No. 30, Woensdag 20 November 1861 Iste Jaarg. en ALGEMEEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 3,1s: "os geen 801,1 "rkod" Dit Weekblad wordt el/cen Woensdag-morgen uilgegeven bij J. Sturm, le Neitzen Do nrii? fin 7~- 95 cen,s- Men abonneert zich bij alle BoehhandelarenPosldirecteuren en Brievenbuslimders A dZrir* r maanden en franco per Post uiterlijk DingsdagJes namiddags ten 4 ure deprijs van J lot 4 reqels is 40 centsvoar el/cen reoel moor 10 ,9,Lmen aan dc" Uilgever in le zcnden ■ju meet 10 cents, be/,give 35 cents zegelregt voor el/ce plaalsing. BINAIEIVLAIVDSCHE BSRIGTEN. Blijkens do bekendmaking'van den'minister ran binnenlandsche zaken is de sehade door de overstrooming in bet voorjaar geleden (bans geheel vergoedJ,;f tot cen gezamenlijk|bedrag'Tan f 1.259,369,80 wetke soin geheel door de lief- dadigheid is bijeengebragt. Nog is bij ver- schillende commission] geld over, dal, behoor- lijk geadminislreerdtot belangrijke sommen kan aangroeijen, en l>ij onverhoopto latere onheilen voor de eerste dringende behoeflen zal kunnen strekken. Een berigt uit 's Mage van den 13 dezer luidt Wij onlvangen heden do bevestiging om_ trent Belgie's voornemen om slappcn te doen tot opheffing der Scheldelol. Het kabinet te Brussol heeft zich ten dezen opziglo reeds ge- wend tot de Nederlandschc regeringdie bij deze zaak bet meest is betrokken. Te gelijkerlijd heeft dat kabinet onderhandolingen geopend met de overigo belanghebbende mogendhedenom eene opheffing lot stand te brengen op do wijze, als zulks plaats had met belrekking lot den Sond- en den Stadertol. Hoezeer de zaak van moeije- lijken aard is, hoopl men te Brussel, dal de onderhandelingen tot een gewenschl eiudo leiden zullen. Naar wij vernemen circuleert onder de belastingschuldigen in een gedeelte van Zeeland een adres aan de tweede kamer der stalen-<rene- raal tot opheffing der belasling die bij "wijze van opcenten op de grond- en personelo belas ling ten behoeve van de calamiteuse polders in Zeeland, van hen gevorderd wordt en waar- omtrent een verzoekschrift van gclijke strekkin^ zonder gnnslig gevolg in de jl. zomervergade- ring bij do provinciale slaton was ingekomen. Aeuzen18 November. Niettegenstaande het buitengewoon ongunstige wederwas de najaars paarden- en veemarkl, welke jl. woens- dag alhier plaats had, druk bezocht. Inrund- vee word veel handel gedaan en tot f 170 a f 190 besteed. Roopliedcn waren in grooten getale aanwezig, en er is vrij veel gekochl vooral voor Belgische en ook voor Fransche rekening. Do premien door het gemeenlebe- stuur uitgeloofd werden uitgereikl voor het schoonslo paard beneden de 7 jaar aan J. B. Lngels te Hoek j voor het groolste gelai paar den aan J. Dome, le Neuzen voor het schoonsle stnk en het grootste getal rundvee beide aan Ivo Lamb reck! ste Erlvelde; voor het groolste getal varkens aan Gerritste Overslagvoor het versl aangebraglo veeaan lvo en Pieler Lambrechlsto Ertveble welke beide hun vee van Goes hadden aangevoerd. lWcuzcn 19 November. In den morgen van den 15 dezer is alhier binncngeloopen de Belgische stoombool Diamanldiencnde lot hot overbrengen der mail lusschen Douvres en Oslende, welke, ten gevolge van den hevigen storm, de laatstgenoenide stad niet heeft kunnen be- reiken en alzoo genoodzaakt is geworden eene schuilplaats in onze zoo gunstig gelegen en veilige haven te zoeken. De postpaketlen zijn van flier onmiddellijk na hare binnenkornst met rijtuigen naar Gent overgebragt, om van daar naar de versehillende bestemmingsplaatsen ver- zonden te worden. De passagiers 15 in getal, welke zich aan boord bevonden, zijn per dezclfde gelegenheid naar Gent verlrokken. Axel, 15 November. Heden had alhier een droevig voorval plaats. Zekere J. K. wilde zich van het leven berooven door zich rnet een ijzeren ploeghamer zoodanig voor het voorhoofd te slaan dat hij bewusleloos in zijn bloed ter aarde slorlte. Door spoedigen hijstand van de marechaussee's de Eos en van Rooijen dezer bri gade, en de op hunne uitnoodiging dadelijk aan- gebragle geneeskundige hulp is