No. 90.Woensdag* 14 January 1863. 3de Jaarg. ALGEMEEN ZEEI WSCIKI LA ANDEREN. Ifieuws- en Advertentieblad Hit Wee/cblad wordt el/cen Woensdag-morgan uitgegeven big J. Sturm, te Feuzen. De prigs is 80 cents in de drie maandcn en franco per I'Ost 95 cents Men abouneert zic/i big allc boekhandclarenPostdirecteuren en Brievenbushouders. Adverlentien qelieve men aan den Uitgcvlr in lezcndcn uUcrlijlc bmgsdag des namiddags ten 6 ure de prigs van 1 lot 4 regcls is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents behalvc 35 cents zegelrcgt vobp elite plaatsinq. BHVAnBNLANDSCHE BERIGTEIV. Bij besluit van den 7 dezer no. 54 heefl Z. M. de koning goedgevomlen1°. eertol onlslug le vcrleencnaan P. kisser, als Isle luilcnanl bij hel Ball. no. 4 en aan mr. 11. C. van biggclcnals 2de luilcnanl By hel ball, ruslencle schullerij no. 5, in Zcelanil Beide wegens verandering van woouplaats1°, le be- noenienBij hel Ball. no. 4, lol Isle luilcnanl I. van I/oitlen lhans 2de luilcnanl; lol 2de luilcnanl P. J. Timmerman lhans sergeant, en Bij hel Ball. no. 5 lol 2de luilcnanl A. van Overstralen Kruigsselhans fourier. Bij Z. M. Besluil van den 10 January, no. 00, is aan E. F. Foci, op ziju daarloe gcdaan verzoek met 1 February e. k., eervol onlslag verleend uil zijne Belrekking van nolaris lo Hontenisse. Bij besluit van den 10 Januarij no. 61 liceft Z. iVlherheuoemd en Bij vernieuwing aan- gesleld als kantonregler le Axelmr. B. J. Smalhausen. ilel Staalsblad no. 234 Beval de wet van den 23 December 1862, houdende goedkeuring eerier overeenkomsl Belrekkelijk Bet kanaal op Neuzen. Op den 6 January heefl de uilwisseling plaals gehad der acte van Bekrachtiging op de overeenkomsl, den 24 September 1862 tusschen Nedcrland en Bclgie geslolen lot wijziging van hel reglement voor de vaarl op hel kanaal van Genl naar Neuzen van 20 Mei 1843. Naar men verneemt zou vie heer Bctz de portefcuille van financier! mel die van kolonieri vcrwisselen en zou de heer Ph. J. Bachiene lid van den raad van slale, lot minister van financier! worden Beuoemd. De eersle kainer der slalen-generaal is legeri dingsdag 20 dezer Bijeengeroepen. In de op den 8 dezer gehouden vergade- ring van den raad van slate afdceling geschil- len vail Besluur is o. a. voorlezing gedaan van de koniuklijkc Bcslissing van 21 December jIop hel Bezvvaar ingeliragl door den getneenleraad van Graauvv (provineie Zeeland) legen ceno weigering van gedepuleerde slalen dezer pro vineie om hel r.indshesluit tot verhooging van hel subsidie aan hel algemeen armbesluur over 1861 goed le keuren, Z. M. heefl de weigering van gedepuleerde slalen bevesligd, en verklaard dat er geen lerinen Bestaan, om de gevraagde goedkeuring nog te verleenen. Men deell de volgeude opgaaf mede: Z. M. de koning is in hel Bezit van 24, Z. K.. H. prins Frederik van 22 Z. K. H. de prins van Orange van 21 en Z. K.. H. prins Ilendrik van 13 verschillende decoralien. Hel gelal dienst- rloende en Builengewono kamerheeren van hel huis des konitigs tiedraagl 161 en daarvan zijn 49 meeslers in de reglen. Verder zijn aan hcl huis des konings geallacheerd 21 kamerjonkers 10 jagermeeslers11 diensldoende adjudanlen en 57 adjudanlen in Buitengcwone dienst. Bij den koinuiaudant van hel koloniaal in- validenhuis op Bronbeek zijn onlvangen eenige door onzo Iroepen in der lijd op Boni ver- overde vvapenen. Aan Z. M. aangeboden zijnde hccft HD. Be pa n I d dat zij in de troph6e-zaal op Bronbeek geplaalst zouden worden. In de zilting der tweede kamer van 7 dezer is ingekomcn een brief van inevrouw Groenvan Prinstererdo kennisgeving iuhoudende dat de heer Groen vvegens voorldurende zwakle, voor geruimen lijd vcrhinderd is de zillingen der kamer Bij le wonen. Tot deurwaarder in hel kanlon Ooslburg ter slandplaals IJzendijke, is door do arrondis- sements-reglbank te Middelhurg benoemd de heer J. T. llendriksevan Goes. Sluis (chassis IJzendijke), 7 Januarij. Met algemeene sleminen werd op den 2 dezer alhier berocpen de heer J. G. Verhoe/f, predikant te Vaassen. Sluis, 8 Januarij. De