No. 24. Woensdag 9 October 1861. Iste Jaarg. ALGEMEEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Dit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uitgegeven bij J. Sturm, le Neuzen. Dc prijs is 80 cents in dp dnP i„„ t 7 T lleTl\Mendab°Tert ZlCn Hi,allt Boekhfldelaren^sldirecteuren en Brievenbushouders. - Advertentien gelievemen aan dm Uilglvlrin teZnden mte, kjk Dingsdag, des nanuddags ten 4 we de pnjs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elkcn regel mcer 10 cents, bchalve 35 cents zegelregl vomclkcplmitling. BUVNENEAIVDSCHE BERIGTEN. Bij koninklijk besluit van 1 October 1861 no. 62, zijn betioemil toldirecleur van hel posl kanloor le Bergen-op-Zoom de heer J. JStein- buchthans direcleur van bet poslkanloor le Neuzen le Neuzen, de heer A. Lagenverf llians geagreeerde klerk op hel poslkanloor le Rotterdam. Bij beschikking van den heer minister van binnenlandscho zaken is lot eerstaanwezend ambtenaar van hel rijks lelegraafkantoor le Neuzen benoemd, de heer J. ft: 1. van den Driessen Mareeuw thans telegrafist lo Rotterdam in plaals van den heer W. J. Ilosang in cerstgemelde belrekking overgeplaatst naar Eindhoven. Volgens beschikking van den commissaris des konings in Zeeland, zijn met 1 November e. k. de volgendo veranderingen in de stand- plaatsen van werkbazen bij de calamileuse pol ders vastgesleld alsJ. Visser van Kruiningen naar Wilhelminapolder C. Bolier van Bruinisse naar Kruiningen, ft]. Bal van Scherpenisse naar Brui nisse, B. Breas van Oud-Noord-Beveland naar Scherpenisse J. de Rijke Jr., van Slave- nisse naar Oud-Noord-Beveland J. Nieuwdorp van lloedekenskerke naar Slavenissc, J. Kolijn van Dcnrloo naar Hoedekenskerke, Men verzekerldat de dag van hel vertrek van Z. M. den koning, naar Frankrijk, bepaald is op zaturdag 12 dezer. Hul§t3 October. Heden onlsliep alhier na ecu langdurig lijden do Wel-Edel geslrengo beerMerkus Langegepcnsioneerd luitenant- kolonel in O. 1. dienstridder der Mililairo Willoms-Ordo renlmeester van 's konings do- meincn in dit rentambl plaalsvervangcnd kan- lonregter enz. enz. Zijne Irooslelooze weduwe verliesl in hem den besten der echtgenoolen zijne menigvuldige kinderen den teederhartigsten vadcr de aan zijne zorg toevcrlrouwde pupillen den zorgvuldigsten pleegvader gehee! de gomeente een braaf bur ger zijne veelvuldige vereerders ecnen opreglen vriend en cindelijk Z. M. de koning en hoogst- derzelver pachlers in dezen omtrek eeno der ecr- lijkste en naauwgezetste ronlmeeslers. leder die hem kende, achlle hem; menige Iraan van weemoed werd over zijn verscheiden geslorlen nog lang zal hij bij alien in herinne- ring blijven en als een der braafste menschen genoemd vvorden. Hulst 7 October. Door hel schoonslo wo- der begunsligdhelwelk 00k eeno overgroolo menigle bezoekers heefl uitgolokt is heden de jaarlijksche paarden-en veemarkt alhier gehou- den. Er vvarcn aangebragt 18 paarden 80 sinks rundvee, 2 varkons en 1 schaap. Vanhetrund- vce is nog al vvat verkochthetwelk zeker rui- merzouzijn, wanneer meer werk werd gemaakt om aangevel vee aan le voeren. De uilgeloofdo premicn zijn ten deel gevallen als volgl voor hel grootsto gelal paarden van cenen eigenaar en gestald binnen do kom der gcmeenlo, aan W. F. Schutz le Hulsl; als voren van builen de geraeentoaan J. van Wolfelaer te Boschkapellc voor hel groolsle gelal rundvee van eenen eigenaar en gestald binnon do kom der gemeento, aan de wed. B.J. Voet te Hulsl; idem van builen de gemeenteaan den heer dr. Vogelvanger alhiervoor den schoonsten hongst boven do 2 jarcn oudaan den heer de Eerckhove Lippens te Moerbekevoor hel schoonsle werkpaard van 3 lot 6 jaar, aan Fr. van Gassen te St.