het mogen ge- lukken hem in het leven te mogen behouden alhoewel hij in eenen bedenkelijken loestand verkeert. Verstandsverhijstering schijnt de oor- zaak van deze Ireurige daad te zijn. Sluig, 13 November. Gisteren had alhier de aangekondigdo verkooping van mailleniers- vvarenen slookmachinescnz., bij den heer D. Croin plaats. Rvvart na drieen overgaande tot het veilen der laatstgenoemde voorwerpen bo- gaf zich hot publiek naar eene vrij groole bo- venkamer op de eerste vcrdieping, waar de franklins enz. gerangschikt stonden. Toen zich over de 100 personen daar bevonden en men juist aan den tweeden koop bezig was, storlte op eenmaal, door het breken van een ufgerollen moerbalk het groolste deel van den zolder met alien die zich daarop bevonden naar beneden in do zich daaronder bevindendo zoogenaainde beste kamer, die vier el hoog is. Wat nu plaats greep, laat zich ligler begrijpen dan beschrij- ven. Onder het voortdurcnd kraken van het neerstorlend en neerhangend houtwerk viel gleed woelde en worstelde de menigle op en onder elkander, onder een harlverscheurend geschrei en gekermvoor de oogen van een negenlal anderen waaronder ook de heer D. Croin die zich op het gedeelte van den zoi lier bevonden, dat vast was blijven zitten. Spoe- dig openden eon paar dergenen die hunne ie- genwoordigheid van geest behielden, de deur der kamer, waardoor enkelen zich in den gang en zoo naar builen reddedenhet mcerendeel ontvlood door do sluk geslagen ramen die op de slraat uitzien met achtcrlaling van aileriei kleedingsluliken, Weldra bleek het, dat de heer Ph. Jl. en A. d, B. ernstig aan het hoofd gekvvelst waren terwijl N. P. van Sluis en C. van Ooslburg door neervallende slookmachines getroffen, met eengcbroken been van onder de balken en plan- ken werden opgenomen en weggedragen daar- enboven hebben een lal van personen min of meer belangrijke knouzingen aan hoofd armen en beenen onlvangen. Vreesselijk is do ver- woesting en grool is do sciiado die in de bene- denkamer is aangerigt. Elk, die het gebouw bezigtigdzooals het zich nu nog bevindt moel er zich over verbazendat dit ongeluk geen menschenlevens gekost heeft. Wij onthou- doni oils hier van dezen of genen to noernen die zich bij het voorgevallene door zijne hulpvaar- digheul lujzonder heeft onderscheidenuit vrceze van anderen voorbij le gaan j.alleen dit mooter, we lot lof van den diei.sldoenden kommandanl van het alhier liggond garnizoen en van de po lice to dezer slede zeggen dat zij zich bijzon- der beijverd hebben om zulke maatregelen te nemen dal de orde uitmuntend gehamlhaafd voor verdere onheilen gewaakt werd en voor den eigendorn der burgers nachl en da* bij- zondere zorg is gedragen. Verblijdend is het ten slolte te kunnen mel- den dat het medelijden mot N. P. alhier zich op zulk eene wijze openbaorl, dat zij strekken zal om den ongelukkige vooreerst alle bezorgd- voor het lot van zijn huisgezin te onlnemcn. u IJ°ieku'19No»em^r. Degemeenleraad alhier heeft lot hulp-onderwijzer aan de openbare laaere school benoemd J. D. van den Berge police, die hem tot aan de Fransche grenzen zouden begeleiden alwaar hij door de Fransche police in ontvang zal worden genomen. Zijne bagaadjo bestaat uit 40 kefirsalien voorzien van do grafehjko kroon de valsche grauf was nog in het bezil van 60,000 francs. - Dezer dagen heeft in iict burger-gasthuis .e Breda ecu geval van schijndood plaats gehad. Nadat het vermeende lijk reeds bijria twee dagen (''larl°o besleindo plaatso gedeponeerd was geweeslten ende de kisting af te wachten wenschle de cchtgenoot van den lijder hem nov eens voor '1 laalst to aanschouwen. Menver- e zicb echter haro ontroering hij het bin- nenlreden van hctlocaal, den gevvaanden doode regt op to zien zitten. Twee dagen later is de zieke echter, trots alle geneeskundige behan- deling, werkclijk overleden. Gedurende de 10 verloopen maanden zijn u Noord-Braband plus minus 51 duizend stuks veo naar Belgie uilgevoerd. Den 13 dezer vond men, hij het graven vansloolen to Leeuwen weder twee lijken der slagloffers van ,len