No. 379. Woensdag 3 April 1861. 8ste Jaarg. ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Dit Weelsblad wordt elken Wocnsdag-mor.gen uilgegeven bij C. WOvkrbeeke te iScuzen. De prigs is 80 cents in de (trie maanden en f r a n c o per fast 95 cents. Men abonneerl sicli bij alle BoekhandelarenPosUlirecteuren en Brievenbusltnuders.Advertentim gclierc men nan den Uilgever in le zcndcn uiterlij/c Dingsdag, des namiddags ten 4 ttre de prijs van 1 lot 4 r eg els is 40 cents, vonr elken regel nicer 10 cents, behnlvc 35 cents zcgelregl voor el he plant sing. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Bij Zr. Ms. besluil is oan den heer W. Segdlils op zijn verzoek eervol onlslag verieend als no- taris te Ilulst, en in zijne plants benoemd de lieer M. Geenecandidaal-notaris aldaarin le gaan met 15 April aanstaandc. Z. M. heeft tot majoor-koinmaudanl Tan het hat. ruslende schutlerij no. 5 in de provincie Zeeland benoemd de heer II. Merkus Lange gepens. luil.-kol. Tan het leger in Oosl-Indic, laalstelijk kommandant der diensld. schutlerij to 's Herlogenbosch en thans rrntineester van het kroon-domein in het district Hulsten hem in eerstgemelde helrekking tevens verieend den pcr- sonelen rang van luil.-kolonel. Men verneemt dat hij de commissie voor de algemeene verloling le 'sHage, ten hehoeve der noodlijdenden door den walersnood doaan- schrijving is gekomen dat Z. M. do koning der Belgen als prijs in die verloting zal loezenden cene kapitale schilderij ter waarde van 20,000 francs. fcuxcn 2 April. Gedurende de vorigo maand zijn het kanaal alhier opgevaren 21 zceschepcn melendo 2054 tonnen en 452 bin- nenschepen in. 12470 I. en afgevaren 24 zeeschepen, m. 3256 t.en 428 hinnenschepcn in. 11014 I sedert 1 Jattuarij opgevaren 46 zeeschepenm. 5395 t. en 975 hinnen schepcn in. 25959 I. en afgevaren 47 zee schepen in. 6398 I. en 942 binnenschepen m. 23937 t. in de drio eerste niaanden van 1860 opgevaren: 30 zeeschepen, in. 3281 I., en 602 binnenschepen, m. 21876 t. en afgevaren 33 zeeschepen in. 4946 t. en 5S3 binnen- schepon in. 20S71 t. Bij senteutio van het hoog militair geregls- hof le Utrecht, den 28 Maart jl. uitgesproken zijn do k a pi lei ii J. C. Peelers en de wacht- rneesters A. Nouten en M. Loaws van het vvapen der marechausscevrijgcsprokcn van de hun bij vonilis van den krijgsraad in de 5ile mililaire afdeeling van den 22 November 1860 le lasto gelegde misdaad van ontrouw en falsiteil in hunno adininistratie en bet bewind van penningen. Zij zijn echler schuldig vcrklaard aan overtreding van het reglement op do krijgstucht en deswego de beide eerstgenoemden veroordeeld tot veer- lien dagen en den laalstgenoemden lot acht dagen disciplinaire straf van provoost en in de kosten. Den 28 Maart jl. is voor het provinciaal ge- regtshof in Zuid-Holland hchandeld de zaak van Bijbelsoud 32 jaren voerman te Kempen (Belgie) thans gedeliijeerd beschiildigd van rebellio door nicer dan 3 personen tegen hedic- nende beambten der openbare iliagt en der regts- policio in dc uitocfening hunner funclien. Het feil waarvoor dcze beschuldigde thans leregt slaat, is geplcegd in het gehucht Hollandsch Clinge in den jare 1849doch heeft hij zich toenmaals aan eene reglerlijke vervolging door de vlugtontlrokken. In I860, op Ilolland- schen bodein tcruggekeerd word hij in hech- tenis genrtmen en zijne zaak behandeld voor het piov. gereglshof in Zeeland, die hem vrijsprak op grond van verjaring. Van dat arrest cassa- tie door het O. M. waarop de lioogo raad het arrest van het Zeeuvvsehe hof vernieligde en do zaak verwees naar het hof in Zuid-Holland, oin op de bestaande acte van heschuldiging op nieuvv te worden beregl en afgedaan. Bij de uitspraak op den 30 Maart is Bijbels vrijgesproken en dadelijk in vrijheid gesteld. Naar men meldt, is orider anderen de rig- ting van den spoorweg van Rozendaal naar Bcr- gen-op-Zoom gelijk die door de commissie voor do slants-spoorwegen is voorgesteld door den minister van binnenlandsche zaken goedgekeurd. Zekere G. B. melkverkoopcr in de Bethanie Dwarsstraat te Amsterdam had het ongeluk bij het gebruik van het middugmaa! ceil visehgraat in to slikken ten gevolge waarvan hij, na he- vigo bloedspuvvingen