No. 8.Woensdag 19 Junij 1861. Iste Jaarg. ALGEMEEN zeeuwsgh-Vlaaimdereim. voou Dit Weekblad wordl el/cen Woensdag-morgen ttilgegeven bij J. Storm, te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en f r a n c o per Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle BoekhandelarenPoshlirecleuren en Brievenbushouders.Adverlentien gelievc men aan den Uilgever in te zenden uiterlijk Dingsdag, des hamiddags ten 4 nre de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zcgelregt voor elke plaalsing. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. L. M, heeft goedgevondon hoogsldeszelfs ad- judant in buitengewone dienslden vice-admi- raal A. J. dc Smit van den Brocckcdirccleur en koinmandant der marine le Viissingen op zijn godaan verzoek eervol uit de zcediensl te ontslaan. Den 12 dezer is to 's Gravenhage in den ouderdom van ruiin 81 jaren overleden mr. E. baron van Vrcdenburch slaalsraad in buiten- gewono dienstoud-gouverneur van de provin- cien Noord-Brabant en Zecland enz. Een regerings-leiegram van den 1 Mci II. van Balavia luidt Niels bijzondcrs." IVeuzcn 17 Junij. Te gelijk met de snel- varende sloomboot Nassau, welke 57 passagiers aan boord had arriveerde gisteren middag om- slrecks 12 uro alhier langs het kanaalde Re~ gallen-maalschappij uit Gent welke met 3 kleino schroefsloombootenNoord-AmerikaColibri en la Villc de Banddie een 20lal fraaije met ver- schillendo vlaggen en wimpcls versierdo gondels op sleeptouw hadden en in gezelschap van circa 120 andero heercn en dames uit die slad een pleizierlogljo herwaarls ondernamen. Na bet merkwaardige alhier bezigligd en regl aange- naam den lijd doorgebragt to hebben zijn zij circa 7 ure des avonds in een zecr vrolijke stem ming langs donzelfden weg huiswaarls gekeerd. De Noord-Amerika welke om haren smaak- vollen bouvv en fraaijen inventaris wcl het tneesl de aandacht van onze inwoners trok heeft bij die gclegenheid een proeftogl getnaakl op de Sehelde die zeer aan do verwachling schijnt be- antvvoord le hebben ook een tweetal gondels heeft zich in dio bareti gemotcn. Het aange- name weder begunstigde deze ondernemingen en Ieverde\ een heerlijk gezigl. ieuzen18 Junij. Do 43sto vcrjaardag van II. M. de koningin is gisteren alhier op de gebruikelijko wijze door het uilslcken van vlag gen en het afsteken van vuurwerken gevierd. Hot fanfaren-gezelschap Apollo heeft des avonds op het plein voor het logement van den heer Sleenkamp het volkslied en verder daar zoo- wel als langs de straten verschillendo andere echooneslukken uilgevoerd. Ilontenlsse. Zondag morgen don 9 de zer omslreeks vier urois do hliksem inge- slagon in een wilgen opgaanden boom op eerie hofstede in den Kruispoldervan den heer notaris Noelle Hontenisso. Gelukkig zijn daarbij geeno andero ongelukken te betreuren; allcen do boom is van onder tot boven bijna in tweeen gesplitsl terwijl do slukken wijd en zijd over en op do daarbij staande schuur en het wagenhuis werden geslingerd. IJzendijke. Een knccht van de kinderen van lioorijkx landbou wors alhier school jongst- leden vrijdag met een geweer naar een paar ekslersmet het ongelukkig govolg, dat den loop aan slukken sprong en hem daarbij bijna geheel do linkerhand verbrijzeld en het aange- zigt aanmerkelijk beschadigd werd. Men wil dat het wapen reeds vroeger gebarsten zou zijn ge- weest. Do toestand van den getroffene schijnt evenvvel gecn bezwaar op to leveren. Uit Viissingen wordt gcmeld, dat aldaar ve- Jerlei toebcreidselen gemaakt worden om het feest der handboogschutterij Willem III op den 27 dezer luistorrijk to doen zijn. Tot herdenking hoe die schullerij vo6r lien jaren werd vereerd met een vaandel van Z. M. den koningis er een concours uitgeschreven waaraan zullen deel nemen de handboogschuttcrijen Zelandia en Eens- qezindheid to Middelburg, Jacoba van Beijeren te Goes, Non Semper te Tholen en Door oefening leer I men to IJzendijke. Voorls hebben zich lot medewcrking bereid vcrklaard de muziekgczelschappen Apollo van Middelburg, Jacoba van