No. Woensdag 30 October 1861. Iste Jaarg, ALGEMEEN ZEEUWSCH-VL A ANDEREN. ^ou Bit Weehblad ivordt elhen Woensdag-morgen uilgegeven bij J. Sturm, le Neuzen. Be 95 cents. Men abonneerl zich bij alle Boekhandelaren .Postdirecteuren en Brievenbmhouders!- MverleSen "geulemcn Z^Z'Vilgcverin (T'mZd mlerhjk Bingsdag, des namiddags ten 4 ure de pnjs van 1 lot 4 repels is 40 centsvoov elhen regel mcer 10 cents, beiialve 35 cents zegelregl voorelke jdrntdng. BIItfNEIVLANDSCHE BERIGTEN. Z. M. heeft goedgevonden1.° Bij besluit van 21 October 1861, no. 52, to benoemen tot gezworen van de vvutering'W^lsoorden den beer P. Paasse en tot gezworen bij de Bruinisso- en Stoofpoldersden iieer A. van den Berge; en 2.° Bij besluit van dezelfdo dagleekening no. 55 een eervol ontsiag le verleenen aan II. L, Maertensals lste luilenant-adjudant bij hel b a I a i 11 o i) rustende schutterij no. 5, in do provincie Zeoland uil hoofde van do vesliging zijner woonplaats buitenslands. De minister van finanoien heeft bekend ge- maakt dat, deels door do juslilio deels door bijzondero personen in den omloop zijn aan- gehouden slukken van 2£ gulden van verminderd gewigl en Vvelke zicli in geschonden toesland bevonden. In do nnjaarsvergadering van do provin- ciale sluleu welko op dingsdag den 5 Novem ber zal geopeml worden, zullen onder anderen, do volgendo onderwerpen behandeld worden Een brief van den minister van binnenl. zaken met een afschrift van Zr. Ms. besluit, houdende locpassing van art. 36 der wet op het lager on- dcrwijsop de gemeenten llengsldijk Philippine en Eedo voor zoo veel bolreft do gewone kosten van haar lager onderwijs Een brief van den minister van binnenl. zaken houdende mededeeling van het bepaaldo aandeel der gemeente Sas-van-Genlin do kosten van den bouw van een nieuvv schoollokaal Een voorslel van gedeputoerdo slaten ten aan- zien van het verstrokken van renlelooze voor- ichottoii ter verbelering van wegenhetwelk bet re k king heeftondermeerder, op de volgendo lanvragen van burgcmeester en vvethouders van Grocde en Oostburg voor den weg tusschen die gemeenten van het dijksbestuur van den Hoofd- plaatpolder voor den wcg door dien polder tot aan den Wilhelniinapolder van eerie commissio voor den aanleg en do verbetcring van den weg tusschen Nieuwvliet en Sluis, met eenon zijtak naar Relranchementvoor dien weg; van den hecr A. B. Carpreau voor den weg van Hoofd- plaat naar den grindvveg tusschen IJzendijko en Biervlictbij den Nieuwlandschen molen van het gemeentebesluur van Koewacht voor den weg van daar naar Zuiddorpe van do gemeenlebo- sturen van Overslag en Zuiddorpe voor den weg tusschen die gemeenten. Alsmede een voorstel van gedepuleerde slaten, nopens het door do staton in hunne handen ge- slelde adres van den gemeenleraad van Relran chement om ceno subsidie uit de provinciaio fondson voor wegsverbclering. A euzen28 October. Op den 23 dezer is bij den hoogen raad der Nederlanden be handeld de zaak van P. F. de Nigs, arbeidcr en hcrbergier, en zijne huisvrouvv bciden wo- nendo to Honlenisse, requiranlen van cassalio legen een arrest van het liof in Zeeland waarbij zij zijn schuhlig verklaard aan strafbaro poging lot diefstal bij tiachl door meer dan een persoon in de aanhoorigheid van een liewoond huis en zulks, wat den eersten betrefl, na reeds vroe- ger 5 jaren luchthuisstraf le hebben ondorgaan, en veroordeeld de lste tot drie jaren en de 2do tot een jaar gevangenisstraf. Deadvocaat-generaal mr. Romer zal in doze op morgon conclusio nemen. Axel, 26 October. Do districls-afdeeling Ooslelijh Zeeuwsch-Vlaanderen van het Nederl. onderwijzers- genootschaphield heden in het schoollokaal alhier hare derde of laalsto alge- meeno vergadering voor dil jaar waarloo bet meerendeel der leden belangstellend was opge- komen. Overgegaan zijude tot de behandeling van helgeenvolgens het reglemenlaan do orde was werd in plants van hot aftredende bestuurslid den onderwijzer J. J. Claassen le Hti 1stdie verlangde buiten annmerking te blij— veil, benoernd de onderwijzer