No. Iste Jaarg Woensdag 12 Junij 1861. ALGEMEEN ZEEliWSCH-VLAANDEiiEN. o, DJil]Vefjladh wordtielke>; Woensdag-tnorgenmlgegevenbij J. Sturm, le Neuzen. Be prijs is 80 cents in de drie maanden en f r a n c o pec Post \nfn,rii> i aon"ec' zl.cl, blJ alle ooekhandelarenPosldirecleuren en Bnevenbushouders. Advertenlien gelicvemen aan den Uitgeverin te senden inlet hg/c Dingsdag, des narmddags ten 4 ure depnjs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regcl meer 10 cents, behalve 35 cents zcgelregt vZZkephtTtZ EEN WOORD AAN ONZE LANDDOUWERS Zoo zillion de door onvoorziene omslandigheden Ion voorledenen jare uitgesleldo keuring van paar- den vvedrcn en ringsleking le Axel plaats heb- bon op zalurdag den 29 aaustaande en is hcl lerroin even als toen op de uilgeslrekto weide- vlaklo nabij de Drie Schonwen bcpaald. Do daartoe uitgezochte dag zal vvel de levredenheid dragen dor mQesJen die er een wcrkzaam deel aan willen ncinen of als toeschouwers zullen verschijiien zoo ook bet ruimo veld dal voor dat doel welwillend door den beer Vcvhclst is afgest&an.v* Mag een feest van dien aard to houden op cenen der langsteen mag bel zijn schoone zomerdagen en op ccno plaals die zoo goed gelegen is, als hoi ware in bet midden van oris district en zoo loegankelijk voor onzo Belgischo buren, verlrouwen geven op cene aanzienlijke scharo van toeschouwers bet openl ook de vervvachling dat velcn daaraan een wcrkzaam dcel zullen nemen. In de daad is zulks uiterst wenschelijk want dat feest becft een doeleen goed doolnamelijk: eene nutlige inrigting hier in hcl leven le roepen. Geluktloch die proeve waartoe de commissio noch inoeile noch kos- lon beefl ontzicn dan onlstaal daaruit cone inslclling lot veredeling van bet paardenras bier to landeen welk voordeel daaruit door de landbouwers genolen kan vvorden is genoegzaam nit andcre strcken bekend. Of denkl iemand dal do voor den landbouw in den regcl uilsto- kende paarden uilsluitend daarvoor geschikt zijn en lot niets anders knnnen diencn. Hel is gelukkig dal onze paarden daarvoor zoo ge schikt zijn maar zonder den landbouw tc bc- nadcelenkau nog meer voordeel behaald wor- den inzonderheid door het aankweeken b. v. van artillericpaarden die ineermalcn lot builen- gowoon hoogo prijzen verkocht worden. Maar men komt niel zoo ligt tot zoo iets dan door inrigtingen. Die inrigtingen geniclen in den regcl bescherming en ondersteuning en bobben daardoor krachl cenen weldadigen invloed uit le oefenen. Daarom zullen de landbouwers van het vijfde district van Zecland niel alleen toeschouwers maar ook helpers willen zijn in hel bevordercn van een feest, helwelk voor hen aangenaam is en in do gevolgen vcrinoedclijk zeer veel voor deel zal afwerpen. Zij zullen van hunno krach- tige paarden, sieraden voor den akkerbouw, cenige of vole op de lentoonstelling brengeri. Zij zullen in de harddraverij willen toonen dat sommige in don loop vrij goed kunnen mede- dingen. Zij zullen en vooral de jongelieden na bij enkcle proefnemingen zich bekwaam te hebben gemaaktblijken willen goveudat het ringrijden een oud Zeeuwsch gebruik isen in hel algemcen zal een feest van dien aard, dal bcslemd is voor de landbouwers en vrij wal aan- genamer dan een op zich zelfslaaud luidruchlig gejoelbijva 1 bij hen nioeten vinden. En zij zul len zoo redeneerl en loregl de praktischo bocr en wie der landbouwers is niet praktisch zelvo de vruchlen daarvan plukken en gaarno erken- nen dat is het ware, waar het aangename met het nultige is verecnigd. BIIVNEIVLAIVDSCHE BERIGTEN. Bij Zr. Ms. besluitis, onder anderen, bij het korps ingenieurs mineurs cn sappeurs lot lui- tenant-kolonel benoemdde majoor van dat korps P. F. II. Mascheckthans eerst aanwe- zend ingenieur le Maastrichten bij hel wapen der infanterie van het leger in Oost-Indie tot 2dcn Iuitenantde sergcant-majoor J. Scliori van hel 2de regement infanterie in garnizoen to Neuzen. Z. M. de koning heeft hel onlwcrp lot daar- slelling ecnor