No. 372. Woensdag 13 Februarij 1861. 8ste Jaarg ZEEl! WSC11-V L A AN I »EREIV U- DU Weekblad woullelken Y\ oensdag-morgen uilgegeven bij L. W. Overbeeke te Neuzen. Deprijs is 80 cents in de (trie maanden en f r a c o per Post 95 cents Men abonneert zich bij alle Boekhande aren Pastebrecteuren en Bnevenbushouders. - Advertentien gclievemen nan den Uilaeveriltezendcn uiterlijk Dmgsdag, des namiddags ten 4 arc y deprigs van 1 tot 4 rege.ls is 40 cents, voor elkcn regel meer 10 cents, behalve 35 cents zeqelreqt Zrelke placing BUVNEIVEANDSCHE BERIGTEN. Rij Z. M. besltiit van cien 6 dozer, is hc- paahlom den 19 dezer en dus op 's konings verjaardag in hel geheele rijk cene colleele le doen liouilen, ten behoove van de noodlijdcn- dcn door do overstroorningen. Ter uilvocring van dil koninkl. hesluil is door den minister van hinnenl. zaken aan'sko- nings commissarisscn in de onderscheidcne pro- vincien onder anderen opgedragen alios te verrigten wat slrekken kan tot bevordering, dat 's konings roepstem ook na al lielgeen hel Ncdorlamlsche volk reeds deed en waaraan zijn vorsl openlijk hnlde brengt nieuwe milde vruch- ten opleverolervvijl zeker dat volk op gecne voor 's konings hart meer welgcvallige vvijze zal kunnen doen blijken van zijne hulde aan hot inenschlievend voorheeld van den vor.st dan door hoogstdeszelfs gehoortefeest op le Inisteren door cene nieuwe ruimc uitoefening van wcl- dadigheid. Naar men verneemt heefl Z. M. de koning do aanzienlijko som van 40 000 hcschikbaar gesteld voor de algemeenc colleele ten hehoeve der noodlijdenden tloor den walersuooil. Ook heefl Z M. bepaald dat op zijnen ver- jaardag gecne festiviteiten zullen plants heltben. Z M. de koning en ilo prinsen zijn lhans te 's Hage leruggekeerd, en aldaar met onbeschrijfe- lijke gecsldrift ontrangen. Z. M. was diepge- trofl'eu door hel onthaal hem voorbereid. Do lste luitenanl der genie J. [I. Bolken to Neuzen is thuns overgeplaatst naar 's Her- togenbosch. Heuzen 13 Februarij. Op verlangen des konings zijn door de ministers voor de zaken van de Hervormde en van do Roomsch-Katholijko Eeredienstde hoofdeu leeraars en besluurders der onderscheideuo kerkgenoolschappen uilgo- noodigd om de colleele, welke op 's konings verjaardagten behoove van de noodlijdenden door den walersuood van rijkswege zal gehou- den worden in vie kerken aan le kondigen en aan le bcvelen op den kerkelijken feesldag welke den dag der inzameling hel uuast zal voorafgaan, Hel blijkt nit de daartoe uitgevaardigde cir- culairen de weusch van Z. M. le zijn dul liij gelegenheid van deze opwckking tot nationale liefdadigheid op zondag den 17, hel geheele volk mel den koning en zijn huis zich in ge- bedo verhefTe tot den Koning der Koningen, on) leniging af le smeeken van de rampspocden door de jongsle overstroorningen veroorzaakt, en liulp le zoeken liij den lleer des Heelals ter genadige afwending van nieuwe rampcn. Ifiulst 12 Februarij. Nadal in den nacht van 5 op 6 dezer cene vergeefsche poging ge- daan was otn in bet kanloor van den rijks-onl- vanger alhier in le brcken waarvan de s[>oren op do dcur duidelijk ziglbaar waren is in den nacht van 9 op 10 dezer andermaal die misdaad met verder gevolg beproefd. De daders moeten omstreeks 1 uur eersl een groole ruil van do glasramen liebheri ingeslugen daarna de binnen- blindenmet geweld opengemaakl, zoodanig dat de daarover gaande lat zich heefl hegeven en zijn vervolgcns door die opening in hel kan- toor binnengedrongen alwaar nog lucifers op den groml gevonden zijn. Het wOonhuis van den heer onlvanger zich in de nabijheid van het kanloor bovimiende en van achler uitzigt daarop hehbende, is eersl door de meid des ontvau- gcrs de beweging gehoord en licht in hel kanloor bespeurd lerwijl de daders zeker op het hoo- ren van geruchl, wijl de heer onlvanger inlus- schen mel bijstand van huren zich naar het kan loor begaf, ijlings over hek en haag van in de nabijheid liggemle tuingronden de vlugl heb- ben genomeneen dikko slok achterlalende. In hel kanloor moet niets vermisl zijn en men wil ook dat daar niinmer des nachts gelden aanwezig bleven. Hel voormeldo kanloor is een afzonderlijk lokaal mel een ingang aan de straat, naasl het logemenl: liet ivapen van Zecland. Do justilio doet ijvorig