No. 86. Woensdag 17 December 1862. 2de Jaarg. ALGE11EEM ZEEUW SCH-V'L A NflER bn t"' 95 cents It! eazen t 15 December. In de op heden gehouden vergadering van den raad dezer ge- meente is in plaats van den heer A. Grenu overledenlot welhouder benoemd deheer</.C. hiirionainn'fen °rken<l" ,Tn zij" ,eslame»l *»eefi 111] 100 000 francs gemaakl aan de liooge school Nleuws- en Advertentieblad MOR Dit Weekblad wordt el ken Woensdag-morgen uildegeven bij J. Stdr m le Neuzen Den^i* sn 7~7 cents. Men abonneert zich bij die HoekhandelarL 1l? ,80 cen'.s ln de dne maanden en fr •khandclarenPosldirecleuren en BrievcnbusLtZs AdverlZkZZ ™««»franco^fe| y dcprijs van 1 tot 4 regels is 40 cent,, voor elken regel mcer 10 cent,, tJalve 35 a n c o KrCei uiterlijk Dingsdag, des namiddags ten 6 ure BIWVENI.A1VDSCHE BERIGTEIV. In do zitling van de tweede karner der stalen- generaal van jl. zaturdag zijn de beraadslagingen over de wets-ontwerpen betrekkelijk de water- vvegen ten cinde gebragt, en is art. 1 (het ma- ken van het kanaal door Holland op zijn smalsl) aangenomen met 39 tegen 24 stemmen terwijl art. 2 (verlietering van den watervveg van Rot terdam naar zee) mede werd aangenomen met 60 tegen 3 stemmen waarna het geheele wels-ont- vverp op de walerwegen in stemming gebragt werd aangenomen met 37 tegen 26 stemmen. Do kamer is thans lot nadere bijeenroeping gescheiden. In de memorie van beanlwocrding omtrenl de begrooling van uitgaven voor den aanleg van staatsspoorwegendienst 1865, wordt onder andcren gelezen dat Do aanvrage om con- cessio voor de afdamming van het Sloe.inver- band met een kanaal door Walcherenonder- zocht is. Al is het volgens den aanvankelijken mtslag van dat ond erzoek voor den spoorweg onverschillig of de overgang van het Sloe ge- schiede door middel van overhrugging dan wel door afdamming, zou de minister aan de laatsle gaarne de voorkeur geven, Intusschen moet de vraag nog worden overwogen, of do afdamming van het Sloe door den veranderiien loop der stroomeri niel nadeelig zou kunnen zijn voor de reede van Rommekens. In het bolang toch van den Z.eeuwschen spoorweg is het volstrekt noodig, dat de haven van Vlissingen en de reeden in hare nabijheid veilige ligplaatsen voor de binnenvallende schepen hlijven. In elk geval zou indien lot de afdamming werd besloten vooraf het kanaal door Zuid- Beveland vollooid moeten zijn. Helzelfde geldt van de afdamming der Oosler-Schelde. En daar voor de geheele voltooijing van dat kanaal nog ten minste twee jaren noodig zijn bestaal or naar 't schijnl geen dringende reden om in ver- band met de voorlzelling van den spoorweg dadelijk eene beslissing le nemen betrekkelijk do afdamming van het Sloe." Hit een onzer binnenl. bladen verneemt men, dat de uitgaven voor en ten behoeve van het Japansche gezantschap gedurende diens ver- hlijf hier le lande de niel onaanzienlijke som van f 57,000 bedragen en dat die som thans is aangevvozen op den post voor onvoorziene uit gaven bij het departernent van kolonien maar dat de rekenkamer Iiezwaar heeft gemaakl om de daartoe betreLkelijke aanvraag goed te keuren. Naar men verneemt zijn do ontvaugers der in- en uilgaanrde regie a aangeschreven om op- gave to doen van de over de jaren 1861 en 1862 ingevoerde lucifers, waaruit men afleidt dat bij de regering het plan bestaat om in na- volging van Frankrijk daarop eene belasting le leggen. Tot buitengewoon opzigler bij do water- slaatswerken in Noord-Braband is benoemd do heer A. J. Auguslijn van Heinkenszand. Naar men verneemt bestaat de voordragt voor regler in de arrondissements-regtbank te Zierikzee uit de heeren mrs. 1°. jhr. L. F. van Panhuys substituut-officier bij de arrond.