C. van Dijk te Neuzen aan wien vervolgens do belrekking van secretaris werd opgedragen, terwijl do voorzitter, nevens zijn plaatsvervanger met algemeene stem- men verkozen Wordenom voor het cerslvol- gendo jaar, namens de districls-afdeeling, zit- ting te blijven houden bij het gewestelijk be- stuur. Eiudelijk wcrdcn ook nog do belangcu I besproken van het thans gevesligdo contract tusschen Zeeuwsche onderwijzors en onderwijze- ressenom bij overlijden hunno naasle bo- trekkingen te verzekeren van eene loelage in eenswaartoe bereids eenigo leden toetraden en waarmede dezo zamenkomst dan ook op broederlijke wijze werd besloten. Axel j 29 October. Op de vecmarkl alhier zijn aangebragt 9 paarden 61 stuks rundveo 5 schapen 52 varkens en 2 geiten een grool gedeello van bet rundvee is tegen aanzienlijke prijzen vcrkochl. De prcmien zijn uitgereikl aan de wed. lzaak de Groole le Axel, eeno premie voor het grootste getal paarden ter markt gehragt 5; aan dezelve, voor het schoonsto werkpaard f 5; aan Leendert de Rcgt le Zaani- slag, voor hel grootste getal hoornvee /5; aan Marinusde Kra/cer te Zaamslag voor de schoonste baalgevende melkkoo 5, en aan Dirk Krijger te Krabbendijke voor het grootste getal var kens f 1. €>OSt5ms»g-28 October. Op do heden alhier gchoudeuo veemarkt waren aangevocrd 113 stuks rundveo, 5 paarden, 22 varkens, p. m. 140 biggcn, 35 schapen en 2 geiten. Voor het rundvee, dat bijna al is verkocht werden goede prijzen besloed do runderen lot 115, koeijen lot 160, magero varkens gol den 15 lot 47 de biggen van /4,70 101/8, van do schapon worden eenigo afgezet tegen m. fl het stuk. Het schoono herfstweder loklo weder velen uit om deze markt te bezoe- kcn terwijl als naar gewoonte velo Belgische veehandelaren herwaarls gekomen waren, door welke bclangrijke aankoopen zijn gedaan. Sas-vau-Gent29 October. Gisteren is le Assenede aanbesteedhet maken van een grindweg van daar naar hot Staakjo in de na- bijheid van deze gemeente, en is daarvan aan- nemer geworden de heer A. E. Slubbc alhier voor do som van 10,425 fr.het laagsle inschrij- vingsbiljet was 10,450 fr. Deze zal, voor zooverre men weet de eerslo grind weg wezen welke in Bolgie gelegd word! terwijl daardoor do voormalige 4do en 5de districlen (ofschoon over Belgie) met steen- en grindwegen zullen verbonden zijn. Overslag- 28 October. Heden is de laatslo hand gelegd aan den sleenweg van Wachtebeko naar de Belgische grcns alhier terwijl de be- grinding van den weg van Overslag naar Zuid dorpe, tot aan den grindweg, loopende van do Drio Schouwen naar de Belgische grens le Moer- heke het aanstaande jaar mede wordt te gemoet gezien. Wij vernemen dat door Adriaan Polderman aan Z. ill. den koning een verzoek is gerigt om gralie van do doodstraf, waarbij hij is veroor deeld bij arrest van hel provinciaal gcregtshof in Zeeland van 4 Julij j 1. In eeiie vergadering van het polderbe- stuur te Rruiningen, is aan den werkbaas J. Vtsser ter hand gesleld eeno fraaijo zilvereri labaksdoos met toepasselijk opschrifl als blijk van vriendschap en aandenken bij zijne ver- plaatsing naar den Wilhelminapolder. Donderdag 17 dezer zou le Kampen, vol gens aankondiging, een groot concert door hel Garribaldi- Muzijkkorps,gegeven worden. Do entree was bepaald op 49 cents. Slechts een persoon nam plaals en verscheen op het aange- kondigde uur. Het groot concert heeft alzoo geen plaats gevonden en Kampen heeft bewo- zenvoor Garribaldi geen groote sympatic te gevoelcn. BUITENLANDSftHE BERIGTEN. Volgens beriglen uil Gent zou het Neder- landsche met het Belgische gouverncment over- eengekomen zijn, om spoedig concessie to ver leenen lot het leggen van den ijzeren weg van Gent naar Neuzen. In den nacht van 20 op 21 dezer is in eene herberg in de omslreken van Gent, twist onlslaan tusschen twee metselaars die zoo hoog liep dat de een den ander een messleek toe- braglwaardoor hij op de plaats dood bleef. Men schrijft uit Ciinge-Waes: Ons mu- zijkgezcischap heeft ecnc serenade gehragt aan Joseph van Goclhemslagter, wonendo