No. 364. Woensdag* 19 December 1860. 7de Jaarg. ZEEUWSCH-VL A ANDEREN. s Philippine. 12 December. Den 7 dezer overleed alhier de WEd. heer Johan Wilhelrn Seltoemakersedert 8 October 1834 gepensio- neerd officicr van gezondheid der 2de klasse in den ouderdorn van rniin 79 jaren. Gcboren te Ceeuwardcn den 9 October 1781 diende ZEd. als £leve-ehirurgijn sedert 1803 bij het Isle regiment Uataafsche cavallerio in garnizoen te 1s llagovcrtrok van daar in 1805 met een rsquadron van ilit regiment naar Ooslenrijk deelnemende aan de campagnes der groote armee zoo in Ooslenrijk Pruissen Polen Duitschland Spanje als in Frankrijk lot 1S14, loen hij na reeds in 1811 tot ehirurgijn der 2de klassa ho- vorderd te ziju naar 's Uage terugkeerde en in <lo Nederlandsche dicnsl overging. Sinds 1 April 1815 achtervolgeus in garnizoen te Bergcn-op- Zoom Roermond Maastricht Venlo, de llel- der Middelbnrg Haarlem Delft en Sas-van- Genlvverd ZEd. op zijn verzoek in 1834 ge- pensioneerd, en bewees vervolgens als geneesheer in deze gemeente belangrijke diensteriwaar- door zijne nageilachlenis alhier in erkentolijk aandenken zal gehouden worden. Wegens be- toonden ijver in zijne bctrekkiug, ter gelegen- beid van de onderscheidene iloor hem bijge- vvoonde veldslagen was ZEd. gedecoreerd door den herlog van Berry, koning Lodewijk XVIII en keizer Napoleonen was zijne horsl mede versierd met do medaille van 20 jaren gelrouwe Nederlandsche dienst. Nieuws- en Advertentieblad VOOR Dit Wcekblad wordt el ken Woensdag-morgen uilgegeven hi] C. W. Overbeeke te Neuzen. Deprijs is 80 cents in de drie maanden e/i franco per Post 95 cents. Men abonncert zich bij alle BoekhandelarenPoshlirecleuren en BrievenbushnudersAdverlenlien geliere men aan den LJitgever in le zenden uiterlijlc Dingsdag, des namiddags ten 4 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelrogt voor elkeplaatsing. Uit hoofde van het invallende Kersfeest zal de uitgave van dit weekblad in plaats van Woensdag morgenden 26 op Maan- dag avondden'24 dezer geschieden wor- dende de inzending van betgeen voor dat No. bestemd isalzoo verzocht uiterlijk voor 4 ure namiddags van dien dag. BINNENLA1VDSCHE BERIGTEN. Bij Zijner1 Majesleils besluit van den 15 dezer is onder anderen op daarloe gcdaan »erzoek eervol onlslag verleend aan don heer mr. F. van Deinse ml zijne belrekkiag vun plaatsvervangend kunlonregter lo llulsl. Thans is de geheele slaalsliegrooling voor 1861 door do Iweede Lamer aangenomenbehalve hoofdsluk XI deparlemenl van kolonien) het- welk is verworpen met 41 tegen 28 stemmen. Bij gelegenheid van de discussion over hoofd sluk IX B deparlemenl van financienis ler sprake gekotnen de kivestie van bet al of niet verlrouwen stellen in dit miuisterie en voorul in hel boofd van dit miuisterie. Z. Exc. de minister van staat, de beer Rochnssen hcefltiaar men zegt zijn ontslag als minister van kolouitn aan Z. M. den koning verzocht. Hulst 12 December. Door den kerkeraad dcr Hervorinde geineento alhier is heden lot herder en Iceraar beroepen ds. Cornells Pieter Buijze, sederl 15 April 1855 predikant le KJevcrs- kerke. Op het twaalflal vverden gepiaatst: dd. A. Barenbrugkle Meerkerk F. van Bins- berg ente Hoek C. P. Buijze, te Klevers- kerke L. Daalcn, le St.-Philipslaud II A. C. Denier van der Gon te Soeterwoude MSalverda de Grave le Noordwijk-Binnen K. Uermga Jr., kandidautM. Lolz te Pijnacker; C. P. do Meijer, te Warder: dr. W. F. Menzcl, le Renessc c. a. II. G. van Nouhuys. te Ossendrecht c. a.en K, II. Ter Winkelle Sas-van-Gont c. a. Zestaldd. Barenbrugkvan BinsbergenBuijzeDenier van der Gon, Heringa en de Meijer. Drietalvan BinsbergenBuijze en Heringa. Men meldt nil Vlissingen van den 14 dezer: In den uacht van den 11 op den 12 dezer is alhier een der malrozen van Zr. Ms. fregat de Admiraal van Wassenaertenvijl hij aan den wal was, door ceil ander inalroosmedo op dat schip hehoorende zoodanig met een mes verwond geworden dat de ongelukkige korten tijd daarna aari de gcvolgen is overleden. De dader is in hechlenis genomen. Men vermoedt dat wraakzucht de oorzaak dezer misdaod is. Heden morgen, bij bet aanbreken van den dag, onldekle men in de pollckaai het lijk van een rnarinier en bij de roode brug dat vail een matroos, welke door nog onbekende oorzaken daariri