No. U. Woensdag 10 Julij 1861. lste Jaarg. A T.nnvrrrxr ZEEt WSCH-VLAANDEREN. Dit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uilgegeven bij J. Sturm, /eAWi. De prigs is 80 cenfe m de drie maanden en franco per Posf 9j cents. Men abonneett zich big alle BoekhandelarenI osklirecleuren en Bnevenbushouders. Advcrlenliiin qelievemen aan den Uilaeverin le zenden uiterhgk Dmgsdag, des namiddags ten 4 urc de prigs van I tot 4 regels is 40 cents, voor elken rcgel meer 10 cents, behalve 33 cents zegelregt voor elke plaatsing. Hulst den 26 Junij 1861. Meermalen is reeds geblekendat bij alge- mcene leutoonstellingen men niel ally<i in do gelegenheid is de werkluigen voor den landbouw aan eon naauwkeurig onderzoek le onderwerpen of het onlbreekl aan lijd of aan gcschikl ler- rein, om mel kennis van zaken over de al of nict geschiktheid dier werkluigen to kunnen oordeelen waardoor al ligl werkluigen bekroond worden waarvan later de rnindere geschiklheid l)lijklen noglans door die bekrooning roern cn verspreiding hebben verkregen. Do 12de afdeeling (Hulst) van de maalschappij lot bevordcring on aanmoediging van den land bouw en veeleelt in Zeeland, heeft hieraan zoo- vcel mogelijk willen le gemoel komen en hield beden onder hare leden een wedslrijd met ploe- gen en eggen. De zeer verdienslelijko voorziller dier afdee ling, de beer E. Vogclvangerwaaraan die af- dceling reeds vcel to danken heeflen steeds do ccrsto daar, waar hel do bevordering van landbouw gehll, slelde een stuk klaverland ter beschikking, waarop de wedslrijd leu half twee ure een aanvaug nam cn ten half negen uro eindigde. De wedslrijd vond geregeld plaats en de keur- meeslers bekwamo landbouwersgingen met naauwgezelheid de werking na. Do belangslelling in deze door de aanwezige landbouwers betoond geluigde dan ook dal bet zien discussien uitlokt en uil de wrijving van gedaehten overluiging geboren wordt, die amlers vaak als vooroordeelen blijven bestaan. Do werkluigen ler mededinging aangeboden getuigden van vooruitgang in construclio en in de werking, zoodal de bokroondo werkluigen in deze voor den landbouw alhieren weiligt ook voor elders, als zeer aanbevelingswaardig rnogon worden aanbovolen. Do bekroonde werkluigen cn loegekende pro- mien zijn: Voor ploegen met, 1 paard bespanncn. Tocbeboorende en vervaardigd door Anthonij de Silva smid te Hulst1ste prijs/ 15. Tocbeboorende aan Francies de Kezel te St.-Jan- slcen en vervaardigd door Josephus Janssens smid te Hulst 2de prijs/5. Voor ploegen met 2 paarden bespannen. Tocbeboorende aan Richard Parmentier, landbou- wer te Hontenisse en vervaardigd door Anthonij de Silva smid te Hulst, 1ste prijs/20. Toebeboorende aan E. Fogelvanger te Hulst, en ver vaardigd door H. Janssens, smid te Hulst, 2de prijs/5. Voor ploegen mel 3 paarden bespannen. ToebebooreDde en vervaardigd door Fr. Weemaes smid te St.-Jansleen (Ferdinanduspolder), 1steprijs/20. Toebeboorende aan Richard Parmentier landbou- •wer te Hontenisse en vervaardigd door Anthonij de Silva smid te Hulst2de prijs f 5. Al dezo ploegen zijn de zoogenaamde Zeeuw- scho ploegen. Voor de eggen met 2 paarden bespannen. Een vierbalks ijzeren egge, toebeboorende aan E. Fo gelvanger te Hulst, "Iste prijs/10. Toebehoorende aan Francies de Kezellandbouwer te St.-Jansteen2de prijs 5. Voor de eggen met 3 paarden bespannen. Een vierbalks ijzeren egge, toebeboorende aan Lvan Iluffellandbouwer te Stoppeldijk lste prijs /10. Toebeboorende aan E. Fogelvanger te Hulst2de prijs f5. Na den afloop begaven zich de aanwezende leden naar de hofstede het Uooghuis, van den voorziller E. Vogelvanger alwaar men het schoono veo en den wciigen oogsl in oogen- eehouw nam en zich verder nuttig en aange- naam over do belangcn van den landbouw bezig hield. Moge dezo ecrslo proevo opwekking lot na- volging vinden cn daardoor de praktischo be- handcling en verbelering dcr werkluigen wor den aangemoedigd. BINNENLAnrDSCHE BERIGTEN. Do begroolingaan do leden der Iweede kamer medegedeeld van de uilgaven voor de door