No. 363. Woensdag 13 December 1860. 7de Jaarg. ZEEUWSCH elite plaatsiny BHVIVEIVLAIVD SCHE BERIGTEBT. Bij rcsolnlie van den minister van financien is huiten effect gesteld een proces-verbaalop- gemaakt door agenten van policie legen ecu oin- roeper die op hunne gedano aanvrago geen patent als zoodanig orer 1860/61 lieeft vertoond. Deze huiten vervolgingslelling is ilaarop gegrond dat de polieie-dienaren volgensarl. 32 in ver- bnnd met art. 34 der pnlcntwelniet bevoegd zijn vertooning van patent levragen, tervvijl de omroepers niet genoemd vvorden onder de patentpligtigen die, volgens 2 van art. 32, gehouden zijn hel patent ten alien lijde bij het uitoefenen van hun beroep met zich te voeren. Onder de discussion over hel vijfde hooftl- stuk der staatshegrooling heeft de minister, wal aangaat de werking van de armenvvel onder anderen verklaard datnaar zijn inzicn het heginsel van het domicilie van onderstand (de gehoorte-plaats) behouden moet vvorden. In hel wels-onlvverp op de nationale militie thans aon het oordeel der tvveedo kamer onder- worpen, komen o. a. de volgende hepalingen voor Op elke 300 ingezelcnen vvordt 1 man verlangd. Do loleling moet zijn 20sle jaar zijn ingetreden. Die cenmaal afgekenrd vvordt, hehoeft zich een volgend jaar aan geen herkeuring le onder- werpen; men vvordt in eens goed- of afgekeurd. Van de miliciens vvorden jaarlijks 600 personeii hij de zee-militie ingedeeld. Nommerverwisse- lingen kunnen zich tot eeno geheele provincie nitstrekken. De plaatsvervanger hehoeft slechts 21 jaren ond to zijn, De vrijstcllingen zijn op enkele uilzonderingen na vervallen. Studenlen in de godgeleerdheidof die voor geestelijken vvorden opgeleidzijn voortaan medo dienst- pligtig, doch zij vvorden niet opgeroepen om dienst le doen. Do zoogenaamdo koslvvinners zijn mede dienstpliglig en gehjk gesteld met de gevvone miliciens. De minderheid der zonen iiit Wn gezin is dienstpliglig, zoodat een ecnige zoon vrij is. Do vereischle lengte vvordt met eenige strepen verminderd en nog eenige redenen van vrijstelling uit hoofde van gehreken vvorden opgeheven. Volgens telegram uit Batavia dd. 29 Oc- tohor jl. was daar geen nieuws van eeni" bo- lang. Te Banjermassing blijft de slaal van zaken nog onbeslendig j nu en dan doen zich pogingen tot verzet voor. Te Ceram had eene insurrcc— lionele beweging plaals, die evenvvel niet veel betcekende. I'euzen 10 December. Gedurende de vo- rige maand zijn het kanaal alhier opgevaren 61 zoeschepen melende 6687 tonnen en 297 hiuneiischepenm. 14782 t.en afgevaren 35 zeeschepenm. 6696 t.en 282 birinen- sehepen, m. 14773 t.sedert 1 Januarij opgevaren: 329 zeeschepen, m. 41186 I., en 2634 binnenschepen m. 1 11478 t., en afge varen 271 zeeschepen, m. 41220 t.en 2520 binnenschepen, m. 104506 t. in de elf eersle maanden van 1859 opgevaren: 255 zee schepen, m. 25591 t. en 2112 binnenschepen in. 101132 t., en afgevaren: 216 zeeschepen, in. 32458 t.en 2008 binnenschepen m. 93647 I. Hulst1 December. Bij besluil van den gcmeenteraad isdeeerste openbare school alhier vervallen verklaard, en de vacalure, den 2 December 1856 door het overlijden van den boofdondervvijzer J. de Bruijn, ontstaan, alzoo opgeheven. BiervIIet, 3 December. Gistcren overleed alhier de WEvv. heer Daniel van Basselaarsedert 1839 rustend leeraar der flerv. gemeente te de- zer plaats. ZEw. was de bejaardste der emerili- predikanten in Zeeland en bereikle als geboren in 1780, den ouderdom van 80 jaar en ruim 7 maanden. Eerst predikant to Zijderveid sedert 7 November 1802 diende ZEvv. vervolgens le Kleverskerko van 1 Julij 1804—21 Julij 1S05 daarna te Heinkenszand van 28 Julij 1805 16 December 1810, en eindclijk bij deze gemeente van 23 December 1810—29 December 1839. Sedert als emeritus-predikant alhier zijn verblijf gevestigd houdende, be wees hij der gemeente voortdurend in velerlei opzigten belangrijke diensten zoodat 's mans nagedachlenis bij een verkeer van bijna 50 jaren onder onsinduur- zame herinnering zal blijven. Sas-van-Gent5 December. Gelijk uit bereids medegedeeld berigl in de nieuwsbladen bekend is, heeft Pelrus Schorbijn, landbouvver