No. 28. Woensdag 6 November 1861. Iste Jaarg. ALGEMEEN ZEEUWSCH-VLA A ADERE A. Mrwpngvhg, de, mmjdag, tell jure ,le prij, m„ I m 4 reget, i, 40 cc„s, voor elke, re,,}. moor10 com,, 7Shlj,S"!!™ BUVNENLA1VDSCHE BERIGTEN. Do Staals-Courant bevat do volgende bulletins 's Graven huge 2 November. Met rooifvonk, waardoor Zijno Koninklijke Hoogheid do prins van Oranje den 19 October jl. word aangetasl, is ten opzigle der uilwen- dige verschijnselen regelmalig verloopen. Op- volgend heefl zicli ecne aphtheusc ontsteking der mondholte voorgedaan, die hevig is en veel doct lijden. De prins heefl dezen nacht wcinig gertisl." 3 November. 8 Do ontsfeking van. mond en keel heeft zich niet verder uitgobreid. »De prins heeft den nacht wat rusliger door- gebragt." 4 November. De loestand van Zijno Koninklijke Hoog heid heeft sederl gisleren geene brjzondere ver- andering ondergaan. »De nacht is lamelijk ruslig doorgebragl." Den 4 dezer is te 'sGravenhage aange- vangen hot examen der onder-officieren van hot rcgement grenadiers en jugers voor den rang van 2de luitenant der infanterie in Oost- en West-Indie. Aan dat examen zullen opvolgend <leelnemen, de onder-officieren van anderecorp- sen van het wapen dor infanterie en artillerie inede bestcmd voor gemelden rang, bij dezo laatste wapens. Er zijn in het geheel 80 aspi- ranten. Naar wij vernemen zou bij de regering het voornemen bestaan een aanzienlijk getal troe- pen naar Bandjerinassing to zendenen reeds door het departement van marine daartoe de noodigo orders gegeven zijn. Allhans men meldt, dat reeds eenigo schepen worden in goreedheid gel>ragt ora een detachement van ongeveer dui- zend man malrozcn en mariniers naar Indie over te brengen. Do Belgischo regering heeft van ons gou- vernemcnt eeno opgave verzochl van traclements- verhooging, sedert 1830 aan onze ambtenaren zoowel civiele als kerkelijke en militaire, loe- gelegd en zulks ten behoove van in Belgie bestaande plannen tot tractements-verhoogingen, in verbami met de loenemende duurle der levens- iniddelen. Reeds gedurende velejaren bestaat er ver- schil tusschen do waterbouwkundigen over de vraag: op welke vvijze do oevers het best te verdedigen zijn tegen het geweld der zee; de geleerdcn dachlen ook over dit punt geenszins eensgezind van daar het verschijuseldat de eene ingenieur dikwijls het werk van den andcr niet slechls afkeurde, maar zelfs trachlte af te broken. Ten cinde aan dezen loestand een einde te maken en een vast stelsel van oeververdedi— ging tegen de zee vooral in Zeeland te krijgen is een raad van den waterstaat benoemdbe staande uit den heer Conrad inspecleur van den waterstaat, als voorzilteren de heeren Rijsler- borgh It ado u Ghyben Beijerinckvan Diggelen en J. R. T. Ortthoofd-ingenieursen Copland, Conrad en Dirks, ingenieurs van den waterstaat als leden. Deze raad heeft de verschillendo oever- verdedigingen in Zeeland in loco onderzocht en een uitgebreid rapport aan den minister op- gemaakt. In de afgeloopen week is, naar wij vernemen deze raad aan het ministeric van bin— nenlandsche zaken vergaderd geweestten einde aan dat stuk de laatste hand te Jeggenwaarna de ledenbenevens eenige genoodigdem zich aan een vriendschappelijken maaltijd hebben veree- nigd. Met belangslelling ziet' men het rapport te gemoot, hetwelk wij gelooven dat gedrukl is, en waarschijnlijk in' den handel verkrh'gbaar gesteld zal worden. If euzen5 November. Naar men verneemt is door de algemeene commissie tot het houden eener verloting ten behoeve der noodlijdenden door den jongsten watersnoodeene som van rmm /"146,000 uit de door haar bijeengebragte geldenaan den minister van binnenlan'dsche zaken, op diens aanvrage afgedragen ler tegomoel- koming m de schadewelke, volgens nadere opgaven der daartoe benoemdo commissie door do ongelukkigen geleden is. Weinigo jarcn geleden is men in Frank- rijk begonnen om op kunstmatige wijze oesler- banken aan te leggen. Hierloo