No. 74. Woensdag 24 September 1862. 2de Jaarg, ALGEMEEN ZEEl ivs<ti-vi,aa\ih;iu:\. By liesluit ton den 19 September, no. 47, heeft Z. M. goedge?ondeti te lienoemen tot gezworen van den Adornispolder den heer du Bois. Nieuws- en Adverteutieblad Dd Weak bind wordt elken Weendag-morgenuitgegeven bp J. Stub m le Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maaaden en franc cT^TTw" 96.cents. Men abonneert zich big alle Boekhandelaren Posldnecteuren en Bnevenbushouders. - Adverlentien gelievernen nan dm UilgJ^n le'enten wlerhgk Dmgsdagdes namuldags ten 4 ure de prigs van I tot 4 regels ts 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 33 cents segelregliSS^pImTsim BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Bij Z. M. liesluit van den 17 September no. 46, is lienoemd lot nolaris in hel arrond. Amers- foorller stamlplaals gemecnle Zeijst inr.IJ.C. van Diggelen advocaat en nolaris te Axel. Het Slaalsblad no. 175 lievat een koniriklijk besluit van denl4dezer, waarbij het expedilie- en belalings-kantoor leKauter (gemeente Clinge) wordt ingelrokken en een geriefkantoor aldaar vvordt gevestigd voor do dagelijksche behoeflen der grensliewoners. Van de in de zitting van de tweede kamer van den 20 dezer, bij gelegenheid van het indienen der staatsbegrootiog voor 1863 door den minister van dnancien gedane redevoering waarin bij de denkbeelden der regering omtrent den toestand der financieu ont- wikkeldelaten wij hier een beknopt uittreksel volgen Uit de opgave blijkt, dat de gevvone uitgaven voor 1863, verge- leken met die van het ljopende jaarthans minder bedragen eene som van f 1,356,680,5902. Voor 1863 worden de middelen geraamd op/100.925,834,45>/2, terwijl de nitgaven zouden bedragen /98, 168,128,13J en alzoo op de dienst van 1863 een oversehot blijven van f 2,757,706,32. Onder de bijzondere posten verdient de aandacht de aanvrage van eene verhooging van f 1,400,(100 voor de pantsering van oorlogsche- pen, die gemakkelijk uit de batige saldo's te vinden is. Uit deze kan ook nog verdere amortisatie plaats hebben. De regering wenscht verbeteringen in het belastingstelsel te brengendoch heeft zich tot regel gesteld dat de tegenwoordige opbrengst der belastingen niet moet verminderen. Zij beoogt eene hertasatie dergebouwde eigendommen en regeling der grondbelasting in Limburg. Een adres van wind-korenmole- naars in Staats-Vlaanderenwaarbij zij verzochten om de wetten op de grondbelasting, voor zooveel de gebouwde eigendommen betreft te herzien, heeft daartoe krachtig medegewerkt. De wet op het personeelwaarvoor een nienw ootwerp gereed ligtis in tweeerlei opzigt gewijzigdvooreerat, door afschaffing van de grondslagen paarden en dienstboden en in de tweede plaats door herziening der wetzelve, voor zooveel de vier overige grondslagen betreft. Deafschaffing van den vijfden en zesden groudslag geschiedt, opdat de gemeenten die zouden kunnen overnemen. Zij kunnen daaraan nog een derden grondslag, dien op rij- en voertuir/entoe- voegen. De patentwet, thans te beschouwen als eene onbillijke inkorasten- belastingdie slechts op enkelen drukt, wenscht men te herscheppen in eene meer regtvaardige belasting die alien treft, dus niet alleen den koopman den industrieel, den geneesheer en zoo menig ander, als de patentwet aanwijst j maar men wil ook treffen denadvocaat, den landbouwer en voorts alien die rustig van hunue inkomsten leven. Van het vermogeu en portefeuille zullen de inkomsten worden geschatterwijl voorts ieder belastingschuldige opgave zal moeten doen.bijv. welke