No. 375. Woensdag- 6 Maart 1861. 8ste Jaayg. Nieuws- en Adverten ZEEEWSCH X X X A TE f iGUUis voon Min abmneert sick bij aUeloS„7et'^™TZ%M™^™X"e'«tuXLX. -'"Sellm"a"k" per Pot uUcH.jk Dingsdag. Jcs „am,M«gs ,e„ 4 u,e de prig, I lot 4 r.gchiOcecls^oor elk,, ccgcl mere ID of- V \e-/ S- P- iz IV r t All r- V- buiteniakdsch overzigt. Pred, ilen ie, n iij~ U, op na- ran I s ;Af ^r- wo n~ r -jvi/i'tA c Fl^ Jl. zalurdag hebben alle ministers hunne porte- feuilles ler beschikking van Z. M. den koning gcsteld. De tweedo kamer der staten-generaal as daarop tot.gnadere bijeenroeping gescheiden. Z. M. beefl de heeren liuchussen en van Ileemstm belast met de formalio van een nieuw kabinet. De minister van staat en van financier) heeft bij rcsolulie van den 19 Februarij 1861, n.°52, goedgevonden en verstaan het kantoor der directe in- ennilgaande reglen en accijnsen leSas-van- Geut te rangschikken in de zesde klasso. Volgens eene opgaaf van het geldelijk hedrag der jongsl gedane collecte voor de nood- lijdenden van den walersnoodbedraagt deze voor de geheele provincie Zeeland 27,fJOO. 12 hierbij gerekend wat er *66r de collecle jis'in- gezameld ad 34,326.18 maakl lo zamen f 61,926,30, bniten hetgeen nog op sommigo plaalsen daarna is geofl'erd. Het lotaal der inzaineling in Zeemvsch-VIaanderen bedraaot I 4,585,91 alsvoor de collecte \f 8026,20] en bij de collecle f 6539,71. Bij eenigzins be- scbikbare plaatsruimlo geven wij hiervan nadere opgave. leuzen, 2 Maart. Als eene bijzonderheid achten wij meldensvvaardig dat gisleren bij de loling voor de nationale rnilitie de zoon van den veerschipper A. Uarte een vrij nornmer lieeft getrokken even als vroeger aeblervolgens zijne zes broeders. Een gelijk geva! met zes vnjgelote breeders zounaar men zegt ,|daags te toren l>ij do loting te Hulsl hebben plaats gehad. Sedert den 1 dozer is het van bier ver- atrckte delachemont militairen naar" hetjorl te Ellewoutsdijk ingetrokken. Aldaar is* lhans •lechls een fortwachter geplaatstterwijl ook de forlificatie-opziglerde heer C. F. Kleian naar Breskens is overgeplaalst. Voorts verneemt men, dat met 1.° Mei aan- stanndo van hier een detachernenl van 50 man zal verstrekt worden naar Bath alzoo eene thans aldaar verblijf houdende kompagnie naar Ber^en- op-Zoom terugkeert. Naar men verneemt bestaater, sedert den 1 dozer, van Hulst ook 's morgens ten 7 lire met den post via St.-Nikolaasgelegenheid tot verzending van brieven naar Holland enz., welke "amiddags ten 5 uro onder auderen te Rot terdam aankoinen. Philippine, 1 Maart. Gistercn had alhier, op eene stille doch plegtige vvijze, de feestvie- rmg plaats van het vijftigjarig hnwelijk fan den Iieer r. Nicolle f oud-burgemeester dezer ge- meente en dijkgraaf van den S'.ad-Philippine- polder met zijne huisvrouw Catharim Draeclc. Reeds vroeg :n den morgen wupperde nage- noeg van alle huizen de Nederlandsche drieklenr en waren de wegen van af de woning der ju- bilarissen tot aan hot Roomsch-Katholijke kerk- gebouw door opgerigte trinmfbogen en kroonsel version!als ecu bevvijs van algemeene deelue- mmg der ingezelenen in dit zeldzame feest. Voorafgegaan van hunne klein-kinderen met guirlandes en kleino vanen in de hand en ge- volgd door hunne kinderen en behuwd-kinderen, trokken de jubilarissen naar het versierde kerk- gebouw, alwaar hun eene verrassing ten deel viel door een geschenk van twee prachlige ze- tels