No. 69. Woensdag 20 Augustus 1862. 2de Jaarg. ALGEMEEN Zl l l I.AWIHiltlY Yr. Nieuws- en Advertentieblad fS=S»- Dit Wee lib lad wordl elken Woensdag-morgen mtgegeven bij J. Sturm, leEcuzen. be prigs is SO cents in de drie ma and en en f ran c e/m 93 cents. Men abonneert zich big alle BoekhandelarenPostdirecteuren en Brievenbushouders. Adverlentien gehcre men a an den llitaever i/n tenmc uilerlijk Dingsdag, des mmiddags ten 4 we de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zeqelreqt voor elfejiuSffip BIIVWE1VLAIVDSCHE BERIGTEIV, Do minister van binnenlandsche zaken heeft bekend gemaakt, dat de oxamens voor hot ver- krijgen van acten van bekwaatnheid tot bet geven van school- en huisonderwijsvoor do tweede rnaal in bet loopende jaar zullcn worden gehouden op woensdag den 8 October a. s. en volgende dagen; dal zij die een dozer examens wenschen af to leggen zich nilerlijk op den 24 Seplernber e k. behooren aan le melderi bij den schoolop- ziener van hel district waarin zij wonenof, van builen 's lands komendevoornernens zijn zich le vesligenmet de opgave van de acte die zij verlangen en overlegging van een of meer geluigschriflen van hun goed zedelijk gedrag en van hunne geboorle-actelerwijl de dag en plaats van hel examen hun door den schoolop- ziener zullen worilen hekend gemaakt. In no. 67 van dit blad werd melding gemaakt dat te Helder het geruchl in omloop was dat het K.oninklijk instituut voor de marine van Willemsoord naar Viissingen zoude worden over- geplaatst. Wij kunnen lhans mededeelen dat van deze verplaatsing bij het departement van marine niets bekend is zoodat voorloopig 'I in stituut le Willemsoord zal gevestigd blijven. In verschiNendo dagtdaden zijn een aantal onjuislo mededeelingen gedaan betrelfende de plannen der regering met de nieuw ontworpen registratie-zegel- en successiewetten. Uit eene goede brnn kunnen wij hieromlrenl mededeelen dat, zooals vrij algemeen bekend is, de registra- liewet gereed is en aan verschillende deskun- digen ter beoordceling gezonden. Aan de zegel- wet is men nog bezighet zegel der dagbladen is in deze wet afgeschaft. Wat de successiewet belreflde meesle opgaven hieromlrenl zijn onjuist. Ten gevolge der mindere onlvangsten welkc de schalkist door deze nieuwe zegel- en rcgislraliewet zou ontvangen wil men een equi valent vinden door in de regie lijn bij versterf een gering regl van overgang le laten belaleu maar alleen van de efTeclen en niel van de andere roeremto of onroerende goederen ten einde op deze wijze niel een regl van successie te doen ontstaan maar eene soorl van belasting op de effecten, die men moeijelijk op eenige andere wijze kan belasten. Axel 19 Aug. Een der alhier gestation- neerde rijks-ambtenaren heeft in den morgen van den 15 dezerdoor middel vaneen scheer- mes zich den hals afgesneden. De ongelukkige had zich daarhij zoo ernstig verwond dal het hoofd voor een groot gedeelte van den romp gescheiden alien twijfel aangaande de al of niet doodelijkheid der rerwonding wegnam, He- vige angst en gejaagdheid in de laatsle dagen die zijnen dood voorafgingenveroorzaakt door de vrees voor een vermoedelijk ongunstigen afloop van eene dagvaarding voor den regter envoi- gens sommige financiele moeijelijkheden deden den man die overigens van een goed zedelijk gedrag was zich zod ver vergeten dat hij de hand aan zijn leven sloegen daardoor ook vrouw en kinderen hunncn steun benam. Boschkapelle IS Aug. Tot welhouder alhier is benoeind den beer P. J. van der Wie- len in plaats van den hcer P. II. Truijman welke voor die betrckking heeft bedankl. Ook zoo hier als elders slerven reeds eenige varkeus aan de van vorige jaren zoo bekende ziekte. Men meldt uit Waalwijk dat hel gemeento- besluur aldaarin vereeniging met nog zeven omliggende gemeenteneen kring gevormd heeftten doel hehbende de koslelooze inenling van rundvee tegen de besmeltelijke longziekte te bevorderen en daarloe aan te slellen een bekwaam veearls; de kosten daartoe te vinden uit eene provinciale en gemeentelijke subsidie. Het ware te wenschen dat deze maatregel door meerdere besturen mogt gevolgd worden wijl dit veel zou toebrengen om