No. 78. Woensdag 22 October 1862. ALGEMEEN ZEEUWSCH-tLAANDER EN. Dit "U Nieuws- en Advertentieblad ^OR Weekblad tvorcll el If en Voensdag-morgen uilgegeven bij J. Sturm, te IS'em 9 S cents Men abonneert zich bij alle BoMandelarenPosldireel euren en Brievenbushouders. - Adverlentien qeliere men aan den Hi,neverin lew,, ten mlerhjk Dingsdag, des namiddags ten 4 ure de pnjs van 1 lot 4 regelsis 40 cents, voor elhen regelmeer o- vugevei in re zenuen en. De prijs is 80 rents in de drie maanden en f r a n c o per Post wvvi ^tv g ZCHllcii 10 cents, behalve 33 cents zcgelrcgt voor el/ee plaatsing. BIWWEIVtAlVDSCHE BERIGTEW. Z. M. heeft beuoemd tot gewoon hoogleeraar in de godgeleenlc faculleit aan de hoogeschool te Utrecht, dr. J. J. van Oosterzeepredikant te Rotterdam. I)e iwtede kamer der stalen-generaal is, ter hervatting harer vverkzaamhedenopgeroe- pen tegen dingsdag den 28 October a. s. Men verneernt thans, dat het wetsonlwerp wederom, en vvel onveranderd kamer der stalen-generaal tol regeling van het reglsgebied der reglerlijke collegien enz. aan de Ivveede aangeboden. Door den ken is bepaald het golhische jaarletter minister van hinnenlandsche za- gevvorden dat do letter t van alphabet bestemd is geworden tot van den ijk en herijk der malen en gevvigten over 1863. In het voorloopig verslag der tweede kamer op hoofdstuk V (binnenlandsche zaken) der staatsbegrooting voor 1863 komen eenige mededeelingen voor, waarop wij heden in de eerste plaats de aandacht willen ve9tigen. „Iii eene der afdeelingen gaf men zijne bevreemding te ken- neo dat in de memorie van toelicbting geeue melding wordt gemaakt van het onlangs in het licht gegeven belangrijke verslag van den minister van binnenlandsche zaken, betreffende de oever- verdediging in Zeeland. Die leden vroegen welk gevolg aan de daarin vervatte voorstellen van den raad van waterstaat zou worden gegeven. „Zeer vele leden hadden met leedwezen geziendat de post voor de calamiteuse polders in Zeeland al weder met/30,000 is verhoogd. Na al hetgeen daarover bij de begrootiug van 1862 is voorgevallen hadden zij zoo iets niet kunnen verwachten. Het geheele beginsel waarop deze bijdragen steunenis in het oog van sommigen betwisthaardaar de ingelanden voor het onder- hond hunner eigen waterkeeringen moeten zorgen. In eene der afdeelingen werd het nitblijven der regeling van deze geheele zaak nan den onwil der autoriteiten in Zeeland toegeschreven. Eukele leden wilden die autoriteitendoor het 9chorsen van alle betalingen uit 's rijks kas, tot afdoening dwingenwaarop ande- ren echter antwoordden, dat daardoor niets zou verkregen worden dan het stichten van verwarring. De zaak moest met mede- werkiug der wetgevende magt. geregeld worden. „Eukele leden hadden met genoegen vernomen dat de minis ter de vroeger gestaakte waardering der landerijeu van de cala miteuse polder9 wil doen doorzetten, zoodat zij in het aanstaande voorjaar zou afloopen. Daar de gronden thans welligt drie maal meer waarde hebhen dan vroeger, moest daaruit vermeerdering van de bijdragen der ingelanden en dus vermindering der rijkssubsidien voortvloeijen. Doch tegen dit denkbeeld kwamen andere leden op die zulk eene eigenmagtige verhooging der bijdragen willekeurig zouden achten. Hun9 inziens moest men dit alles regelen bij eene wet, die het thans van kracht zijnde dekreet van 1811 verving. „Volgens de memorie van toelichting zal het geheele