No. 2. Woensdag' 8 Mei 1861. lste Jaarg. ZEEUWSCH-VLAANDERER ALGEMEEN Dit Wee/cblad tvordl ellcen Woensdag-morgen uitgegeven bij J. S T u n u le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en f r a n c o per Post 95 cents. Men abonneert sick bij alle BoelchandclarenPosldirecteuren en Brievenbusbonders.Adverlcntien gelievetnen aan den Uitgeverin te zendcn uiierlij/t Dingsdagdes namiddags ten 4 ure de prijs van 1 lot 4 rcgcls is 40 cents, voor elhen regel mcer 10 cents, behalve 35 cents zcgelregl voor elke plaatsing. BINNENIANDSCHE BERIGTEN. Bij jbesluit van den 4 dezer hceft Z. M. aan J. van Vessemop zijn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeesler der gemeente Zaam- ilag, met ingang van 15 Junij aanslaandeen is herbenoomd tot burgemeesler der gemeente Sluis J. H. Ilennequin. Mel wijziging van het besluit van den 26 Maart jl. is door Z. M. benoemd lot luitenant- kolonelkommandant van het balaillon rustende schutterij no. 5 in Zeeland de gepensioneerde luitenant-kolonel van hel leger in Oost-lndie 11. Merlcus Lange. Door Z. M. zijn ter zake van hetjverrigten van menschlievende daden aan verschillendc per- snnen ecreblijken toegekond onder anderen de bronzen medaille en een loflelijk getuigschrift aan F. F. Locheferschipper le Hontenisse, voor het redden van den schipper van een om- geslagen vaarluig op de Oosler-Scheideden 25 September I860; C. L. Lochefer en B. Lochefer, schippers te Clinge voor het redden van den schipper van een omgeslagen vaarluig op de Wester-Schelde. Bij beschikking van den minister van binnen). zaken is bevorderd lot opzigter van den wa- terstaal 3de klasse de opzigter 4de klasseR. II. van 0s. In de zilling van den 30 April jl. is door de tweede kamer, met 54 tegen 6 stemmen hel onlwerp tot wijziging der postwet aange- nomen. Alzoo zal nu met 1 September aan- staande door geheel het koningrijk het port der brieven slechts 5 cents bedragen, en zal men een pakket van e6n Nederl. pond over de post voor de som van 35 cent door het geheeleland kunnen verzenden. De inspection over de verlofgangers in deze provincie zullen in de maand Junij plaats heb- ben, voor zooveel Zeeuwsch-Vlaanderen belreft leHulst den 17 Axel IS, IJzendijke 20 en Sluis 22 Junij. lenzeiit 1 Mei. Op de voorjaars paarden- en veemarkt alhier zijn aangevoerd 40 stuks rundvee, 9 paardenlOschapenen 29 varkens. De premien werden uilgereikt aan A. de Feijter te Neuzen voor hel schoonste paard G. Dees to Neuzen, voor hel grootste gelal paarden, E. J. Levi te Neuzenvoor de schoonste koe J. van Boven le Ellewoulsdyk voor de meeste runderen de Rop te Axel, voor het verstaan- gebragle vee J. Immese le Gentvoor de scha- pen en Olivier van Damme to Neuzeu, voor de varkens. nuist. Bij de jongslo veiling alhier van domeingoederen zijn, onder anderen, verkocht 28 bunders bedijkbare schorren en slikken ge- legen in do gemeenten Graauw en Langendam en Hontenisse, voor f 10,000, waarvan echter beraad is voorbehouden. Hontenisse3 Mei. De kwaadaardige kcelziekte angina diphtheriticadie bcreids in andere provincicn onzes rijks ecnige slaglofTers heeft gemaaktis ook tot deze gemeente door- gedrongen. Van de vier gcvallendie thans reeds bekeml zijngeeft slechts een gegronde hoop op herslelzijnde de overige drie reeds met den dood geeindigd. Jl. vrijdag is te Middelburg door de regt- bank een* winkelier veroordeeld lot geldboete of gevangenisslrafter zake hij eenige door hem aangekochlo kozijnen tot brandhout liel slaan zonder de vereischte aangifle te hebbon gedaan, als bestaando le Middelburg thans eene verorde- ning, regelende de invordering eener plaatselijke belasting op het brandhout, en welke de bepa- ling inhoudtdat hij die binnen de gemeente brandhout wil inzamelen daarvan voorafaanhet algemeen kantoor van onlvang aangifle moel doen. Hel bedrag van de scbadedoor den jongstcn watersnood in Gelderland te weeg ge- bragt, wordl thans geschat op 6 millioen gulden Door het openbaar minislerie te Briele is boogor beroep