betrekking bij bekleedt, welk beroep hij uit- oefentwelke bekende inkomsten hij heeft, welke onroerende goe- deren hij bezit; is hij landbouwer, hoeveel bunders land hij iu huur heeft eriz. Bij deze uitbreiding der wet zal de naam patentwet vervangen worden door dien van belasting op de inkomsten. De gemeenten zouden daarop voor hare behoeften tot 25 opcenten toe kunnen heffen. De opbrengst van den vijfden en zesden grondslag der personele belasting zou door toevoeging van den grondslag der rij en voertui- gen met de hier bedoelde 25 opcenteneene som van/2,750,000 aan de gemeenten meer kunnen geven dan tot op dit oogenblik; ter wijl tengevolge van de verhooging van den grondslag der haardste- den de gemeenten ook hooger inkomsten door de opcenten daarvan kunnen trekken. Hierdoor zou weder een groote stap worden gedaan in de rigting van de afschatfing der plaatselijke accijnsen en zou welligt lot eene geheele opheffing kunnen leiden. De regering zal verder voorstellen afschaffing van de accijnsen op de brandstoffen zeep en azijn terwijl de afschaffing van den accijns op het geslagt kan worden voorbereid. De wet op den accijns der bieren zal worden omgewerkt met het oog op eene meerdere opbrengsten eene nieuwe wet op den accijns van het buitenlandsch gedisteleerd worden voorgedragen die eeue verhooging van 22 op/35bevat. Verder wenscht de regering voor te stellen een in- komend regt op koffij van 7 de 10(1 kilo en eene verhooging van het inkomend regt op thee van 25 op 50. Daar tegenover zal voorgrsteld worden de afschaffing van het zegelregt op alle soorten van gedrukte stukken en adverlentien. Een verbeterd ontwerp van wet op de registratie ligt gereed. De financiele resultaten welke door de herziening van het belas- ting-stelsel worden verkregen zijn als volgt: Het verlies zal bestaan uit: Twee grondslagen van het personeel, die worden afgestaan aan de gemeentenf 1,600,000 De afschaffing der belasting op de brandstoffen 3,000,000 zeep1,200,000 herziening der zegel-en registratie regten 1,000,000 te zamen/ 6,800,000 Daarentegen bestaat de winst uit De regeling van de grondbelasting in Limburg, het late jaar40,000 welk bedrag, na verloop van nog twee jaren tot f 120,000 klimt). De herziening van het personeel, waardoor meer zal verkregen worden: Van de haardsteden f 1,500,000 Van de overige grondslagen 1,000,000 2,500,000 De verhooging van den aecijns op gedisteleerd 3,000,000 B bier500,000 regten op koffij en thee1,000,000 verslag over hel ontwerp-welboek van slrafvor- (lering heeft vaslgesteld en aan den minister van juslilie verzonden. Zeer dikwijls wordt door de afzenders van heriglen naar plaatsen waar geen lelegraafkan- toor is bezorging builen de lijn van die berigten voorgeschreven en belaald ook wanneer de ge- adresseerden die berigten in den regel aan hel eind-lelegraafkanloor doen afhalen of aan een bestelhuis laten bezorgen. Terwijl hel eenvoudige en veelal voor de correspondenten voordeeliger zou zijn het hodeloon ingeval hel berigt niet wordt afgehaald door den geadresseerde te doen betalen zullen de hiervocr door den afzender hetaalde gehlen voorlaan slechls op hunue aan- vruag bij het kantoor van afzending worden te- rtiggegeven. To rekencn van 1 Oct. a. s. kost de over- brenging van een berigt van 1 lot 20 woorden tusschen een Nederlandsch en Belgisch kantoor welke ook de afstand zij een gulden. Het bestaande larief voor den berigten-wissel tusschen de wederzijdsche grenslelegraafkanloren blijft echter voorloopig onveranderd. Omtrent eene nieuwe