-Jansteen voor de besle baatgevendo of kalfdragendo koe aan den heer dr. Vogelvanger voornoemd voor hel schoonslo 2jarig paard, aan den heer W. Seydlitz alhier en voor hot schoonslo 2jarig rund aau de wed. B. J. Voet voormeld lerwijl do premien voor varkens en schapen niel zijn kuunen worden uit- gereiktdaar hiervoor hel gevorderde gelal niel aanwezig was. Stojjpe5<IijK5 October. Gisleren avond omslreeks 10 uren, barslto op hel dorp Paulus- polder eenen hevigen brand uitin hel huis bewoond door C. ftlullerwelk huis daardoor gcheel is in de asch gelegd. Do meesto meubclcn zijn gored. Del huis was in ccnc brandwaarborg- maatschappij vorzekerd. De oorzaak van den brand is onbekend. Do invoer van aardappelcn uit Duitschland necml dagelrjks toe. Behafvo van aanvoer mcl do verschillendo stoombooten zijn in den loop van nog geen acht dagen 18,092 mudden in schepen, langs bet kantoor Lobith aangebragt, die beslernd waren naar Amsterdam Rotterdam, Ulrechl en Arnhem. De gemeente van Sellen Andelsl en In- doornick classis Nijmegen word den 22 Sep tember op de Ireffendsto wijzo bewogendoor hot plotselijk bczwijken, midden in zijnen ar- beid en wel lerwijl hij hel evangelic verkon- digde, van haren hooggeachlen leeraar G. II. D. van Doesburgh. Naauwclijks had hij de woorden van zijnen lekslIlebr. XIII14, aivant wij heb- ben hier geen blijvende sladmaar wij zoeken de toelcomendc voorgelezen en zijne rede be- gonnenofals in hel diepe gevoel van helgene hem wachtende was; verzocht hij de gemeente Gez. 148 2, aan lo heflien Onder het uitspreken dezer woorden boog hij zijn hoofd en word in eene bezwijming wegge- dragen waaruil hij niel meer onlwaaklo, De algemeene droefheid en smart is grool. Hij stierf in do voile kracht zijns levens Iwee-cn- yiKjig jaren oudna ruim negen-en-twintig- jarige amblsbediening. Zijno gcmeenlo verliesl in hern een' naauvvgczellen en Irouwen leeraar zijne vrienden een' harlclijkcn en allijd lot alio hulp beroidon vriend en ambtgenoot zijno echtgonoot en kinderen eenen beminden, zorg- vuldigen man en vaderwiens verlies voor alien le grool isom woorden te vinden die hel naar waarde kunnen uildrukken. BUITENLAIVDSCHE BERIGTEN. Volgens eene circulaire van den heer gou- verneur van Autwerpen aan do verschillendo gemeen to-best uren gerigthebben bijna al de gemeenten dier provincio het beginsei van bo- leugeling der dronkenschap goedgekeurd. In den nachl van maandag 30 Seplember omslreeks 2 urovonden de nachlwakors in de SchormersslraaI lo Anlwerpen tot hunne grooto verbazing cone vrouw, die enkel nog haar henul aan had. Er bij komende bevonrlen zo dal zij in een slaapwandelende loesland verkeerdo, en toen men haar wakker had gomaakt, was zij niel weinig verwonderd en levens beschaamd vail zich in haar nachttoilet op destraal en zoo verro van hare woning te bevinden. Zij vertelde, dat zij in de St.-Jansslraat woonde en dat zij in haren slaap opgestaan zijnde, naar de Varieles had wil- leu gaan, waar hel, volgens hare meening, bal was. Dezer dagen heefl een lot nog loo onbe kend gebleven persoonbij een vvisselkanloor lo Anlwerpen voor 6000 francs valsche Engel- scho banknoten gewisseld. Eeno dame, die le Brussel de Seplomber- feeslen had bijgewoond is op hare lerugreis in den spoorwagen op zeer handigo wijzo van een cabas, inhoudendo 1300 francs en een gouden kelting, beroofd. To Parijs zijn, volgens berigten van den 6 dezer, eenige personenwelke de misnoegd- heid der volksmenigloover de rijzing van lien prijs van het brood wat al le luidruchtig aan den dag hadden gelegd, in hechlenis genomcn doch kort daarna alien weder op vrijo voeten gesteld. ;To-Parijs is eene nieuwo uitvinding gedaan welke een infanterisl in slaal slclt op het water te wandelen zonder te zinken. Zijn costuum bestaal in gom-elastique laarzen en broek nil een stuk. Er zijn zeer gclukle proeven te Vin- cennis genomen de manschappen laadden hunne geweren en scholenop het meer van Vincennis wandelende. De infanlerio is, wanneer dezo uitvinding in praktijk wordl gobragtin slaal daarle landen waar geene schepen kunnen aan wal komen en hoi landen mcl sloepen lo veol lijd zou kosten. Do Memorialc des Pyrenees meldldal dc keizerin uit hoofde van zwakheid bij hare wan- delingen le Biarritz steeds op eon stok sleundc. Verscheidene zich aldaar bevindendo dames heb ben haar nagevolgd en loopen thans 00k met