aangeleekend van hel vonnis van de regtbank aldaar waarbij op grond van gemis aan weltig bewijsis vrijgesproken de Griek aangeklaagd van eenigen tijd geleden een matroos op zoo zonderlinge en onsmakelijke wijzedo waarheid le hebben bevvezen van hel spreekwoord: die den neus schendlschendl het aangezigt. De Grieksche neuzenbijter genaamd Savero Chr'islocgeboren te Nauplia zal alzoo voor het prov. geregtshoflo 's Hago andermaal le regt staan. Dezer dagen moet to Utrechtzoo men zegteen duel hebben plaats gehad tusscheu twee majoors wegens een geschil van over 9 jarcn. Den uitdager is nu eindelijk in zijnc cer herstelddoch ten kosle van het verlies van een gedeelte van zijn neus en pink en ver- der een geduchten sabelhouw op het hoofd. Uit Ooslerhout deelt men als eene bijzonder- heid mede dat in de naburige gemeente Gilze een man woonachlig is van wien in de vorige week 4 kinderen in den echt tradentwee zo- ncn en twee dochters. Te Groningen heeft door schromclijke onvoorzigtigheid een kind hot leven verloren ten gevolge namelijk van de drukte bij hel ver- huizen, waarmede de ouders bezig waren is het kind onder het beddegoed bedolven geraakt en gestikt. Te Almelo is een winkelier, diebuskruid verkocht, doch dat niet bewaardebedekte of inpakte zooals de wet dit voorschrijftveroor deeld lot eene boete van f 500. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. Nadat reeds in de laalslvorige week onder de werklieden der weverijen le Gent ongeregeld- heden hadden plaats gehad hebben zich dings dag avond volgens het Journal de Gandal de spinners en wevers in do wijk van het Tol- huis vergaderd waar zich de fabriek van den heer Parmcnticr bevindt. De Schaarslijpers- straat, die naar deze wijk voerlbood volgens hetzelfde blad, omtrent drie uur in den na- middag een zeer levendig schouwspel aan. De werklieden begaven zich op weg naar de poort waar reeds eene opeen gepakte massa verzameld was. Allen droegen eene soort van opschrift met de woorden Eendragt mae/ct magt. De wevers van Gent." De stoet ontmoclto in de Schaarslijpersstraat den heer Parmentier en zijn klerk. Alsnu had een gewelddadig voorval plaats, waarvan men zich naauwelijks een denk- beeld kan maken. Deze twee weerlooze raan- nen werden door die woedende meniglo aange- vallen en hadden hun behoud slechts le danken aan eenige hun gunstig gezinde personen die hen bij den heer Casier bragten. Do hardc be- handeling waaraan zij ten doel stonden brengt ons de ergste dagen van de orowenteling wedcr -lie binnen. Nadat de heer Parmentier en zijn klerk zich aan do vcrvolgingen hunner aanval- lers hadden kunnen onllrekken gingen deze laalslen naar de fabriek bij het Tolhuis. Eene bezolting poiicie-agenten was binnen de inrig— tingwaarvan uit voorzorg het hek geslolen was. Hevig opgewonden wierp zich de menigle hier op, en met behulp van een balk gelukte het hun het te verbrijzelen. Niet v66r dat de werklieden lot uitersten wa ren gekomen ja zelfs reeds ernstige slagen aan eenige commissarissen en agenlen hadden loe- gebragtheeft de policie gebruik harer wape- nen gemaakt. Onder de gewonde commissa rissen noemt men de heereu Ghuys, Laquel van Tuyl en Lombard. Eene vrouw heeft eon der agenten den sabel ontrukt en naar men zegthem een slag op het hoofd er mede too- gebragt. Een der pompiers word op gelijko wijze onlwapend. De vrouwen waren zoo mogelijk nog woeden- der en meer opgewonden dan de manncnen eene van haar verweel een der vreedzame werk lieden, dat hij le laf was om zijne broeders to helpen in het vverk van opsland en verwoes- tingdat zij ondernomen hadden. Het juiste aantal gekwetsten bij deze wanordo is onbekend. Onmiddellijk zijn maatrcgelen go- nomen om hel gelal poiicie-agenten aldaar te vermeerderen. De burgerwacht is in allerijl opgerocpen de hulp van de gendarmes en de troepen van hel garnizoen is aangevraagd. Door eene zeer wijze bepaling, die men niet genoeg kan loejuichen zijn de kofiijhuizen in de ora- streken waar de werklieden elkander opwonden, dadelijk