No. 362. Woensdag 5 December 1860. 7de Jaaro- ZEEUWSCH-VLA A M)i;i;i:\. F/SVoTCllVli' N?eh Ze^' (,al Aan Zijne Majesteit den Koning der Ncderlanden. »Sirc Kleuws- ,.Adyertentieblad In de bijcenkomst van de tweede tamer, van •9 November jl is door de regering eene voor- dragt van wet ingediend op de nationale militie. Naar men /.egtwordt hierbij thans voorgesteld een jaarhjkach contingent voor zee-rnilitie en ten opzigte van Nederl. Oost-Indie het detacheren van het staande loger bier to landealsmede bepalingen, waardoor bet vrijvvillig dicnst ne- men bevorderd zal worden. Den2G November jl. arri veerde te Arnhem per extra-trein van Rotterdam Z. M. de koninf met gevolg, met bestomming naar het Loo. Bij de aankomst van den spoortrein die Z. M. derwaarts bad overgebragtonldekte men lets, belwelk schromelijke gevolgen had knnnen hebben. Dc locomolief was namelijk voorbij Ede in aanraking gekomen met een wagen die zich op de baan bevond en door de machine vernield werd. Eenige stukken van den wagen echler waren door de locomotief medegesleepl en zomlen zoo zij onder den (rein waren ge komen alligt een ernstig ongeluk hebben ver- oorzaakt. ^'®"W"lWaineii gehucbtdo Kauter, ge- meente Clinge. Op den 20 November jl. had er in deze nieuw opgerigle R.-Kath. parocbie eene gedenkwaardige en indrukwekkende pleg- tigheid plaats, n. I. de inzegening van de nieuwe kerk door den ZEw. heer deken en pastoor van flu 1stdie bij dezo feeslelijke gelegenheid in cene kernaehtige redevoering, de moeijelijkheden afmaaldewaarmede de Ew. herder dezer paro cbie le kampen had gehad om dit gewigli* werk tot stand te brengen waaroin hij dan ook de geloovigen tot bjjzondere dankbaarheid aan- spoorde voor de door denzolven onvermoeid aan- gewende pogingen. Nadat de ZEw. en geachto heer pastooromringd door eene talrijke pries- terschaar en geloovigen, die van roridom lot bet bijwonen der godsdienslige feestviering wa ren loegestroomd het H. Sacrament uit do l'rekkige hul[>kerk had overgebragt naar het nieuwe gothieke tempelgebou w droeg ZEw. het Heilig rnis-olTer op, geassisleerd door de Ew. heeren onder-pastoors van den Doel en Graauw. Onder de vrienden van onzen Ew. heer pastoor L. G. Camcrmatidie tot deze pleglighcid wa ren opgekomen onderscheidde men" den Ed. Achtb. heer burgemeester der gemeente Clinge J. F. Vercauteren, op wien do Ew heer pastoor eenen toast van voorldurende vriendschap en onderlinge medewerking tot vvelzijn dezer nieuw opgerigte parochie uitbragt. Moge do geachte en verdienstelijke herder nog vele jaren in ongestoord genoegen de vruchten van zijnen arbcid aanschouwen, en door rnilde bijdragen in slaat gesteld worden om het in- wendige der nieuwe kerk overeenkomstig den schoonen golhieken bouwtrarit, te versieren IJzoadijke. 30 Novembor. Gisteren avond graven de leden van het liefhebberij-tooneel GroeJes Kunstliefde alhier eene voorstel'ling, die door eene talrijke opkomst werd opgeluisterd. De opbrengst was geheel ten voordeele van do behoeftigen, die door den hagelslag in Julij If. zooveel geleden hebben. Zaamslag-, 27 November. Nadat bij do voorloopige regeling van het openbare school- wezen de bepaling van des onderwijzers jaar- weddode goedkeuring van heeren ge'deputeerde slalen heefl mogen erlangenis door den ge meenteraad in zijne vergadering van heden die jaarwedde als op nieuw, vastgeslcld en be- paald op /800. Aangezien de onderwijzer echter in ileze zijne traclemenlsbepaling vermeenl niet le kunnen berusten, heeft hij zich deswegens met zijne bezwaren tot Z. M. den honing ge- wend. 6 b In dezelfde zitting van den gemeenteraad is mede beslotondat voor het onderwijs op de openbare school geen schoolgeld zal worden cre- heven, lerwijl voor het nadeel dat hierdoor aan do school voor bijzonder onderwijs, op