- dig verklaard en vrijgcsproken. Door een oud-mili tairlhans rijksbeambte le 's Hertogenbosch, is een vernielingswerktuig uitgevondenwaardoor volgens zijne bereke- ning met iederen worp minslens 5 man zotidcn sneuvelen. De kosten van iederen worp zouden niel eens zooveel bedragen als die van een ka- nonschot (12 ponder), lerwijl do ballast van geschul te velde zou worden vermeden en veel vlugger het gebruikl wordende geschut le velde zou worden hediend; de uitvinder berekent dat zijne melhode een leger in staat zou stellen eene vijandelijke arrnee van 100,000 man in eenige uren op te reducereu. Alleen aan de Zuide- lijken der Unie van Noord-Amerika zou men genegen ziju het geheim dezer invenlie mede le deelen vvanneer daarloe het verzoek werd ge- daan. De arrondissemcnls-regtbank le Breda heeft in een wijdloopig gemotiveerd vonnis uitgemauki, dat, vvanneer uotarissen verkoopingen van roe- rendo goederen op krediet houdenzij onbe- voegd ziju een in de belaling nalaligen kooper in reglen te vervolgen inaar dat zulks alleen door of in naam van de verkoopers kan ge- schieden. Do kamer van konphandel te Eindhoven heeft zich, even als die le 's Bosch, tot de hooge regering gewend met het verzoek dat aan do onlvangers der rijkskantoren magliging worde verleendom de in die streken voort- durend in omloop zijnde Belgisehe en Franscho muni, legen vasle koers in betaling aan te ncmen, Als iets opmerkenswaardig wordt gemeld, dat op het R. C. kerkhof op 'I hof te Bergeijk (Noord-Brabant)in circa 3 eeuwen geene R. G. onderwijzers zijn begraven en in de af geloopen week twee hierop werden ter aarde besteld. Een jongeling uit de gemeenle D.prov. Gelderlandwas, in Amerika zijnde, voor een boerenzoon als plaalsvervanger uilgelrokken waarvoor hem door den vader des dienslpligti- gen 70 acres land in eigendom waren afgestaan. V66r dal hij naar het leger verlrok maakle hij ziju testament en bepaaldo daarindat, indien hij sneuvelen rnogl of op eenige wijze kwam tc ovcrlijden hij zijne inoeder le D. als eenige erfgeuaam slelde. Hij sneuvelde later werke- lijk het komter nu maar op aan, hoe(do arme rooeder in het bezil der nalalenschap zal gerakeu. De heer S/mrgcon de ook hier door zijne geschriflen, welhekende en om zijn^buitenge- woou redenaarstalent als volksprediker door do Engelschen zoo gevierde Spurgcon bevindl zich sedert eenige dagen te Amsterdam. In de eerste dagen der vorige week was in het Spaarne in een schip to zien een jongo vinvisch van het vrouwelijke geslaclil. Gelijk bekend is, behoort de vinvisch tot het geslacht der vvalvisschen hereikt dikwerf de lengle van den gewouen walvisch, doch blijft steeds vlugger eu slacker en levert niel zooveel spek op als deze. Deze visch was door den jongslen storm in do Zuiderzee gedreven en daarna in het IJ alvvaar hij in de zoogenaamde Voorzaan in af- gemallen toestand werd gevonden gevangenen gedood. Naar men verneemt zullen de eigena- ren van den visch dezen nog hier en daar voor eene kleine beiooning ter bezigliging aanbieden. Het geraamto is aangekocht door het genoot- schap Natura Artis Magistrgto Amster dam alwaar het weldra hot kabinet zal ver- rijken. In do vorige week werd le Hattum een kind gedoopt. In het voorschool gepakt werd de kleine daarna weder naar huis gebragt, vvaar men echler do vreesselijke ontdekking deed, dat het kind intusschen, waarschijnlijk door gcbrek aan lucht, was gestorven. De toestand der fabrieks-bevolking te En- schede wordt steeds treurigeren vclen lijden iuderdaad gebrek. Het daggeld voor de werk zaamheden, dio op last der commissie worden uitgevoord is thans tot op 20 en 30 cent vermin- derd. Vroeger bedroeg het 40 cent. Te Meppel overleed dezer dagen eene rijke, bijna zevenligjarige dame, (lie een mannen- haalstcr was in den hoogslen graad. Nooit overschreed een man den dorpel barer woning en bij haar testament had zij bepaald dal ook bij hare begrafenis geene inannen assisteren zouden. Aan den uilerslen wil is stipt voldaan Zij is door vrouwen begraven. Ouzo berigl- gever meldt echter niet of ook eene vrouw de funclie van doodgraver vervuld heeft. Eerlang zal vermoedelijk eene vreemd- soorlige zaak voor de reglbank le Groningen worden behandeld. De heer officier vanjustitio moel narnelijk eene klagt hebben onlvangen van een laiulbouwer uil een naburigo gemeenle, over een bedrog, door eon slager ten zijnen nadeele gepleegd. Hij moel van dezen eenige ponden schapenvleesch gekochl hebben, en bij het gebruik daarvan meet geblekcn zijndat hem eene hoeveelheid kallenvleesch geleverd was. Den 19 Januarij is het juisl drie eeuwen geleden dal de Heidelbergsche Catechismus door Frederik den HI, keurvorst van dePallz, aan de Gereformeerdo kerk in Dnitschland ge- schonken werd. Nog in datzelfdo jaar (1563) is die door den bekenden Felrus Dalhenus in hot Nederduitsch verlaald en als onderwijsbcekjo ingevoerd geworden. De ophrengst van ruw ijzer op den geheelen aardbol, wordt legenwoordig op ruim 7200 mil- lioeu kilo's geschat waarvan Dnitschland op- levert ruim 775 millioen Groot-Briltannie on- geveer 3800 millioen Frankrijk bijna 865 mil lioen de Vereenigde Slaten 800 millioenPruis- scn ruim 39 millioen Belgie 325 millioen Ooslenrijk 285 millioen, Rusland en Polen ruim 235 millioen, Zweden en Noorwegen ruim 215 millioen en Spanje 50 millioen kilo's. Kladderadatsch geeft de volgende nieuwslo vertaling'" van Venividivici «Wijkwa- men, zagen en werden ziek" (narnelijk siechlen in plaats van sieglen, overwonnen) onderleekend door Vice-Caesar en zijne legioe- iii'ii in Mexico." BUITENLANDSCHE BERIGTEIV. Ouder de zonderlingsto belaslirigendie men in zekere lauden heeft moet de belasting genoem I worden die in Saksen bestaat op de vogels die in kooijen zittou. Men betaalt 20 fr. voor eenen nachtegaal die gevangen zit, De

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1