No. 35. Woensdag- 25 December 1881. Iste Jaarg. ALGEHEEN ZEEU WSCH-VL A AADERE A. y. Itl\ Nieuws en Advertentieblad )OR i I) it Week bind wordI elken Woensdag-morgen uilgegeven bij J. StJrm te Neusen 7)77^777sn 7T~ c^/'-!ttenlaboH«eert stch bij alle Boekhandelaren Posldircc/euren en Brieve,,buslm,ders -Admn^lr ma&ntlen en franco per Post mlerlrjk Dmgsdagdes namuldags ten i ure deprijs van 1 w 4 rapefr 40 c«i/a, twr e/Ae„ rege'l meer 1QcZTL&7z^cen tZeneZnnli™,.'T'"" Oproeping1 tot inschrijving' voor de RATIONALE MILITIE. BurgemeestbR en Wetpouders dezer gemeente, Gezien art. 15, 16,17, 18, 19, 20, 21 en 24 dcr Wet op de Nalionale Mililie dd. 19 Auguslus 1861 Staat sblad no. 72 Brengcn hij doze voor i\e hveedemaal ter kennisse der ingezelenen dat hel register van inschrijving voor de Nationale Militie dagelijks, gedurende de raaand Januarij (uit- genomen des zondags), van des inorgens9 tot des namid- dags 2 ure, ter sccretarie der gemeente zal gereed liggen. Met herinnering tevens dat tot de inschrijving ver pligt zijn alle inannelijke ingezetenen die op den 1 sten Januarij aanstaande liun 19de jaar zullen zijn ingelre- den hoedanige geboren zijn in hetjaar 1845 alsniede diegenen welke na liet intreden van liun 19de dock voor het volbrengen van liun 20ste jaar ingezeten zijn ge- worden dat volgens art. 15 voor ingezeten wordt gehouden: 1.° hij wiens vader, of, is deze overledcn wiens moe- der of, zijn beiden overlcden, wiens voogd ingezeten is, volgens de Wet van deD 28 Julij 1850,{Staatsblad no. 44) 2 hijdiegeen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van ditartikel verrnelde tijdstip voorafgaande achttien maandeu in Nederland verb I ij f hield 5-° hij van wiens oudersde langstlevende ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten,mils hij binneu het rijk verblijf houdt Voor ingezeten wordt nict gehouden de vreemdeling hehoorende tot eenen staatwaar de Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst is onder worpen of waar, tenaanzien der dienstpligtigheid het beginsel van we- derkeerigheid is aangenomen dat volgens art. 17 niet behoeven te worden ingeschre- ven de iu een vreeuid rijk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is en de in een vreemd rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreem deling, al is zijn voogd ingezeten dat volgens art. 16 de inschrijving raoet plaats hebben 1.° van een ongehuwde in de gemeente waar de vader ofis deze overleden, de moeder, of, zijn beiden over ledcn de voogd woont 2.° van een gehuwde en van een weduwnaar in de ge meente waar hij woont 5." van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door dozen is achtergelaten of wiens voogd buiten 's lands gevcstigd is, in de gemeente waar hij woont 4.° van den buiten 's lands wonenden zoon van een Ne derlander, die ter zake van 's lands dienst in een vreemd land woontin de gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Terwijl eindelijk volgens art. 18 elk die behoort inge- sclireven te worden verpligt is zich tusschen den 1s!en en 51sten Januarij daartoeaan tegeven bij Burgemeester en Welhouders ter plaats en op de uren hiervoren aan- gewezen, en bij ongesteldheid of afwezigheid zijn vader, of is deze overleden zijne moeder of zijn beide overle- denzijn voogd lot het doen van die aangifte verpligt is. Wordemle de bclanghebbenden aangcmaand zich deze waarschuwing ten nulte te inaken zullende zij zich zelven de gevolgen to wijten hebbendie mt nalaligheid ten dezen voor hen zullen voort- vloeijen, Gedaan te Neuzen den 23 December 1861. Burgemeester en Welhouders voornoemd, J. P. DRONK.ERS. De Secretaris, J. DIELEMAN. BI1VNE1VI.ANDSCHE BERIGTEN. Bij besluit van 17 December, no 95, heeft Z. M. goedgcvonden te benoemen lot dijkgraaf van den Adornispolder den heer J. de llullu. Z. M. heeft op verzoek eervol onlslag ver- leen aan S. van den Broecke, als notaris te Aardenburg. Z. M. heeft benoemd tot ridder der ordo van den Ned. Lecuvv, mr. A. J. van Deinse raadsheer in het prov. gereglshof in Zeeland. Door den