No. 57. Woensdag 28 Mei 1862. 2de Jaarg. ALGEMEEN zeei w ii-vi. a>»eiu:y Nteuws- e» Advertentieblad Dit Week bind word! ellcen Woensilag-morgen uitgegeven big J. Sturm, teNcuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Vest 95 cents. Men abonneert zich big alle BoehhandelarenPostdirecteuren en Priercnbusbonders.Advertcntien gelievemen ann den Uitgever in te zepden uiterligh Dingsday, des namiddags ten 4 ure de prigs ran 1 tot 4 r eg els is 40 cents, voor ellcen regel nicer 10 cents, behalve 35 cents zegelreqt voor elhe plaatjsina lie, BHVNENLANDSCHE BERIGTEN. Wij vernemen Oat door Z. M. de volgendo benoetningen zijn gedaan in de Orde van de Eiken - k root) de heer It. W. baron tan Lignden com- rmssaris des konings in de proviucie Zeeland lot groot-ulTicier de heer mr. VV. C. M. deJonge van Ellemeetkommandant der Middelhurgsche eerewacht tot kommandeur de heer dr.,/. VV. Callenfels burgemeesler van Vlissingen tot olli- cieren de heeren mr. W. C. Horsius en jhr. mr. L. W. A. Schuurbeque Boeigeonder-kom- mandanlen der Middelhurgsche eerewacht en \V, C. van Our en Dulils kommandant der V lis— singsche eerewacht, tot rudders. Neuzen26 Mei. Was de dag van heden q\>'bestemd voor 's konings bezoek in het ooslelijke iu deel van Zeeuwsch-Vlaanderen, in onze gemeente waar Z. M. het eerst zou aankoinen was alles toehereid om H. 0. op eerie waardige wijze le ontvangen, zoodat reeds vroeg in den morgen alles een feestelijk aanzien had. Eene rij van vlaggeri aan de palen voor de aanlegplaals moel den hinnenkomenden vorst zeker bij voorraad gunstig gestemd hebben om- trent de wijze, op welke H. 0. zou ontvangen wordenmet de drie middelsle daarvan werd driemaal gesalueerd toen het koninklijke jagt aankwam lerwijl de bede vervat in de woorden a God bescherme U en Uw huis, o honing! tot heil van U V'aderland welke Z. M. het eerst te lezen kreeg, H. D. zal overtuigd hebbendat in Neuzen hoog belang gesteld wordt in het geluk van het vorstelijk stamhuis. Toen omstrceks lien uur het jagt binnenliep had zich eene onafzienbare menigte ook nit andere gemeenten en vooral ook uit het nabu- rige Belgie bijeenverzameld om onzen beminden koning to zien aan land slappen. Op het wel ingerigle en ruime lerrein voor de aanlegplaals, slonden aan de eene zijde de officieren en verdere militairen alliier in garni- zoen otider bevel van den inajoor Rosl van Ton- ningen en het muziekgezelschap Apollo, lerwijl nan de andere zijde geplaalst waren de eerewacht le paard keurig uitgemonsterd en met smaak- vol harnachementonder kommando van de hee ren C. Steenhamp P. W.z.kommandanten J. T- de Smidlonder-kommandantbenevens een detachement koninklijke marechaussees. Eene smaakvol vorsierde brug werd op het jagt geplaalst en het lang verbeide oogenblik was daardat de vorst onder hot luide hoera der zamengevloeide menigte en hot spelen van het volkslied Wilhelmus van A'assauwen Neu- zens grond betrad. Ooor burgerlijke en militaire autorileiten werd Z. M. ontvangen en door den burgemeesler ver- welkonul waarna H. 0. het balaillon der infan- terie mspecleerde Vervolgens reed Z.M. vooraf gegaan hegeleid en gevolgd van het balaillon zoo even genoemd de koninklijke mardohaussees het muziekgezelschap Apollo, de eerewacht en eene onlzaggclijke menigte, door de eerepoort, die als met eene stem keurig genoemd werd aan welker e6ne zijde allerlei werkluigen van den landbouw waren aangebragtlerwijl aan do an dere zijde hot eene en andere met betrekking tot de scheepvaart was ten toon gesteld de op- schriftcn de gemeente Dleuzen aan den koning en hulde aan den honing versierdo haar en de vlaggen en wimpcls, die er van wapperden ver- hoogden niet weinig den indruk dicn het gc- heel maakte. De stoel vervolgde den logl door de stralen die herschapen waren in groene lanen met guir- landes versierd naar het raadhuis al spoodig evenwel deed Z. M. slil houden om het arse- naal en malerieel te inspecteren waarop do togt wertl voorlgezet de schoone eereboog versierd met de opschriflen Oranje's liuis en Neerlands leeuwZijn ISeerlands steun van eeutv lot eemv en Ook oris slrooml ISeerlands bloed door dd ader Met Zeeuwsche trouw voor ISeerlands vader onder welke Z. M. vervolgens doorreed trok de aan- dacht van