stoombool Jacob van Maerlanlvarende tusschen deze slad en Brugge, is door hcl slooten op een houlvlol, dal moed- wil of onvoorzigligheid dwars in de vaarl ge plaalst had, beschadigd en naar Brugge geslecpl, om daar to repareren. iioeWiU'ht 12 Januarij. In hel jaar 1862 zijn in deze gemeenle geboren 64 kinderen overleden 44 personen en doodgeboren 1 ler- wijl er 17 huwelijken zijn vollrokken. De Be- volking bcdrocg op ultimo December jl. 2001 ziclen. Zaainslng12 Januarij. Gedurende hcl afgeloopen jaar zijn alhier geboren 54 kinderen van het mamielyk en 54 van hel vrouwelijk ge- slachtzamen 108; overleden 44 personen van het mannelijk en 34 van hel vrouwelijk geslacht zamen 78 als levenloos geboren aangegeven 7 kinderen; vollrokken 20 huwelijken; aangeko- men 77 personen van hel mannelijk en 46 van hel vrouwelijk geslacht, zamen 122 verlrokken 61 personen van het mannelijk en 63 van hel vrouwelijk geslacht, zamen 124. Do bevolking der gemeenle is in 1862 vermeerderd mel 27 personen. Men meldt uil Vlissingen7 Januarij Op onze reede van liier lol Rammekens wappcren sin Is eenige wekon de vlaggen van alle natien. Ruim honderd schepen wachten daar den gun- stigen wind om zee te kiezen. Het is een bekend feit, dat bij de landing der Engelschen op Walohcren in 1809, die ex pedite-Iroepen als gedecimeerd werden door de Zeeuwsche koorts, wier verwoeslingen bevorderd werden door de ongeregelde levenswyzo der niet aan het klimaat gewoon zijnde manschappen. Waar de jongsto storm de duirien op onze kust op sommige plaalscn lot 10» el deed wegsluivcn, vindt men lhans aan den kant tal van lyken in half vergano grovo dekens gewikkeld, die in 1809 daar verre van hun vaderland zijn begraven. Uil Oost-Souburg verneeral men dal aldaar in hevige mate roodvouk en mazclen heerschen doch gelukkig niel van een ernstigen aard. Van omslreeks een 120lal aldaar schoolgaando kin deren, komt slechls e6n vijfde gedeelte ler school. Naar men verneemt zal dr. J. J. van Oos- terzeebenoemd hoogleeraar in de theologie lo Utrecht, den 1 February a. s. in do Domkerk voor hel eersl als academie-prediker oplreden. Eenige dagen te voren zal Z.Eerw. zijn amBl als hoogleeraar mel een openingsrede aanvaar- den. Voorzekcr zullen vele belangstellenden deze Beide plegligheden bij wonen. Men verneemt dat do voorzicning in ca- satio legen een arrest van hcl provinciaal ge- regtshof van Noord-Brabanlwaarbij mr. van Baerie advokaat te Breda, is veroordeeld lol drio dagen cellulaire gevangenisslrafwegens beleediging van den grifTier van het kanlonge- regt le Ginnekcn, op den 21 aanstaande voor den Imogen raad zal worden behandeld, Men meldt uil Peize 5 Januarij: De in- gezelenen dezor gemeenle behooren nog niet alien lol hel afschaffingsgenootschap. Op den oudejaarsavond is hicr eene vrouw Bcvallen in een zeer iieschonken loeslami haar man die evenzeer dronkeu to huis lag kon geen de minste hulp aanbrengcn cvenmin hare schoon- moeder die naauwelijks wist waar zij ler wc- reld was; doch haar schoonvader, die door oefening Beter een glaasje of wat kon verdra- gen, had nog genoeg besef, om de noodigc hulp in le roepen. Men had mogen verwachlen, dat de kraamvrouw voor den slerken drank groolen afkeer zou hebben gehad doordieu zij liaar vader en zusler daardoor heefl verloren. BUITENLAMDSCHE BEKIGTERT. De gezondheidstoesland van koning Leopold van Belgie, schijnt sederl weinige dagen weder- ora minder gunslig te zijn geworden. De heer Langenbeclt is nil Berlijn ontBoden en men ver- zekert dal de koning wederom eene operate zal moelcn ondergaan. Uil Brugge schrijfl men, dal de heer de Groof aldaar, Bij de Engelsche regering aanvragc heefl gedaan om onderstand lol het in toopas- sing brengen van een door hem uilgevonden middel om door de lucht lo vliegen. Hij verzekertdat hij na een lljarige studie dat middel heefl gevonden, en dat hij slechls geld noodig heefl om het te bewijzen. De daarloe benoodigdo locstel is, naar hij verzekert, zeer klein en zal den mensch in slaal slellenzich naar goedviudeu in