No. 50. Woensdag 9 April 1862. 2de Ja&rg. ALGEMEEN ZEEUVVSCH-VLAAJIDEREN. T - buitemearidsche rerigterg Mieuws- en Advertentieblad '^OR Dit SVeekblad wordl el/cen W'oensdag-morgen uilqeqerettbij J. Sturm te Neueen He on 7~ 9S cen,sMen ahonveerl zich bij alle Boe/chandelaren', Post direct eur en en Brievenlmshouderl Advr.i* r ^aanden en franco Post uilerlij/i Drug.id at/, des namiddags ten 4 ure </c ;;n> 1 f0/ 4 rebels is 40 cents, voor elken regal mecr 10 centalJiahl "j BIRTNENLAIVDSCIIE BERIGTEN. Bij L. M. besluil van den 4 April no. 91 is herbenoemd en bij vernieuwing aangesleld a Is plaalsvervangend kanlonregler !e Oostburg de beer W. le Nobel. Omtrent bet ondcr de wapenen komen van de milicieiis der ligting van 1861, op den 22 Mei aanstaanile, knnnen vvij nog rnededeeien, dat Z, M. heell bepaubl dat de opkorrist zal vvezen voor die behoorende tot de regementen infan- terie de drie regementen vesling-artillerie, he I korps pontonniers en bataillon mineurs en sap- peurs voor den tijd van vier maandcn, en die behoorende tot de kornpagnien artillerie-trans port t rei n van bet regeinenl vcld-arlillerio voor den tijd van drie tuaanden. I)e tweede kamer der stalen-gcneraal zal op 26 dezer bijeenkomen ter hervatting der werkzaamheden. Behalve het tarief, mag men spoedig de aanbieding van de wet op het middel- baar omlerwijs vcrvvachten. Van vvego het deparlement van finanoien is uitgegeven een v oiled ig zamenstel der wet te ll j k c verordeningen op het regt van patent, ten aanzien van hare uitvoering en loepassing, toe- gelichl door beschikkingen der administrative en nitspraken der regterlijke magteen en ander lot en met 31 Dec. 1861 loopende tot no. 152 der verzamelingzijnde ile laalsle beschikking door den minister van financien in 1861 genomen. Bij de zamenstellmg van dil hoogst belangrijke werk zijn de bepalingen in zake van en in verband met het palentregt, voorkomende in de vcrschillende wellen op dit sluk lot een geheel gebragt, tervvijl daarbij de oorspronkelijke wet, die van 21 Mei 1819 (Slbl. no. 54) lot grond slag is genornen. De minister van binnenlandsche zaken heeft onlangs zijn gevoelen medegedeeld omtrent de onteigenirig van door kwaden droes aangetaste paarden en daarbij le kennen gegeven dat zoo- danige onteigening niet te pas komt, want dat ile eigenaar dier paarden verpligt is, die af le zonderen en wanneer hij dit niet doet, slraf- schuldig is volgens art. 459 en 460 van het wet book van strafregt, Is nu die afzondering volgens de wet gesclned dan bestaat er geeno vrees voor verdere besmetting en alzoo geene reden meer voor onteigening, te minder orndal de door kwaden droes aangetaste paarder. geone waarde meer hebben, en die ziekte volgens het oordeel van desknndigen steeds met den dood eindigt. Een gelal van 118 handelaren en fabrie- kanten te Maastricht hebben een adres ingediend aan de tweede kamer, waarbij zij verzoeken dat voorloopig het bestaande tarief gehandhaafd worde in afwachting van de wijzigingen, die de tarieven van hijna alle landen van Enropa op het punt slaan van le ondergaan tarieven, die do Nederlandsche induslrie den invoer in die landen belet. De verzoekcrs meenen,dat onze invoerregten geeno vermindering behooren te ondergaan dan bij wijze van compensatein dier voege dat Nederland evenzeer de voordeelen kunno genieten van de nieuwe handelspoliliek die de Engelsch-Franschede Fransch-Belgischo en do Fransch-Duitsehe traclaten tot grondslag heeft. Thans zijn de officiele opgaven bekend van de uilkoinsten der jongste volkslelling in het ge- heele rijk. Daaruit blijkt dat do bevolking van Nederland op 31 December 1859 bedroeg 1,628,927 mannel. en 1,680,042 vrouwel.lolaal 3,308,969 zielen verdeeld als volgl Provincial Mannel. Vronwel. Totaal. Noord-Braband 203,019 204,775 407,794 Gelderland 203,119 200,521 403.640 Zuid-Holland 296,302 323,078 619.380 Noord- Holland 250,607 273,269 523,876 Zeeland 81,411 84,701 166,112 Utrecht 78,420 81,686 160,105 