Beijeren van Goes, Apollo van Neuzen en de fanfarcn-muziekgezel- schappen Geduld ovenvinl van IJzendijke, Con cordia van Axel en Eensgezindheid van Viissingen. Behalvo het koninkiijk geschenk heeft ook do gemeenlc eeno bijdrago voor dit feest toe- gestaan. Jl. woensdag middag werd le Zierikzee, in de Hoofdpoorlslraaleen verschrikkelijko zelfmoord gepleegd. Een voormalige schipper D.v.d.L., later sjouworman heeft zich bijna met een hot mcs zijn hoofd van zijn lijf gesneden waardoor de groole bloedvaten zoodanig beschadigd \va- ren dat eene doodbloeding een onmiddellijk ge- volg washet bloed vloeido dan ook zoo ge- weldig of er een beest was geslagt en liep door den zolder been op do lafel der burcn dio juisl hun middagrnaal gobruikten. Huisselijke twisleu over gebrek aan geld daar hot de man niet mogclijk was om in de hoogsl- noodige behoeflen van zijn huisgczin le voor- zien moeten hem tot dit vastberaden besluiten tot die wanhopige daad gebragt hebben. Hot is dan ook onbegrijpelijkdat iemand zich zulk eene diepe wonde heelt kunncn toobrengen. Uit Grave wordt aan het Algemeen llan- delsblad gcschreven Naar wij vcrnemen zal de kapilcin der marechausseo Peelers weder in acliviteit treden en zijn vroeger commandemenl in Zeeland gaan aanvaarden weshalve do Isle luilcnant de IJaan tijdelijk te Sas-van-Gent vcr- blijf houdende, weder herwaarls zal komen om het bevel over do brigades hier en in de envi rons te hervalten. In den nacht lusschcn 10 en 11 dezer, hebben eenige personen uit baldadigheid den rijks-telograaf op eene lengle van 700 ellcn tusschen do gemeenlc Roermond en Maasniel vornield zij hebben met een zwaar houl de draad van de palen geslagon en afgerukt en de isola- toren verbroken daarna hebben zij den lolpaal op den rijkswcg onder Maasniel verbroken uit den grond gerukt en in hot veld geworpen. Dingsdag 11 dezer zijn met de stooinbooten Balavier en Moselle do eorste nicuwe aardappelen uit het Wcslland aangevoerd van Rotterdam naar Louden verzondon. Reeds voor verschei- deno dagen waren de aardappelen wat groollo van sluk belreftter verzending geschikt; men wildo echter de hooge prijzen, die men daar- voor vorderdoniet toestaan to meer nog, daar men in Londen vooral sints lang van nieuwe Fran#che aardappelen was voorzien. Het aard- appelengewas in het Wcstland slaat algemeen buitongowoon gunstig zoo zelfsdat men zeggen kan in lange jaren zulk een wcclderig, gczond on vcel belovend gewas niet gezien le hebben. -Bij den bouvv der nieuwe St.-Laurenskerk to Aikmaar, gebeurde op den 10 dezer een tref- fend ongeluk. Het werkvolk ten een ure, na don schoftijd, het werk zullende hervatlen, gingen vier hunner eene ladder op naar het plafond. Door het brekon van een sleen waarop een korle- ling rustte die weder lot sleun aan eenige plan- ken en de bewuste ladder verslrekte, slortten al die voorwerpen met do zich daarop bevindendo menschen in de dieple. Een hunner had echter gelegcnheid zich aan eon juffer vast le klemmen een ander bekwam een onbeduidend lelsei een derdo brak zijn dijbeen en den vierdo vrcesl men niet in het leven to zullen behouden. Zes personen van Harlingen hadden zich zondag den 9 dezer in zee begevenom een togtje to beproeven met eene boot. Niet ver van de haven zonk dat vaarluig in eene dieple. Terslond snehlo men ter hulp en men had het geluk drie personen nog tydig te redden, De vierdo, zeer bekwaam in het zwemmen is mis- schien het slagloflcr goworden zijner edelo po- ging om lotgenooten to redden want hij werd aan wal gebragt doch to vergeefs poogde men hem lot Liewustheid te brengen. Hij laat eene bedroefdo weduwo na. Do twee ovcrigowier lijken nog niet zijn gevonden waren mannen en vadors in den bloei des lovens. BUITENLA1VDSCHE BERIGTE1V. Do Belgische Monileur heeft do wet publiek gemaakt, waarbij wettigo gang aan het Franscho gouden geld wordt gegeven. Do uitslag der op den 11 dezer in Belgio gehou- den verkiezingen lot vernieuwing van de helft der kamer van verlegenwoordigersis thans ge heel bekend. De