A BOTWLANDEN AanbcsMing. Itoomoii 4 S|iaiwi, r,S"-wA"ss."rs: Almanakken D. MINISTER van B1NNENLANDSCHE Z.AKEN brengl ter kcnuis der belanghebbenden dal, in verband met de bezwaren welke de scheep- vaart ondervindt, len gevolgo van het tnen.gvul- dig ankeren van vaartuigen in het vaarwaler van Bruinisseop het havenhoofd van die ge meentc een bord is gesteld houdende tvaar- schuwing tegen het anlieren te «Her plaatse zullende een ieder aan zich de schade wulcn hebben welke htj beloopen mogt door in strijd met deze waarschuvving te bandelets. 'sGnAVENHAC.E, den 25 November 1860. T- OPENBARE VERKOOPING OPENBARE VERKOOPINGEN HliLP-ONDERWIJZEB OPROEPIMG. flPEKBARB VERKO0PINB. JAARBOEKJES VOOR 1861 lh JAARL1JKSCHG VENDITIE Het IHDIJHEW der Schorren en Aanwassen van Cainpen en bij het Zaanislagsche veer, gelegen in het Ilellegatprovincie Lee- land, voor de Aandyke-, /jt»a«n- 8lag., Catharina- en StoppeldyU.- polders. door het ministerie van den Notaris J. J. FERCKENte Neuzen r KANTOOR DER REG1* EN DOMEINEN TE UULST. N. KERGKHAERT. in dc gemeente K0EWAC11T. OPENBARE Gcdrukt bij C. W. Overbeeke te Neuzen. 35 cents lager In de teste kwalileilcn good van de lifxid goede en pnike 10,2 a 11 ,2:> ram e 78 50 a 710 geringe 7,25 a f 8,25 Jarigefi 713 50 Rogge Overm., ieeuwscbe en Vlaainsche /•5 25 a f 7Gerst: Zeeuwsche, Vlaamscheen Overm. Winter f 5,25^6,80; di.o /J'*"J" /6,30.- Haver: 10 cents lager, Zeeuw cl.e en In 7 50 Koolzaad, Zeeuwsch <<62, 63. MEEKRAPPEN. Vecl aangeboden tot vor.geprij zen de kooplnst was evenwel met groot. roofde/50 a/30j. markt YLAS. De groote aanvoer van beden ter m vond goede vraag. Gedurende de vorige week op .<"8, .ol~8»»=8 prijzen. Amsterdam, 10 December. Tar we flaauvv. - Rogge pr.lslmudcn^ -Oerst /10 per last lager. Haver slap. Boekweit f lager. Koolzaad een doen. Gent7 December. De markt was beden wederom ruim voorz,cn V(>an Tarwe Nieuwe werd wederom 1 fr. lager atg n ven onde, zeer scbaarscb voorkomende tot vonge prijzen verkocht. - Rogge flaauw en njede jO a Ja centimes lager. - Andere producten zonderve deling. Ylas ruim aangevocrd met veel vraag to ferme prijzen. Londen, 10 December (2 ure). (Per telegraaf Tarwc vast. Gerst 20 cents booger. 243ste Staats-LoterlJ. Prijzen van /1000 en daariaoven YierdeKlasse. 2deLijst: No. 1o7j5,/1 No. 15030 en U599, leder ^lOOO- 3de Lijst: No. 1129725,000. - No. 622 5000. - No. 869, f 1500. No.146oo, /1000. 4de LijstGeene. ADVERTENTIE1Y. S. van HEEMSTRA. I) e r I860 des voormiddags to 11 uurte Neuzen, bet Neder lands ch Logemont, by J. C. Steenkamp. JCz., in het openbaar bij inschrijving zal wordcn aanbesleed Deze Aanbesleding zal geschiedcn bij enkele inschrijving. De insebrijvingsbiljellcn worden op het voor de besteding bepaalde uur mgeleverdin het openbaar geopond en luide voorgolezen. Deze biljellen op gezegeld papier gcscbreven moeten bevallen den naatn en do voornamen voluit gcschreven, van den inschnjver en zijne borgen, benevens do gemeente en de province wear bnnne woonplaatsen zijn gevesl.gdImet de voluil geschreven som in Nederlaiidsche gu - densvoor welke tie aannemer zich verbin.lt het werk uit te voeren en door hem bene vens door zijne borgen, ondcrleekend zyn. Het Bcslek en de Voorwaarden waarop de besteding zal plaats hebben, zijn ter image van gegadigden nedergelegd ten kantore van de On - vangersder Regislratie en Domeu.en in de hoofd- pl.