werden op ge- schikte plaatsen in de zee, nabij de kust, rijs- hon tsteenen enz. in het water goworpen en daarna zoogenaamd zaad van oesters (zeer kleino ooslers) hierop nedergelaten. Deze proeven zijn, volgens dezer dagen onlvangen berigten met den besten uitslag bekroond. Golijk men zich zal hcrinneren heeft men ook in ons land na- melijk in de Wadden en de Zuiderzee, proeven genomen met de kunstmatige oesterleelt maar deze proeven zijn niet gesiaagd. Op do Ned. staalsbegrooting voor 1862 vimlen wij een post uitgelrokken voor het herhalen dezer proeven hetwelk in het klein waarschijnlijk in Zeeland zal geschieden. Een berigt uit Vlissingen van 3 dezer luidt De sloombool de Slad Vlissingengisleren mor- gen van Rotterdam verlrokken, is eersl heden morgen ten 7 ure alhier aangekomen. De boot heeft den nacht in het Sloe doorgebragl ten gevolge van het noodweer dat wij gisleren en heden nacht gehad hebben. De storm heeftzich in onze omslreken zeer hevig doen gevoelen en veroorzaakte vele ongelukken. Drie schepen zijn er gestrand tusschen Zoutelande en Wesl- kapellewaarvan tweo totaal weg zullen zijn een Engelscho schooner zit op de Kaloot een Eugelsche brik met steenkolen geladen beslemd voor Middolburg, kwam alhier ler reede en zonk juist voor dezo stad gelukkig eersl nadat het volk nog even tijd had gehad om aan boord van een Nederlandscho loodsboot over te gaan die op de reede ten anker lag, Do kapitein is' echter vermis!. De hier to huis behoorendo galjoot Francaiskapitein A. van Eijk is met veel averij 'savonds op Rammekens ten anker gekomen, men kan gerusl zeggen als door een wonder gespaard gebleven. Ook in de stad on- dervonden wij do hevigheid van den storm. Het water tot zeer hoog boven peil opgestuwd be- dreigde ons op onderscheiden punlen met over- strooming, doch werd door spoedige en doel- treironde maatregelen in tijds gekeerd. De voor- muur van het bruggenhoofd der nieuw to bou- wen baskulebrug is onderloops geworden en geheel omgevallen; Zr. Ms. korvel Prins Maurits der JAederlandendoor het breken der ineer- kettingen van zijn plaats in het dok gedreven veroorzaakte en hekwam eenige ligle averij lerwijl voorts aan do waterslaatswerken, de oesler- put enz. aanzienlijko schade is loegebragl. To Zwolle groep dezer dagen het volgende ongeluk plaats Door de aldaar in garnizoen iggende troepen werd een spiegelgevecht ge- houden waarbij een soldaatin het vuur van zijnen ijver drie zijner makkers met de bajonet wondde. Een huuner werd zelfs zoo gevaar- hjk door hem in don buik getroffendat hij naar de infermerie is moelen overgebragt wor den. Daar moedwil de aanleiding lot dft onheil schijnt geweest te zijn, is de soldaat onmiddelliik in hechtems gesteld. Onder de slreken van ons vaderland al- waar zich de in den legemvoordigen tijd zoo loenemende godsdienslige sectengeest het meest openbaart, bekleedt Winlerswijk inisschien wel de eerste plaats. Men treft aldaar toch op eene bovolking van 7500 zielen behalve eene Pro- lestantsche kerk waaraan drie predikanlen en een calhechiseermeester verbonden zijn aan: eene Christelijk Afgescheiderio kerk, eeno kerk van do Elberfeldsche Christelijk Afgescheidenen van het duizendjarige rijk of Derbianen eene kerk van Christelijk Afgescheidenen, zich noemende vrienden der waarheid, eene Mcnonietenkerk eene Roomsch-Katholijke kerk eene zich afge- scheiden hebbende R.