No. 374. Woensdag 27 Februarij 1861. 8ste Jaarg. ZEEUWSCI I-VLAANWE REV. ALGEMEENE VERLOTING o voon Boschcapelle 23 Februarij. Melden wij in hel vorig nommer van dit weekblad dat bet gerois aan eene brandspuit in deze gemeente zeor gevoeld wordt, gisteren namiddag hadden wij het genoegen ouzo gemeenle in hel bezit gesteld te zien van een zoodanig onmisbaar bluschmiddelwij ontvingen n. I. eene brand spuit uit de fabrijk der heeren Gebroeders Peek te Middelburg, wier werking ons dadelijk over- tuigde, dat de eenvoudige maar schoone con- struclie derzelvc aan het doel zal beantwoor- den. Dank zij de keus van het gemeentebe- stuur, dezelve uit eene fabrijk onlboden le heb benwelke voorzeker in Zeeland het algemeen vertrouwen heeflgoede voorwerpen af te levcren. Clinge20 Februarij. Gisteren avond om- streeks 9 uur, ontstond er plolseling brand bij de wed. en erven L. van Goethern landbouw- ster alhier, die zoodanig loenamdat weinig aan redding le denken viel. Het woouhuis stalling en een l)elendend huisje, verhuirrd aan een klompenmaker, waar men vermoedt do brand outstaan le zijn is met alles wat zich daarin bevond eene prooi der vluminen gevvorden alleen het beesliaal is gered. De j u is le oorzaak is onbekend. Men wil dal alles tegen braud- schade verzekerd is. Metlgstdijk23 Februarij. In deze ge meenle heeft de jongslo collecte vnor den wa tersnood opgebragt f 58 waaronder 3,84 door den onderwijzer in de openbare school gecollec- teeid. De \roeger ingeznmelde som bedroeg /43, aldus te zamen 101 Eloek 20 Februarij. Gisteren is hi or voor de waters nood lijdcmlen gecollecteerd f 235,35, zoodat in het geheel in deze gemeente is bijeen gebragt /'720,26. Ilouteuisse 25 Februarij. De collecte, op den 19 dezer ten behoeve der noodlijdenden door den watersnood gehoudeu heeft eene som van f 272,25 opgebragt. Met de vroeger reeds le dezer zake bijeengeitragl gelden ad375,071 maakt dit alzoo een totaal van /647,32j. Bui- temlien is in de algerneene verloting, to 'sGra- venhage le boudenbereids voorruim 150 loten ingeteekend. Zaasnslag 22 Februarij. Door de alhier beslaande llarmonie werd gisteren avond een concert gegeven ten voordeele dor walersnood- lijdenden. Verdienen de direclio en de leden van dit muzijkgezelschap lof voor hunne edele pogingom dus op eigenaardige vvijze mede een offer aan te hrengen voor den dringenden nood van zoo vele ongelukkigen in ons vader- landwederkecrig hehben zij de zclfvoldoe- ning mogen sinaken dat deze hunne poging met eenen vrij gunstigen uitslag is bekroond ge- worden. Voor de algerneene collecte, op 's konings verjaardag gehouden, is geofferddoor Z. M. den koning 40,000, door H. M. de koningin 5000 door H. M. de koningin-moeder 5000 door Z. K. H. den prins van Orange f 5000 door prins en prinses Ilendrik 2000, door prins en prinses Frederil: f 10,000 door H. M. de koningin van Zwcden 3000 en door inevr. de douariere van Nassau 500. Voorts is op dien dag gecollec teerd te Amsterdam 90,000, te 's Huge ruim 52,000te Rotterdam /38,000,te Middelburg bijna /6000. te Vlissingen /II9a to Goes ongevcer 1000, le Zierikzee omtrent 1400. Op den 9 Maart aanslaande zal te Goes worden aanbesleed het leggen van een kapila- len zeedijk ter lengle van 3234 ellen met duiker enz. ter bedijking van den Van-Cilterspolder gelegen voor den Zuid-Kraaijertpolder. BUITEWEA3VDSCHE BEHIGTERT. Op aanslaande donderdag den 28 Februarij zal le Saffelaere do pleglige inhuldiging plaats hebben van den achlb. beer Eugecn Lippens als burgemeesler dier gemeente; voigens hel uitge- geven programma zal daarbij alien luisler 'ten toon worden gespreid zoo als ook reeds blijkt door do vele zegebogen enz. welke worden duar- gesleld. De aanvang van hel feest zal door klokgelui en vreugdeschoten worden aangekon- digd. De oplogl zal worden zamengesteld uit gendarmen ruilersloonkundige genootschap- pen van Saffelaere Zeveneeken, Loochristv, Moerheke en Selzaete, met hunne eerewachlen en eereleden drie praalwagensvoorslellende hel Regtde Vrede en de Hoop, de vaderland- sche kenspreuk Eendragt maakt magi en de Helgische Grondweleen kluchlwagen, waarop de kundige longslijperde weelgierige baardscheer- der en de drukpers van geheel en al de waarheid Afrder een aanlal lurken met hunne overheden, eene reeks spaansche krijgslieden der 15dceeuvv, de nog in den omlrek in wezen zijnde krijgs lieden van Napoleon I, versierd met de Sl.