-regt- bank le Goes; 2°. P. van der Mcer Mohrkan- tonregler le flulsl en 5°. A. P. Snouck llur- gronjeregler-plaatsvervanger to Middelburg. Sie.enkampPWz. Philippine5 December. Heden is door den gemeenteraad met eenparigheid van stemmen tot hoofd-onderwijzer aan do openbare school dezer gemeenle benoemd, den heer J. Brouwer, Tz., thans nog in die betrekking te Kallendijko werk- zaamde benoemdo zal met 1 Januarij e. k. alzoo hier in fnnclie moeten treden. lie heer Brouwer heeft bij het vergelijkend exarnen niel allcen blijken gegeven van zijne knnde in alio do daarbij voorgeslelde vakken van het lager on- derwijsmaar is daarenboven ook in het bezit eener akle als geexamineerd en geadmilleerd »oor de beginselen der Frnnsche cn Engelscho lalen iels wat ook niet onverschillig voor dezc gemeenle in aanmerking komt. Volgens gedane aankondiging zal op za turdagj den 27 dezer, te Middelburg bij enkele inschrijving worden aanbesteed het driejario- onderhoud van het kanaal van Sluis naar Brugge (Nederl. ged.) aanvangende den 1 Januarij 1863 en cindigcnde 51 December 1865. Den 7-den en 4ilen dag v56r do hesteding zal aanwijzing in loco worden gedaan. Voor twee jaar werden van een kind van 6. S/abbekoorn te Biezelinge, door onvoorzig- tigheid van de baker, een dag na de geboorte de beide voetjes afgebrand zoodat slechls do hieltjes overhleven, De bocnlj.es zijn na een half jaar genezen. Reeds hadden eenige menschenvrien- den besloten kunstvoetjes voor het ongelukkige wichl le laten maken toen voor weinige dagen tot aller verwondering ook van geneeskundi- gen het kind op de afgebrando stompjes is gaan loopen. Even als iemand die op stellen loopt kan het er wel op Ioopon maar niet op slilslaan. Uit Middelburg, dd. 10 December, wordt medegedeeld Ilei Zeeuwsch genootschap van wetenschappen heeft besloten ter cere van Mar- nix van Sl.-Aldegonde een gedenkleekcn op le rigten. Lit Rozendaal, del. 11 dezer, vernemen wij dat do werkzaamheden aan den Zeeuw- schen spoorweg met ijver worden voortgezet. De spoorbaan van daar is reeds in gereedheid lot op een half uur afslands van Bergen-op-7,ooin. Dagelijks worden cr malerieel en inachinerien voor bruggen duikers, enz. aangevoerd. To Leidschendam heerschen de mazclcn zoo, dat slechls 50 kinderen van de 150school- gaanden de school bezoeken. - Uit het laatsto versing betrekkelijk dc ver- pleging en het onderwijs in het Neilerlandsch gasthuis voor ooglijiers te Utrecht, nilgehragt door den hoogleeraar F. C. Bonders direcleur dier instelling blijkl, dat hetaanlal behandeldo personon in het laatste jaar gestegen was lot 1052, terwijl op iederen dag des jaars gemid- deld 30 hedden bezel waren. De behandelden behoorden tot alio provincien des rijks. De resultalen van behandeling der verschil- lende lijders waren volgens dit verslag allezins voldoende. Verreweg het grootste deel verliet hersteld do inrigting terwijl do rneeslen der niet herstelden zich toch in eene verbetering, van hun toestand mogten verheugen. Treurig is Jiolzegt daarbij do verslaggever zoo dik- wij's de ovorluiging te moeten uilspreken dat eene tijdigo en wei ingcrigle behandeling het gezigtsvermogen voor ondergang zou hebben helloed." 'n de provincie Groniiigeii zijn elf afdee- Iingen geslichtbeslaande uit burgemeesters onlvangers en crvarcn landbouwersmet het doel orn door onderlingc zamenwerking een goede statisliek van den landhouw in die pro vincie le verkrijgen. Lit Meppel meldl men: Do brieven, in de vorige week uit Noord-Amerika onlvangen, getuigen van do groolo verslagenheid onder do uit deze omsireken derwaarls vertrokken land- verhnizers. Inzonderheid loverl de invoering der conscriptie ook voor hen vele bezwaren op&, en heft men daar Inide klaagtoonen aan over de hoogo prijzen der eerste levensbehoeften ler- wijl men do goederon die men fabriccert en ten verkoop aanbiedt tot zeer lage prijzen moet afzetlen. Velen zouden gaarne lot het moeder- land terugkomen, maar dit is thans niet »eoor- loofd. BUSTEIVIaANDSCIIE BERIGTEI^. Do Independence Beige van 12 dezer be- helst de volgende mededeeling: Het verblijdt ons to kunnen mededeelen dat de onderhande- ling lot hot afkoopen van den Scheldetol op eenen zeer goeden voel is. Men mag hopen dat