in deze gemeente, ten eindo hem geluk le wcnscheii met de geboorte van zijn vier-en-tmntigste kind. Do vader van dil paar doziju telgen toondo zicli zoo opgeruimd dat hij do muzijkanten luslig vergastte en hen bij het verlrek luido locriep': Tot den naeslen heer Men dcelt uit Brussel mede, dat koning Leopold op voordragl van zijn ministerie dezer dagen een nieuw subsidie heeft verleeud lot voort- zetting van de redactio van het Algemeen Woor- denboek der Nederlandsche taal. Maandag avond 21 dezer werd bij den Fran- schen gezant to Brussel eeno soiree gegeven door den heer de Castondie wegens zijne aan het wonderbaarlijke grenzende kunslverrigtingen zich den naam de nicmve Cagliostroheeft ver- worven. Onder anderen las hij, geblinddoekt zijndeuit een boek dat een vreemd minister achler zijn hoofd geopend hield. In den avond van zalurdag 19 dezer liad- don to Anlwerpen eeno man en vrouw hunno woning verlalen lot het verriglen van eenigo boodschappcn. Zij liaddeu een kind van zes jaren alieen in de kamer achtergelaten, Bij hunno lerugkomst stond het kind in lichtelaaijo vlam men wanhoopt aan zijn behoud. Men vermoedtdat hij met een doosje lucifers heeft gespeeid en door het onlvlammen der lucifers in brand is geraakt. Bij do to Luik gehouden illuminatic trok eon zondcrling transparent aller aandacht. Twee kazen een Hollandsche en een Belgische stcl- den op eeno welrickende vvijzo de verzoening der beido landen voor daarlusschen was cchler de welbekende neus van Louis Napoleon ziglbaar. Ouderaan was het volgendo devies aangebragt Cane sent pas bon ici. (Dal ruikt hier niet goed). le Parijs spreekl men over eeno reis welko do keizer naar Brussel en 's Gravcnhago doen zal, om een bezoek to brengen aan koniti" Leopold en aan den koning der Nederlanden, Do vertegenwoordiging van den keizer der Franschen door den herlog van Magenta bij do krooningsplegtigheid to Koningshergen zal een en eon half milhoen kosten. Do keizer heeft aan do echtgcnoot van den herlog, die haar man vergezeldo drie japonnen voor olken dag gegeven ieder dezer japonnen kost 10,000 francs bovendien heeft zij een diamanlon collier ter Icon ontvangen die eene waarde van 45,000 francs heeft. Le Progies de Lyon mcldl dat do zaak van Martin Bunxollardbeschuldigd van ver- schillende meisjes, die hij als dienstboden huurdo en met welke hij vervolgens op reis ging, on- derweg to hebben vermoord thans zal worden behandeld. Men vorzckerl dat in zijne woning zijn gevonden 150 japonnen en 23 corsetlen" de gevonden scharen vingerhoedon en andero vrouwelijke benoodigdheden vullen eene lade. In het bosch van Avoux, onder de gemeento Bressoles, is weder een lijk gevonden, dat in do klei begraven en nog niet tot on I binding was overgegaan. Bij do lijkschouwing vloeide het bloed nog. Bij do hegrafenis werd de lijkkoets door ongoveer 8000 personen gevolgd. Dumol- lard weigert iels le zeggen en verklaart zich onschuldig. Het eenige wat hij antvvoordt is dat do moorden zijn geschied door gehaardo mannondie hem zouden verraoorden indien hij sprak. De speelbank te Hamburg heeft zalurdag avond 19 dezer weder een mcnschenleven bij hare ontelbaro offers gevoegd. Een vreemd jongman, 22 a 24 jaren tellendo die aan de bank zijn gehee! vermogen vcrspeeld had heeft zicli in het llartwalst doodgescholon. Do ooslelijko wind heeft zalurdag 13 de zer het water der Noordzee dcrwijze in de Theems opgestuwd dat vele lago gedeeiten van London overstroomd werden en door het onderloopen van kelders en het wegdrijven van losso goedo- ren vrij wat schade veroorzaakt werd. Ten gevolge van eeno zoogenaamde prys— boxparlij zijn in de nabijheid van Manchester vijf personen wegens manslag naar do jury ver- wezen. Do boxparlij had plaats om 2 p. st. tusschen zekeren Pugh en zekeren Richards laatslgenoemde werd overwonnen on stierf aan de govolgen zijner bckomen wonden. Pugh en do vicr sccondantcn werden gearreslecrd. Den Nieuws- en Advertentieblad - - I A i,r. O o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1861 | | pagina 1