eergislcren avond is over- leden. Ilcl was een man in de kracht van zijn leven en van een zeer sterk en gezond gestel en laal eene hoog zwangere vrouw met vier nog zeer jeugdigo kinderen na. Vrijdag avond is to Groningen een bejaard manonder het gebruik van zijn avondmaal door het le guizig inslikken van een brok vlcesch gestikt. Onmiddellijk beproefde geneeskundigo liulp kwam reeds te laat, Als eene bijzonderheid kunncii wij inclden dat P. Slititrkoorndrager le Harlingen, den 26 Maart jl. op zijne verjaring verrasl word met de gebcorle van twee wclgeschapen zoons zijndo dit het derdo paar Ivveelingen binncu den lijd van twee jaren hem door zijne huisvrouw ge- schonken. Voor eenige dagen had er tusschen Wedde en Vlagtwedde eene zeer schandelijke opligterij plaals. Iemand nit het haburig Munslerlarfd werd op weg door twee personen aangehouden die voorgaven rijks-veldvvachter en rijks-ambte- naar te zijn en den vreemdeling zijn pas af- vroegen. En tocn doze nu geen pas koo vcf- toonen eischlen de zoogenaamde veldwaehler en amhtenaar ieder een daalderonder belofle hem dan te zulleii laten loopen. Na dit betaald te hebben ging de aangehoudene zijnen weg doch rees later hij hem het vertnoeden opof hij ook opgeligt zou zijn. De daders van doze brutalc opligterij zijn spordig in lipchtenis ge- nomen en hehben reeds onmiddellijk volledige liekentenis van schuld nfgelegd. In de Noordzee werd in de laalste dagen zooveel schol gevangen als de visschers zich niet herinneren nog te hebben beleefd. BUITEff AND SCHE BERIGTEN. Bij besluit van koning Leopold wordt eene subsidie van 20,000 fr. verieend aan de provin- cie Oost-Vlaanderenvoor de herslelling van den toren der Sini-Baafskerk te Gent. Jl. woensdag heeft het hof van appel to Gent uitspraak gedaan in de zaak van Anna Bella Kohrsch van welke zaak bereids vroeger in dit I)Iad hreedvoerig melding is gemaakt. Daarhij zijn veroordeeldde eerw. heeren M. Bogaerlspastoor to AnlwerpenM. Sc/ioofs Paler-Jesuit to Anlwerpen mej. dc abdis Marie de Wolf (in rcligie zuster Maurice), moeder- oversle van het kloosler le Eecloo en mej. de Dure, modiste le Anlwerpen, alien tot 8 dagen gevangenis en tot de kosten van tweo regtsgedingenals schuldig aan ontvoering van con minderjarig nieisje lerwijl den duur van den lijfsdwang voor do betaling der onkosten op eene maand is bepaald. De twee overige beschuldigden de eerw. heeren van Petegcm priesler en gceslelijk hestuurder van hot klooster le Eecloo, en Callaghan te Brugge, zijn vrij gesproken. De veroordeelden hebben zich in cassulie voorzien. De maatschappij der Vereenigde Werklieden le Gent zal op zondug den 21 dezer ten he hoeve der overstroomden in Nederland, to Sel- zaele een concert geven. Het fanfaren-gezel- schap van Seizaete zal zich medo hij dit concert laten hooren. Ten eindo de opbrengst geheel lot het doel te doen strekken zal het Genlseh gezelschap al do onkosten op zich nemen. Do stoombootdienst doende van Gent op Seizaete zal ter beschikking worden gesteld van de maat- schappij en het puhliek tegen de gtwone prij- zen. Dit liefdadig voorneinen verdient de alge meene goedkenring. Men leesl in den Echo de Brii.relles Vol- gens de beschikking van don minister der open- bare vverken mag men hopen dat de kwestie der spoorbaan van Mechelen naar Neuzen voor het eindo van den legenwoordig welgevenden ziltijd tot eene gunslige uilkomst zal been go- leid worden. Do heer minister zal dus nieuwe reglen verwerven op do erkentelijkheid der be- volkiugen die met zoo veel grond de uitvoering van dien nieuwen weg eisehen." LI. vrijdag avout! is bij Zele in Vlaande- ren wederom eene hofslede afgebrand waarbij 9 sinks vee zijn gebleven zijnde dit de vierde hofstede die in zes maanden lijds in dezelfde wijk is in de asch gelegd. Men Icesl in een Vlaamsch blad In onze omstreken is eene gemeente alwaar sedert meer dan 5 jaren geen het minsle onderwijs gegoven wordt en in welke de bchoeflige kin deren als ezcls opgekweekt worden. Die ge meente, welke eenen onderwijzer als ballast scbijnt aan le zien is Volkegem. Uit Brussel wordt gesclireven dat de prins de Ligne, voorzitler van den senaatden 27 Maart aan den voorzitler van de eerste kamer