minister van binnenlandsche zaken zijn voor het hezellen der stations, gedurende den ijsgang en hoog opperwater op de rivieren in den winter van 1861 1862 in de provincio Gelderland aangevvezen de volgendo walerstaats- amblenarenals: to VianenJ. J. Roelants aspiranl-ingenicur en B, Claeysopzigler; te Schoonhoven P. Calandingenieur, cn J. H. van Ecbten, provincial opzigler; to Krimpen A bugler opzigter te Gorinchern A. Beijerinclchoofd-ingenicurJ. J<\ Augiev en J. Dirksingenieurs, en A. Soetemanop zigler; te Hardinxveld IJ. M. Dirks, buitcn- gewoon opzigler; te AsperenII. W. Verhaar buitengewoon opzigter, en to Dordrecht: C. A. van der Straaten opzigter. In de zilting van do iweede kamer der staten-generaal van den 16 dezer, is de befoo ling voor binnenlandsche zaken me! 37 le<n»n 33 slemmen ve,worpen. In do zilting van de tweedo kamer van den 21 dezer is hel einilverslag op de crediet- wet voor het depVlemdnt van binnenlandsche zaken voorgelezen en dadelijk in discussie ge- bragt. Nn(fat de minister van financien do verschillende sprekers had beantwoord werd genoemdo credielwel in slemming «ebragt en aangenomen, Naar men zegt, zal er spoedig eerie wet rngereedheid worden gebragi ler vervaardhrjng eener gchcel nieuwe bronzen pasmunt en de daarstelling van bronzen stukken van 21 cents iUa,r n'P" ver,,cein' znllen met 1 Januarij ""7 ,ie '^osten van kasernering der koninklijko niarechausstie ten lasle van het rijk kometi en de gomeenten daarvau worden onlheven. Eene lelegrafische depeehe nil Batavia van 14 November luidt als volgt Op Java is het ruslig. De tijdingen van Banjermassing zijn gunstig. tip sommige punteu hebben de oproerlingen met bunne volgelingen zich hereid verklaard in on- derwerpiug te komen." de asch gelcgd. Even na half acht ure vcr- spreido zich de mare door de slad, dat aldaar brand was mlgebarsten en hoewel dc brand- weer lerstond op de plaats legenwoordio- was nicest men spoedig alle hoop op redding van bet gehouw opgeven en zich bepalen lot po- gingen om de mtbrciding van het vuur legen le O v V li Het Eolossale gehouw der fa I fteuzeiB 19 December. Gedurende de vorige rnaand zijn het kanaal olhier ojuievaren 25 zeCschepen melei.de 2777 tonnen en 235 binnenschepenm. 10731 t. en afgevaren 31 zecschepen, m. 4457 I., en 238 binnen schepen, m. 10488 t.; - sedcrt 1 Januarij op- gevaren 313 zceschepen m. 43260 t. en 3985 binnenschepen, m. 132216 I.; cn afgevaren 292 zeeschepen, m. 45968 I., en 3817 binnen schepen, m. 124551 t. in de elf eerste maanden van 1860 opgevaren 329 zeeschepen m. 41186 1. en 2634 binnenschepen m. 111478 I.; en afgevaren 271 zeeschepen, m. 41220 1. en 2520 binnenschepenm. 104506 t. Axel, 16 December. LI. zaturdag morgen is aan de tweede verkorticg aande weg van hier naar Ilulst door twee arbcidcrs eene vrij aanzien- lijko plas bloeil gevonden waarbij een mans pel lag, die aan iemand uit de fatsoenlijke stand scheen loebehoort te hebben de arbeiders heb ben aan de marechauss^e daarvan kennis ge- geven; men verdiept zich in gissingeil. laurick was in zeer korten tij.l eene nmrzee herschanen en er ware,, oogonhlikken da men voor het ergsle moest vreezen vooral daar de wind vrij bevig zijnen mvloed deed golden. Hel was reeds .e7' men niogt slugen den voorlga,,,. van liet vuur, dat ook reeds het aan defahriek grenzende woonhms en nog cen paar andere j erceelen had vcrnield te bedwingen terwijl lie vootts Inniien de muren der fabriek nog den geheelen nacht blecf voortwoeden. Do rtiine van hot gehouw maakte heden op den bezoeker ecu treurigen iridruk en nog elk oogenhlik was dc huip der brandspuilcn noodig om hel now smeulende vuur meestcr te worden. Naar wij vernemen is den brand ontstaan door hel ha rsten van ecu keiel of pot met tcrpentijn of andere sloffeu gevuld waarbij cen der werk- Iieden aanmerkelijke brandwonden kreeg Dal het vooruilzigt voor de werklieilen der fabriek met den naderenden winter hoogsl tremu' is, zal icdercen beseffen en wij wenschen van iiarle, dat de pogmgen die met, wil aanwenden on, him