Friesland 136,401 137,904 274,305 Overijssel 119,148 116,007 235,155 Groningen 102,589 105,299 207,688 Drentho 49,109 46,122 95,231 Limburg 109,002 106,680 215,682 Het Rijk 1,628,927 1,680,042 3,308,969 De feitelijko bevolking bij de vorige volkslelling op 51 December 1851 wees de volgende totale cijfers aan Mannel. Vrouwel. Totaal 1,531,661 1,598,183 3,129,844 Bus vermeerde- ring op 51 Decem ber 1859: 97 260 81.859 179,125 Met de lolalen der wettigc bevolking op drie vorige tijdstippen vergeleken, erlongr men de volgende uilkoinsten Op 1 Jan. 1850 lelde de bev. vail Aed. 2,562,306 z. n 1840 2,860.450 18M 5.056,59! Zeggeop 1 Jan. 1860» 5,508,969 Zooda, de bevolking van dit iijk in die dertio jaren is vooruitgegaan met 746,663 zielen ol' gemnldeld ruim 24,888 per jaar. Axel 4 April. In den nachl van den 2 dezer zijn bij W. Roster en J.deKrakerlandbouwers under deze gemeenle, van een aantal paarden de slaarten afgesneden. Axel, 8 April. In de gisleren gehouden openbare raadsvergadering is besloten on» den weg loopende van Axel naar Zaarnslag voor rekening dezer gemeenle te laten begrinden. €»osilbtirg", 31 Maart. Be voorjaars veernarkt die heden in dezo gemeenle gehouden word hep weder naar wensch af. Van de vrij aanzien- lijke hoeveelheid rundvee aan de lijn gebragt, werd, naar het schijnt, meer dan 3 gedeello tegen goede prijzen verkdchl. In het begin wa- ren de eisehen der verkoopers zeer hoogwanr- door do ornzel aanvankelijk weinig voortgang had, hetgeen do verkoopers eindclijk nooplo" de prijzen le verlagen. Veel van het verkochte vee schijnt naar Bclgie te zijn gotrokkennit woik land dan ook als gewoonlijk verscheidene veekoopers zich alhier bevonden. Varkens en biggen waren ook weder in zeer groote hoe veelheid aangevoerd en daarvoor zijn over het algemeen hoogo prijzen besteedtervvijl zij zeer veel aftrek vonden. Er schijnt weinig' overvloed van paarden te hestaande aanvoer dezer dieren was althans gering en do handel daarin alzoo niet noemenswaardisr, O SJzeiuiijke6 April. In den nachl van den 3 op den 4 dezer is pnging gedaan lot diefslal in do II. C. kerk alhier; men vond des ochtcnds eene der ramen geopend en daaronder het binnenhek bij wijze van ladder geplaalst. Uil hoofde sleehts iets zeer gerings wordt ver mis! vermoedt men dat de dieven door het een of ander toeval in hun voornemen gehinderd zijn geworden en alzoo onbeladen de wijk heb ben genomen. Beroepen lot predikant bij de Chr. Af»e- scheidene gemeenle to Sluis, ds. A". Kleinendorst van Hoogeveen. Men schrijft nit Viissingen .11. zaturdag word bij zekeren kroeghouder in de St.-Jacob- straat alhiereen beschonken mililair van het O. I. leger de deur uitgeworpen, zoodat hij op do straat nederviel. Een ander mililair daar voorbijgaande vvil den gevallene ophelpen, doch tervvijl hij zich daarloe bukt, komt de vrouw des hnizes naar buiton trekt hem de subel nit do sehedo en geeft den beschonkene daarmede nog een houw op het hoofd ten gevolge waar- van hij naar het hospitaal vcrvoerd is moeten worden. Door de policie is van een en ander proces-verbaal opgemaakt, Te Koevorden is dezer dagen in onder- trouw opgenomen mejufvrouw A. Scheerman oud ruim 19 jaren en Roelof Jagerlandbouwer te Dalen oud 69 jaren. De ouderdom van den bruidegom gaf aanleiding, dat, op den dag der receplie een vreomdeling die eenigermalo met de familie bekend is aan den bruidegom zij no complimenton maakte, in do meening dat hij de vader van den vvezenlijken bruidegom was en dien verlegcnwoordigde. De Volksvriend deell medo dat te Schie dam gedurende het jaar 1860 door 228 brando- rijen (ruwslokerijen) waarvan 15 in de gemeenle Oud- en Nieuw-Mathenesse en 2 in de gemeenle Kelhel eene hoeveelheid van 30,333,300 kan- nen of 303,333 valen gedistilleerd is vervaar- digdwaarvoor gebruikt werden 54,166,607 ponden mee! van rogge en gerst. In de zitling van de Belgische kaaier van vertegenwoordigers van 2 dezer, is Wziirg ge daan van een adres van den