wandelslokken. In de nabijheid van het dorp Rommers- kirchcn is een windmolen gcbouwd waarvan do wieken, al naar male de wind too of af neeml, door een zinrijk mechanismus, min of meer zci! voeren. Hot is een verrassend gezigl wanneer de wieken, zonder hulp van menschen- handen bij het verflaauwen tier wind, als door tooverij geheel met linnen bcdekl worden. Uit Wurlemborg wordl do ojirigting ge- meld van eeno nieuwe godsdienstigo seclo met den theoloog 6hristoph Hoffman aan het hoofd. Zij zou reeds 30,000 aanhangcrs lellen en vocrt den naam van Duitsche tempol in Jeruzalom,'' Te London is een brieven-besteller gearres- leerd, in wiens bezit men niet minder dan 1480 brievon en pakketten had gevonden. -De onlangs in Engeland gemanklc wot slrekkendo om de poslkanloren levens lot spaar- hnnken voor do arbeidende volksklasse to doen dienen, is mel den 16dorvorige maand in werkin<r gekomen en wordl Irapsgevvijzo len uitvoer ge legd. Er zijn reeds ruim 300 poslkanloren al- waar dagelijks gelegonheid voor particuliercn be staal om kleino geldsommcn lot eeno shilling too, aan hel gouvcrnemonttegen eeno rente van 2i percent in hel jaarin bewaring lo geven. Naar gemeld wordl, maakt het publiek reeds vcel gebruik van dio gelegenhoid en kan men bereids met voile zckorheid zeggen, dat die nieuwo inslellingwaarvan men voor do zedelijko en stofTelijke bolangcn der mindero volksklasso uit- stekendo vruchten vorwacht de procf aan- vankelijk good doorslaat. Volgens de Army and Navy Gazette, is hot gerucht in omloop dat koizer Napoleon do Great Eastern koopen en tot trausporlschip in- riglcn wil. BUITERTLA1VD3CH OVERZIGT. In de berigten uil Napels is sederl eenige dagen gedurig sprake van eeno door de leiders der bewegingspartij voorgonoinen demonslratio slrekkendo om den wensch der bevolking naar het bezit van Rome als hoofdstad openlijk aan den dag lo leggen. Naar hot plan moesten dogencn welke in dien wensch deeldcn zich veroenigen eene kaart met het opschriftNaar Rome mel Garibaldi op hun hoofddeksol dragende, en daarmedo in optogt langs de straton Irekken. Doch de demonslratio is door den goneraal Cialdini verboden en belet. De ware redon hiervan schijnt geweesl le zijn dat daarbij Garibaldiop den voor- groml gesleld en koning Victor Emanuel niet genoemd werd. Allhans wordt door do Napel- sche correspondent der Londensche Times stcllig berigt dat de policie do demonslratio zou hebben toegelaten indien do aanleggers hel op schrift der kaarten hadden willen wijzigcn zoo- dal het luiddoNaar Rome met Victor Emanuel en Garibaldi Do Express zcgl een autenfiek berigl to heb ben onlvangen omtrenl dc botsing die laatste- lijk lusschcn Franscho soldalen en aanhangers der Bourbons heefl plaals gohad. Volgens hcl- zolve hadden de Franschon bij Veroli oon transport waponen willen aanhouden, dio voor Chiavono beslernd waren. Daaruit ontslond een gcvcchl waarin een Fransch soldaal gcdood en do aan vocrdor der Bourbonscho bende gevangou ge nomen werd. Berigten uit Rome van dezer IuidenDo allocutie, door den Paus den 30 Seplemhor gc- liouden is thans openbaar gemaakl. Do Paus betrourt daarin de groole rampen die der Kerk berokkend zijn door de Sardinischo regering. Hij herinnerl aan de gowelddadige uitzellinv van den aarlsbisschop van Napels, aan de verbanniiig en gevangennerning van de bissehoppen 011 pries- lers aan de ophefling der kloosters waardoor do ordesgeeslelijkon beroofd en lot ellendo ge- bragl zijn aan do ontwijding der kerken aan de scholen dio van godsdienslig ondcrwijs ver- stoken zijn, en aan de losbandigheid dor druk- J'ersIIij betrourt wijdcrs den slaal van zaken m hel koningrijk Napels, waar stedon en dorpen in brand gestoken zijnbrave gcestolijken en Nieuws- en Adyertentieblad Is HO ons Noofdzijn wjj Z(jn leden, Dan vocgt het ons Hera na te treden Al zwcrven w(j in tegcnhcdii En vreemdlingschap nog hier bene<?n; Ons burgerregt is niet op aaril IIU baande 't spoor ons hcmclwaart

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1861 | | pagina 1