No. 361. Woensdag 28 November 1860. 7de Jaarg. ZEEUWSCH- V uitei hjk Dings dag, desnamiddags ten 4 we y de prigs van 1 lot 4 regels is 40 centswo;- elken regel meer 10STheknTUU(>ever in ,e "nden U CCn!s' feAalve 3o cents zegclregt voor elkeplaatsing In do bijeenkomst van do twcedo kamer van 22 dozer is do behandoling van do voor— dragt op do nieuwe reglerlijko inrigling afge- loopen en is men daarna overgegaan lot eene A stemming over hot geheel der wet, waarbij is geblekendat zij met 41 tegen 26 stemmen is aangenomen. In de zitting van eergisteren (maandag) zijn aangevangen de beraadslagingen over destaats- begrooting voor 1861. Eon telegram van den gouverneur-generaal V van Nederlandsch Indie, in dato Builenzorc 14 October 1860, luidt: Tijdingen heden morgen van Snerabaijanit Bandjermasin or.t- vangen, melden dat op den 2a September eene verslerking nahij Boekil Menang door onze Iroe- pen was veroverd. Do luitenant Hamming sneu- velde en 1 olficier en 8 sojdaten werden gewond. f it deze tijdingen maak ik op dat de Inalste- lijk to Batavia vcrspreide ongunstige beriglen ongegrond waren. Op Java en elders alles wel. De Japansche gezanlen bezochten Batavia op hunne terugreis uit Amerika. Volgens de TijdNoord-Hollandscho cou- rant, zal Nederland ook eenige jonge lieden op- leveren die als pausclijk vrijwilliger naar Rome vertrekken ten einde er de reglen van den Pau- selijken Sloel le gaan verdedigen. Onder anderen noemt men ddt; jeugdigon baron Adolf van den u Lamsweerdedie op hel punl staat om met dat doel de wapenen te gaan aangorden. LI. dingsdag nachl heeft een der lijdelijn. bij het 2do regemcnt infanterie ingedeelde vreemde vrijwilligersbeslemd voor de dlenst in onzo kolonien zich le Vlissingen op zijno wachtpost door een geweerscbot het leven benomen. Do kogel was door den kap van hel schilderhuis heen gedrongen. Sedert korlen tijd vertoont zich onder eenige kudden schapen in het eiland Zuid-Beveland de schurfziekteten gevolge waarvan belangheb- benden door de liesturen zijn herinnerd aan de bepalingen der slrafwel op het verzuim van kennisgeving van het ontstaan dier ziekte toe passelijk. Als een staaltje van bijgeloof wordt uit i Sliedrecht gemeld dat bij een welgeslelden boer aldaarKees Korevaar genaamd sinds lang de vrouw ongesteld was en zich de varkens ook in cen' zeer zonderlingen ziekelijken toesland be- vonden; vrouw en varkensschenen metelkander in een naauw verband le staan want waren de varkens ziek dan was de vrduw gezond en om- gekeerd. Nu is men tot de ontdekking geko- men dat beiden betooverd waren door de meid, die dadelijk is weggejaagd na alvorens de be- /l zelenen te hebben gezegend. Men leesl in het Leidsch Dagblad Uit Indie wordt gemeld dat men aldaar een heerlijk middel heeft uitgevonden om het balig slot productief te maken. Eenigen tijd geleden was een moddermolen uit Nederland aangebra«t, die plus minus f 60,000 gekost heeft. »De molen werd in brokstukken ontscheept en verder vervoerd. Nu moest hy in elkaar ge- aet worden waarmede de heeren C. en D. be- t1 werden op voorwaarde dat de kostcn daarvan onbepaald voor rekening van hel gouvernement zouden komen en beide heeren op die kosten 10 pCt. voor remunatie zouden genielen. Dal dit de besle manier is om goedkoop bediend te worden blijkt uit de rekening door de heeren C. en D. overgelegd. Die rekening geeft de volgende