nieuwo rogterlijke organisatie be- krachligd. In hot Staatsblacl is die wet opgo- nomen. Men verzekcrtdal het wets-onlwcrp waarbij hot gelal en de standplaals der arrondissemenls- reglbanken cn kantongeregten worden vastge- stcldreeds gerccd is. De regering hondt zich thans bezig met het in gereedheid brengen van hare beanlwoording op hel voorloopig verslag der tweede kamer belrckkelijk het wets-ontwerp nopens do nalionale militie zoodat de voordragtbij de hervalting van do werkzaamhedendoor die vergadcring zal kunnen worden behandeld. Uit eene goedo bron verneemlde Groninger Couranldat hel ministerie iemand belast heeft met do zamenstelling eener nieuwo wet op de regislralie. Zr. Ms. frcgat met sloomvermogen Adolf hcrtog van Nassau, in aanbouw op 's rijks werf to Vlissingen is den 8 dczer met goed gevolg to water geloopon. -- Men rneldl uit Vlissingen het volgende In den nacht van dingsdag op woensdag was een puhliek huis alhicr gesloten omdat men er een huisselijk feest vierdo. Ecnige matrozen kloplen er des avonds aan, en schijnenop de wcigering om te opencn to hebben voorgewend dat beambten van policie den toegang verlangdcn. Do kaslelein onlsloot daarop in persoon dedeur en werd op hclzelfdc oogenblik op verradelijke wijze aangevallonwaarbij hem met een mcs eene gevaarlijke tvoudo in den onderbuik word loegebraglaan do gevolgen waarvan de ongeluk- kigo nu reeds is bozweken. Twee andere per- soncn ontvingon mode ernsligo verwondingen. Do dadcrs zijn in hechtenis genomcn. In den nacht van 5 op 6 dozer is een rij- tuig met 9 Leidscho sludonten binnen het dorp Sassenheim door circa 50 met dikkc stokken gewapende manspersonen aangehouden met dat gevolg, dal genoemde studenlcn na eerst ho- vig gestagen te zijn vervolgens, terwijl men hun loeriep je geld of je leven beroofd zijn geworden van al het geld dat zij bij zich had- den, ja zelfs een hunner van zijn horlogie en verscheidene van hunne peCen. (lot opheldering van het bovengemelde wordt later medegedeeld dal drie andere studenlcn vroeger een cereboogdoor eenige ingozetenen van Sassenheim, ler gelegenheid van hot liuwo- lijk des burgemeeslers nldaar opgerigthebben omvergehaald en dat dil de eorsten naar het schijnt hebben moelen boelen.) BUITENLANDSCHE BERIGTEW. De schoone zebra welke in don Genlschen dierentuin de bewondering der bezookers op- weklo, is 11. donderdag geslorvon. Zondag den 2 dezerdes avonds to 10 ure, bevonden zich twee personen in eene her- berg le Staden in gezelschap van de hcrber- gierstereen ander persoon (naar men zegt een minnaar van do waardin) kwam binnen iluisterde haar eenige woorden toe en verliet daarop weder de herberg. De bewuste twee personen vervolgden hem en een hunner bragt hem twee messteken toewaarvan een in den buik. Do gewondo die naauwelijks in staat was om hulp to roepen was vijf minuter) later een lijk. Wat tot deze gruwelijko daad aanleiding gcgeven heeft is tot dusverre onbekend. Do daders zijn in handen der justilie. Men verneemt dat vooral do omslrekcn van Yvoir en Crupet door hot laalsle onweder zwaar geteislerd zijn. Hot water steeg erlotl2 voet. De geheele oogsl is vernietigd boomen huizen, bruggen en schuren werdon door hel water medegesleept. Veel veo is bij dezo ramp verdronken, menschenlevens heeft men echler niel le betreuren. Men begroot do schade al leen op deze beide plaalsen gcleden op bijua 100,000 francs. Uit Morialmo berigt men dat do schade aldaar en te Florennes 50,000 francs bedraagt. Daar zijn talrijko hoopen ijzererlz door het water weggespoeld. Ook de voornaamste wasschorij uit dien omtrek werd overstroomd terwijl voor eene waarde van niet minder dan 1500 francs aan linnen door den vloed werd medegenomen. Sommige personen hebben op don zolder hunner woningen eene schuilplaats moeten zoeken. Den 9 Moi jl. was zekere Fraisse, land- bouwer to Montferrand bezig zijno koe te voe- ren met bictwaartoe hij een mes gcbruikte om do biel to snijden. Eensklaps grijpl do