den slaat aan le leggen spoorwegenbo- treft het besteden van een millioen voordcdiensl van 1860 en van lien millioencn voor de dienst van 1861. Daarbij is opgenomen eene som van f 250,000 to besteden voor hel kanaal in Zuid- Beveland. In de zitting van do provinciale slaten van Zeeland van den 5 dezerzijn onder an- deren de volgende voorslellen van gedeputeerdo slaten door de vergadering aangenomcn: Overeenkomslig lieladres van den gemeenlo- raad van Sas-van-Genlaan de rcgering voor to dragen een bedrag van /"3000, door de pro- vincie en het rijk beschikbaar to doen slcllcn voor een nieuw schoollokaal. leu govolge van het adres van den gemeenle raad^ van Eede, aan de regering voor te slellen de bijdrago van het rijk en de provincie, in de koslen van ouderwijs dier gemeente le benalcn op /400. Tot het voordragen eener bijdrago van 75 in de kosten van hel lager onderwijs van de ge- meenlen Hengsldijk en Philippine, le rekenen van 1 January 1861; en Tot goedkeuring van het voorslel betreflendc de helling voor calamileuse polders in 1862 van tien opeenlcn op do grondbelasting en vijf op de personele belasting. ferwijl een verzoek van den gemeenleraad van Retranchemcnt om eenesubsidie uit do provin- ciaio fondsen voor wegsverbetering lot onder zoek in handen van gedeputeerdo slaten is gesteld. De zomervergadering is dien dag in naam des konings gcslolen. Axel 8 Julij. In den lalen avond van den 22 Junij jl.twee alhier gestalionneerde commiezen in surveillance aan het gehucht Kijkuil in eene sloot op zijde van don weg geposleerd zijnde za- gen zij een' troep van ongevcer 40 personen nade- ren, alien pakken op het hoofd dragende. In wecr- wil tier verontrustende meerderheid, aarzelden onzeijverigo ambtenaren geen oogenblik uilhunne schuilhoek to voorschijn te komen en de verdachlo personen staande te houden welke daarop hunno sluikwaren van zich afwierpen cn een goed heen- komen zochlen. Kort daarop evenwel als waren zij beschaamd over hunne zwakke houding tegen- ovcr een zoo gering getal aanvallerskwamen zij in massalerug, ten einde alsnu hunnen zoo even nedergeworpen last to hernemen. Hier kwamen naluurlijk de beide commiezen tegen op welke door hunne met scherp geladen gewerenmet de bojonolhet smokkelluslig personeel eenigzins in bedwang hidden. Deze evenwel gaven van hunno zijde hun doel nog zoo spoedig niet op zoodat do ambtenaren genoodzaakl waren vuur te geven. Ongelukkigerwijs weigerde het geweer van hem die het ecrst aflrok waarop onmiddellijk door de andero word losgebrand, welke in den diglen hoop ongetwijfeld moet hebben getroffen. Inlusschen had no. 1 zijn geweer weder gereed gemaakl, doch aangezien de uiteen gesloven smokkelaars, met achlerlaling hunner gei'mproviseerde hoofdorna- menten het hazenpad kozen was het overbodig daarvan gebruik te maken. Een en ander had ten ongeveerlll ure plaats. Onze beide scherp- schullers waren genoodzaakl lot 21 ure in den morgenstond bij do door hun aangehaalde goede- renmceslal uit lompen beslaande, de wachl le houden, die daarop, op eenen wagen geladen, naar Axel vervoerd werden, alwaar zij, in een pak- huis opgeslagen na zulk eenen onrusligen nacht in de nabijheid van de woning des rijks-onlvangers eene welverdieude rust genieten, die tot dusverre door niets gesloord is geworden. Was het gedrag der beide ambtenaren in dezo alleszins prijzenswaardig en hebben zij tegenover zulk eene aanzienlijko meerderheid zich dapper ja vermelel van hunnen pligt gekwelen het ge- beurde leverl hel bewijs, dal de liniedienst dikwijls gevaren kan opleverenwaarlegen men behoorlijk dionl gevvapend le zijn; le weDschen is het derhalve dat de adminislralie van hare zijde loonedat zij dergelijke kloeke daden, dergelijke ijverige pligts- belrachting, vvcet le waarderen en le beloonen,°op- dat niet dien lust cn ijver voor dc belangcn des rijks, zoo weinig geprikkeld geheel worde uilgedoofd.' ISoselicajielle4 Julij. Bij de op gis- teren plaats gehad hebbende herstemming voor een lid van den gemeenleraad, is met 11 