No. 64. Woensdag 16 Jolij 1862. Sde Jaarg ALGEMEEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. en 65 Advertentieblad Nieuws- Dit eekblad tvoicll clkcu IV oghs(Ick)--tyiovqgu hi/qgogvgh bii T Sturm /v a 95 cenh. Men ahomeert zich bij alio, BoekhandelarenPosldirecleuren en Brievcnbushouders*— Adverlenlik maanden f r a n c o pe/'Pfa nlerlijk Dingsdag, des namiddags ten 4 ure de prijs van 1 tot i regdls is 40 cents, roar elkenreqel meel 10een, J "V"™ rfc" Ui'9ever in le ^enden - vehalve 3o ce«/sse9e/re9;roor elkepitting. BISTNENLANDSCHE BERIGTEIV, L. M. heefl goedgevonden te bcnoemen 1.° liij liesluit van 5 July no. 55, lot 2<!e luilenanl bij het wapen der arlillerio bij he! 2ile rege- ment vesling-arlillerie den kailet P. W. Sleen- kampen 2.° bij besluit van 5 Julij no. 53, tot 2de luilenanl bij bet wapen der infanlerie bij het 3de regement den kadet J. F. Metier. Z. M. heefl bij besluit van 9 Julij no. 67 benoemd als directeur der reg. en dom. voor Noord-Braband den heer 11. van der Ven thans directeur der reg. en dom. in Zeeland en voor Zeeland den heer jhr. J. Stern, thans inspecteur der rcgt. en dom. van de Isle klasse. Naar men verneernt is door het depart ment van marine dezer dagen ondershands aan- besteednan de direclie der Nederlandsche sloom- boolmaatschappij le Rotterdam, de vervaardigin» van eene gepantserde kanonneerboot, tot een bedrag van 205,000. Wij gelooven, dat dit het eerslo gepantserde schip is dat Nederland laat bouwen. Men verneenildat voortdurend uit vcr- schillende provincien dcs rijks bij de hooge rege- ring, door eigenaren van vviudkorenmolens herhaaldelijk wordt aangedrongen op herziening der grondlaslen hunner molens. In de zilting van de prov. stalen van Zee- land van 8 dezer is het voorstol van den heer Hammacherlot verbelering der gemeenschap tusschen het 4de en 5de district dezer provincie door den voorsteller verkort tot de twee volgende punlen: a. gedeputeerde stalen uit te noodigen tot het indienen van plannen voor wegs-verbeterin" en begrooling der kosten daarvan en b. slappen to doen tot het verkrijgen van eene aanzienlijke rijks bijdrago. Tot deze verkorting heeft aan- feiding gegeven de na het schrijven van het eersto voorstel bekend geworden regterlijke indeeling, waaruit gebleken is, dat eon rcgtbank to Sa&s- van-Gent zal gevestigd ziju, helgeen voor het rijk eene reden te rrieer moot zijn voor het loestaan van een subsidie. Dit voorstel is met meerderheid van slemmen aangenomcn. Meuzeii14 Julij. Den 12 dezer vierde de heer /V. Grenu welhouder dozer gemeente zijn 70ste jaardag. Talrijk waren de bewijzen van hoogachting en belangslelling die ZEd. bij die gelegenheid zoowel van de ingezetenen als van elders, onlving en algemeen vverd den vvensch onlboezemd dat ZEd. nog lang voor zijne dier- bare betrekkingen en als een voorbeeld voor velen gespaard moge blijven. Door het muzijkgezelschap Apollo vverd ZEd. des avonds eene serenade met fakkellicht gebragt. Axel, 14 Julij. In de algemeene vergade- ring van de dislr. afdeeling Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen van het Nederl. onderwijzersgenool- schap op den 26 Julij e. k. alhier te houden, zal onder anderen verslag worden uitgebragt aangaande de nieuvve schrijfleerwijze van den heer Callewaert to Brussel. IJzenflijRe 25 Junij. De classicale ver- gadering van IJzendijke heeft benoemd voor het provinciaal kerkbestuur van Zeeland tot ou- derling mr. F. van Deinse to Hulst; secundus P. F. Hennequin ouderling te Sluis; voor het classicaal besluur: tot scrilia VV. van Rial, predikant le St.