gemeenle-'ra^i va.it Loochristvhoudemle verzoek cm den aanTeg van eon spoorweg van Gent l.n.gs Loochristv naar Ier-Neuzcu. Door hot lid de Naeyer is bij die ge egeoheid krachlig aangedrongen op den aanleg van den spoorweg van Lokcren over Selzaete naar er-Neuzo", De minister van der Slichelcn heeft 00 er daarop geantwoord dat hieromlrent een oiiaaiineiiielijk voorslel bij het gouverne.nent .s in<,rcko men, in de zitling van den 3 is bij de heraad- slagmg over het budget van he'l deparlement van bintenlaiidscho zaken, inlichling omtrent de zaak van den Scheldelol gevraagd. De mi- nister hocjier ziiile, dat do Scheldo CTrnzeer als de Eliie en de Send van tollen vrij behoonle te *ijn dal Belgie, hetwelk ongehoiiden de be- talmg van dien tol voor zijne rekening heeft ge nomen en daarvoor thans jaarlijks twee millioen trancs betaalt aan de landen wier handelsvaar- luigen de Schelde bevaren een voorsiel heeft ge daan cm den tol af te koopen onder aanhod van zyne zijde oin de ton- en loodsgeldcn en andere region, welke ieder huilenlar.dsch schip op de Schelde thans le belalen heeftaf le schaf- fen dat reeds zeven of acht gouternemenlen zich berenl hebben verkh.ard oin dal voorslel aan le nemendat Engeland daartegen tieden- kingen heeft mgehragl dat echter de afkoop van den Scheldelol door Belgie geenszins tot volstrekte voorvvaarde van het met Engeland to s'uilen handelsverdrag vvor.lt geslcld dat do onderhandeling lot dil handelsverdrag weldra hor- vat zal worden en dat belzelve zal kunnen wor den gesloten ook ingeval Engeland weigeren inogt eon scheepvaarlverdrag, hetwelk den afkoop van en Scheldelol tot grondslag hebben zou met Belgie aan le gaan. JL donderdag is te Brugge onthoofd zekeren lieler Aclce, ter dood veroordeeld wegens moord op zekcre Johanna Spricllandbou wster te VVesl- Vleterengevolgd door diefstal. Tot het laalsto oogenhlik was hij hardnekkig, stool verachlolijk het Lhrislus-beeld van zich af en wilde van de vermaningen der priesters om zich met God to verzoenen, niets welen. Mel vasten trod beklom J het schavol en legde z,ch zelf op de nood- lotlige plank als wilde hij daardoor de execulio verhaaslen. In een Antwerpsch hlad leest men diet volgende Haarlem wordl met eeno coneur- rentie in zijne bloemkweekerij hedreigd. On- geveer vijf jaren geleden werd in de i.irigtino- van van 11 out leto Gentbrugge do cultuur v.,„ hyucinthen en andere idoembolleu ingevoerd!, waarvan Holland tot nog toe het monopolie be- zal en de thans reeds daarvan verkregen fre- sultalen rnaken het ontvvijfell.aardat dezo tot nog toe in dit land onbekende cultures voortaan vol komen zullen slagen. Op dit oogenhlik toch bloeijen in genoemde kweekerij hijna 7000 bvacin- then van de schoouste en nicest uitgelezen kleuren en die een beerlijken geur verspreiden. Het gezigt op dezo [irachtigo bloemenvelden maakt icders hewondering gaande. ce" zeer merkwaardig verschijnsel in de hoomkweekerijdeelen vvij het onderslaando ""'i predikant van zekere gemeenle in Belgio hezit in den luinder pastorij een prach- ligen perenbooin die, ten gevolge van derlien verschillende inentingendertien soorten van pcren draagt. Die boom, op de meesl vernuftige vvijze gekweekt, is zeer sehoon en helooft voor dil jaar een overvloedigen oogst van alle soorten van goede vruchlen. Zooals gemeld is, is zaturdag 29 Maart aan de twee veroordeelden van de zivarle bende J- de Boucher en August Lcclerqwier slraf geene wtjz.ging heeft ondergaan, het doodvoiu.is vol- trokken. Vrijdag avond werd hun hot herigt medegedeeld dat hun verzoek om gratie van do hand was gowezen en dat zij den volgonden och- tend ten 9 ure zouden worden onthoofd. Beido veroordeelden waren gelaten in hun lot; zij zei- den dal zij loon naar vverken kregen. «Ikb>i rijn zoozoer - zeide Leclerq - ul het gewigl mijnor misdaden, dal do dood mij eene veel te zachto straf toeschijut. Voor dal men mij onthoofd

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1862 | | pagina 1