ieder die haar bezigtigde. Het raadhuis was zoo van buiten als van bin- non op het keurigsl versierd; Z. M. vond er H. D. borstbeeld waarachler eene trophee, in welko allerlei wapenen smaakvol waren aange bragt lerwijl prachlvollc bloemen en fijn be- werkle kroonen het gehcel zcer opluislerde. IVa iets lot vervcrsching gebruikl te hebben, werden nog de kleine sluis en de kazerno in oogenschouw genoinen. Op den weg daarhecn ontdekte Z. M. eenige personen vereerd met het metaLenikruis welke zich bij den trein gevoegd hadden en onderhield zich met twee van hen, met name A. de DoeUler en van den Ouden. Daarop werd de teruglogl aangenomen langs den fraaijen rnuzieklempel die zijnen vervaardigers alle eer aandeed. Na bij herhaling H. D. le- vredenheid over alles te kennen gegeven le heb ben vertrok Z. M. te twaalf ure, begeleid door de eerewacht welke te Sluiskil vervangen werd door die van Sas-van-Gent en Wesl- dorpe, naar eerstgenoemde gemeente. Het overige van den dag werd regl feestelijk gevierd het muziekgezelschap voerde tot laal in den avond in zijnen smaakvol verlichlen tem- pel onderscheidene muzijkstukken uit en door het afsteken van vuurwerken en andere vreug- debedrijven gaf men algemeen blijken van het genoegen en (le blijdschap door 's konings be zoek te weeg gebragt. Terwijl het schoone weder dezen foesldag be- gunstigde is alles in de beste orde en zonder eenig ongeluk afgeloopen. IIu 1st, 20 Mei, Deze lang verbeide dag was in den volsten zin des woords een ware feestdag voor lints I als zijnde bestemd voor do plegtige viering van het gulden jubelfeest van den zeer eerw. heer Auguslinus van Hechepasloor bij de R. K. gemeente alhier en deken in het voormalig 5de districtzijnde Zijn Eerw. in Mei 1812 le llulst als priesler gekomen. Volgens het programma werd bereids gisleren namiddag om half vijf ure door het luiden der klok het heugelijk feest aangekondigd waarop HH. kerkmeeslers en onderscheidene vereenigingen zich naar de kerk zouden begeven, om vervolgens voorafgegaan door de Harmonicin plegtigen op- togt zich van daar naar de woning van den geeerden jubelaris le begeven om eenige koslbare geschenken nevens hunne geluk wenschingen aau to bieden. Onbeschrijfelijk groot was de geestdrift waar- mede zonder onderscheid van geloofsbelijdenis Hulsters ingezelenen hadden gewedijverd tot ver- siering van slralcn, woningen enz.zijnde de geheele slad lot in de afgelegendste buurten als bezaaid met allerlei fraaije eerebogen guir- landes bloemen, jaar-en gedenkschriflen ter wijl onlelbare vlaggen en wimpels wapperden. Heden om 10 uur voorm. zou de groote diensl in de kerk door den jubelaris geschieden terwijl Zijne Hoogh. den assislent-bisschop van Breda irons, van Genh opzeltelijk voor dit feest over- gekomen hierhij ook tegenwoordig was welke nadat de jubelaris van zijne woning stoelsgewijze naar de kerk was begeleid, eene korte feestrede hield waarin op gepaste en treffende wijze de loopbaan van don nederigen en zedigen jubilant geschetsl en het vele goede, onder zijn hesluur en leiding lot stand gekomen herdacht werd gewagemle daar bij over de vole en onduhbelzin- nigste blijken van eerbewijzing en onder opdragt van gebeden voor het welzijn van de gezamon- lijke inwoners dezer gemeente zoo Katholijken als uiel-Kalliolijken. Na het eindigen van het plegtig, met slalige vocaal- en instrumentaal muziek,uitgevoerde mis- offer en het Te Ileumten omstreeks 12 uur is de groolo oplogl volgens het programma van aNe kerk door de slraten der stad begonnen zijnde den veel geachten jubelaris daarbij gezeten in een rijtuig, om alzoo langzaam naar de pas- lorij lerug le keeren. De loevloed van aanschouwers van heinde en verre tot biiwoning van het feest herwaarts ge- komcii was onlzettend grootwaartoe ook het schoone zomerweder veel had bijgedrageiidoch in den namiddag omstreeks half vier uur brak hier een hevig onweder vergezeld van geweldige donderslagen en stortregens los waarom ijlings vele van de schoonsle versiersels, welke konden worden afgenomen werden geborgen. Later klaarde het weder redelijk goed op, zoodat in of op de ineeste stralen en plcincn en aan de huizen nog govolg kon gegeven worden aan eene voorbereide schitlerende verlichting. In den vooravond is voor do woning van den jubelaris eene serenade gebragt door hel muziek gezelschap Harmonie opgevolgd door een jubel- lied, gezongen door do schoolkindcren. Vcrmits een zeker deel der kerk bij de dienst bestemd was voor den stoet en het overschietendo daarvan verpacht is de opbrengsl dezer onder bijvoeging van het lekorl door den jubelaris, he- steed voor een buitengewonc brooduildceling aan do algemeene armeii. De heer van Heche is te St.