-Heiena- medaille; daarna den heer burgemeesler met zijnen gemeenteraad bet weldadigheidsbureau de kerkfabriek en vcrder gevolg, en eindelijk een aanlal prachtrijluigen. Het feest zal door illuminatio en vuurwerk worden besloten. Hel is te verwachlen dat helzelve niet alleen door de bewoners uit dien omlrek maar ook door die ran meer venvijderde gemeenten zal vvor- len bijgewoond, aangezien de heer Lippens, tevens een voornaam grondeigenuar alom eene algerneene achting geniet. A'aar men verzekerl zou hel Belgiscbo gouvernement voornemens zijn, om de nieuwe nickelmunl uit de circulatie vveder teru" to trek ken. Hel Waesch Ilandelsblad behelst het vol gende herigt uit Anlwerpen Al de Nederland- sclie vaerluigen in onze dokken en vlieten en langs de kaeyen liggende, waren op 19 February feesle- lyk gevlagd ter gelegendheid des verjaerdags van den geliefden en menschlievende koning VI illem III. Aen 'I konsulael waeide de eerlyke ^ederlal)dsche vlag ook. -Koning Witlcm III bereikl heden zijn 44sto jaer, zynde geboren te Brusscl op 19 February 1817.'' In de vorige week zijn een 16lal jongc- lingentot de achtbaarste familicn van Belgie behoorende naar Rome vertrokken om dienst le nemen bij het korps der Franco-Belgen. De hanvari behelst de eerste karikatuur- plaat van polilieke beteokenis welke na den 2 December 1851 in Frankrijk is verschenen. Zij slelt een kind in de luren voor, waarbij eene defligemet zwaard en beukelaar gewapendo dame slant, die Frankrijk heel, hel kind met belangstelling bescbouwl en de min toevoegt «1861 begint le spreken, maar nog lamelijk onverstaanbaar dunkl rnij waarop de min ant- woordl: wacbl maar een poosjehel zal spoe- dig duidelijker spreken." CORRESPONDENTIE. Door plaatsgebrek zijn eenige ingekomen be- riglen en stukken tot het volgende nummer blijven liggen. EIEFD ADIGHEID van Voorwerpen van Kunst en Smaak Noodlijdenden door den jongsten Watersnood, Goedgekeurd bij Koninklijk besluil van den 19 January 1861 no. il. De ondergeleekenden inaken bekend dat zij zich onlangs voor do gemeenten Neuzen en lloek hebben geconslitueerd lot eene Sub-Commissio voor de bovengenoemde verloting vvaarvan het plan hieronder wordt medegedeeld. Zij nemen de vrijheid de langs dezen vveg in- geslelde pogingen ler verligting van het loUler ongelukkige slagtoffers van den walervloedin de welwillemle medewerking der ingezelenen aan te bevelenzijnde bij ieder der ondergeleeken den inschrijvingslijslen beschikbaar tot de deel- neming aan voornoemde Loterij terwijl zij zich verder belaslen met hel in ontvnng nemen en verzenden van Voorwerpen, welke tot Prijzen voor die Verloting mogten geschonken worden. Neuzen den 25 Februarij 1861. J. V. DRONKERS, Voorsitter. N. GREMJ. J. J. STEINBUCH. J. van P1ENI3ROEK. J. F. van BINSBERGEN. J. D1ELEMANSecrelaris. PLAN DER VERLOTING. 1.° De prijs der loten is een gulden te voldoen ami hel hestuur of aan de sub-commissie die het lot uitgeeft. 2.° De sub-commissien hekomen de loten tegen .inzending der inleekenlijsten of op dadelijko a a r.vrage. 3.° Voorwerpen tot prijzen beslemd moeten uilerlijk v66r of op den 50 Maart 1861, hetzij regtstreeks aan het hestuur, hetzij aan do sub-commissie ingezondon worden. 4.° ledere sub-commissie kan de bij haar in gezondon prijzen v<56r de opzending naar 's Gravenbage ten loon stellen. 