het gehucht de Reuzenhoekin deze gemeente, eventueel zou kunnen worden toegebrawt aaii deze school een jaarlijksch subsidio uit"d'e ge- meentekas is toegelegd van /150, Inj de gedachtemsviering van zijne gednrerido jaren vervulde amblsbetrekkingde ondub- belzmmgste blijken van belangstelling en vriend schap ondervinden. Niet slechls van zijne familie- nelrekkingen waarbij zich vrieml en ambtgenoot schaarden, maar ook van wege den WEd. heer schoolopz.ener werd hem hnlde loegebraot VOor beloor.de vol.jverige pligtsbelrachting, onder Bet uilen zoo mondelings als schriflelijk ven de hartelgksle zegenbeden lerwijl de heui vriend- schappelijk aangebodene geschenken, lot aan- deriKen aan dezen heugelijken stond, voorzeker zuilen bijdragen lot aanvuring om op den in- geslagen' weg met lust en ijver voort le gaan en zijne krachlen en vermogens onverdeeld toe te wrjilen aan zijnen gewiglvollen post. On den 7 dezer zal aan het lokaa! van del provincial besluur te Middelbnrg worden aanbesteed het bouwen van een kaaimuur te Sas-van-Gent, op het Nederlandsch gedeelte van bet Kanaal van Neuzen. BUITE1VLA1VDSCHE BERIGTEIV. Blj besluit van koning Leopold, van 22 No vember jl. is eene schadeloosstelling van 250 traces vcrieend aan den Ew. heer G. de Mis pastoor te Koewacht (Nederl. gedeelte), voor bewezene diensten in zijne vermelde hoedanig- aa" (le 'dwoners van Koewacht (Belgisch gedeelte) sectie der gemeente Moerbeke. -- Bij vonnis der correctionnele regtbank van Gent is A. van de Moeremolenaar te Assenede lot 1 maand gevangenis en 50 fr. boete ver- oordeeld ter zake van doodsiag door onvoor- zigtigheid, Do express-lreinen thans op de Noorder- spoorbaan tusschen Brussel en Parijs in-rcriel leggen den weg af in 6 uren 25 minuter" lijds zoodat een inwoner van Brussel ten 5 ure des morgens vertrekkende om 11 ure 25 minuten te l arijs aankomtaldaar ontbijt, zij,le zaken verrigtten 4 ure Parijs weder verlaalen om Us ure des avonds ,la 140 uren wegs afcre- egd te hebben, bij zijn huisgezin lerug "is. Eerlijds was er cene geheele week noodi«- lot het doen van zoodanig eene reis. Dezer dagen had te Lausanne een kind uit eene verwdoos een stukje groenc verw o-e- nomen, bekend onder den naam van Sche"e!e groenhelwelk is zamengesteld uit vergifticr0 zelfstandigheden. Nadat het kind daaraan eeni"e oogenblikken gezogen had werd het ernsli- ongesleld en stierf spoedig daarna. Een treurige es voor ouders en al wio over do zor<r der kinderen belast zijn. - In 1859 werden te Parijs geboren 37,973 kinderen, waarvan 12,278 oiiechte 2255 van „<;Z® !aalsle werden erkend. Geslorven zijn er 31,774 personen. Er werden 11,335 huwelijken gesloten. J In do Nederl. Sloompost leest men Te Londen heeft zich, onder do benaming van neumahe dispatch Company, eene maalschappij gevesligd met een kapilaal van 250,000 p. sterl. om brieven en kleine pakjes. door middel van luchlpersingdoor onderaardscho buizen te ver- voeren. Zoo zullen dan weldra in de ingewan- den dezer rensachtige slad zich bewegen de electricilei(voor de telegrafie) het water (voor do walerle.d.ng)het gas de reizigers en het vee (door middel der onderaardsche spoorwegen) en nu door middel der riieuw opgerigte maal- schappg brieven en kleine pakjes." Zuirtdorpe, 1 December. De geachte on- ilerwijzer in de openbare school dezer gemeente do heer J. C. Scliuytmogt gisteren en heden BUITENIEANDSCH OVERZIGT. Tusschen Frankrijk en Engeland hebben sedcrt eenige dagen drukke onderhandelingen plaats gehad over do Ilaliaansche aangelegenheden Men spreekt verder dat beide mogendheden een gezanl zullen accredilercn bij koning Victor hmtnanuel, en de Ilaliaansche kweslie alzoo een stap nailer zou komen tot hare vereffening. Zoo als te verwachten was worden de ii"willi- gingen door den keizer