-Kruissecundus G. P. Wijn- malenpredikant to IJzendijke; lot secundus van den praeses A. Ilage predikant te Zuid- zandelot lid G. P. Wijnmalen, predikant te IJzendijke; secundus J. J. Six Dijkstrapre dikant to Kadzand; tot secundus van J. F. van Binsbergen predikant te Hoek C. P. Ruijze, predikant te Hulst; tot lid D. Bekaarouder ling te IJzendijke secundus 1. C. 0. Benleijn oud-ouderling te IJzendijke. IJzendijke 11 Julij. Het muzijkgezel schap Geduld overwint dit jaar haar 25jarig bestaan vierende is besloten om den dag van hare oprigling regt feeslelijk te herdenken en zal er op den 8 September e.k. alhier een mu- zijk- en volksfeest gegeven worden. Het behoeft niet te worden opgemerkt, dat de goede indrnk hetvvelk een dergelijk feestop den 8 September 1855 gehouden, bij alien die hetzelve hebben bijgewoond heeft achlergelalen voldoende is om to veronderslellen dat IJzen dijke wedcrom niet in gebreke zal blijven om het zeldzaam voorregl van het aanstaande feest naar waarde op te luisteren. Xaamslag-, 10 Julij. Heden werd de ker- keraad der Hervormde gemeente alhier verblijd door het berigl dat de beroeping lot herder en leeraar den 30 Junij jl. uitgebragt op den heer Aims hears, kandidaat tot de II. dienst bij het provinciaal kerkbestuur van Utrecht, door ZEvv. is aangenomen. Volgens van als Junij de Nieuwe Bijdragcn 1862 is het aantal vacante scholen als vol»t - Openbare scholen voor gewoon lager onderwijs bijzondere 1 openbare scholen voor uitge- bijzondere 1 openbare 1 bijzondere gesubsi- breid lager onderwijs 2 scholen voor meisjes dieerde 3. De loelagedie ler beschikking van den inspecteur m Zeeland gesleld is ten einde kleine legemoetkommgen aan deijverigsto kweekelumen welke van het ten hunnen behoove gegeven onder wijs in 1861 hebben gcbruik gemaakt, te kun nen tockennen, en wanneer zich daarloe de he- hoefte doel gevoelen ook eenige hulpmiddelen voor het aan hen le geven onderwijs aan le koopen bedraagt /150. 1 In do jaarlijksche algemeene vergadering van de Vereeniging lot bevordering van fabriek- en handwerknijverheid in Nederland op den 9 dezer te Zwolle gehouden, is besloten dat als prijsvraag zal worden uitgeschreven Welke middelen zijn er aan te wenden om den ambachlsman gedurende den winter dat hij zonder verdienslen rond looptwerk en daardoor brood te verschaffen Tot prijs daarvoor wordt gesleld eene gouden rnedaille ter waarde van f 150, waarvan de kosten door vrijwillige inschrijvingen der afdee- Imgen en leden zullen worden gevonden. Uit Utrecht deelt men mede Onder meer zal er op de kermis alhier eene kraam zijn met miiiiatunr-wagenljes en ander spcelgoedhet vvelk a lies m de cellulaire gevangenis alhier ver- vaardigd is. Tot zelfs de kraam wordt door »e- vangenen daartoe gereed gemaakt. In het jaar 1848 werd teGouda, ter zake van diefslaleen man aangehouden en korl daarna overgebragl naar's Gravenhage. Na eenigen lijd werd aan de te Gouda wonende vrouw van den gevangene uit'sGravenhage, vermoedelijk uit de gevangenis, een beboorlijk extract van zijn over- lijden overgezonden hierdoor was zij volkomen in haar regt toen zij in 1849 een tweedo huwelijk aanging, waarin zij sedert gelukkig leeft. Men verheelde zich dan iiu hare verbazing toen zij II. donderdag op straal werd aangesproken door haar eerslen man die gezond en welvarend voor haar stoml en zijn regt wildo doen gelden. Do vrouw verkeert in den moeijelijksten toesland daar geen der beide wettige mannen afstand wil doen van zijn regt. Men verzekertdat de toedragt dezer zaak bij opzellelijk onderzoek door een openbaar persoon allczins overeenkomslig do waarheid is bevonden. Zaturdag 5 dezer heeft zich bij de arr.-regt- bank le Assen hetgeval voorgedaandateenjon- gelmg van de Herv. gezindheid die als geluigo was opgeroepen weigerde den gebruikelijken eed af le leggen omdat zijne overtniging hem verbood zulks le doen. In strijd met helgeen do hoo-m raad in dergelijke gevallen beslist heefl, heeft de reg I bank dezen jongeling toegeiaten om op de wijze welke hij voor het meest verbindend hield te beloven dat hij de waarheid en niets dan de waarheid zou zeggen. [Jit Harlingen dd. 9 Julij deelt men mede: Voor eenigen lijd waren wij getuige van een schouwspel dathoewel toen nog niet geheel aan het doel heantwoordende reeds ieders bewonde- ring gaande maakto en dat na herhaaldo pogingen nu als goed geslaagd kan worden beschouwd. Het iseeno uilvinding die bij slrandingen van onbe- rekenbaar nut kan zijn; men oordeele Een werkluig in den vormvaneen vlieger of draak sterk genoeg om daarmedo een mousch door bet water te kunneu voortslepen wordt van het strandende schip opgelalen, na vooraf bet voor- werp dat men wi) hebben overgebragl, in de bogt le hebben bevestigd. De