lot te Jeuigen met eene,, goeden uitslag inogen bekroond worden. - Te Earn,,en heeft een agent van police in -1 maanden hjds 3 vrouwen verlorcn - Men scbrijft nil Meppel dd. 16 December: Len gewis zeldzaa.n voorval heeft in deze „a- J I)lauls gevonden; cen bruidspaar, voor- neinens een huwelijk aan te gaau, begaf zicli naar het gemcenlehuis alvvaar do hoer burge- rnecster (tevens ambtenaar van den burgerlijken stand) en de get,,,gen naar behooren reeds aan- wezig waren. loen de burgemeester als naar gewoonle het huwelijksformulier aan de jongclui wildo voorlezen. geefl de bruidegom to kennen vooraf nog ,ets aan zijn aanstaande,, schoonvader te wilier, vragen; nadat hem dit was toegestaan verlangt htj van dezen le w elen of hij met zijne aanstaande dezen winter bij hem konde blijven in won en. De aanstaande schoonpapa scheen niet veel Ins te hehhen dit voorslel aan te neinci, althans hij wilde hel met beloven. Dit antwoord beviel denjongen man zoo vveinig dat hij korl- weg beslool van hel huwelijk af te zien, c„ bruidegom en brmd verlietcn het gemeenleliuis zoo als zij er gekomen waren." BUSTEMEA1VBSCHE BERIGTEIV. In de eerste helfl dcr maand November jl. is te Goes in een winkel ontvangenzonder to kunnen nagaan van wien een tvvee-en-een-half- guldenstuk van 1862 met de heeldtenis van koning 1iUem 111en ecnigen lijd vroeger in eene socieleil aldaar een vijf-en-1 wintig-cent- stuk van hetjaar 1848; en to Hulst, ecu twec- francstuk met de heeldtenis van keizer Napo leon III, van 1853, zonder dat de uifgevers zijn kunnen opgespoord worden. Al deze stukken hebben hel voorkoinen van valsch le zijn; de beide Nederlandsche munt stukken zijn alleen te onderscheiden van de echlen aan de blaauwachtige en hel Fransche muntsluk aan de koperachtige kleur. Met munlcollegie, zilting houdende te Utrecht heeft in zijne vcrgadering van 5 Dec. jl. ver klaard dat genoemde 3 geldstukken valsch zijn. Naar men met zekerheid uit Bergen-op-Zoom verneeml is daar alles geregeld voor de spoor- weglijn door de verboden kringen dier vesting. Men zegt voorts dat reeds in de volgende rnaand hel stations-gebouw zal worden aanbesteed. Men meldt uit Leiden van 14 dezer: Onze stad werd gisteren avond door eene zware ramp getroden. De zoo uilgeslrekte kaloenfabriek van de heererr P. L. C. Driessen en S, van Wensen, firma de Hey der C.% aan do Heeren- graclit, die in den jongsten lijd zoo zeer in bloei was toegenomen en aan nicer dan 700 werk lieilen brood verschaftc is in weinigc urcn in In onderscheiden Belgische dagbladen leesl men een schrijvcn van een bandelshuis le New- Liuslle aan Lngelands minister van builenlaiidscbe zaken, waarm liet afkoopeu van den Scbeldetol wordl aanhevolen. Daar bij voegen die dagbladen dat de zaak van den afkoop van den Scbeldetol bij de wetgevondo karners van Belgie weldra door het gouvcrnement aanhangig gemaakt zal worden. Uit een staatonlangs door den Belgischen minister van justitie overgolegd aan do volks- vertegenwoordiging van dat land, blijkt dat Belgie 14 Prolestantsche en Anghcaanscho predikanten door den staat worden bezohlidfl benevens 14 andere personeti tot de ProtesOmt- sclie kerkgenootschappen hehoorende (voorlezers organislen enz Het personeel ontvangl geza- mentlijk een bedrag van fr. 52,946 nil de schat- kisl, terwijl voor de kosten van de Prolestant sche ceredienst nog eene som van fr. II 500 wordt toegekend. le Ruysselede is een veldwachler "eslikt door eon sink vleesch dat bij wat le gulzig naar bmnen wilde slikkcn. - Er is llians eene juisto opgave bekend ge maakt van do goedereti welke bij het uitbarslen van den brand in hel entrepot te Antwerpen op den 2 dezer aanwezig ware,,. Het gezamen- lijke gewigt dezer goederen beloopl ongeveer 1- millioen kilo's en dc waardo wordt begroot op fr. 1,950,000 aan granen fr. 2,200 200 aan wollen en aan diverse koopwaren fr. 4 340 000 derhalvo een lotaal \an fr. 8.500 000.' De'ver- zckcrmgssommen op bet verbrande entrepot

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1861 | | pagina 1