No. 80. Woensdag 5 November 1862. 2de Jaarg. ALGEMEEN ZEEA WSCH-VLAANDEREN. vm Dd Weekblad wo, dl elken Woendag-morgen mlgegeven by J. Sturm le Neuzen. Do prigs is 80 cents in do drie maanden en franc o per Post Ob cents. Men abonneert zich big alle BoekhandelarenPosldirecleuren en Bnevenbushouders. - Adverlentien qelievemen aan den Uilaeveriu te'euden mlerhgk Dingsdag, des namiddags ten 4 m e dc prigs van 1 tot 4 rege.ls is 40 cents, voor elken regel meer 10 centsbehalve 35 cents zegclrcgt voor clkc p aMil BIIV NEIV LANDS CHE BERIGTEJV. Bij Z. M. besluit van den 31 October, no. 66, is benoemd lot raadsheer in bet proTinciaal ge- regtshof in Zceland, jhr. mr. C. de Jonge, tlians regter in de arrondissernents-reglbank to Zio- rikzee. Bij Z. M. besluit van dczelfde dagleekening, no. 68 zijn benoemd tot plaatsvervangendo kan- lonregters le HulslC. C. P. Pierssenslid der provinciale staten van Zeeland te Hulst, en L. J. F, van Waesberghe lid van den gemeentc- raad le Hulst. Aan de memorie van beanlwoording van het voorloopig verslag der commissie van rap porteurs voor het ontwerp van wet lot vast- slelling van hoofdsluk V (departement van bin- nenl. zaken) der begrooting van staatsuitgaven voor 1863, ontleenen vvij het volgende Op de daarloe betrekkelijke vraag heeft de minister de eer te anlwoorden dat zijns inziens aan do voorstellen van de commissie van amb- tenaren van den waterstaat, betreffende eene meer doortaslende oeververdediging in Zeeland, door de regering geen gevolg is to geven al- vorens vastslawelk bedrag ten laste der pol ders behoorl te koroen. Do meening, dat niet met zoo veel krac'nl aan de staalsspoonvegen wordt voorlgewerkt als mogelijk ware, is, z66 algemeen gesteld voor beanlwoording niet wel valbaar. Wanneer in bijzonderheden wordt opgegeven waartegen de kiagt gerigt is, zal do minister gaarne ondcr- zoeken. Betreffende aanvragen om concessio en ver- leende concession voor de lijnen in het verslag genoemd kan onder gelijke opmerking het volgende worden medogedeeld Lijnen in Slaats-Vlaanderen. Drie aanvragen zijn gedaan lot het erlangen van concessie voor do verbinding van Neuzen met de Belgische spoorwegen in do rigling van GentLokeren en Sl.-Nikolaas (Mechelen). Door een der aanvra- gers is voorgesteld de drie onlworpen lijnen to docn zamenkomen te Axel en ze van daar in ^ene lijn vereenigd te doen doorloopen lot Neu zen. Eene verbinding op die wijze ware voor de Nederlandsche belangen inzonderheid ook voor de verdediging, verkieslijk. In Belgie is alleen de aanvrager van de lijn Gent-Neuzen in het bezit van coucessio. Het gedeelte van Gent tot de grenzen is hem gegund mils hij binnen een bepaalden termijn concessio hier to lande bekome. Van de lijn langs Sl.-Nikolaas is slechls geconcessioneerd het gedeelte van Mechelen tot die plaats, met regt van voorkeur voor de ver- lenging tot de Nederlandsche grenzen. Voor de lijn Lokeren-grenzen is in Belgie geen concessie gegeven. Den aanvrager van de lijn naarGent, die uit hoofde van do concessie der Belgische regering de meesto waarborgen scheen aan to bieden is gevraagd of hij genegen ware, met wijziging van zijn onlwerp't welk Axel ter zijde liet concessie le vragen voor eene lijn langs Axel, met zoodanige bepalingenwaar- door de verbinding in de drio riglingen op de voorgestelde wijze kon worden lot stand gebragt, Het anlwoord is niet gunslig geweesltegen de ombuiging langs Axel beslaat wegens ver- meerdering van koslen overwegend bezwaar schoon het onlworpen lrac6 overigens ter vol- doening aan Nederlandsche belangen cenigzins is gewijzigd. Thans is te beslissen of het ontwerp van drio verbindingen to Axel zamenloopende waarvan de verwezenlijking ook uit an<leren hoofde geenszins verzekerd scbijnlniet behoort le worden opgegeven ten einde althans zoo mogelijk eene verbinding te erlangen. Naar men wil heeft tie minister van bin- nenlandsche zaken den cursus voor hulp-onder- wijzers aan"srijks kweekschool le 's Bosch en to Haarlem voor 6en jaar uilgesleld. Die te