der slaten-generaal le 's Hage eene som van 5000 francs heeft toegezonden door de leden van den senaat ten behoeve van de ongelukkigen door den walersnood bijeengebragt. Men zegl dat er te Hasselt reeds valscbo nikkelsliikken in omloop gcbragl zijn. le Cello, bij Doornik bad dezer dagen een boeren workman, een huisvaderzicli in eene vlaag van droukenscbap verhangen. Zijne kameraden ontdekten zulks, loen bet ligchaum nog warm was maar lieien hem liangen onnlut die dommo lieden meenden dat het verbodeu is de hand te leggen op eenen verongelukten. In Belgie zijn thans postzcgels van ecu centime ingevoerdbesfemd lot frankcring van dugblndeu en undcre drukwerkeri. Een Belgisch blad noemt het zeer schoon voor eenen vorsl wiens burgerlijke lijst slechts lot 600,000 heloopl daarvun /'250,000 te ge ven lot ondersteunmg der ongelukkigen door den walersnood doelendc hier op koning Will cm HI. Een vreesselijk voorval heeft te Diges, kan- lon Courcy, plaals gehad. De heer L. bragt een hondju grool dat sedert eenige dagen scheen ziek le zijn; hij bespcurdo dat de kinnebakken waren aangedaan en daarom wildo hij het in- wendige van zijn bek onderzocken wuartoe hij de landen van elkander verwijderde hetgeen de bond loelielmaar op het oogenblik dat hij zijne hand en terugtrok sloot zich de bek van den hond en de heer L. ontving een nictig woniljc aan den duim. De heer L. sloeg geen acht op dit wondjo niettcgenstaando de hond den volgenden morgen was verdwenen. Twee of drio dagen geledcn (twee maanden na het hier voren vermelde) hiold de heer L. zich met zijne familie bezig met kaartspel eensklaps klaagdc hij over een hc- vigc piju aau den duim. De pijn vcrmeerderdo en bereikte ook den arm. Een oogenblik daarna klaagdc do heer L. over dezelfde pijn in de keel. Hij ondervond ook een brandeniie dorst. Men bood hem een glas water aan onmiddellijk loondo de heer L. den meesten afkeer er van en ont- v I u g I te de kamer. Men ontbood dadelijk geneeskundige hulp doch zoo als le begrijpen is, alle zorgen. waren vruchleloos. De heer L. bezweek kort daarna onder do hevigslo aanvallen van razernij die men nergens antlers aan toeschreef, dun aan het wondjedat hij twee maanden te voren van den hond ontvangen had. Het water in de rivier de Seine, teParijs, is zeer sterk gewassen vvaardoor nog al eenigo schade wordt geledcn. Hot Fransche leger lies laal legenivoordig uit 387 ba tn i I Ions 384 eskadrons 227 ballc- rijen arlillerie13 eompagnien pontonoiers en 32 eskadrons artillcrietrcin. lifer hij komen nog de gendarmerie, de gendarmerie le voel en do garde van Parijs, welke in lijd van nood 4 ba- taillons en 5 eskadrons kunnen leveren. Frankrijk bezit thans 475 oorlogschepen waar van 349 stoomschepen. De Engelsche oorlogsvloot tell thans 688 schepen waarvan 562 stoomschepen, Dr. Eulenberg le Keulen waarschuvvt te gen de zijden garensdie legenwoordig met loodzoulen zoo zwaar worden beslreken v dat er tot 17,70 [ict. loodzout in den draud gevon- den wordt. Dit wordt voor naaislers en kleedor- niakrrs zeer gevaarlijli en moelen zij dus met afhijlon en kaauwen van garen voorziglig zijn. Na eene 12jarige afwezigheid is de bekendo slichter der Duilscb-Kalbolijko kerk Ronge te Breslau lerug gekomen na ook in andero werelddeelen gemeenlen dier kerk geslicht te hebben. De kosten der policie in Londen hebben in bet afgeloopen jaar bedragen 491,426 p. st. 5,897,112). De policiemagl bestond op 1 Ja- nuarij II. uit 22 super-intendenten 189inspec- tenrs701 sergeants en 5705 gewono agenten. In Jeruzalern is in bet begin dezer maand zooveel regen en snecuvv gevallcn, dat alle re- genputteri lijkelijk zijn voorzien geworden het geen sedert 200 jaren niet bad plaals gehad. BUITENLANDSCH GVERZIGT. Onrustbarende geruchten van oorlog zijn er in omloop, maar tot heden op verre na niet bevesligd. Het betrof eene soort Tan botsing welke tusschen Piemont en Oostenrijk zou uit- breken Toortgesproten uit eenige militairo be- wegingen der Oostenrijkerswelke thans blijken van defensieven aard le zijn. Opmerkelijk is bet echter dul eenige Fran- Nieuws- en Advertentieblad VOOR I .Tirw.— i in-v.-i-- I mm r> O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1861 | | pagina 1