te Selzaeteop den 30 October II. 2ijnevrouvv Amelia aleevcrmisl, Aangezien men in den morgen van dien dag hare klompen aan den oevcr van het kanaal vond was het vermoeden dat zij daarin verdronken was, niet twijfelachlig en evenvvel bleven alle pogingen om 'bet lijk op te visschen geheel vruchteloos. Eerst heden voor- middag is men hierin geslaagd en vvel te dezer plaals, vvaar drie arbeiders zich bezig hielden met het kanaal uit te baggerendie hel lijk eener vronvv ontdekten, hetvvclk door Schorbijn voor dat zijner vrouvverkend is, en hetdanook aanstonds alhier ler aarde heeft doen bestellen. Venn its deze vrouvv niet al te vvel I ij bare zin- nen was, heeft zij zich zelve vermoedelijk in het kanaal verdronken, en is haar lijk tot biunen deze plaats afgedreven. Sas-van-Geut 10 December. Als eene zeltlzaamheid kan men meldendat, uit hoofde van het zachte vveder in den tuin van den heer L. Lammensalhier voor de tweede maal een pirns japonica in bloei slaat en met jonge bladeren is voorzien. Den 7 dezer is aan het lokaal van het pro- vinciaa) bestuur le Middelburg aaubesteed het bouvven van een kaaimnur te Sas-van-Genl, op het Nederlandsch geileelle van hel kanaal van Neuzen vvaarvan aannemer is gevvorden de heer A. L. Slubbeto Sas-van-Gentvoor f 1372. Nieuvvvliel is aan den hoofdonderwijzer III. Contentop zijn verzoekeen eervol out- slag verleendin le gaan op 1 Mei 1861. BUITEIVLAIVDSCHE BERIGTE1V. Te Brugge hebben zich thans drie gebroe- ders voor de militie-loting laten inschrijven, als zijndo alle drie in hetzelfde jaar geboren, De twee oudslen er van zijn tvveelingen. In de Limburgsche gemeente Nieuwer- kerker., bij St.-Truijen, is een burger schielijk aangedaan gevvorden van eene beving in de bee- nenvvaarop spoedig eene lamheid van deze lidmaten volgde. Vervolgens zijn ook dearmen en de handen lam geworden zoodat de man noch eten noch gaan kan. Kort nadicn zijn do beide zonen, twee kloeke knapen van dezelfdo kwaal aangedaan gevvorden, en evenzoo ook eindelijk de moeder een knccht en eene meid. VVat zonderling mag heeten is, dat de meid, bij hare ouders leruggekeerdzonder genees- kundigo hulp en zeer spoedig herslelde doch bij hare meesters wedergekeerd weldra op nieuvv ziek vverd. De doctors kunnen lot heden de oorzaak der ziekte niet gissen. De keukenoe- reedschappen zijn zorgvuldig onderzocht gevvor den maar nergens heeft men eenig spoor van vergifliging gevonden. Intusschen moet hot gansche huisgeziu gespijsd vvorden, even als kinderen. Eenige dagen geleden bragt een schoen- maker te Blackburn in Engeland die ougovecr vier maanden geleden gehuwd was, maar niet op den besten voet met zijne wederhelft leefde, haar in openbare veiling, vvaarbij een vcearls als afslager fungeerde. Een bakker Joseph Smith genaamd was de kooper voor ander- halven stuiver en twee flesschcn whiskypunch van 5 schellingen de flesch vvaarvan deze acto vverd opgemaaklBlackburn November 1860. Deze is dienende lot verklaring voor alien vvio hel mogt aangaan dat ik mijne vrouvv, Betty Charleston vroeger Betty Ramsbottom wedu we verkochl heb voor de som van anderhalven stuiver en twee flesschen whiskypunch van 5 schel lingen. In kennisse der waarheid hier ouzo handteekeningen Christopher Charleston Joseph Smith (deze laatsle met een kruisje). Getuigen voor den naam van Joseph Smith J. Leyland bek-leeder van werkluigenJohn Croisdale barbicr. BUITENL&VD5CH OVERZIGT. Koning Victor Emmanuel is uit Palermo vveder naar Napels vertrokken. Volgeris de Patrie is de Franscho vloot voor Gaeta op nieuvv van levensmiddelen voorzien. De Pays meldtdat de generaal Benedc/cbij gelegenheid der inspectie van de vestingwerkeu in Venetie, de aldaar aanwezige oflieieren bij - eengeroepen en toen eene aanspraak gehouden heeftvvaarin hij o. a. zeidc, dat zij zich moesten voorberciden op eene krachtigo verdediging. Ten gevolge van den stand van zaken in Hongarijezijn op nieuvv troepen derwaails ge- zonden. Met den 1 Maart eerslkomende heeft Garibaldi zijoe oude vvapenbroeders belooft vveder aan hun hoofd te staan, om alsdan met hen den strijd voor Italie's onafhankelijkheid voort te