a He rigtingen door do lucht lo bewegen mel do snclheid van de zwaluw en de kracht van den arend Door een veearts le Lokeren is dezer da gen aan den koning van Belgie een bos heer- lijko aspergies op den kouden grond gcteeld len geschcnke aangeboden. Wanneer ooit eene zaak met klein vcrdc- digd en met volhardiug volgehouden is, dan geldt dit van de Antwerpscho kweslie der scr- v i In ten. Siell men zich al geene parly voor die beweginghel feil zelf vail niel to loochenen. En zoo heefl de groole kiezersvereeniging lo Anlwerpen de zoogenaamde Association liberate, gerocpen om een kandidaat aari le wijzeri voor de aanstaande verkiczing van ecu lid van den senaat, lhans weder beslolen zich van de ver- kiezing le onlhouden on diensvolgens geen kan didaat le slellen. Waar zijn do Miscrables^ groolendeels geschreven? La France vertell hel. Victor Hugo heefl mel zijn gezin eenigen lijd le Brus- sel lioven een lahakswinkel gowoond. Vlak naasl hel huis eens door Rubens bewoond op het plcin waar Egmond en Hoorne werden ont- halsd. De groolo romancier heefl een zoon die, in weerwil hij eene uilmunlendo vertaling van Shakespeare geleverd heefl, bon-vivant genoeg was om 's nachls wat laal ihuis le durven ko- men. In 't hollo van den nacht zal de vader op zijn sludeerverlrek te schrijvcn en do win- keljufvrouw op het loshoofd te wachlen. Bij diens thuiskomst gaf het tusschen de hospila eii den vertaler van Shakespeare wel eens hoogo woorden. Het begon Victor Hugo lo hinderen. Hij gunde zijn zoon zijne uitspanningen, orndat hij ze hem niet heel euvel kon duideu en won loch den vrede met de jufvrouw bewaren. Hij vond er iels op. Elken nacht legen 12 uur kwam hij met zijn werk naar beneden zei do hospila dat ze wel naar bed kon gaan, en ging voor 'I lessenaarlje achter de toonbank zilten schrijven tot zijn zoon terugkeerde. Niet zelden gebeurdo hel bovendien dal een nachtwandelaarlicht in den winkel ziendc, nog Behoefle aan sigareri gevoelde en zonder te welen wie dat verlan- gen bevredigde, den groolen dichler bij'I schrij ven der Miscrables stoorde. Te Aken neemt de ellendo hand over hand toe. In den nacht van den 3 op den 4 dezer vond men verschillende personen verkleumd op straal liggen. 'I Waren alien fabrickarbeidcrs die nil hoofde van do crisis zonder work zijn. Eenigen lijd geleden verkochl en leverde de heer Borisius to Frankfort, aan een inwo- ner dezer slad het lot no. 77 in eene Duitscho loterij. Uilerlijk den 26 der vorige maand moest de koopprijs van het lol betaald zijn. Eene loo- vallige omslandigheid was echler do oorzaak dat de kooper niet aan zijne verpligtmg voldecd. Nu zullen wij de gewaarwordingen van den be- trokken persoon die a lies behalve k a pi talis t is, wel niet behoeven le schetsen loen hem op 8 dezer de lijding bekend werd dal op bedoeld lot do kapilale som van 250,000 Jlorijnen gc- vallen was. Men meldt nit Wiesbaden, dal dezer da gen een groot aantal Franschen zich Bevindendo in de zaal van een der voornaaroste holels, de Marseillaise zongen en zich allerlci aanmerkin- gen 0[i Duilsehland en zijne hewoners veroor- loofden welke zoo weinig vleijend waren, dat een der aanwezigo Duilschers hen opmerkzaam maakte op het onvoegzame van hunne handel- wijze en gesprekken. Do eerstgenoemden daar- over verstoord viorden hunne spollusl nog vrijeren teugel dan vroeger, hetgeen eindelijk len gevolge had, dat do Duilschers het geduld verloren en de aanranders van hunne eer en den roem huns vaderlands, met geweld uil do zaal verwijderden. Z,ij kozen daarloe niet den gewonen weg namclijk de deur, inaar wicrpen hen alien door de rniten op de straal, tot grooto vrcugde van do lalloozo menigte, welke voor het Bedoelde hotel waren zamengcvloeid. Beriglen nil do verschillende havens van do Onstzce maken alien melding van den ge- duchlen storm welke voor eenige dagen een zeer groot deel. van Europa heefl geteisterd. Het riland Nordernev heefl zeer veel geleden het ciland Wangeroog aan Oldenburg Bchuo-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1