£«nd..p<..inci. Zcel.,,,1ZmJ- en Holland, Noord-Brabant en te Hulstop de gebruikeiyke plaalsen binncn het rcssorl van laalslgemeld kantooren verder m de loge- menlen en kotr.jhuizen waar dcrgel.jke be- stekken gewoonlijk ter lezing liggen. De Aanwming in loco zal op den 24 en op den 27 December des middags te 12 uur plaats hebben, beginnende aan de zijde van Zaamslag, terwijl verdere inlichtingen te bekomen zyn y den ingenieur van den Walcrslaal 11. ROSE to Neuzen. Hulst, den 4 December 1860. Namens do voomoemde Beslu.ren De Onhanger der Begistralie en Domemeii, P. PIERSSENS. op Dingsdag 18 December 1860; de* voormiddags 10 ure, van sluks extra zware Olmen en Essclte n BOO MEM, op de Hofslede hewoond door de Wed. Y G. de Bockx in den Polder Beooslenblij-Be- noorden, gemeente Axelten verzoeke van den Eigenaar W. KOSTER en door bet ministers van den Notaris Mr. II, C. MAM DI6- GELE1, residerende te Axel. Op Don der dag den 20 December 1860, des voormiddags ten 10 ure, op de Hofslede be- woond door. ANDRIES de KRAKER, in den Olhensehen Hoelt, in den polder en gemeente Zaamslagvan orntrenl 100 sinks extra zware O 1 m e n BOOIEH geschikl voor wagen- makerswerk en leveranlie. Op V rig dag den 21 December 1860, des voormiddags ten 10 ure, op de Hofslede hewoond door PETRUS DIELEMAN in den polder en gemeente Zaamslag in de Groen- slraat, van 70 a 80 sluks extra zware Ol men BOOMEM'geschikl voor wagenma- kerswerk cn leveranlie. Op Donderdag den 27 December 1860, des voormiddags ten 10 lire ten verzoeke van Mevrouvv de Weduwo NOSKEte Axel, op do Hofstedo hewoond door Jacobus de Krakeii in do gemeente Axel, aan den Slraalweg van Axel op Neuzen, van 80 sinks gedeeltelijk zware O 1 in e n en Ess c h e n BOOMEM, ge schikl voor wagenmakerswerk en leverantie. Aan de Openbare School in de Gemeente Zaamslag wor.il met 1 Januarij 1861 gevraagd een De COMMlSSARtS des KONLNGS in de Pro vincie ZEELAND, verwilUgt heni die ter be- noeming als WERRBAAS by de Cala- miteuse Polders in deze provincie verlangen in aanmerking te komen datiy zich .laartoe schriflelijk en op gezegeld papier binnen veertien dagen na de dagleekenmg dezer b.j hein bebooren aan te meldenmet overlegging rC goboorle-extraclU, blijke d.1 jonger dan 25 jaren en met oudcr dan 40 jaren zijnalsmcde van bet bewtjs dat z.j Nederlan- (lCAa^"hen die deze vereischten bezitten zal vervolgens tijd en plaats worden opgegeven v00r een vergelnkend onderzoek hunner gescbikthe.d. Dat onderzoek zal inzonderhe.d loopenover scbrijven en rekenen over de gescb.klheid lot bet zelf verrigten der versch.llende soorten va,, diikwerk, over de kennts van dijks-mateilalen en over die der inrigting en working van zee- sluizen. Middelburg, den 1 December 1860. De Commmaris des Konings voornoemd IL W. van LIJNDEN. Door den ONTVANGER der REGISTRA1 IE DOMEINEN tc UULST zalop Woensdag den 19 December i860, le Neuzendes voormiddags om 10 uren worden overgegaan tot den openbaren verkoop van OnbruiKbare GEMIE- en AKTIE LEKIE.GOEI)EBEI te Meuzen. Die gading hebben komen op dag, plaats en uur als hiervoren is vermeld. De Onlvanqer der Begu en Domeinen P. PIERSSENS. op eene jaarwedde van f 300 Adres met