-K. kerk voor do buurl- schap Meddo, eene Joodsche synagogo en eene zich afgescneiden hebbende Joodsche kerk. To Ommen is een schrijven uit Noord- Amerika ontvangen waarin ge'meld wordt, dat wederom drie wagens met Hollandsche vrijwil- ligers uit de kolome Holland, slnal Michigan, naar het oorlogslooneel verlrokken waren. Hun was door de van alle zijden zaamgevloeide menigte zegenend vaarwel gezegd met het loezingen van I s. 13^ 3 danrop werd de banier der unie onlrolden onder een daverend dricmaal her- haald noerah voor do Ilollandscho vrijwilli<Ters 1 verlrokken zij. 0 buitewlaivdsche berigteiv. Do minister van builenlandschc zaken van Bcjgie heefl de zeovarenden verwiltigl, dat do peilmgen welke in den loop van do maand October jl. op de naburige banken der Vlaam- sche kust gedaan zijn, geen resultaat hebben opgeleverd om het verslag te wijzigen dat op «le bureaux van het loodswezen to Antwerpen Gent, Ooslende, Vlissingen en Ter-Neuzen is gedeponeerd. Volgens berigten uit Gent worden sedert den 1 dezer de brieven enz. voor Engeland langs Ooslende verzonden met den frein, ver- trekkendo uit Gent te 5 ure 10 min. des na- middags en nil Rruggo des avonds ten 6 ure. derwijze, dat zij te Louden arriveren ten 4 ure des rnorgens en alzoo lijdig genoeg voor de eerste uitdeelingalsmede voor de eerste verzendino- naar het binnenland van Groot-Briltannicn. Men schrijft uit Brugge, dat den uitvoer van koriijnen naar Engeland elken dag eeno grootere uitbreiding neemt. Men verkoopldezo (iiercn thans aan zuiko hooge prijzen dat do burgerklasse niet meer in staat is dezelve to koopen. To Antwerpen heefl zich een meisje van -2 jaar door middel van vilriool van het leven beroofd. Teleurgeslelde liefde moet de oorzaak van deze vreesselijke daad zijn. In de oinslrekcn van Kiel, nabij Antwer- pen zijn gevonden een fijn hemd een linnen hemd, een broek en ecu slok alles zwaar met bleed bevlekt. Men verdiept zich in gissingen over de herkonist van die goederen, zijndo het juist op die plaats waar vior jaren geleden eeno vrouw is vermoonlzonder dat men de daders op het spoor is kunneu komen. De regtbank van enkelo policie leSl.-Joos- ten-Noode heeft den 25 October acht kolen- koopmans uit die gemeente veroordecld tot 5 dagen gevangenisslraf en 25 franc boete met verbeurtverklaring der in beslag genomen wee^- schalen omdat zij die toestellen bij het doen van aflevermgen zoodanig gesteld hadden, dat zij de koopers 25 pc. minder afleverden dan oo"en- schijnlijk het geval was. Op den spoorweg van Brussel naar Namcn is co stoker, die bezig was do machine van olio te voorzien, er afgevallen en heeft de loco- rootiet hem de beide beenen afgesneden, Hij is eenigo oogenblikken later onder do hevjaste smarten bezweken. Ie St.-Andre heeft een jeugdig dienst- meisjedie gaarno een paar dagen met haar minnaar, een tamboereen plcizierreisjo wilde maken, haar meestereen welgesleld herber- gier, voor 3400 francs bestolcn. Zij is spocdig achterhaald en was nog in het bezit van 2600 francs. 800 francs had zij aan haar tamboer gegeven, die even naar Ooslende was gegaan om een boodschap to doen. Men heeft hem echler ook reeds in do doos. In Frankrijk wordt tegenwoordig jaarlijks een bedrag van 74 millioen franken aan pen- sioenen lijfrenlen enz.van wcgen de staat uit- betaald. Te Parijs is een persoon op heeter daad belrapt die zich ouledig hield met het ver- vaardigen van valsche 2-francstukken. De verkoop van tabak in Frankrijk die sedert 1816 een monopolio der regering is be- droeg in 1819, 14 millioen, 1829, 66 millioen oon k millioenvoor IS6I is die op --3,400,000 Ir. geraamd waarvan, na aflrek der ...koopsom van 45,340,000 fr. en de kosten 'f "lenst van 16 millioen, een netto winst van lb2 millioen voor den staat overblijft. Rekent men h.erbij eene winst van 12 pel. voor do kleinhandelaars dan volgt daaruit dat over eene waarde van 250 millioen aan tabak in Frankriik wordt verbruikt. De gemeente Perhus (Vaucluse) is het tooneel van een verschrikkelijke moord geweest. In do laalstvoorgaande week h'eeft zekcre Alphons'e Leonardoud 33 jaren met zijne familie eeno hut indie gemeente bewonende zijne zwan^ere vrouw en drie kinderen vcrmoord. Na dio°on- gelukkigo schcpsels met zware steenen te heb ben doodgeslagen, heeft hij de hut in brand gc-stokon ora zoo doendo zijno misdaad te ver- bcrgen. Van dit voorval ondorriglheefl de Nieuws- en Advertentleblad =$OR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1861 | | pagina 1