subsidie voor de haven van Brouwershaven f 26.000 bedragen, dat is het dubbel van de som die de provineie Zeeland daarvoor geeften na- genoeg de helft der kosten van het geheele werk. Enkele leden konden die afwijking van den gewoonlijk omtrent subsidien gevolg- den regel niet goedkeuren. „Dezelfde leden zagen er onregelmatigheid in dat de staat /5500, over twee jaren verdeeld, zou geven voor den grindweg van Oostburg naar Groede, terwijl de staten van Zeeland in't geheel geen subsidie, maar enkel een renteloos voorschot verleenen." Zctcknislag' 17 October. Gisleren werd al- hier de eerste jaarlijksche veemarkt gehouden welke aanvankelijk aan do verwaehling heeft beautwoord. Daarop tvaren aangebragl 41 paar- Irekking to zijn bevesligd trad de nieuwe leeraar in het nairiiddaguur voor eene annzienlijke schaar toehoorders op,, om zijne predikdienst aan te vangen. Op gepaste wijze de heile van Salomo 2 Chron. 1 l(ja a geef mij nu wijsheid en welenschap," tol de zijne makende, is het onze vnrige vvensch dat ZEw., steeds doordrongen van behoefie aan hoogere hulp om naar eisch de verpligtingen te lervullen, welke hem zijn opgelegdten alien tijde de krachtige onde'r- steuning Gods moge ondervinden op zijne zvvakke, dot h welgemeende pogingen ten einde de ge- nieente door zijne diensl te doen opwassen in de kennis en genade van den gezegenden slieh- ter des Christendoms. M. den keizer der Franschcn is medaille van verdienste der le klasse aan: Thomas Brandtschipper van de den 78 runderen 238 sehapen en 5 varkens. Schoon de kooplnst zeer belangrijk was,bleef echter de hantlel door de hoogo vraagprijzen der heuders boperkt. Er werden verkochl 4 paarden, 14 runderen, 1 b sehapen en 2 varkens, Premien werden loegekend 1. voor het groot- sle getal paarden, aan L. de Regl2. voor het schoonsle werkpaard van 4 7 jaar aan A de Mul; 3. voor het schoonsle paardvan 1 4 jaar, aan D. van Laere4. voor het grootste getal runderen, aan J. Wolfert5. voor do schoonsle baalgevende of kalfdragende koe,aan A. Cornelissen6. voor het grootste getal sehapen aan IV. do Koeijer alien wonende le Zaamslag en 7. voor de velste koe aan C. Lambrechtle Ertvelde. (let schoono herfslweder had een groot aanlal bezoekors herwaarts gelokl. 19 October. Bij de Mervorrnd-e gemcenle alhier had heden eene plegtigheid plantsmi zij haren jeugdigen be- roepen leeraar, den WEw. heer Arius Keers kand. tot de H. dienst bij het provjnciaal kerk- besluur van Utrecht, zijn gewiglig dienstwerk mogt zien aanvaarden. Na in het morgeriuur tloor den consilient, den WEw. heer P.vanden Iloofahker Houlzagers predikant tc Neuzen te zijn ingeleid lot de goineente welke, naarann- leiding van Luc. 8 18®, met ernst en nadruk werd bepaald om toe le zien hoe zij tie pre- tliking zoutle hooren en vervolgens met pleg- tigo handoplegging in zijne Gode gcheiligde be- Door Z. tie zilveren toegekend Vlissingsche loodsboot no. 5, J. J. de Vries matroos bij het loodswezen, en G. II. But, ins- geiijks matroos bij tlezelfde loodsadministratie en tie zilveren medaille der 2e klasse aan tie zeelootlsen bij hot Nederlandsche loodswezen II. l'luggc en M. L. Amadio en aan den matroos bij ilat loodswezen L. JVaereboutvoor het redden, op 31 Januarij jl. van den gezagvoerder Flcuranceau en drie malrozen nitgemaakt heb- bende de bemanning van den Franschen schooner I'Ange Gardientlie den vorigen tlag bij West- capellc was gestrand en gezonken, en