onderzoek en een ver- dacht persoon is voorloopig in hechlenis ge nomen. Axel 8 February. De in doze gemeente gedane colleele ten behoeve van do noodlijdenden door den watersnood heefl opgebragl do soin van /532,82J; hierhij gevoegd de zu ivore ophrengst tan een door bet fanfaren-gezelschap Concordia gehouden concertler soinrna van f 43,97, maakt te zamen 57G,79j. Aardenburg, 6 Februarij. Voor den wa tersnood is in deze gemeente gecollecleerd eene som van 862.28 in de openbare school in eene bus 19,94; in do Roomseli-Kalholijke kerk in eene lius f 71,04®, en van de Rederijkerskamer Tot mil en vermaakophrengst ceiier soiree, /"20,11 zamen /"975.47I terwijlaan bockwer- ken is ingelcekend bruto f 152,40; (lit mag in eene gemeente van 1G42 zielen aanzienlijk heclen, niettegenstaande in dezen winter tot wering der bedelarij werd bijeengebragt f 5G0 bcuevcns 15 mud tarwe en 5 mud rogge. Blocli, 11 February. Op gistrren namid- dag isbij gelegenheid dat ds. J. F. van Bins- bergen de gemeente alhier, naar aanleiding van Psalm 93 vs. 3 en 4, bepaalde bij de ramp die onlangs in Minis en Waal plaats gre^p, in- gezameld voor de noodlijdenden aldaar, f 20,17, benevens loezegging van 3 hetnden eu G hals- doekcu. Openlijk wordt de gemeente die reeds veel liijdroeg daarvoor dank hetuigd God zegene haar; moge haar gegeven voorheeld na- volging vinden. Men is hier ook bczig mel het vervaardigen van eenige Toorwerpen voor do le vcrvvachlen lolerij te 's Hage. Zaamslag 9 Februarij. In deze gemeente is den 4 dezer, uitsluitend als cene hijdrage tot leniging van de vernieuwde ramp, door de overstrooming van het Geldersche district Maas en Waal hij vrijwilligc inschrijving gecollcc- lecrd eene som van 450,47 waarbij twee da- gen later nog is gevoegd f 12,80, door de leer- liiigen der openbare school voor die noodlij denden ten offer gebragtmet hel navolgeniie bijscbrifl Hart verscheurend is de vernieuwde ramp van den watersnood door de overstrooming van het land tusschen Maas en Waal, leu gevolge van de dijkbreuk op den 1 dezer te Leenwen waar- door hel vloedwaler met de medegevoerde stuk- ken ijs, ler hoogle van 5 ellen in den lager liggenden polder is gestorl, zoodat eene rij hui- zen, op een' afsland van 100 ellen van den dijk gelegen, in korlen lijd vcrnield en weggespoeld was, terwijl aan geene redding kon worden ge- dacht. Hel aantal dergenen die by deze ramp bet leven hebben verloren is nog niet met juisl- heid bekend. Te Horssen is veel vee verdron- kcn. De vrij hevige wind van dingsdag daar- aanvolgende heeft het onheil nog vcrgrool ver- mils hierdoor to Maasbommel en te Horssen een aantal huizen zijn ingestorl. Aan verschillende ontvangen brieven en dag- bladen oritleenen wij de volgende berigten nopens de gevolgen van de doorbraak bij Lceuwen: Do gemeente Alpbcn staat gfbeel onder water. Er is geen laud meer te zien. De dijk wordt door hel water en ijs overslroomd opsommige plaatsen ter hooglo van 1 Ned. el. Rij den minslen wind dreigen de ysschotsen die door de dijkbreuk te Leeuwen worden gedreven de huizen te doen itislortenDe nood en de ver- slagenheid zijn niel le beschrijven. Een groot aantal menschen staan reeds in het water. Hel vee verdrinkt. Op den zolder der school ligl een dood kind. De menschen zijn versufl en staan radcloos. De wakkere biirgemeestcr Ilieben- daal is onvermoeid hezig menschen en vee to redden en trachl zijne ingezelenen te bewegen hel dorp te verlaten. Reeds zijn cr eenige met schuilcn naar het op den overkaul der Maas liggende Lilh vertrokken. Gisleren inorgen zouden op nieuw van de ongelukkigen naar Megen in Noord-Rrabanl worden overgezet. Te Appellem en Maasbommel verkeert men steeds in klimmemlen nood. Uit Megen zijn daar 100 brooden ontvangen. Eergisleren avond werden 50 brooden gezonden naar Allforsl en gisleren zouden op nieuw nil Megen 50 sluks derwaarls gezonden worden. En die brooden moeten voorloopig slrekken lot voeding van 5085 menschen Dreume! staat geheel onder water. Alle huizen binnendijks, slechts eeno enkele woning iiilgezouderd zijn tot aan bet dak onder het vloedwaler bedolvcn. Hel schoolgebouw dat hij de ramp van 1855 de schuilplaals voor do dorpsbewoners was is nu onhruikbaar. Het water staat daarin minstens 1 voet hoog. Do