koo do biet cn het mes en slokt beido in. Fraisse was doodelijk verschrikt. Hel mes was geopend had ceno lengle van 22 duim cn was voorzien van een hoorn-hechthel was dus niet to den- ken dal het dier die spijs zou kunnen verlercn. Fraisse besloot dus hel beesl goed in hel oog to houden en bij hel minsle ongeval hcl to dooden. Daar geeno verandering aan de koo blijkbaar werd begon hij zich een weinig gc- rusl le stellendocli wie schersl zijno verwon- dering toen hij cenigen tijd daarna, in den stal koincndohet mcs in het uitwerpsel der koo vond liggen. Ilet dier had hcl mcs twintig da- gen bij zich gehouden. Do expres-lrein van Keulen naar Berlijn kwam den 25 Mei jl. aan hcl station van Gii- leisloh aan, geraakte in een vcrkecrd spoor en werd tegen een nabij slaandc locomolief gewor- pen. Do schok was hevig, Beide loeomotieven werden gioolendeels vcrbrijzeld. Do machinist is doodelijk gckwelst; al do beambten op den trcin zijn nicer of minder ernstig bezeerd. Van do reizigcrs heeft ecno dame zulko zwaro ver wondingen bekomcndat zij de reis niet kon voortzeltcn. Do stations-chef en do excentriek- wachler zijn in hechtenis genomen. Eon der Duilscho dagbladen begroot do tegenwoordige fortuin der gezamcnlijke familio Rothschild op 200 millioen daalders (700 millioen francs^ voor hel vervoer van welke som indien zij gcheol in goud beslond 50 paarden zouden vereischt worden. - lo Hereford woont zekere Richard Lewis, die in do maand Augustus o. k. 106 jaren oud wordtzijn broeder John tell 102 jaren van zijno twee zustersdie te London woonachlig zijn, heeft do eene den ouderdom van 96 en de andere van 81 jaren berciktzijn zoon to Bristol, is 68 jaren, en zijn vador had den ouder dom van 113 jaren bercikt. Ecno Engolsche correspondenlic moldtdat men le Birmingham manchettes, kragen hem- den en halve hemden maakt van staal wclko met wit yernis worden geglansd en die zoo buig- zaain zijn dal men bij het dragen bijna geen onderschoid ontdekken kan lusschen fijn linnen of kalocn. De tijd is alzoo niel ver meer af dat men ijzeren broeken en jassen zal dragen. Voor- waar eene overheerlijke zaak BUITENEA1YDSCH OVERZIGT. Graaf de Cavourkonitig Victor Emanuel's eerste minister, is in den morgen van den 6 dezer, in don ouderdom van 51 jaren le Turvn overleden. Tot hel laatsle oogenblik is hij kalm en heldor van geest gebleven en heeft nogsler- vende zijn vast verlrouwen op eene gelukkigo toekomst voor Italic uitgedrukt. Zijncn dood maakt ovoral een diepen indruk verschillendo natuurlijk naar mato do verhouding waarin men staal lot de jongsto gcheurlenissen in I tali e. Wat het leedwezen over zijnen vroegtijdigen dood nog vcrmeerdert is, dat hij de voltooijing van hel groote gebouvv waarvan hij het fonda- ment gelegd heeft niel mogl beleven. llalic's zaak verliesl in hem den man die met zoo veel slandvasligheid hokwaamheid en krachl dat land lot eene nalie heeft helpen maken, den bekwaamslen voorstander die met den meesten invloed wcrkzaam was om te beletlen dal Italio hot beginsel van orde en monarchaal besluur verliet hij was de ziel, de regler-arm, de hechtsto sleun van do nationale onafhankclijkheid. Van al de beproevingon welke de fortuin in de gegeven omstandigheden aan Italio kon opleggen is die door welke dat land thans is getrolfen de bit- terste, de wreedaardigsto. Op den 7 dezer is hcl lijk van den heer Cavour met schier koninklijke staatsio ler aarde bcsleid. Volgens de Opinione heeft do koning den heer Ricasoli met de vorming van een nieuw ministe rie bolast. Gemeldo heer is echler op dit oogenblik ziekten gevoigo van den diepen schok, vvelken de dood van den heer Cavour op hem heeft te weeg gebragt. Algemeen geloofl men dat do heer Ratazzi den heer Cavour in zijno function zal opvolgen. lnlusschen is do heer Minghelli ad interim be- Nieuws- en Advertentieblad VOOR OVER DE AAKSTAANDE KEURING "WEDREN EN RINGSTEKING. A\

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1861 | | pagina 1