-Nicolaas geboren den 2 September 1788, en in Mei 1812 als as- s is I e ii t bij den toen bejaarden pasloor L. Alders te Hulst gekomen; genoemde heer Alders is ook van Maarl 1768 tot diens overhjden 6 Mei 1818 in de geeslelijke bediening le Hulst geweost terwijl deze werd voorafgegaan door den Eerw. heer 11. Sanderswelke mede 47 jaren in deze plaats als geestelijk herder slond. De dag van 20 Mei 1862 zal om zijne fecsl- vreugdo alzoo immer gedenkwaardig voor Hul sters ingezelenen zijn. Hulst, 26 Mei. Ruirn half vijf uur is Z. M* de koning met govolg to Hulst aangekomcn of- gehaald op den dijk van den Ferdinauduspolder op de scheiding van Axel door de net uitge- doschte eerewacht te paard, uit een 25taI lie- staande onder kommando van den heer A. llom- bach, Buiten de Gentsche poorl is Z. M. door den burgemeesler aan het hoofd van den gemeenle- raad ontvangen en met eene gepaste loespraak vervvelkomd waarna de koning gezeten in het sierlijk open rijtuig onder do omgeving van het gemeente-besluur en een pelolon eerewacht in den stoet werd opgenomen welke stoel bestond uit het muziekgezelschap Harmonie en acht andere gilden of societeiten terwijl een pelolon eere wacht den stoet opende en die sloot. De optogt had alzoo langzaam plaats, onder het gejuich en geroep van: Leve de koning omringd door eene onafzienbare menschen-massa langs de smaakvol versierde Gentsche poort en trok door de schoon versierde Gentsche slraal naar hel stadhnis waar- van de zalen voor de onlvangst van Z. M. waardig versierd en in orde gebragt waren. Op het stad- huis aangekomen werd nadat de leden van den raad secretaris en onlvanger door den burge- meester aan Z. M. waren voorgcsteld door eenige kinderen een lied gezongen daartoo opzeltelijk vervaardigd en door Z. M. met genoegen aan- gehoord en een geschrift daarvan welwillend aan genomen. Vervolgens heeft Z. M. de kerken van de beide gezindheden alhier bezochlgezeten in het rijtuig met den burgemeesler en is daarbij harlelijk loegesproken door de besturende leeraars of geestelijken en door Hoogsldezelvc even har lelijk beanlwoord. Naar hel stadhnis lerug ge- keerd heeft Z. M. deel genomen aan het door de slad aan Hoogsldezelve aangeboden dejeuner di- naloir, waaronder Z, M. zich voortdurend op do minzaamsle wijze met de daaraan deelncmenden onderhield. Om zeven uur heeft Z, M. beneden aan het stadhuis afscheid van het gemeente-besluur ge nomen en blijkhaar zeer voldaan do gemeente verlalen bij zich in het rijtuig opgenomen heb- bende den heer burgemeester van Hontenisse en begeleid door de eerewacht, lot de plaats, waar die van laalstgenoemdo gemeente gesehaard slonden om Z, M. tc ontvangen en alzoo naar Rloosterzande en Walsoorden te begeleiden. Do van alio kanten toegestroomde volksmenigte was onlzettend groot en alle de stralen der stad waren als om slrijd smaak volst versierd eerebogen met loepasselijke opschriben in groolen gelale opge- riglvooral bloemkransen en guirlandes, lerwijl onlelbare vlaggen en wimpels wapperden. In den avond is in de meeste stralen aan de huizen een schitlerende verlichting geweestgelijk ook aan hel stadhuis en de muziektempel. NN ij vernemcn dat bij hot kunstgenoolschap te Gent van den Nederlandschen schilder den heer L. Hoven le Leeuwarden een lief schil- deiijtje is ingekomen vnorslellende een binnen- huis met eene Friesche deern. Dat genreslukje is eene bijdrage van den kunstschilder ten ge- volge van eene oproeping tot de kunstcnaren ge- rigt, om door vrijwillige giften eene lolerij tot stand te brengen ten behoevo vandearmo werk- lieden van Gent, die bij duizenden zonder werk zijn, De vrouw van een landbouwer heeft proc- ven genomen orntrciil ecu gewijzigd gcbruik van

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1862 | | pagina 1