voor hunne zilplaatsen, door hunne kinde ren daartoe aangekochlwaarop door hun werd plaats genomen, en waarna eene salemnele mis van dankbaarheidtot dat feest aangewend werd gecelebreerd. Indrukwekkend was het oogenblikwaarop de "Ojarige jubilarissen met hunne kinderen en behuwd-kinderen, onder hot choorgezang van Veni Creator Spririlu, ter Heilige Tafef naderden waarna een Te Deurrx Taudamus werd aangehe— venwat menigeen der gevoelige aanwezigen fan het voile kerkgebouw een Iraan in het oo" deed vloeijen. Na afloop der godsdiensloefening had eene ruime bedeeling van levensmiddelen aan de ar- tnen plaats, waarna hun van vrienden en inge zelenen gelukwenschingen werden gebragt. Des avonds had eenige illuminatie en een regaal aan de jongelieden plaats, dat in de beste orde afiiep. Zoo eindigde dit zeldzame feest op stille doch godsdienslige wijze, met achlerlaling eener in- druk hierdoor bij vele ingezelenen to weeg gebragt, door wieu ook algemeen do nog in het telle genol ran gezondheid verkeerende jubi- Door de Tvjd wordt medegedeelddat de milde gift door den Paus voor de walersnood- bjdenden in Nederland afgezonden, veel indruk heeft gemaakl op Z. M. den koning, zooals J Ult een eigenhandigen brief door den ko ning aan den Paus gerigt tot dankzegging voor de werkdadige deelneming van Z. H. in de rampeti welke ons vaderland gelroflen hebben. Het land dat wegeii* den doorbrauk le Leeuweii, helzij door aflooping hetzij door ver- zanding in de eerstejaren tot bebou wing of be- leeling is ongeschikt gewordenbeiiraa»t om- s'reeks 180 bunders. BUITEWtANTDSCHE BERIGTEN. Naar men verneemt is thans zoo bij de Bel- gische als bij de Nederlandsche regering be- paaldelijk concessie aangevraagd, door den heer r!" Buuwensarchitect-ingenieur der stad Mechelen namens eerie spoorweg-maalschappij tot het leggen van eenen spoorweg van Mechelen uitgaando, naar Neuzen en Breskens. Op Ne- derlandsch grondgebied zou de Inn loopen van Clmgo over Hulst, Axel, Neuzen en oier den Brakman naar Breskens. De iengte van dezen spoorweg bedraagt 90 kilometers. Jl. vrijdag morgen omstreeks 6 lire heb ben de douanen le Selzaete een Hollandsche Ijalk aangeslagen. Dezelve kwam van Amsterdam met eene lading asch en was bcslemd naar Melle. Het schip had eene groote hoeveelheid kostbare Lngelsche goederen aan boordwelke in eene geheime plaats lusschen do afsluiting van het scheepsruiin vcrborgen waren. Toen het schip aangeslagen werd, dat reeds boven de brug ge- haald was. schijnt de schipper gevlugt le^zdn. Men verzekert dat schip en lading eene waarde hebben van 35,000 fr. De verbeurilverklaring is geschied door den luitenanl der douanen te Lillot De senaat te Turin heeft den 26 Febr. jl. met 129 tegen 2 stemmen de wet goedgekeuni by welke aan koning Victor Emmanuel de litel van koning van Italicwordt opgedragen. Ie VAarsohau raoel dezer dagen eene oproe- rige zamenscholing hebben plaats gevouden wan r bij de militairen van hunne vuurwapens hebben gebruik gemaakt. Men spreekt van 10 dooden en 30 gekwetstcn. Ook in Belgie ziet men eene ministerielo crisis te gemoet. MENGELIiVGElV. 10 u IS 15 If 15 lfi 17 18 19 20 Geschiedkundige Herinneringen voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Vtrvolg van No. 571.) Febr. 1856 Stormvloed waardoor inzonderheid de Hoofdplaat- Kleins Margarethapolder beschadigd w„rd« - 1749 Llankpred.katic by de llcrv. Rem. te Sas-van-Oent we- t7KT r8 a v<,rlossi"S dier van de Franscbao, - 1757 Verordenmg van de class, van Walchercn nopens de kcrk- "hoo^'sitatie in Staats-Vlaan deren. - 17b8 Resolntie van de class, van Walcbcren, ten opzigte van - 1859 Knnfnti t"'"!I3" de geWen ,0''r ic kiassitale maaltijdcn. 