der Franschen aan het gromlwettig beginsel gedaan, algerneen druk besprokenen als het bewijs aangemerkt, dat die keizer nu vast besloten heeft in het Ilaliaan sche, met name in het Romeinsche vraagstuk krachlig door te fasten. Een gedeelte van de troepen van Garibaldi is ontslagen en weggezonden. Paur,nrhijnl I?nm° aa" 8een "ertrek van den tans meer gedacht te worden aance' o^n Zi"«r'l«g morgen le Palermo aangcnomeu en met onbeschrijfelijke geestdrift ori vangen "- Het voik heeft<|e paarden willen spannen en het koninklijk rijluig voortlrekken van'sicilil I0' Ke',al ,lerfe"e" ,lie uilal,° 'ieelen van S.c.Iie toegestroomd waren om den koning van 1 lemon I to begroelen op meer dan viermaa^ honderd diiizend. Alvorens aan het paleis af to stappen is de koning de hoofdkerk binnengegaan «aar h.j door den aartsbisschop van Palermo Plegl.g ontvangen is. Z. M. heeft daarna do geconslilueerde l.gchamen en de gemeente-depu- tatien van Sicilie ontvangen. Do Parijsche Moniieur* bevat eene nola om- Cartel.)ke en geestdriftige ontvangst welke keizerin Euyeme in Engeland is te beurt gevallen. (let officiele Ida,I r^gl, dat H M maandag koningin Victoria te Windsor zou be- zoekeii let Ida,1 voegt er bij, dat de hartelijke man estahen welke de keizerin zijn ten deel gevallen van de zijde der Engelsche naliedo slechu'l Volkeren bestaande banden kunnen verslerken en klaarblijkelijk aan- tooneu, dat het gezond verstand der ineniglo l - eft ue.len le ,,oe» wedervaren aan de nevige en ondoordachte aanvallen, van welke heeft'z'ich't t6' ,l0r ,lr"k['CrS niet 8cschroomd neett zich lot orgaan te maken. )e reserve Engelsche oorlogs-stoomschepen welke thans voor Chatham ten anker li-rt bel staat uit met minder dan 57 vaartuigen met h* 8 8eschut en 16,430 paarden kracht. De thans ontvangen brieven uit Polen getui- gen mede van den revolutionnairen geest die aldaar ineer dan ooit heerschende is. De Pool sche bladen sporen het volk aan om zich on nieuw te vereen,gen en even als Italic den worslelstrijd voor de onafhankelijkheid le her- vatten. J Volgens berigten nit China, zijn de geallieer genaderd.0 Peki"g '°l °P 3 miJ,en UVGEZOIVDEIV STUKKE1V. Axel, 1 December 1860. In de op den 30 November jl. gehoudeno vergadering van den gemeenteraad alhier is besloten een rekwest aan Z. M. den koning in e dienenslrekKende tot ondersteuning van de zi ulnTeV W1 'l00r Be,gische on('ernemers zij l ingediend om concession te verkrijgen tot bet aanleggen van spoorwegen in deze omslre- Ken, van de Belg.sche grenzen af tot Neuzen, in verband staande met de Belgische spoorwegen. We Ik rekwest aldus luidt: "Met belangstelling heeft de raad der gemeente Axel, het voorstel van Uwe Majesteit tot den aanleg van spoorwegen in Nederland door de wetgevende magt zien aannemen in de vaste overtuiging, dat de middelen van gemeenschap van dien aard naar hot voorbeeld van andere landen in den tegenwoor- d.gen t.jd onmisbaar zijn. »Onderscheidene ingezetenen dezer gemeente heb ben zich zelfs in der tijd tot de Kamers der Staten- Generaal gewend om - hoe weinig zij die den hnker-oever der Schelde bewonen daarbij betrokken z'Jn' eeD blijk van hunne belangstelling tot het aannemen dier voor Nederland gewenschte zaak te geven. "Zoo we'"mg zfj in die zaak betrokken zijn van Nederland toch kan niet gevorderd worden, dat van de schatten die gedurende een tal van jaren voor den aanleg van spoorwegen worden aangewenden waarm Zeeuwsch-Vlaanderen ook zijn deel ten offer brengt, insgelijks dat vruchtbare gedeelte van Zeeiand nu reeds worde begunstigd. Maar uit Belgie, Sire! kan en wil dat verschafd worden, wat Nederland welligt gedurende eenen ge- ruimen tijd niet kan vervullen. "Het is immers bekend, dat reeds den 10 Maart

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1