bepaling aangaande do verzending builen de lijn zijn aan do rijks-le- legraafkanloren nadere inlichlingen le verkrijgen gelijk ook aangaande eene wijziging in de ta- rieven voor de verzending van berigten van Bel- gie naar en over Frackrijk welke met den 16 October a."s. in werking treedl. De commissaris des konings in deze pro vince heeft, na afgelegd examen tut werkbaas van den 5den rang bij de calamiteuse polders in deze provincie benoemd C. de Jonge Gz. thans tijdelijk werkbaas bij de polders Vliele en N'ieuw Noord-Beveland en den werkbaas van den 5den rang U. van der Dussen le Biervlielbevorderd lot den 4den rang en overgeplaalst naar den W'il- lem-Annapolder standplaals K.apel!o. te zamen 7,040,000 Er zou dus een oversehot zijn van nagenoeg 21 ton. Men vernecmt, zegl hel Weekblad van hel Heal, dat de hoogo ruad tier Ncderlamlen zijn IlengfStdijii.19 September. Gisleren graasde eene koe van den korenmolenaar de Waal op den Molenberg, onder den molen in de nabijheid van dit dorp onder de gemeente Sloppeldijk. Bij lamelijk harden wind draaide de molen frisch door, en raakte eene der wieken de koe zoo hevig, dat hel beest hoewel niet doodelijk echter zwaar gekwetst werd. Twee wieken van den molen zijn daarbij aan stukken geslagen terwijl, naar men verneeml, ook aan het binnenwerk van den molen min of meer schade is ontstaan. De steenbestorting aan de haveudijkon van Neuzen, is jl, vrijdag aangenomen door den heer G. van de Vrede, le Neuzen, voor f 16492. Het Provinciaal genoolschap van kunsten en welenschappen in Noord-Brabant heeft in zijne jongslo vergadering besloten hel eerelidmaal- scbap van het genoolschap aan le bieden aan den heer B. Vramboutgouverneur der provincie Wesl-Vlaanderen als een goring blijk van htilde aan den etlelen Vlaming, door wiens bemoeijin- gen en invloed het zevende Nederlandsche laal- en letlerkundig congres als een der 1 u is le r r ij ks le in de geschiedboeken dier congressen zal voor- koincn. Uit Breda meld I men, dat door de juslilie dezer dagen een strong onderzoek werd gedaan in de vvoning van mr. van B, advocaat le dier stede. Men vond in eenen allezins deerniswaar- tligen toestand in eene acbtcrkamcr opgeslolen eene krankzinnige vrouvv, geheel naaklin ecu ledekant. en niet ver van haar een karwals of kleerklopper liggen. Deze ongelukkige vrouw de tnoeder des advocaals is op last der be- voegde autorileitin een gned geslolen draag- baar door een vierlal oppassers nil het garni- zoenshospitaalvoorloopig naar het groot sledo- lijk gasthuis overgebragt. Uit Helmond meldt men dat de voortdu- rende slilstand der katoenfabriekeu zoo in die gemeente als in het naburige Gemert en omlig- gende plaatsen, ten gevolge van gebrek aan grond- stoffen den ongelukkigen toestand der duizende en duizende wevers met vrouwen en kinderen, die hierdoor ledig loopen en broodeloos zijn, van dag tot dag hagchelijker maakl. De raad heeft eene commissie uit haar midden benoemd, met den voorzitter aan hel hoofd om mondeling den nood der wevers aan den minister van bin- nenl. zaken te gaan kenbaaf rnaken opdat dc hooge regering nog in tijd\ tpa^tregelen berame. dat niet eeno ganscho kla^je der maalschappij den hongcrdood worde prijs" gggeven. le Zcvenhyizen heeft do landbouwer F. W oilers, op 15 dezer, zijn lOOsten verjaardag gevierd. De man is nog kloek en frisch en werkl geregeld op het land. Ook leest hij met hel grootsle getnak zonder brii. Hel drooge dok te Willemsoord een work aan welks daarstelling nullioenen besleed zijn is in den morgen van den 19 