gesloten. Zoodra de eerste wanordc- lijkhcden waren aangevangenhebben de bur gemeesler en vier schepenen zich naar de fa briek begeven. Talrijke inhechtenisncmingen hebben er plaats gehad. Eene eerste bezending van 35 gevangenen is naar het huis van verze- kering gebragt lusschen eene rij burgerwach- len voorafgegaan en gevolgd door eene afdeo- ling poiicie-agenten en gendarmes. Eencandero bezending van 48 gevangenen is do eerste ge volgd en men verzekert dat de policie gedu- rende den nachl er in geslaagd is, de hoofd- leiders die zich verborgen hadden, le vatlcn. Dingsdag morgen is het wcrk ook gestaakl bij den heer Ilooreman-Cambierbij den heer Delis en nog anderen. Op het oogenblik dat wij dit schrijven aldus besluit hel blad bevinden de policie en de gendarmerie zich voor de fabrie- ken die door de werklieden bedreigd worden terwijl do vrouwen en meisjes al zingendo de straten doorkruisen. De werklieden van verschillendc fabrieken heb ben zich naar wij vernemen inaandag vcrecnigd en wel onder onbekende aanvoerders en dat naar het schijntom do ongelukkige manifeslalir, waarvan do voornaamsle feiten deden kennen tot stand te brengen. Deze licden hebben gis- teren do stecncn uit den grond gchaald en dio in de vensters der fabriek van den heer Par mentier geworpen. Tegen 6 uur des avonds werd do burgerwacht opgeroependio een grooten ijver heeft aan den dag gelegd. Van af 7 uur waren voor hel grootste gedeelte van den nacht troepen op de plaats aanwezigdio zich op lofleiijke wijze hebben gedragen. De instruclie dezer betreurenswaardige zaak is op de plaats zelve begonnen door den regter Fiers. Dingsdag ten half twaalf uur was de slad rustig. Men beweerde echter dat op verschil- lcnde verwijderde punlen de werklieden zich vereenigen. Eene door den burgemeesler van Gent onder- teekende proclamatie gerigt aan de werklieden en burgers der stad is afgekondigd. Daarbij worden zij op zachle wijze tot rust aangemaand zoowel in hun cigen belang als in dat van het algemeen. Volgens eene particuliere d<5pecheduurdo de opstand der werklieden voorlcn vrcesde men tegen woensdag avond nieuwe ongcregeldhcden op grond van do wcigering der overheid om do gevangenen ten getale van honderd op vrijo voetcn te slollen. De troepen waren op iedere gebeurtenis voorbercid. Het schijnt echter dat die vreoze gelukkig nog niet is bevesligd. Wel hebben er woensdag avond bij vernieuwing arrcstalien plaats gehad naar men zegt van 26 personendio zich in hel estaminet St.-Jaques bevonden helwelk op last van het geineentebcsluur is gesloten. (Volgens de laatsle berigten uit Gent, heb ben de spinners en wevers meesl alien hun werk herval. Een 60lal bevindt zich nog in verze- kerde bewaring. Te Brussel en Anlwerpen wa ren ook reeds voorzorgsmaalregelen genomen.) In de zilting van de Belgische verlegen- woordigerskamervan den 3 dezer, is, I ij de beraadslagingen over het wels-ontwerp bctrek- kelijk de openbare werken, door den heer Ver- wilghen de aanvraag verdedigd lot het leggen van een ijzeren weg van Temsche Iangs St-Nil.o- laas naar de Hollandschc grenzen en betrckke- lijk dien weg een amenderaent ingediend door verscheidene leden onderteekend en ondcrsleund van dezen inhoud Wij slellen aan de kamer voor 4 des onlwerps te vervangen door het volgende Het gouvernement is gemagtigd een spoorweg van Mechelen naar de Hollandsehe gren zen in de rigting van Neuzen, over Temsche en Sl.-Nikolaas aan to leggen." Ook in verscheidene gemeenten van het district Eecloo is de longziekte onder het rund vee uilgebroken. In de Belgische districlen CharleroiThuin en Philippeville is dezer dagen eene dievenbende ontdektbcreids 6 gevaarlijke booswichten zijn gearresleerd. To Munchen en elders in Beijeren is in de laatsle dagen nog zeer veel sneeuw geval- lenin do bergachtige streken was de koudo zelfs zoo slreng dat menschen 's avonds op den weg dood gevroren zijn. Nieuws- e» Advertentieblad VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1861 | | pagina 1