gc- frankeerde brieven aan den Heer Burgemeester dier gemeente. Diet 1." January 1861 wor.lt aan de Open- baTe School le Schoondijke verlangd eenen Die genegen mogten zijn die betrekkmg waar le nemen, gelieve zich v66r of /n.et ('e"24 December 1860, aan te melden by den Hecr Burgemeester met opgave der voorwaarden waarop zij de l.etrekking zouden w.llen vervu - len, of zij bevoegd zijn om de Fransche aal le onderwijzen en welke godsdienst zy be.yden. <75 De ondergeleekende Burgemeester der ge meente Wesldorpe verklaarl bij deze op beden nil handen van den Uilgever te hebben ontvan- gen eene som van Iwinhg Gulden vijf cn vijfhg Cents zijnde het zuiver be.lrag der verkochte van de laatst uitgezondene en nu lerug onlvangene 1 Commissie-Exemplaren makende met het vroeger onlvangene, ad honderd Gulden drie en derlig Cents, alsnu to zamen eene som van een hon derd en twintig Gulden acht en taclilig Cents, zijnde alzoo het zuiver bedrag van het uitgegeven Dichlstuk gc- titeld: Waar zal ons graf zijn ten voor- deele der Weduwen en minderjarige Kmdercn van de zoo jammerlLjk verdronken personen J. F. Kalle en J. F. van Loo. Uit naam van deze bulpbehoevenden is bet hem een aange- namen pligt zijnen harlelijken dank te betuigen zoowel aan den Uilgever en Dichterals aan ZOO velen, die hunne cdelmoed.ge pog.ngen zoo bereidwillig en goedgunstig hebben bevorderd en ondersleund. Westdorpe den 1 December 1860. VAN EXTRA GOEDE De Notaris J. J.FERCKEi, reside rende te Neuzen zal len verzoeke van PEJ BUS BAUWENS en zijne Huisvrouw FRANLlSGA SINACK, Landlieden to Koewaclitin bet open baar aan de meeslhiedenden veilen en vcrkoopen Eerste perceel. Een bunder S rocden BOl'll LAND, ge- legen in den Polder Beoostenblij-Bezuiden ge meente Koewachtkadaslraal seclie D, gedeelte van nmnmers 137 en 140, belend oost P. J. de Vliegher en het twee.le perceelzuid do straat, west P. J. Martens, noord Doctor VAN HeCKE. Tweede perceel. Een bunder 20 roc-den 90 ellen BOTH IiAMD gelegen als voron kadaslraal seclie I) nummcrs 123 en 124, belend oost den derden koon zuid L. Poppe en P. J. de Vliegher, west bet eerste perceel, noord Doctor van Hecke. Derde perceel. 48 roeden 80 ellen BOIJWLAND gelegen als voren, kadaslraal seclie I), nuintiiers 125 en 126, belend oost de Heer Verdurmen west het tweed* perceelnoord J. Sinack en P. J. de Vliegher. By de koopers in gebruik le aanvaarden met het rooven van den oogst des jaars 1861. De Verkooping zal gehouden worden als volgl INSTEL Donderdag 5 Januarij 1861 VEBBLIJF Bonderdaq 10 Januarij j Beide len Huize en Herberge van Ludovicus IJsebaert Dominicuszoon, op het Dorp le Koewacht, des namiddags ten twee ure. op 17 en 18 December-1860, ten 8 ure voormiddag van §00 hoopen BOOMEM, SPARREM, SMOEI en DBOOGHOUTin de lleide en op Rostijnete Waehtebeke en Wynlcelaan den Steenweg en de V aart. GiUMB- en TEREGMRACIIT by GEBROEDERS STUBBE, Expedileurs te Sas- van-Gent. EN thans wederom voorhanden bij den Boekhan- delaar C. W. OVERBEEKE, te Neuzen, al- waar tevens verkrijgbaar zijn vele soorten van SCI^RI«IEROE*^E*, zoowel voor Kantoor- 0f Winkelgebruik als anderzinsalle ver- lan"do niet voorhanden modellen worden spoedig uet°en slerk tegen zeer billijke prijzen gerced gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 2