walervloed. Met eene is het Jyk van Dendrite van Bee/czijnde de vader van do new us to Johanna van Bee/c Een berigt nil Zeist van 12 dezer luidt: Heden ochtend ten 2 ure is alhier eon aller- prachligsl iiatiiurverschijnsel waargenomen. Men zag de omslreken op eens hclderder verlichl dan door de heerlijkste kunstverlichlingen wel ten f,evo ge van een vuurslreek, eerst purper en daarna violelkleurig die zich in schuine neder- schielende rigtmg van het noord-westen naar het ziiid-oostcn bewoogtot dat zij cindelijk als een vurige liol in het zoogenaamde Rond bij het ogement te Zeistnederstorlle en aldaar een paar voel van den grond in twee slukken sprong. Nailai de Jvlonip uit elkander was gespat, was <e vuurlijn nOg..ruim anderhalve minuut van den hemel naar beniStkn bjijven slaan, waarna zij langzamerhand zich van .beide zijden zamen- trekkende, tot do vorige duislofpis was inge- krompen. Van geruisch ofknal was^ij.hel ver- schijnsel niels gehoord. Op de veemarkl le Hoorn waren den 12 dozer ongeyecr 12,000 stuks vee aangevoerd. „na°r"eu pnjzen hoog gehouden werden, was de handel gering. Te Nibbixwoud is dezer dagen eene boe- renhofslede, met eemge bunders land, welke BUITE1VLAIVDSCHE BERIGTE1V. ifi!« NKe«,erlan(l is bevolking van do jaren loeSe»Pmen met 6,86 percent en van lboU —59 met I ijna 8 percent. Uit Utrecht meld I men: Mel genoegen zien wij dat op do staatsbegrooting voor 1862 voorkomt een post van /6000, ter gedeeltelijke reslauratio van de Domkerk alhier. Voorzeker zullen alien dit berigt met belangstolling onl vangen, daar bet een der uitslekendste monu- menlen van golhische bouworde in ons vador- land I'el reft en daardcor ook van rijkswege een blyk van belangslellmg wordt gegeven in het herstel van dit prachlige gedenk teeken. -- Do arrondissements-reglbank le 's Bosch heeft dezer dagen een geneesheer schuldig ver- klaard aan het niet aanwezig hebben van naauw- kenrige en duidelijke eliquelten op geneesmid- delen, zich bevindende in zijne bewaarplaats en voorkomende in de Pharmacopea Neerlandia iSwc rl,' n he' kon* besluil van 28 April 8-1 faa/sb/ad no. 2) en hem diensvolgens veroordeeld lol eene geldboele van f 15. Volgens een berigt uit 's Hage van 15 dezer is in den avond van maandag den 11 dezer met den llollandschen spoortrein le Aniwerpen aan- gekomen, de gewaande graaf d'Uombres, te lanjs veroordeeld lol 5 jaren gcangenisslraf wegens opligterij. Hij werd begeleid door een inspecteur en twee agenton der Amslerdamsche De Belgische kamer van afgevaardigden heeft den heer Vervoost iemand van gemalig.l libe rie denkvvijzemet 65 van de 81 geldi<> ,,it- gebragle slemmen lol haren voorzitter herkozen - De regtbank te Brussel heeft zes boerin- nen lot geldboeten en gevangenisslraf veroor deeld wegens het vervalschen der melk. ^,an kel l)oslkantoor le Brussel is een brief bezorgd met het volgend adres: aan mijnheer Leopold, den eerslen koning der Belgen in garnizoen le Brussel. - Te Aniwerpen heeft een jongen van nog geen 15 jaren oud zich door verworging vaii het leven beroofd. i i ^ersa'"es is een smidsknecht gearres- ('10 ('oor m'ddel van valsche sleutels bii sn'non'rCniCr 10 Pa;ijs voor epne "'aanle van 80,000 francs aan effecten had geslolen behalvo eemge honderde franken aan conlauten en eenige zilveren lepels. - Uit Cozes wordt gemeld dat een n.eisje van ongeveer 20 jaar sedert eenige maanden aan hevige maagpijnen leed. Den 16 October begon zij to braken en raakle een kikvorsch kw,jt. Waarsch.ji.Hjk heeft zij gedurende den zo.ner bij het drmken van slootwater ecu ei van een kikvorsch ingeslikt. -yoigens een geachl Duitsch dagblad is bij hot Rijn-tolambt te Koblentz gebleken, dat in dezen herfst van den Boven-Rijn niet minder dan anderhalf millioen centenaars aardappelen tor scheep van den Boven-Rijn naar de Ncder- landen zijn vcrvocrd. Twee handelaren te Hamburg hebben 42 000 stuks afgekeurde mini6-geweren van de rege'rii," gekocht en doorcen genomen 2 thai. 20 silber^r" Nieuws Advertentieblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1861 | | pagina 1