hel onder vele veehouders bestaande vooroordeel tegen deze kunstbewerking al meer en meer weg le nemen. Blijkens een berigt uit Kampen van 11 dezer zullen in deze maand van het aldaar gc- stationneerde inslructie-iiataillon naar do onder- seheidene infanterio-regemenlen vertrekken 8 korporaals effectief en 25 korporaals-titulair om daarhij in die graden te worden ingedeeld. Dien- lengevolge zullen weder een aantal aspiranlen bij gfemeld hatailion in dienst gesteld worden welke reeds aanzoek hadden gedaan om daarbij geadmitteerd te worden, Uit Zulphen dd. 12 dezer, schrijft men: In de nachl-diligence van gisteren ochtend van Delden naar Zulphen vond men halvervvege Logchem en deze plaats een der passagiers over- leden. De ontslapene was een predikant welke met zijne gade op reis was naar Utrecht. Defabrieken le Enschede gaan bitter slecht en dreigen met algeheelen slilstand. Menigeen die vroeger zijn geheele leven in spin- en weve- rijen doorgebragt heeft en lhans broodeloos zou zijn win I nu zijn brood als handlanger bij de in aanbouw zijnde gebouwen. De vele ledige handen zijn niet enkel een gevolg van de ver- woesting der stad en fabrieken; twee voorname etablissementendie door den brand verschoond zijn en waar circa 300 menschen werkten heb- ben reeds geruimen tijd slil geslaan. Aibeiders die vroeger 4 looms hadden, hebben er thans twee, die twee hadden een. Geen wonder, dal de naderende winter met het oog hierop en bij het gebrek aan woningendoor velen met bange vrees te gemoet wordt gezien. Wei rooeten met het begin van November minstens 100 woningen der bouwvereeniging gereed zijn. Dit zal echter op verre na niet in do behoefto voorzien. Dezer dagen overleed te Sleen een jonge- lingde laatsl overgeblevene van een aan de tering uilgestorven gezin. Toen do erfgenamen den rijken buit wilden deelen, gaven zij hunne verwondering tekennen, dat er zoo weinig ge reed geld gevonden was. De eerlijke dienst- maagd wees hen toen op twee losse tegels onder de kasl welke zij moesten opliglen. Daaronder vonden zij een Keulschen pot in tie aarde be- gtjaven met eenige duizende guldens aan goud en zilver Uit hot berigt van Zr. Ms. consul te Odessa blijkl, dal de graanoogst in het geheele zuiden van Rusland ten opzigte der hoeveelheid mid- delmalige en ten opzigte der hoedanigheid uit- slekende uitkomsten zal opleveren. BUITEMSiAWBSCHE BERIGTEN. De Belgische Monileur bevat de wet be- treffendo de concessio van spoorwegeu en waarbij het gouvernemenl gemagtigd wordl, om con- cessie to verleenen o. a. voor den weg van Gent naar de Nederlandsche grenzen in de _T o van iSeuzen. De senaatzal in de volgende week vergaderen om le beraadslagen over het tractaat met Engeland. Het gouvernement heeft het voorneinen om van deu vacantietijd der kamers gebruik le ma- ken om zich met Anlwerpen le verstaan door aan die stad eenige redelijke concessie te doen. Blijkens een berigt uit Brussel dd. 13 dezer, heeft de kamer van afgevaardigden dien dag het wels-onlwerp tot bekrachliging van het handels-tractaat met Engeland aangenomen met 76 tegen 10 stemmen lerwijl een lid zich van de stemming onlhield. De gezondheid van den koning van Belgie is gunstig, hoewel Z. M. van tijd lot tijd nog zware pijn le verduren heeft. De koningin van Engeland wordt tegen 1 September op het kasteel le Laeken verwacht. In het anders stille stadje van Sint-Nicolaas had jl. vrijdag morgen eene groote opschudding plaats. Bij de ochlendmis meende de menigte welke in de kerk Notre-Dame vergaderd was, een driemaal herhaaid gekraak le hooreu waar- door men met schrik op de gedachle kwam,dat de toren instortte. De communietafel werd over- geklommen en het allaar hel eersl als schml- plaats opgezocht lerwijl de ruinate, welke ge- durende de dienst was open geblevenweldra was gevuld door de verschrikle massa diestoo- tende en dringende een uitweg trachtle te vinden. Eenige oogenblikken later zag men op slraat de hevigheid der middelen welke tot ontkoming waren aangewend bedwelmdeu, bebloedeu en gewonden, gedeellelijk ontkleed of met gescheurde plunje aan hel lijf, vond men daar ncderiiggen llel gelal der gewonden is