5.° De trekking zal geschieden ten overstaan van een JV'otaris en onder alle waarborgen die van hoogerhand zullcn voorgeschreven worden. 6 Eigeuaars van loten, waarop prijzen zijn ge- vullen, leveren dezelve in bij het bestuur ta Nieuws- en Advertentieblad u h wo'dl, el¥f Woensdajj-morgen mlgegeven big C. VV. Ovebbbbkb le Neuzen. De prigs is 80 cents in de dne maanden en franco per Post r' Vi V y aLle. BoekhandelarenPosldirecteuren en Bnevenbushouders. Adverlenlien getibve men nan den Uitqeverin le senden uilerlyk Dingsdag, des namiddags ten 4 »rc y 1 tot 4 mye/, 40 cents, voor el/cen regel meer 10 m,/v. /Wio/re 33 cents zcgelregt voor elke plait.sing. EUVNENLANDSCHE BERIGTEN. I)e koning heeft den directeur van het ka- J'inel des konings gelasl oni door middel van de Slmls-Courant de hotuiging van zijnen bij- zonderen dunk over le brengen voor do vele ndresscn door aulorileilencollegien en parli- culieren, bij gelegenheid van hoogsldeszelfs iaar- «lag als eene hulde wegens hel verrigle bij den jongsten watersnood, aangeboden en door Z. M. achlereenvolgens mel hel mcesle welgevallen onl- vangen. Bij besluil van den 23 dezer heeft de koning den minister van slaalnir. F. A. baron van Halt, op het daartoe door hem gedaan verzoekeer- ol ontslagen nitde belrekking van minister van financial), onder dankbeluiging voor zone aan den lande bewezeno dicnsten; terwijl door Z. M. bij een besluilmede van den 23 dezer, het beheer van het departement van financien mel ingang van die dagtceke- ning, aan den heer mr. J. S. Lotsijminister van marinetijdelijk is opgedragen. in deze ge- li'cuzen25 Februarij. De -- B- meenle gehoudene rollecle op den 19 dezer van wege het gemeonteheslnur ler voldoening nan Z. M. besluil van den 9 Februarij 1861 no 60, heeft opgebragt eene som van /"638,65i. Hier- onder zijn begrepen /15,16i van de leerlingen der openbare school alhier ingekotuen met de volgende regels Zaar uberoofd van have en woning Mn alles wat gij eens genoot dlijders door den watersnood Nendl, met een bee voor Nefirlands koning, pjen kinderschaarmet stille traan, S^og iets bij 'tgeen reeds is gedaan; alsmede f II van de leerlingen der bijzondere school op het gehuehl Sluiskiltoegezonden met hel volgende versje inteeds toonen wij met hart en hand, {■sieve kinders de nood is groot d» oog gerigt tiaar Gelderland >-*ti den jongsten watersnood, Cnluit dan aan een traan te droogen pvjomt kinders komt dan alle maal «-ieder dan naar zijn vernaogen degt uw offer in de schaal. In het geheel is thans in deze gemeenle voor den watersnood bijeengebragt eene som van f 1590,93. Blulst, 25 Februarij. De op den 19 dezer alhier door de leden uilmakende bet dagelijksch hestuur der gemeente ten behoeve van de wa- tersnoodlijdenden gehoudene algerneene collecte aan de huizen der ingczetenen heefl opgebragt f 325,72, waarbij gevoegd is hel tot dal einde bijeengebragte en bevondene in eene bus ge- pluatst in het Iogemenlde dubbele Arendad /2,57, milsgaders ook nog als hijdrage van de scbooljeugd in de openbare gemeenteschool f 8,20, makendo alzoo le zamen f 336,49. Axel, 22 Februarij. De op den 19 dezer ook hier bij vernieuwing plants gehad hebbende inzameling van gelden ten behoeve der nood- lijdenden door den watersnood heeft opgebragt de som van /352,47j, benevens eene som van f 19,04, door de leerlingen der openbare school bijeengebragtzoodat, hier by gevoegd het be- drag der eerste collecte ad /532,82J, met de opbrengst van hel hier gegeven fanfaren-concert ad f 45,97dit eene totale som uilmaakl van 948,51. Op aanslaande donderdag den 28 dezer zal alhier, door dames en hoeren <1 il let tun ten een concert gegeven wordenten behoeve der armen dezer gemeenle. TEN BEHOEVE DER TE HOUDEN TE 's GRA VENH AGE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1861 | | pagina 1