Groningen alleen wordt geopend. Door de commissie voor de slaalsspoorwe- gen is op 30 October aanbesteed het bouwen van schulsluizen aan de monden van het kanaal door Zuid-Beveland in twee perceelen en wel voor ieder perceol afzonderlijli bij inschrijving en opbod. Voor het eerslo perceel waren 21 billetten ingekomen het werd ingezet op /300,000, met opbicding van /2000, en werd na opbod lot den minsten inschrijver gegund aan den heer C. Verstceg le Hardinxveld voor 528,000. Voor het tweede perceel waren 20 billetten ingekomen; het werd ingezeteven als het eersle perceel, op/300,000, met opbicding van 2000 en gemijnd door C. Both te Sliedrcchtvoor 524,000. Dczer dagen kregen wij een afdruk in banden van een door jonkhr. mr. van Pets van Goudriaan verspreido nola, waarbij hij opkomt tegen eene uildrukking, door den minister van financier! gebezigd in do memorie van beanlwoording van het voorloopig verslag der tweede kamer, om- trent de domeinen van St.-Agatha. De minister had n. 1. verklaard zich niet to kunnen vcree- nigen met de grondslagcn waarop de tot stand gebragte overeenkomslbelrekkclijk den afstand dier goederen f rustle. Hiertegen protesleert de heer van Tels, op grond dat voor deze over- eenkomst door hem slechls een ontwerp was opgemaakt maar nog gecne verbindtenis aan- gegaan. Hij onderslelt alzoo dat er eene grove ver- gissing heeft plaats gehad. IIulsi 29 October. Naar wij vernemen heeft het Z,. M. behaagd do heereo A. G. V, Hombach, kommandant, en P. T. W.van Kerk- wijkvaandrig van de cerewachl, tijdens Z. M. bezoek in dezo gemeente als een blijk van tc- vredenheid met 11. D. photografisch porlret le vereeren. Glroede 24 October. Op dezen en den volgenden dag had alhier het vergelijkend examen plaats ter vcrvulling van den vacerenden post van hoofd-onderwijzer in de gemeenleschool te dezer plaats. Do vier sollicitanlen daartoe op- gekomen zijn naar gelang van hunne bekwaam- heden zoo als die uil het examen zijn gebleken aldus op ile voordragt geplaatstt. J. Bevelaudcr Schoo hulp-onderwijzer te Stavenisse 2. J. C. Akveldhulp-onderwijzer to Rotterdam; 3. Jac. Brouwer, Tz. hoofd-onderwijzer to Ratten- dijke en 4. A, II, de Vrieshoofd-ondcrwijzcr to Ellemeel. Ten opzigte van den voorrang tus- schen de beide ecrstendie geheel gelijk stonden heeft het lot moelen beslissen. Hontenisse 1 November. Ook de heercn L. Deijerkommandant, en A. Paassevaan- deldrager bij de eerewachl, die Z. M. den koning bij II. D. bezoek aan dezo gemeente, heeft be- geleid, hebbeu 's konings photografisch porlret ten geschenke ontvangen, als een bevvijs van Zr. Ms. tevredenheid voor de door die eerewacht bewezene dienslen. Een vier-en-ecn-halfjarig meisje van den werkman J. V, met haar ouder broertje naar den windkorcnmolen van den heer P. to Rrever- hille gaande is door eene der wieken zoo hevig geraaktdat zij weinig tijds na dienaan do gevolgen daarvan bezweken is. Ii.oexvacht« 4 November. Naar wij ver nemen heeft Z, M. do koning van Belgie bij be sluit van 28 October jIaan den wel-eerw, heer G.deNijs, R.-K, pastoor alhier, eene gratificatie verleend van 250 francsvoor diensten die Z.-Ew. bewijst aan Moerbeke. inwoners van Roewacht seclie Uil Aardenburg, dd. 29 Oct., vernemen wij, dat bij het raadsbesluur aldaar is ontvangen een ministerieei schrijven, waarin verklaard wordt, dat, indien genoegzamo waarborgen voor de uil- voering worden aangeboden de aansluiling aan het Belgische spoorvvegnct bij de regering in gunsligo ovcrweging zal worden genomen en de laalslo, de vcrbelering van eene uitwatering van het voormalig 4de district willende bovorderen het uilzigt op eene aanzienlijke rijks-subsidio heeft geopend. Men meldl ons uit Middclburg, dat dezer dagen aan den brigadier hrigade-kommandant P. van Dixhoorn en de mar^cbaussees G, van Bosweigde en J. F. Bilalien gestationeerd te Westkapelle ieder een eervol getuigschrift door het departement Middelburgder Maalschappij: tot Fid van 'I Algemeen is uitgereikt, wegens hunne beloonde hulpvaardigheid en