welks bemanning, in het tuig gevlugl zich in floods- gevaar bevontl. Naar men verneernt zal het haven-of zee- hooftlaan de Schelde te Bergen-op-Zootn, tan rijkswege worden gesloopt. Volgens geruchl zou van wege tie genie bercids opriame gesehiet) en rapport uitgebragl zijn. Dit zal voor de schjp- per's en visschcrs bij het binnenkomen en uiI - varen groot ongerief veroorzaken. Op reqnisiloir van den controleur tier directe bclaslingen te Rergen-op-Zoom zijn voor eenige dagen op last en in bij zij ti van den kantonregter vergezeld van twee marechaussees, floor een sinid alio deuren opgebroken van het hiiistoebehoorende aan en hewoond floor den heer Louis Citijpers onder tie gemeente Woens- tlrecht, ten einde tie rijks schalters ill tie gele- genheiil te stellen tie haardsleden en venslers to lellen vvaartoe hij reeds herhaaltlo malen tie bevoegde autoriteiten den toegang lot woning had geweigertl. In tie Bolt. Cour. leest men: Van een onzer Haagsche correspontlenten ontvangen hot volgend schtijven: »Voor eenige dagen wertl door u medegedeeld dat zoowel ten uwent als to Amsterdam zich afkeuring openbaartlo van het plan tan onzen minister van financien om tie koflij te belasten. En zulks moet den minister ook gebleken zijn uit verschillentle adressen, te tlezor zake tot hem gerigt. Ren ik loch we! ingelicht, tlan heeft tie Rotterdamsche kamer van koophandel zich in een lot Zijne Excell. gerigt atlres ver- klaard tegen het plan tot heffing van zoodanige belasting en is door een zeer groot aanlal Rot terdamsche handelshuizcn men zegt een hon- derdtal, een adres in denzelfden geesl tot den minister gerigt. Vreeind is het tlal aan die adressen geerie openbaarheid is gegeven, golijk in tlergelijke gevallen tloorgaans pleegt te ge- schieden. I)e kamer van koophandel te Rotter dam en tie hantlel ten uwent zullen er loch vvel niet verlegen mede zijn flat zij zich verpligt achten in het algemeen belang tegen sommige tier plannen ties ministers to moeten opkomen. »Die belasting op tie knffij ik ben er zeker vawzal t«eh vele stemtuen van afkeuring tloen 5tj tie trervorrmt-e op^aan. Ook het Amsterdamsche llandelsblad indruk wekkende kw'a aan zijne itn dezer tlagen daarlegen ophoe ingenomen het overigens ook met tie nietiwe belasling- wetten is het blatl zegt toch dat ieder bij de lezing tier voordragt pijnlijk gelroffen wertl floor de bewering dat koflij geene eerste levensbc- hoefte is, terwijl dat laatsle karakter wel ver- leentl wordt aan zeep en a zijn Naar wij vernemen beslaat het plan om van het 20lal jeugdige Japannerstlie bunion eenigen lijd hier to lantle worden verwacht, om tot eenig wetenschappelijk vak te worden opge- leitl, er 4 of 5 aan tie zorg van prof. Hoffman to Leiden toe to vertrouwen, ten einde hen, uilgebreitl aca- naartnale hunner neiging een tlemisch ontlcrwijs te tloen genictcn. - In de laatstvotirgaatitle week zou eenaan- zienljjk ingezeten te Amsterdam zijn SOjarig luiwelijksfeist vieren vvaai lij men hoople op tie tegenwoortligheitl tan een z'oontlie 21 jaren geleden naar Oost-Indie verlrok en wietis te- i ugkomst leeds was aaiigekondigtl. |!ij is lerug- gekomen maar naar men verneernt in krunk- zinuigen loestaml, die een maand geleden hem op zijne lerugreis oveikw.nn 1 Tegen tlen 2b tlezer is le Groningenbljj- k eus eene anuouco in de Gromnger Couranleeno Garibaldi-meeting aangek mitligtl. Mogten daar ook leren (egenwoortlig