ge- raakt en aldus jammerlijk omgekomen zijn. Ook deze beboorden beido tot de equipage van hot fregat de Admiraal van Wassenaer. Biunon de eerslvolgende drie weken zullen up onderscheidene datums, onder anderen door het ministerie van den nolaris .4. Smallegatige te Goes, ongeveer 3000 boomen van versehil- lende eigenaars, in Zuid-Beveland publiek wor den verkocht. Door den jager L. J. K. te Oosterwolde is on- langs zijn 95ste baas geschoten welke de buiten- gewono zwaarte had van 11* halve Ned. ponden. Voorzeker eone tamelijk goede vangst in dit jagtsaizoen hetwelk door de meesle liefheb- berij-jagers niet dikwerf wordt overlroffen. Hel is bij de boeren dikwijls de gewoonte als de ploeg, gedurende hel ploegen uit den grond ligt dat een van het volk voor op den ploeg gaat zilten, ten einde, door het gewigt van zijn ligehaam dit opliglen le voorkomeii. Een dcrgolijk geval ileed zich te Uithoorn ook onlangs voor, doch door de eerie of andero oor zaak viel de wcrkman van den ploeg afen kouter en ploeg gingen over een van zijn heenenen sneden hel vleesch als 'I ware aan stukken er af. Er hestaat echler kansdut do man het been zal hehouden, BUITENLAIVDSCHE BERIGTEN. Volgens het weekblad hel Land van Waes, is er verledene week eene nicuwe uilgebreide brochure verschenen, over den ontworpen spoor- weg van Mechelen naar Breskens. Uit dit ge- schrift Idijkt dat de aanvragers tot concessio hun oorspronkelijk onlwcrp zouden lalenvaren, en zich bepalen bij de aanvraag tot concessio eener s|ioorbaan van Mechelen naar Neuzen wijl de indyking van den Braakman van wego het Nederlandsche gouvernement nog lange over- wegingen vereischendedaardoor de uilvoering der ontworpen werken van Neuzen naar Bres kens voor langen tijd zou kunnen verschoven worden terwijl men zuuder de verlenging lot Breskens de lo doeuc werken kan beginnen zoodra de concessie vergund is. Volgens het gemelde bladzou de sponrweg van Mechelen naar Neuzen ongeveer 59 Ned. rnijlen langzijn, en het kapilaal der le slichlcu maulschappij zou 9 millioen francs heloopen. In eenen brie uit Brussel aan do Am- sterdamsche Courant gerigtwordt getheld dat koning Leopold den 12 dezer den ministerraad heefl gepresideerd en dat daartoo eene bui- tengewone beweegreden zou hebben bestaan. o n Volgens den berigtgever loch, zou de koning aan zijne ministers verklaard hebben dat, naar zijne overtuiging indien er niet als eene won- derdadigo verhindering lusschcn beide kivam do oorlog zeer spoedig en wel zeker niet later dan in het aaiislaarido voorjaar zou uitharslen. Z. M. zou verder aan de ministers hebben te kennen gegeven, dat hel onder die omstandig- heden nnodzakelijk was, de nationale verdedi- gingsmiddelen le completoren en dien ten ge- volge een crediel aan te vragen van minstens 20 millioen francs om al het weerbare in goeden staat le brengen. Ten gevolge van helgcen door den minister van financien hierop is in het midden gehragtzou do koning echtcr hebben toegestemd om het aanvragen der nieuwegeld- middclen nog eenige inaanden le verdagen daar do gunslige toestand iler scliatkist de regeriog in staat stclt met de voorhanden golden de dringendste uitgaven voorloopig le bestrijden. De Belgische minister heeftbij de be- handeling van de begrooling van wegeii en mid- delen verklaring gegeven van de reden waarom de nickelmunl, waarvan de uitgaaf reeds i6or 5 maanden is gedecreleerd geworden zoo lang is achlorgebleven. Zulks zou toe le schrijven zijn aan de veeivuldige proeven welke lot do construction in het hotel der munt zijn ver- eischt geworden. De laalslewelgelukle proof van den nickel is den 28 November jl. afge- leverd en men hoopt nu voor goed met liet vcrvaardigen van die inunt eenen uanvang le kunnen maken. De heer Fierens oogmeester te Genl heeft dezer dagen door de oogpelling aan elf blvnden het gezigt wedergegeven. Onder dozen beiond zich, behalve twee kinderen de gepens-ioneerde kapitein Lcleu een 78jarigeu grijsaard. Op rnaandag der vorige week had er nabij do Dampoort le Gent eene jenever-oomedie plaats. Twee iirheiders hudden goedgevonden hun werk te laten staan en gingen huuncn tijd in den kroeg slijten. Toen zij hun versland op den bodem van hel glas hadden gelalenbegaven zij zich sladwaarts. Wijl ile Pauwbrug open- gedraaid