1852 homnkl. bekracbt.ging van het tractaat van handd en scheepvaart met Belgie. - 1860 Aanbesteding te Moerbeke van het leggen van een' steen- <7io nV'g.U" 'J ge.me<,nte naar federl. grensscheiding - 1749 1)S Gerardus Mep overlijdt als pred. l.jj de llcrv gem te IJzenduke. - I860 Feesteliike intogt te Slnls van de scbraerstoombootJacob H r n T00r de da6e''jksr!,e dunst t„s- sclten bluis en Brugge. - 1615 De magistraat van Sluis arrestcert de kenren der timmer- lieden en metselaars. "uimer- Klakhvf',T \c,zer Karel '"ophetnitslaanvan derry. 1848 hon.nkluk besluit totbnttenkoersstelling en inwisseling der not rsfrteeltcn van Zeeuwsche ruksdaalders 1707 Besluit tot den aankoop van een' koperen arm en zand- Sas-van-GentprCditStocl in de kerk Herv. gem te - 1532 Karel V verlcent aan den magistr. van Axel het regt tot ISir If ."la.ke? arrestercn van kenren en voorgeboden 1846 Koninkl besluit tot buitenkoersstelling en inwisscling der generaliteits-muntspeclbnB "er - 1818 Ds. J. G. Liernur ueemt alscheid als pred. bij de Ev I.uth. gem. te Groede. u Lv' - 1682 Verbod van den commandant van Sas-van-Gcnt aan de hdUSei. gtbrU'kC" Va" WatCr Uitde v- - Jin tC Sas",van-Gcn' van Canisvbet voor driejaren Mer. "f'l! ct z"ne afsc5eidspredik.tiie b.j do 'Icrv- grm. te Retranchcment. - 785 X:C'i.,lttUfCh™dC Hollanders en Relgen op het dorp Fede 1785 De Ew heer F. I. des Arme (gob. te Sas-van Gent) ■wordt pastoor bij de R.-K. gemeentcaldaar. {Wordt vervolgd.) IWGEZOKDEBf STUKKERf. Hulst Februarij 1861. Bij het lezen onder de ingezonden stukken in bet no. ou van dit LIud van de nieuwe voorsteiling van O, van Hulst 9 Februarij, zou men bet haast banggaan krijKen, want loen ik aan het onheilspellende «wee u kwaru dichtik: zou nude jongsie dag gaan komen De Jtun- dige doch weioig waarheidlievende schriiver weet zicb met zijne drogredenen en deszelfs eenmaal ingenomen valsche posme zeergoed te handhaven. De onedele verondcrstelling van wangunstis geheel pn al bezijden de waarheid: want welk edeidenkend mensch zal aan de zich noemende societeit Eenseezindheid of welke andere hter bestaande societeit of vereeniging, rein genot genoegen en goed dcen rnisgunnen of ten kwade (linden, rnaar welk edeidenkend mensch heeft bet dan ook met getroffen de gansche geachte burgerij van Hulst als het ware voorgesteld te zien als in eenen staat va* ontbindende tweedragt te verkeeren! Hier toch zijn aan- wczig de volgende socicteiten of vcreenigingen als - de gewone groote SocieteitHarmonie en Apollo, de Ba- tavieren en St.-Sebasliaan St.-Joris, de Friiheids- zoneneen Bolbaangezelschap en mogclijk nog andere- waarvan bij eenige: kunstgenot, by andere: speCdoch bij alien: onderlmg genoegen het doe! is, terwijl het meerendeel der burgerij loch van een of ander dier socie- eiten deel maakt. En nu vindt onze onpartijdige bet voor beeldig goed, in het arlikcl van 12 January, (zien." 008),zoo maar in eenen adem en in substanlie te ze-gen «<W de andere gezelschappenwier leden,u-el eens op eene alles behalve broederlijke wijze elkander bejegenen." Dit is als het ware een onverdiende en door mets bewezen