zij onverwijld tot het gevveuschle einde zal komen daar do twee gouvernementen het nu omtrenl do grondslagen der le treffen schikking eens zijn. Zekero P. dc Smefvisscher to Mariakerkc heer I eler I Itcodoor Xerhacgcn een man die in dclg.o vele jaren bij den strijd tusschen de staals- parlijen vooraan slond. Hij werd door do libe- ralen als een van do steunpilaren hunner parlij geeerd. Dat hij stand vastigmet bekwaam- heid en to goeder trouw voor hare zaak ijverde, die le Brussel door do liberale parlij is geslicht en in stand wordt gehouden. Do overledene was sedert een grool aanlal jaren grootmeester der Be.'gische v riimelselarij. IItj heeft dan ook aan de vrijmetselaars-loges van de hoofdstad 50,000 francs gelegalecrd Verhaegen werd in 1839 lot lid van de kamer benoemd vvaar hij later ochteroenvolgens do ikkmgen van vice-voorz.tter en voorzillcr Tervulde. Dezer dagen werd in het hoseh van Ile- nencourt een kraai geschoten. Deze had om den hals gchecht een verguld zilveren doosje in den vorm van een boek waarin een geolied' stukje papler, waarop in het Fransch het vol gende is geschreven Mijn nsam is Waqram want lk hen gehoren 6 Julij 1809. Men heeft mij dno jaren in eene kooi opgcsloten gehouden en daarna in vrijheid gesteld. Douai 1812." Dezer dagen is to Leipzig eene nicuwe komeel ontdekl door prof. Brunhs. Den 1 De cember, te 4 uur 's morgens, werd deze komeet aan den heme! waargenomeu op 158 gr 55 m regie opklimming cn 2 gr. 58 m. zu'idelijke afvvijking. Do komeel gecfl oen zeer flaauw scnijnselals een ligle nevel. Ie Lohestcin harslte dozer dagen een n>o- weldigo brand nit, die een vijftigtal huizmrin de asch legde. Naar men in een Berlijnseh daghlad leest wordt in de Pruissische hoofdstad nog steeds grootelijks gehruik gemaakl van paardenvleesch in no eerste tien maanden dezes jaars werden er met minder dan 750 paarden geslagt, wier vleeseh vervolgens tot smakelijk voedsel voor Itelhcbbers van dergelijke portion werd toebercid. iv Z ^en. slaa,!'ie Tun woordvorming der Duitschers halen wij een woord aan, datonlamrs meen Huogdu.tsch dagblad voorkwam om aan le union hetgeen wij door apolheek volkomen uildrukkeri Gesundhcilswieder/terslellunqsmillc!- zusammmenmrsschungsverhaltnisskundigcrsanslalt. 'Rj het hof der Tuilerieu zijn den 6 dezer groote kislen onlvangen inhoudende geschen- ken van do heide keizers van Japan aan den keizer der Fraoschan. Ei zal hinnen kort voor do regthank te Parijs een zeer vreeind proces worden hehandeld de regters zullen om daarin te heslissen do wijsheid van komng Salomo in haar geheel moe ten bezillen want het geldt even als in zijn lijd een kind waarover twee moeders twisten. Het kind is 8 of 9 maanden oud en werd dadelijk na do geboorte door eene dienstmeidwelko zeide, dat het haar kind was, hij eene min he- steed. Echo dame heeft later het kind opem- eischt onder do verklaring, dat zij de moeder was. Beide moeders, en dit maakt de zaak zeer moeijehjk, zijn op ougevcer denzelfden oogen- hevallen. Er zijn ernstigo belangen hij dit proces gemoeid. J Bij eenige dames van den hoogsten rano- te Par.js wordt sedert kort eene Indiaansche ge- woonle gevolgd beslaande daarin om de wangen onder dc oogen met verw te bestrijken. Door dit, uit verschiilende kleuren zamengesteld kunstmiddel onlvangen de dames schifterende glanzigo wangen. -- Volgens opgaven van voorname fabriekan- te Rouaan, zijn er nu reeds, ten gevolgo de katoenensis 100.000 vverklieden broode- en zal dit getal wel.lra tot 150.000 klimmen. nu aan de zondcr vverk zijnde arbeiders werk le verschaffen gal de spoorweg van Amiens naar Toulon worden aangelegd. In Frankrijk vooral is de regering er op bedacht den work man aan den gang te liouden van daar dan ook dat do minister van binnenlandseho zaken aan den raad van stato vprzocht liopft 700,000 francs van soinmigc postcn van zijn budget over ten van loos Om

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1862 | | pagina 1