vlieger is met de zwaarlo van dit voorwerp in evenredigheid en heeft kraclit genoeg, om wanneer men de lijn laat olloopen het voorwerp mede le voeren. Zoo werd or. geledcn dc bogt van de WmWjju k ii ba k van 15 voelen lengte bij 17 Ned. dui'mbri bevestigd W( |ke balk door den vlieger in d<n korten tijd van 3 minulen 100 vademen werd nicdegesleepl. De uitvinder van deze vlieger is onze sUdgenool de heer A. Sltiik. h~ fer 'elegraaf is bet berigt onlvangen dat let sclnp de Jonge Bernard, knpitein Schaap hooreiide ann de heeren van Loon tc Harlingen J Ujin.skrona, op de Zweedsche kust, is gebleveu. Oil is nu het zevemle vaartuig uit H dat in dit jaar wcg is. BUITEMEARJDSCIIE BEfSIGTERT. De Belgischo kanier van volksvertegenwoordi- r.P',S ls '{nnn 'Jingsdag 15 dezer bijeengeroepen. let eersie verslag over l,et duhbele wets-ontwerp betreflende do openbare werken is rondgedeeld en bet tvveede zal maandag bet licht zitm. Do spoorweglijn Gent-Neuzen heefl in do cenlrale sec .e tot veel discussie aanleiding gegeven daar onderscheidcne leden vreesden, dat Neuzen daar- oor we eens een belangrijke liaven worden en stoodoende Antvverpen benadeelon kon. Andere leden meenden dat alleen voor den doorvocr concurrentie te vreezen is en die vrces is voor Antwerpendat zich sedert eenwen zulk een gevestigden naam in den handel verworven heeft zeer germg want humlels-relatien en zulk ceii naam kunnen slechts door langen duur van tijd verworven worden. De spoorvveg van Gent naar Neuzen kan bovendien slechts als een toevoec- "ct banaal beschouwd worden en zal voor koopmansgoedcren niet veel anders gebruikt wor den dan gedurende den winter, als de scheep- vaart geslremd is. De meerderheid heefl zich ten slolte v66r den weg vcrklaard op grond dat men zulke middelen van oppositie niet moet bez.genaangezien die, werden ze als slelsel aangenomen, den nationalen naijver zouden wetligen. J Volgens onlvangen mcdedeeling is het be- rigt, dat er bij do terugkomsl van den bisschop van Gent int Rome, levendige manifestation te Gent zouden hebben plants geliad geheel he- zijden de waarheid we! hebben enkelenlore Garibaldi! gerocpen doch de duizende on dui- zende blijde kreten van leve de Bisschop, leve de I aits-honing waren zoo luide en zoo talrijk aangeheven, dat die legenstemmen geheel o'n- l.oo, baar werden. Onbeschrijfelijk was do geest- der ware Katholieken en de poging der tegenparln heeft slechts geslrekt om hare mag- telooshe.d le beter aan den dag te brengen. Gent heeft getoo,id dat bet boven alles Katholiek is en Katholiek wil blijven, en dat het haren vvaardigen bisschop op prijs slelt. Zijne doori. Hoogwaardigheid verdient ook allezin's die loe- genegenheid dewijl bij zijne kudde opregl en vung bem.nl en vaderlijk voor baar zorglaC- bjk Iron wens blijken kan nit eene nieuwe gift van duizend francs, welke hij aanstonds na zijne aankomst bet overhandigeii aan de comtnissie ter ondersleunmg der bclioeflige worklieden. Dezer dagen ontvingde burgemeesler van Oent ten behoeve van do zonder arbeid zijnde worklieden eene som van 200 francs verzeSeld m con brief gedagleekend uit's Gravenhage c. onder leek end (demand die te Gent geboren is" Naar het sch.jnt is deze gift afkomstig van prinses Anna van Saxen- Weimarin 1829 ,n genocide stad geboren. De Independence Beige zegl, daldegezond- hei, sloestand van koning Leopold veel is verbe-* Jerddat Z. M. den 9 dezer twee uren Ian" op het terras van bet slot le Laeken heeft gewan- dold en nu denkelijk weldra neder le Brussel zal kunnen komeu. De hamleistand te Brussel lieeft hot voorne- 0,11 "le I'crstelling van den vorsl met een prachtig feest le vieren op 21 Julij, den 35slen verjaardag van de krooning des konings. Men meld I nil Brussel, dd. 8 Julij: Do komngin van Engeland zal binncn korl een bezoek brengen aan haar oom, wiens afoezigheid uit Engeland zij zno zcer betreurl. Men weet dat koning Zco/ioM, lijdens zijn jongste verhlijf i„ Engeland openlijk fungeerde als idtermed'iairo tusschen de kroon en dc ministers welke moeije- hjkc en vcrtrouwelijkc laak prins Albert tot aan

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1862 | | pagina 1