zijn, hopcu wij tint zij voor een bloedig conflict tusschen tlez'e en do Garibaldianen mogen bevvaartl worden. Uit Heercntcen wortll gcmebl dut een inwoner aldaar eene aardappelplunt rooide, vvaar- tan tie ranken eene uitgebreulheid hadden van 2 Netl el, Zij levertle 105 sinks aardappeleu welke II hop uilmaakten. Op tlenzelfdeu akker vomit men o antlere plaiitrn, waartan tie ranken elk zich in het bijzontler ruicri 1J el hatltleu uilgespreitl, Eene van die planten levertle 9, de andere ruim 5 kop, met oogste van 6 aard appeleu ruirn 40 kop. Ook tie groolle tier vruch- len vcrtiienl vermeldingtie grootste woog 9 Netl. ons, een antlere bj, tlrie antlere elk 5, en nog eeno k\ ons. In de zitting van den gemeenleraad le Li I h van tlen 4 tlezer is de gemeenterekening over 1861 in behantleling genomen. Deze sloot met een uatleelig saldo van /5,29J. Twee raadsleden keurtleu tleze rekening niet goetl tlewijl door burgemcester en welhouders op vele poslen veel meer was uilgegeven tlan tie begrootiug toeliet. Zij stelilcn milsdien voor tie rekening in dicn Z'n jv'jzi£endat zij met een balig saldo van 10b1,5 I sloot. De antlere letlen van den raad kenitlen echter tie rekening good. Met belaug- slclling ziel men het hesluil van getlepulecrtle sluten in tleze zaak te gemoot. Do Relgische consul te Dordrecht heeft 311,08 (en behoeve van de Gentsche wcrklieden overgcmaakl. Dit bctlrag is tie opbrengst van een tloor dr. Donlcerslool uilgegeven werkie, "m- titeld Polyanthca. Als middel tol vcrdelging van het ioo<*o- naamde zwam (champignon) dat aan houleu vloeren zoo veel schatle veroorzaakt, worth thans met zeer goetl gevolg gebezigd eene oplossing van ijzervitriool met 5 pet. zwavelzuur vermenL'd BUITEKEAKDSCHE BERIGTEIV. De Brusselsche corresfiomlenl van la France. sehrijft, dat tie reis van tlen Belgischen minister van builenlandsehe zaken Bogicr naar Berlijn ten doel lii-eft, om tie loetreding van het Pruissischc kabinet lot do plannen to! afkoop van tlen Schel- tletol te vcrwerven. Men verzekerttlal tlen 4 November eerst- komentle de eerste sretio van tlen ijzeren weg van Eecloo naar Brugge lot aan Maldeghetn zal ingehultligil worden. De Conshluhonnel heeft in een laugartikel opgcvuld met cijfers aangeloond tlal tie han- delsverdragen met Engelaml en Belgio tie han- tlelsnelrekkingen aanmerkelijk hadden uilgehreitl, welke tusschen beide landcn en Frankrijk bestaan en tlal vooral naar Belgie tie uitvoer van Fran- scho artikelen was toegenomen met 46 pet, in het tijdvak van 1 Oct. 1861 lot 1 Oct. 1862, terwijl tie uitvoer van Belgie naar Frankrijk slechts met 8 pel. is toegenomen in vergelijking met de voorgaamlo jaren. Aan alle vredereglers in Frankrijk is tloor tie regering verzecbt om rapport nil ie hrengen lioe men over tie Romeinsehe kwestie denkt. In het Franscho dagblatl la Gironde leest men nopens tie Japansche gezanten tlie ook ons laud bezochleu het volgernloDie hecren ge zanten hebhen te Louden eene (eleurslellirig on- dervonden. Zoo als men weet, herbergden tie ineeste staten die gezanten op liunne kosten. 1 oen zij echter to Louden htinnc rekening naar een tier ministers zonden antvvoordde deze dat hij liaar niet betalen kon, wijl de Eugelscho conslitutie hem tlaartoe geen aulorisatie gaf, Hij hatl tlaartoe een indemnileits-bil! noodig. In eenige sleden van Engelaml hebben nog

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1862 | | pagina 1