menschen- liefde, bij gelegenheid der redding van schip- breukelingen te VYeslkapolle in den storm on 2 November 1861. Uil Nicuwe Tonge dd. 28 Octobcr^ .meldt men Een ongelukkig geval moet ik ir mededeelcn, De vlainmen hebben den mcesloof alhier geheel en al vernield. Een bclangrijko voorraad meekrap en sleenkolen is dienlengevoino verbrand." Do Amstcrdantsche predikai.l Jamieson heeft onlangs Lancashire, in Engeland, bezocht en zondag II. in de Engelsche episcopale kerk aldaar een treurig lafereel opgehangen van de ellende, welke in die Engelsche districten ten gevolgo Tan den oorlog in do Vereenigdo Statenonder de fabriekarbeiders heerscht. Hij dechlo daarbij mcdo dat ongevcer 200,000 personen aan het grootste gebrek ten prooi zijn en riep daarom krachlig en ernstig de hulp zijner toehoorders in. Men meldl uit Rotterdam, dd. 30 Oct.: Gelijk dr. J. J, van Ooslerzce II. zondag reeds to kennen had gegeven, heeft Z.Ew. thans beslist en het beroep als hoogleeraar in <le godgeleerd- heid te Utrecht aongenomen. Na de winler- vacanlie dus in het laatsl van Januarij aanst. zal Z.Ew. zijno lessen aldaar beginnen. Dezer dagen werd te Rotterdam eene ge- drukle circulaire verspreid van den navolgenden inhoud De heerwordt uilgenoodigd lot het bij - wonen eener vergadering van vrienden van Ga ribaldi le houden woensdag den 29 October des morgens ten 11 ure, in het koffijhuis van do wed. van Vtielop liet Steigerlegcnover do Rorenbeurs, te Rotterdam. Het doel dicr vergadering is onderlinge zatnets- spreking en zoo mogelijk het lot stand brengen van een Garibaldi-comite le dezer slede. Groningen, waar eerstdaags een zoodanig cornile zal gevestigd worden (lot welk einde aanstaanden zaturdag aldaar eene dergelijko vergadering is bijeengeroepen) heeft den stoot gegeven dat Rotterdam niet achtcrldijve. Gallio. Op het aangekondigde uur waren een derligtal belanghebbenden en nicuwsgierigen in gemeld lokaal aanwezig maar do geheimzinnigo Gallio en zijno medestamlers verschencn niet; ook do eigenares van het lokaal wist volstrekt geen uil- sluitsel te geven. Hoe aangenaam dit druk be zoek haar overigens was, het kwam geheel ori- verwachlen nadal men dus nog eenigen tijd had vertoefdin afwachling van de dingen die zouden komen begreep men dat hier eene myslificatie in het spel was, en vertrok onver- rigler zake. In de Gron. Ct. leest men Do tegen II. zaturdag aangekondigde bijeenkomst van vrien den van Garibaldi bragl een grool aantal nieu ws gierigen in het concerlliuis bijeen. Evenwel hebben de personen van wie de oproeping was uilgegaan, weinig voldoening over deze groolo opkomst gehad. Nadal do heeren dc Gravere en Mulder eenige woorden lot do vergadcrden ge- sproken hadden over de wenschelijkheid 0111 ook hier ter stedo blijk to geven van de ingenomen- heid met de edele zucht naar vrijheid die Ga ribaldi bezieldeen hadden le kennen gegeven dat zij over 14 dagen eene tweede bijeenkomst weuschlen te beleggen, ging de vergadering uiteen zonder een enkel bowijs van sympalhio te hebben gegeven. Inlegendcel loonden vcleu niet cnduidelijk hunne weinigo ingenomenheid met de ontwerpers van deze bijeenkomst. De lijst die ter inleckening werd aangeboden om zich aaneen to sluilen bleef zonder namen. BUITEMEAlVDSCeE BERIGTEW. Volgens een berigl uit Brusselvan 31 Oct., is de koning sedert eenige dagen weder lijdend. -- De gemeenterund van Anlwerpen heeft in eene op 30 Oct. gehouden zilling met geslolen deuren, langdurig beraadslaagd overdo kwestio der forlsficatien. Daarbij zijn de verschillendo eventualiteiten overwogen welkc zich, in ver- band tot destedelijke belangen kunnen voordoen ten gcvolge van de audicntie die do koning aan den gemeentcraad zal vcrleenen. Op 31 October is zekero vrouw Parade door het hof le Antwerpen ter dood veroordeeld. Zij was beschuldigd van verrcgaande mishando- 1g *an haar dochterljc van 14 jaar, welk kind zij, 0. a. onder voor wcndscldat het zich aan Nieuws- en Advertentieblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1862 | | pagina 1