was, en do twee drinkebroers geen gednld hadden om te wacblen tot dat het schip doorgevaren was, steldo Baen aan Naes voor, ohi in den plus le springen en over te zweminein Zoo gezegd zoo geilauu. Baen sprong in het element der visschcn spicrelieeuldraait en wentelt ziidi en geraakte aan den overkant. Jammer dat het met zijnen makker anders gmg. Deze, door de koiule aangegrepen, was op het punt van te verdriuken toen er ge- lukkig een paar inaunen op eone hoot ler hulp suelden en hem aan hel gcvaar onttrokken. De policie heeft hem vervolgens in een huis doeii dragon om den sukkelaer de vereischte hulp loo le dienen en reeds den volgcnden dag was hij overtuigd dat hot beter geweest ware, elders raad le gaan vragen dan aan hel jeneverglas. LI. vrijdag ontnng een kleermaker le Brugge een briefjo met den post het verzoek inhon- dendeom zich op een hepaald. uur ten huize van den heer Xin de Larigestraal te laten vindi n ten einde do maat van een kleeding- sInk te nemen. Onze meosler als een oppas- senil man was slip! op zijn uur ler aangewe- zene plaats maar slond niet weinig verwon- derd daar 6 a 7 zijner confraters le onlinoeten die insgelijks bij briefjes uitgenoodigd waren om voor dezelfde reden te compareren. De heer wist echler van nicls en zag vreeuul op bij het vernemen van de reden der kornst van al die kleermakers. Eindelijk begon men le be- grijpendat hier eene myslificalie in 't spcl waswaarmedo men verscheidone kleerinakcrs- bazen op den loop had gezet. De correctionnele rogtbank van Brussel heeft zekere F. voor uildaging tot een tweegevecht lot 6 dagcu gevangenis en 50 fr. boete veroordeeld. Men schrijfl uit Marcinelle: Eon glas- blazersgezelL. G. hod om 6 fiesscheii wijn gewed dat hij op hel punt slond van te trou- wen en dat ziju eersle gebod den volgenden zondag zoude afgeroepen worden. Zeer geslelil om zijne weddingschap te winnen en onge- twijfeld niet nadenkende over de gevelgen zijner haudelwijze, begaf bij zicli zaturdags naar des pastoors ironing, en kondigde daar met een gorust voorkoinen aan dat hij in het huwelijk svildo treden met do jufvrouw der her- lierg waar de iveddingschnp had plaats gchad met welke jufvrouw hij wel te verstaan niet eons in verkeering was. De eerwaardige gces- telijko deed hem opmerken dat hij hel eersle gebod niet ken afkondigen dan na insgelijks het- verzoek der jongc docbter onlvangen le hebben doch onzen glashlazer antwoordde dat zij naar Luik verlrokken was en waarschijnlijk wel'sande- rendaags voor de mis zoude lerug zijn, als wanueer zij zich dadelijk naar den pastoor zoude begeven maar dat hij in alien gevalle onver- w ij Id ivenschte te worden afgeroepen, omdat hij, naar den vreeftide moetende gaan arbeiden anders geen tijd meer zou hebben om alvorens in het huwelijk le treden. De goede pastoor, door die drangrcdeiien bewogen, sternde in zijn verzoek toe, en op die vvijs hoorde tie bewuslo jufvrouw zich den volgenden dag tot hare groote verbazing afroepen onder hel getal der aanstaande echtgenooten. Zij is terstond eene kiagl gaan indienen bij den [irocureur des ko- nings ivegens dit misbruik van haren naam ivaarover onzen glashlazer zicli voor de juslilio zal te veranlwoorden heliben. I)e kweslie oin te iveten of een photo- graphe het regt heeft portrellen van levende personen voor zijn venster te pronk te stellen is reeds meer dan eens onlkennender wijze op- gelost geworden. Thans heefl hel tribunaal van I'arijs vastgesleld dat het ook vcrboden is portrellen le pronk le stellen, welke door do geporlrelleerden ivegens gehrek aan gelijkenis geweigerd zijn, en dauroin den lichttcckenaar bijgebleven zijn. Te Vienne, in het Fransche departement van dc Isere is verledene week bij gelegen heid van de inwijding van een standbeeld ter eere van de H. Maagd door den bisschop van Grenoble, eene tribune ingeslortvvaardoor een cental personen en onder deze vele hooge gers- telijkenmeer of minder belangrijke wooden hebben onlvangen; onder anderen heeft deaal- inoezenier Faure de beide heenen gebroken. Do plegtigheid is door dit voorval plotselijk afge- lirukenen de feesten welke 'savonds hadden moelen plaats hebben, hebben geen' voortgang gehad nil hoofde van de verslagenhcid in vele gezin BCin

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1