dezer ten eenenmalo onbruikbaar geworden z6o zelfs dat men vreesl dat die gelden ten eenenn.ale nntteloos zullen zijn uitgegeven. Men zal zich herinneren dat door enkelen reeds bezwaar was gemaakt tegen (lit drooge dok"luen de sclieur zich open- baarde eene scheur die slechls kleinen omvang had en niet veel scheen te beteekenen." Thans echter zijn die common bijna nulteloos uitgegeven want men zal moeten beginnen met het leggen van een dam; daarna 'I dok droog pompen van hot water, dat er thans in groote massa inloopten dan zal men eersl kunnen zien in hoeverro do gronddie men lot 'I aanleggen van 'l dok ge- bruikt heeftdaartoe geschikt was. Van het leest dat men zou geven bij do komst van dc Dgambi in 'I dok en dat door den minister van marine zou worden bijgewoond zal thans weinig komen. Onze lezers welen dat de inwijding van den onderaardschen spoorweg to Louden den 1 dezer heeft plaats gehad en dat de weg voor het publiek verkeer zal worden geopend den eerslen der volgende maand. Het is hun echter mis- schien onhekend dat aan dezen spoorweg een onzer landgenooten werkzaam is wij bedoelen den heer JIJ. Mailer civiel-ingenieur wiens talenlen welke hij mcermalen aan groote bouw- werken heeft dienstbaar gemaakt, in hel maglige Albion op prijs gesteld worden. Onder meer mogt hij voor de zeer belangrijke indijkingen aan de westkust van Engeland welke hij heeft uitgevoerd door het inslituut van ingenieurs met eene zilveren medaiile vereerd worden. BUITEIVEARfDSCHE BERIGTEIV. Men sch rij ft aan den Antwerpschen Pre- curseur nil Brnssel: De onderhandeliugen, welke met Mcderland gevoerd worden over den afkoop van den Scheldetol worden met ijver voorlge- zet. Hel Nederlandsch gouvernement wantrouwf, naar 't schijnleen weinig de conference en wildo die we I vermijden. Hel beloont zich dan ook lamelijk geneigd billijke voorwaarden aan onze regering te stellen. Maar onze minister van builenlandsche zaken van zijne zijde zich slerk gevoelendo door den steun van hel Eugelsch ka- binclzou zeer gaarne do groote mogendheden zien beraadslagen over eeno kwestie, die het belung van Belgie raakt en lot eene herziening zien overgaan van de tractaten van 1839. In elk geval hetzij de conferentic bijeenkomo gelijk alios docl denken ot dat Nederland zoodanige voorstellen doe dat die vergadering noodeloos worde, de kwestie van den afkoop van den Schel detol zal, naar men mij verzekcrlvoor het cinde des winters beslist zijn. Hel Journal de Bruges dcell hel volgende mode: Men zegl, dat in den nacht tusschen den 12 en 13 dezer voor de deur van een hotel to Osteude, terwijl ieder rustle, een rijluig stil hield, beslenid om een jong meisje van 17 jaren Rosa V. genaamdop to nemen, die niet aarzelde om to verdwijnendoor het vlugge span hierin bij uitstek gelmlpen. Het scheen een soort van schaking. Deri anderen dag vernam men stelligdat een reiziger uit Brnssel een jong meisje, behoorende tot eene aanzienlijke familie le Brnssel, had geschaakt. Men geloofl dat zij den weg genomen hebben naar Frankrijk. Er loopt een geruchtdat de agenlen van do geheime policie te Louden den direcleur der bank van leening le Lenven hebben in hechlenis genomen. Hij is, zegt de Monileur de Louvain in een ijzeren kisl expressclijk daartoe vervaar- digd verzonden nun het adres van heeren bnr- gemeesler en wclhouders vau Leuven. Dc 2 a 300,000 Ir.welke hij aan de arraeu ontuomen heeft zijn tevens niet ingepakt. De Glaneur van Sainl-Queulin dcelt hot

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1862 | | pagina 1