of geregtvaardigde blaam gelegd op de burgers, welke, zoo als gezegd is meest alien van een of ander der alhier bestaande societeiten deel maken. Ben hoon te wreken van op dusdanige lafhartigeen sma- J w'Jz.e Hulstersch ingezetenen voor te stelleu en te verguizen is liet docl van dit mijn streven. Itnmers het is eene valschaardigc beligting daar het van algemeene bekendheid isdatde burgerij dezer plaats, bij elke openbare gelegenheid hetzij dat het gold welda- digheid te bewijzen hetzij dat het betrof kunstgenot of eeihew'jzingen, steeds eendragtig en in de beste ver- standhouding wist en nog wect zamen te werken, en daar- door allcen, omdat eendragt magt maakt, naargelang van plaalsen omstandighedcn vermag zulke betrekkelijk groote en goede uilkoinsten te verkrijgen. Dit zijn feiten die doorgeen brave ingezetene of iemand, welke onpartij- digoordeelt, en al is betsiechts van verre, met Hulstersch burger.) bekend is, zal worden wedersproken of gelogen- stra t. Het kan dusgeen vriend van zijn geboortcgrond van de pick waar gade ofkroost bet levenslicbt aan- scliou wde van zy ne vaderstad of de plaats zijner inwo- mngzyn, die deze door leder zoo zcer gewraakte taal heeft durvenvoeren en, snood genoeg, zou wilier, volhouden. En aangezien het nu weleens lijd zou gaan worden dat onze strikte onpartijdige met bewijzen voor den da» kome ware het wenschelijk en wordt gevraagd in een volgend nummer, daar toch de hewering in een openbaar ffeschied is eens duidelijk en bepaald op te geven 1.° welke van de straks door mij aangeduide societeiten ot gezelscnappen zoo bijster bij de pas in't leven Ke- roepene soc.eteit Eensgezindheid afsteken, ten einde alzoo te wete te komen wie van hen toch zoo aebteriijk is om zich naar de goede voorbeelden dezer roemzuch- tige instelling te voegen j 2.° daarbij eens meer omstandig te voegen de kenmer- Jcende goede eigenschappen en vruchten van de socie teit Eensgezindheid, om daardooreen juister en beter oordecJ te kunnen vellen, 1 en slotte wacht ik dat onze brave onpartijdiee die wel a I eens aan de deur der vergaderde Eensgezind heid, waar toch een ieder mag luisteren, zal gestaan heb ben, dan wel wat meer zal opdisschen dan bet gebra- (len hoen voor de arme kraamvrouw en ditinaal, ten be- w.jze van l.ooge geleerdbcid. met eene grieksche spreuk zal emdigen, en die daarenboven ook wel de goedheid zal willen hebben het antwoord met zijn' naam te bekracb t.gen, opdat men den man zoude kunnen kennen en waar- deren die onvoorzigtig genoeg is geweest Hulstersch Eendragt en goede gezindheid op zulk eene wijze te willen aauranden of belageu. R. IiIEFDADIGHEID. Na de collecle van 19 Februarij jl. is le Neu zen nog ten behoeve van de nood'hjdenden door den walersnood ingekomen van een parliculier een pak met acht paar kousen en van den Pre- Jl1k-",r.d" liervorm(le gemeente de som van I U,-je, i.ijeengebragt door eenige calechisanten. De on.lergeteeker.de berigt hij dezen dat het bed rag der mgezamelde gelden van eenigo zyner calechisanten voor de noodlijdenden door <'°I" -atersnood in het daartoe beslemde busje ,s ge»eest. Deze gelden heeft hij aan bet Gcmeentebesluur alhier gezonden om dezelve aan den Commissaris des Konings in deze pro- vmcie lot gemeld einde over te maken. Neuzen, den 28 Februarij 1861. P. van den HOOFAKKER HOUTZAGERS,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1861 | | pagina 1