ellende is ook veel grooter. Zaturdag stond het water in hel dorp 1 el hooger dan de hoogsta watcrstand in Maart 1855 was. Op den dyk en in de huizen daaraau bevinden zich lhans de ingezelenen met bun vee en de have voor zoo ver zij die hebben kunnen redden. De nood is ook daar hoogen dringend wordl uit die gemeente onderstcuning gevraagd. Fen hoer le Lceuwen, zag zijn huiszijno vrouvv en kindcren en 91 stuks vee vergaan tewijl hij zich nog redde door naar den dijk to zwcmmcn. Een ander had vicr van zijne kin- deren bij een vriend gebragt, meenende ze daar veiliger le zijn, en ziel dat huis was een dc* eerste dat met al wat cr in was verging. Ecu vlotwaarop zich 18 menschen bevon- den isna 50 uren drijvens geland. Er waren loen nog dric levende porsonen op waoronder ecu krankzinnigede overige waren omgekomen." Ilel dorp Alphen moel nagenoeg geheel vcr- nieligd zijn en zal herbouwd moeten worden. Een half uur laudvraarts in van de doorbraak bij Leeuwen stond den 6 dezer bij peilmg 30 voet water. Rij do doorbraak to Leeuwen was de storl- vloed van ijssriiollcn en water zoo hevig, dat dadelijk 14 kapitalc bouwmansvvoningen werden vernield. Akelig was bet gekerm van menschen en dieren, tusschen het gedruisch van den stroom, het gekraak van gebouwen en honinen en het so(n- ber gelui der noodklok 35 persouen zijn aldaar thans slellig omgekomen. Men vreest dat de dijkbreuk van Leeuwen niet meer te herstellcu zal zijn, en de rivier de Waal aldaar zijn loop zal houden en zich in de Maas on lias ten zal. Lit de verschillende berigten aangaandc den toestand der rivieren kan men opmaken, dat de vrees voor verdero rampen thans geweken is. Z. H. de Paus heeft zijnen nuntius hior te la tide door tusschenkomst van den minister van buitenlandschc zaken, de aanzienlijke som van 10,000 francs doen ter hand stellen voor de liulpbehoevendcii door den watersnood. Te St.-Laurens (Walcheren) is sedert den 4 dezer, eeno boerenvrouw vermis!die met haar man in onmin leefde. Men verzekertdat nil eetie sloot achler de hofstede is opgehaald een loegeknoopl hcddclakcu waarin zich een 3tal sleenen bevomlen. Aan hel laken meent men sporen van hloed te ontdekken. De man met name A. Poldcrtnan is in hechlenis genomen. In de vorige week had te 's Rosch eeno welligt nooit gehoorde hoogst schandelijke mysti- ficatie plaats, waarvan zelfs eenige hoogge- plaatste persouen in slad en provinciede dupes zijn. Er zou n. I. aan dezen per post van Zr. Ms. sccretaris een schrijven ontvangen zijn, waarbij zij voorloopig werden kennis gegeven van hunno hcnoemiiig lot ridder van den Ned. Leeuw enz., en hetwelk later hleek een valsch sink le zijn. De hooge waardigheid des konings is in dezen aangerand. De dader of daders zijn alsnog oil- be ken d. Aan bet Nieuwe Diep zijn verscheideno vischsloe|.eu binnengekomen welke door elkan- der GOO a 700 kaheljaauwen in hebben, be- halve de long hijlhot schol schelvisch en rog. BUITEWLANiDSCH OVERZIGT. Helgecn in de laatste dagen omtrenl het be- leg van Gacta door de Sardinischo berigten is bekend gevvorden, komt in hoofdzaak hicrop nederTot den 7 dezer werd het vuren aan beide zijden voortgezet; de belegeraars liadden drie aan den vijaml loebehoorciule kruidmaga- zijnen in de luchl doen springen en een ge- deelte der courlino tusschen de citadel en het fort Sl.-Anloine vernield Daarop had de be- zetting een wapenstilstand van 48 uren verlangd om de gesneuvelden le begraven. De generaal Lialdini zou daarin met allecn hebben toege— stemd, maar zelfs het noodige voor do gekwet- sten naar de vesting doen brengen. Tcgen het verslrijken van den bepaaldcn tijd werd eena verlenging van-den wapenstilstand gedurende 12 uren aangevraagd om de nog levenden en do gesneuvelden van onder de puinhoopen te halen vvaarouder zij door het veruielen der courline Nieuws- en Advertentieblad VOOR Aan do Geldererhe noodHJdenden ran JFfaae mn Ff'aai. esiettocn Meestcr ons rerhaaldt P»l den druk, die op u daalde >ehtten wfl het onzen pligt f fe:et licl oog op God gcrigt v.choon geringiets b(j te drageo. t-aat, o God! uw welbchagen >.chtervo!gen wat onz' hand Cecft voor 't Hjdend Gelderland De Leerlingen der Openbare School te Zaamslag

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1861 | | pagina 1