onbekend maar moel zeer groot zijn; ook spreekt rorrk'iUu cnkelo dooden. De regering heeft een berigUrtbfcn aan- plakken waarin gemeld wordl, dat een steen of kogel door een blaaspijp gevvorpen en een ruit verbrijzeld hebbende, eerst op den rand van het raam toen op een biechlstoel en eindelijk o[i den grond gevallen is waardoor men drie achtereenvolgcnde malen een gekraak heeft meenen le hooren. Het gebonw belioeft in geenen deelo iets te duchlen. Dit berigt heeft echter de in- woners weinig gerusl gesteld; men zegt in den laatsten tijd herhaaldelijk het breken van ruiten zonder bekende oorzaak to hebben zien plaats hebben, zoodat een onderzoek zeer gcwcnscht wordt. Scdert eenige dagen heeft men in Belgie buitengewoon slecht weder en verschrikkelijkc onweders. Bij een dezer donderbuijeu is do bliksem in do kerk St.-Mailm to Korlrijk ge- slagen waardoor deze en nog 8 huizen geheel zijn verbrand. Gelukkig heeft men het schildcrij van van Dijck dat hel altaar versierde kunnen redden. - De 15 Augustus is voorbij gegaan en de keizer heeft bij de receptie van het corps diplo matique niets gezegd waaruit men zijne ziens- wijze ten opzigte van de legenvvoordige bewe- ging in Itaiie kan oprnaken. Te Parijs beginl zich thans eenig licht le ver- spreiden over de plannen des keizers ten aanzien van de Romeinsche kwestie. Men zegt, dat Z. M. lot het besluit is gckomen om eene passive bonding aan le nemen en zich niet langer tegen do in bezitneming van Rome door Victor Ema nuel zal verzetten. Zelfs de keizerin, die sinls lang al harenin- vloed heeft gebezigd om de status quo te doen handbavenis geheel van gevoelen vcranderd. Zij heeft zich derhalvc met de poiitiek des keizers vereenigd en deze zal wel den persoon des pausen, als hoofd der Katholieke wereld verdedigen maar geenszins den koning van Rome. De keizer beweerl voldoendo bewijzen gegeven te hebben van zijne goede gezindheid jegens den pans maar tegenover de opgewondenheid der clericale parlij aan do eene en de manoeuvres van Gari baldi aan de andere zijdo en de daaruit voorl- spruitende gevaren zoo voor den keizer zelven, als voor den algemeenen vrede in Europa acht Z. M. den status quo niet langer houdbaar. Indien 1 telor Emanuel alzoo Rome binneurukt zullen deFransche troepen zonder eenig verzet te bieden aftrekken. Men zal gelijk gewoonlijk zooveel mogelijk do ((convenances" trachten te redden, maar in hel wezen der zaak zal men voor niets terug deinzen. Er fieslaat le Parijs op den hoek van de slraat Richelieu op den boulevard een koflij- huisle Cardinal genaamdwaar gewoonlijk alio Ilaliauen bij elkander komen. Dezer dagen heeft men er openlijk ofheieron en onderoflicieren voor het corps van Garibaldi aangeworven. De Iransche regering zet de krijgsloerus- lingen lot voortzetling van den oorlog in Mexico op groote schaal voorl zoowel in de havens van Algerio als te Toulon en Cherbourg worden voort- durend troepen ingescheept. Men denkl dat bin- nen eenige weken niet minder dan 20 a 30,000 man gereed zullen zijn om le vertrekken. - Bij gelegenheid der feesten te Parijs op 15 Augustus, is op hel groote veld te Lyon een zonderlmge wedloop gehouden en wel tusschen paarden, kamcelen en slruisvogelsderwaarts door eene Afrikaansche karavaan aangebragt, die uit 10 Arabieren en 6 Negers bestond. Bij de wet van 4Junij 1856, is in Frank- rijk verboden bankbiljetten in niel-aangeleekende brieven te verzenden. Een kooprnan die amende een bankbiljel van 100 fr. in eon brief te kun nen slniten en dezen op de post bezorgde werd ter zake van overlreding van genoemde wet lot 50 fr. bcete veroordeeld. Hel Fransche blad le Paijs deell mede dal hel Japansch gezanlschap aan de keizerlijke regering hel verlangen heeft te kenneu gegeven om op een Fransch oorlogschip naar hun vader- land te worden leruggebragl. Dien ten gevolgo is door het gouvernement het fregat de Semiramis daartoe aangewezen. Rome of de dood is thans de eenige Ieus van Ga ribaldi zij staat op zijne met zwart ftoers omgeven banier te lezen alsmede op het hoofddeksel zijner rneestc vrijwilligrrs.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1862 | | pagina 1