zetten. In lerland is een brief van Garibaldi ontvan- gen vvaarin hij belooft ook do Jeren van het gezag van Rome le zullen vrijmaken. r e'"de dezer maand zalnaar men zegt, Garibaldi Engeland komen bezoeken. IRIGEZONDEIV STUKKE1V. Ilel was ons tot een uilstekend genoegen toen vvij de aankondiging vernamen van eene nieuvve communicalie-dienst tusschen Neuzen en Gent met de stoombool Nassau kapt. J.B.deZeeuw\ welke hare dienst op den 11 November jl. aan- gevangen en sedert geregeld voortgezel heeft. Velen met ons juichten voorzeker deze belang rijke onderneming toe en paarden daarhij den hartelijken wenschdat zij zich ruimschoot's schadeloos moge gesteld zien voor de belangrijke offers, welke men ook hiermede geloond heeft voor hel publiek veil te hebben. Uit de gunstige rosullaten welke diI heerlijko communicatie- middel bereids heeft opgeleverd is dan ook het wenschclijke allczins duidelijk geworden, van de bestendiging eener onderneming, welke door icder, en vooral uit deze omslreken en het land van Axelkrachldadig verdient begunstigd te vvorden. De prijzen zoo voor de geheele reis als van en naar de zes tusschen beiden aange- duide aardegplaatsen zijn zeer matig gesteld en behoeven niemand af le schrikkcn, om van deze boot gebruik te maken in het belang van eene reis helzij naar Belgiemet de spoor- treinen van welk rijk de dienst in verband staat hetzij ook om door middcl van deze, zich srioe- dig naar hel vvestelijksle gedeelte van Zeeuvvsch- Vlaanderen le begeven. Korlom, deze sloom- booldienst voorziet in eene groole behoefteen zal, naar wij verlrouvven, in een gunstig jaar- getijdemenigeen uillokken om daarmede een uitstapje te maken naar Gent, of ook verder. N.10 Dec. 1860. X. Y. Z. ME1VGEEINGEIV. Geschiedkundig-e Herinneringen voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Het brar.dersbedrijf in Nederland neemt jaar lijks circa 14 millioen pond rogge en 25 miilioen pond gerslen bereidt daaruil 1.° 5 a 6 millioen ponden gistdie een nuttig product zijn Een mcnigle vaten spoeling een product dat sehadelijk is \oor bet vee dat het gebruikt xoor dc meuscben die het vleesch Tan dat Tea eten, en Tooral toot de kinderen, die met da melk er Tan worden gevoed en 3.° 38 millioen kan jeiieTer. Men berekent, dat er jaarlijks een half anker jenerer, per hoofd der Tolwassen mannelijke bevolking, gebruikt wordt. BEURS-MARKTBERIGTEN E1VZ. Amsterdam 10 December. Werk. Scliuld pCt62^- 5 pCt. 75i; 4 pCt.98^, Rotterdam, 10 December. GRANEN enz. Tarwe Nieuwe Zeeuwsche, Vlaam- scbe en Ovetm. ging heden bij goeden aanvoer lot Nieuws VOOR t Dec. 1333. 2 1741. 3 1630. 4 1606. 5 1523. 6 1380. 7 1817. 8 1838. 9 1608. 10 1779. 11 1647. 12 1610. C Vcrvolg van No. 361.) Aanstclling van Gerrit van Meeckere tot vicc-adrairaal ▼an Maanderen. Ai0r de GeiSer 0Ter1' als pred' bl1 dc Hcrv- R'm- Vast- en bededag te Sluis, wegens de aldaar hcerscbende Mr. Nicolaas de Blocq wordt door het collegie 's lands van don vrije als vrfjlaat aangenomen. Sterfdagvan stmm van Bourgondieccl.tgenoot van Filips van Aleef, eersten heer van Ureskens. Damme3'6 ver8adcri"S van Hervorindo prcdihanten te lis. Leendert Geene neernt afscbcid, als emer. predikant van de Ilerv. gem te Hulst. liisschoppclijk besluit tot oprigting van cen kapittel bc- Dreda proost en 8 ^anouiken in het bisdora van Het coll. s lands ran den vrije te Sluis verleent aan lioofd- mannen van IJzendijke voorloopig eene hoogerc regtsma-t Sterfdag te iVuzenvan schepen Daniel van de Wege Dz Hesolutie van II. II. Mog. ten opzigte van de adminis'tratic dor gelden, bestemd voor den opbouw eener nieuwe kerk voor de Ilerv. tc Philippine. Troutvdag te Aardcnburg ran ds. Joh. Zantlbergden lstcn pred. bij de Ilerv. gem. aldaar. Aanstellliig van leden van den rand voor de gem. Philippine Resol. viin den raad van statedat van wege de provincie Zeeland de fortifieatiewerken in de landen van bet com- mittimus zullen ouderhouden vvorden, Jkhr. Frederik van Dorp vvordt door het coll. 's lands van den vrije als vrylaat aangenomen. Wordt vervolgd). 13 14 13 1645. 1641, 1393,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1