van de 14 goldige stemmen verkozen de beer A. Geill. De zoo zeer gevreesde aardappelziekto openbaarl zich weder in dezo environs, voor- namclijk aan hot loofaan den aardappel zelve is zij ook reeds waargenomen, hoewel nog niet op vele plaatsen. De mcnigvuldige regens der laatslc dagen doen er geen voordeel aan. Overi- gens slaat de oogst uilnemend goed. In de gcmecntcn IJzendijkeBiervliet cn Hoofdplaal is een adres aan do hooge regering in omloop slrekkende lot aanbeveling van eersl- genoemde gemcenle als zelel voor do evenlneel te plaatsen reglhank in Zeeuwsch-Vlaanderen. Del provinciaal gereglshof in Zeeland heeft op den 3 dezer uilspraak gedaan in de treurige zaak logon Adriaan Polderman en hem veroor- decld lot de slraf des doods. De veroordeeldo heeft zich tegen dat arrest incassatie voorzien. BUITE1VLA1VDSCHE BERIGTE1V. Z. M. de koning der Belgen heefl, bij bc- sluit van 1 dezer, aangenomen hel door den heer A. L. Gheldolfals regler bij de reglbank van eerslcn aanleg te Gent, gevraagde onlslag, en hem vereerd met den titel van eere-regler. - Men schrijft uil Brussel 5 dezer De ar- beiders in de koleumijnen van Bergen in Ilene- gouwen zijn dezer dagen le hoop geloopen en hebben zich aan groote onregelmaligheden schul- dig gemaakt, ten gevolge van hunno ontevre- denheid over eene bepaling van het nieuwe regiement. Er zijn Iroepen heen gezonden die zich van een aanlal belhamels meesler hebben gemaakt. Dit heeft do woede van het volk evenwel len top doen slijgen zoodat het tot bloedige botsingen kwam, waarbij van beide zijden versehillende personen werden gcdood cn gewond. Op dit oogenblik bevonden zich reeds 62 werklieden in de gevangenis te Bergen. In den avond van gisteren zag men een algemeen IrelTen tusschen het workvolk en de troepen to gemoct. Mcesl al de arbeiders zijn ongelukki gerwijs goed gevvapend. Aan de botsingen die reeds plaats hadden namen de vrouwen, zelfs do kinderen deeldoor do troepen met sleenen te begroeteu. De verbiltering is zoo hoog ge stagen, dat men vreest dat het niet mogelijk zal zijn, verder bloedvergieleu to voorkomen. Do administrate der mijnen is, len gevolge van het gebeurdc, niet ongeneigd de bepaling en kwestie van het regiement te wijzigenmaar de hou ding der arbeiders is zoo dreigenddat men regt heeft om le vermoeden dat dezo bij die wijziglng het hoofd niet meer nccrleggen zullen. Men brengt de aanwezigheid van eenige ver dachlo Fransche personen met den opstand in verband zoo verlell men dal le Frameries een ruiler de o|)roerigo menigte zou hebben aange- raden bij hun verzet le blijven volharden daar zij op de hulp van den keizer van Frankrijk konden rekenen. Do Presse deell de volgende vreemde bij- zonderheid mede Eene weinig bekendo maar noglans slellig zekero daadzaak is de familie- belrekking die tusschen den nu overleden sollan Abdul-Medjid en keizer ISapoleon 111 beslond. De groolmoeder des eerslen was namelijk mo- vrouw Aimee Dabuc de Riveryeene bloedver- wanle van Josephine de la Pageriegroolmoeder van moederszijde van den keizer der Franschen. BUITER1EA1VDSCH OYERZIGT. Do Londensche Times zcgl dal do heer Ricasoli jegons Oosionrijk eene laal heeft ge- voerd welke rcden tot eene oorlogsverklaring zou geven; dal hij den Pans heeft bedreigd op eene wijze welke zelfs den zachlaardigsten pries- ler zou kunnen nopen om den banvlock nil to spreken dat hij een halfvleijendehalf uillar— dendo houding jegens den keizer der Franschen heeft aangenomen dat hij stouler heefl gespro- ken dan Cavour en Garibaldi heeft gedaan; dat hij Oos len rijk woedend maaktdoor aan helzelvo dreigend den vuist to toonen j dal hij eene meer onbewimpelde en uitlardeude taal heeft gevoerd dan ooil eenige mogendheid jegens eene andere, waarmede zij in naam in vrede was, heeft gebezigd. Doch in dat alles vindl de Times, gelijk an dere liberale dagbladen slof om den heer Rica soli en hot Turijnsche kabinet le prijzon. •CM©* Nieuws- en Advertentieblad VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1861 | | pagina 1