uilkomst is dat do meerder- heid der liberale partij in do karner, met drie slemmen verminderd is. To Gent zijn vier van do zoven liberale door conservative vervangen daaronlcgen heeft de liberale partij ecu lid ge- wonncn in het kiesdistrict Aalst. Eenige Amerikaansche matrozen hebben te Antwerpen ecu jongentje van zes jaren zoo veel jenevcr doen gcbruiken dat het kind kort daarna is overleden. Punch gecft als motto voor prins Napoleon Saitve que pent 1 Volgens de laatsle volkstelling bedraagl do bevolking van Londen 2,803,034 zielen zijude 440,798 zielen meer dan in 1851. BUITENLANDSCH OVERZIGT. Er is oflicieel berigl ontvangen van de nieuwe vorming van het Turynsche kabinet. De heer Ricasoli treedt aan het hoofd des bewinds als voorziller van den ministerraad en minister van builenlandsche zaken terwijl de andere porte- fcuillo waarmcde de heer Cavour bolast was, die van marine, aan den generaal Menabrea het hoofd van het wapen der genie en artillerie bij het Italiaansche leger, loeverlrouwd is. Dc por- tefeuille van hinnenlandsche zaken, die van financien, dio van openbare werken en die van handelszaken blijven alio in dezelfde handen. De minister van oorlog die van juslitie en die van openbaar ondcrwijs, welke in de parlemen- taire discussion ongelukkig waren geslaagd ter wijl de eerslo buitendien aan Garibaldi en dien» aanhang onwelgevallig was, zijn afgelredcri en door andero mannen van naam en crvaring vervangen. Op den 13 dezer heeft de heer Ricasoli in do zilling der afgevaardigden mededeeling gedaan van de vorming van het nieuwe minislerie, Hij zeidc dat hij en zijno aniblgenootendien zwa- ren last op zich nemende, gehoor hadden ge geven aan de roepslem van den pligldat do poliliek van hot nieuwe kabinet de voorlzclling der politiek van het minislerie Cavour was, hetwclk voorlvarendheid aan omzigligheid paardeen dat het grondbeginsel van dit kabinet zou we- zen eerbicd voor de grondvvel on de wctlen en handhaving der orde. De nieuwe minister van oorlog de generaal della Rovcrcis eenigen lijd geleden naar Sicilio gezonden om als stedehouder van koning Victor Emanuel dat eiland te besturen en er de nieuwo ordo van zaken lot vaslheid te brengen in welke moeijelijke laak hij nog geenszins geslaagd was. Do heer Ricasoli zal niet alleen hot hoofd, maar ook de ziel van het bewind zijndaar twee an dere slaatsmannenwelke bij de vorming van het koningrijk Italic eene groole rol hebben go- speeld dc heer Ratazzi cn de heer Tarininiet dienslig hebben geachl eene plaats in bet nieuwo bewind aan le nemen. Uit Turyn wordl gemcld dat do afgevaar digden beslolen hebben, lot het daarstellcn van een marmeren afbeeldselvan wijlen den graaf Cavour in hunne vergaderzaal. Te Rome is eene inschrijving geopend om later een monu ment ter cere van Cavour op het Capilolium op le riglen. Volgens beriglen uit New-York van den 5 dezer rukton de bondstroepen verder in Virginia voort. Te Washington bedroeg derzelver slcrklo 50,000 man. Do vlool der VereenigdoStalen bestaal thans uit 74 oorlogschepen met 1699 slukken geschut, behalve nog 41 koopvaardijschepen die met 210 kanonnen zijn gewapend. Door do kapers der geconfedcreerde sta- ten van New-York waren tot op 24 Mei zoven sehepen genomcn ter gezamenlijke waarde van 170,000 p. si. BEURS-MARKTBERIGTEN ENZ. Amsterdam, 17 Junij. Werk. Schuld 2j pCt. 05; j;5 pCt. 75|;4 pCt. 98;. Rotterdam, 17 Junij. GRANEN enz. Tarwe ZeeuwsclieVlaamsclie en Overm. merkelijk minder aangevoerd dan vorigc we- ken en kon toch niet gclieel worden opgeruimd de puike 25 cents en mindere kwaliteit 50 cents lager puike Nieuwe f 10,25 a f 11,50 goede en mindere 7 a /9,50. Roggc vveinig begecrd 20 cer.ts lager; Zeeuwsclie en Vlaamsclie f 6,50 a f 7. Gerst bijna niet meer ter marktZeeuwsclie, Vlaam sclie en Overm. Winter f 5,70 a 6,90 j ditoZomer /5,50 a /6,50. Haver Zeeuwsclie en Inlandsclie Korte/5,80 a 5,20; dito Lange f 5,10 a/4,40. Nieuws- en Advertentieblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1861 | | pagina 1