opgaven Voor het in elkander zetten van een modder molen van f 60,000 f 110,000, voor honorarium 10 pCt. f 11,000, totaal /121,000. Daarmedo was de gouvernements-aardieheid nog niet uit. Toen de molen in elkander stond ontdekte mon eerst dat men hem op een ver- keerd terrein had opgezet. Men zou nu verplict zijn het ding af te breken en verder op nieuw op te riglen bij gevolg de kosten van afbreken nietmedegerekend, nog eens op nieuw /121 000 uit to keeren. »Maar dat was te erg en men beslool Iiever, om don moddermolen geheel te vervoeren ler plaatse waar hij gebruikt moet worden. Dit kon echter niot geschieden zonder alvorens drie Druggen met palen en bybehooren weg te breken een werkje waarmede men duchtig bezig was,' op hel oogenblik d«t onze berigtgever den molen bezigtigde.'^ f- De minister van financien in Belgie heeft een verslag gegeven over den algemeenen toesland van 's ryks schalkisl tot 1 September I860. Daaruit blijkt: dat op het dienstjaar 1858 een overschol was van ru.m 11 millioen francs; in 18o9 byna LOO,000 fr. en op dat van I860 een waarschijnlijk overschol van 2,285,000 fr ^^e'lrag der afg0los«e staatsschuld beliep Bij besluit van koning Leopold, van 12 dezeris eene hulpsom van 6000 francs ver- gund aan de gemeente Wachlebeke voor het feggen van eenen steenweg naar het gehucht (Jverslag in de rigting van Zuiddorpe. Uit het verslag over het besluur derslads- zaken le Gentgedurendo het jaar 1859 blijkt, ,oLd<i }leTolking (lier gemeente op 1 Januarii 1860 behep 114.915 zielen in dat jaar werden kinderen geboren onder welke 525 on- echlo er haddeu 3875 slerfgovallen plaats, en werden 1076 huwelijken gesloten. Del onder- wyzend personeel van de elf gemeentescholen be- staat uit 54 onderwijzers en 63 onderwijzeressen terwijl het getal leerlingen, die daarop onder- wijs onlvangen hebben, 5634 beloopt. De 4 bewaarscholen zijn bezochtdoor 1360 kinderen, nietlegenstaande do vrije bewaarscholen nog 909 kinderen telde. In de school voor volwassenen waren 275 leerlingen aanwezig geweest. Uit Gent wordt gemeld, dat do water- staal aldaar bereids maalregelen heeft genomen om do opslikkmg in hel kanaalboven Meule- sledebrugte doen verdwijnen een aarilal uit- baggeriugsboolen zijn op dit punt in werkzaam- heid. i *d ^eke.re d- B. Titelboom wonende buiten de Brugscho poortin de kerkstraat te Gent is verledene week aldaar met zijnen elfden zoon ten .loop geweest. Zulks is te merkwaardiger r deze gelukkige vader nog niels anders dan zoons van zijne vrouw onlvangen heeft, die alle lieu in leven zijn. Uit Gent berigt men, dat een ingezeten dier slad onlangs van eenen boer eenen jon«en vos ontving dien men levend had kunnen van- gen. llocwel met hel geschenk eenigzins ver- egen besloot hij evenwel den schalkschen kie- kendief in hel leven le bewaren. Hij deed hem eenen halsband aanen legde hem aan eenen stevigen kelen in een voor hel oogenblik be- schikbaar, hondenhok terwijl op hetzelfde erf ook kiekens met eenen haan gehouden werden Dat Remaard op het zien van die Ickkere <re- buren walerbekte, behoeft wel niet gezeml le worden wetenswaardiger is de listwelken hij gebruikte, om de kiekens onder zijne klaauwen en nog Iiever tusschen zijne landen le krij"en. De vos scheen zich zijne gevangenschap le Iroos- ten at en dronk geljjk oeu hond maar na eenige dagen op water en brood gezeten te heb ben begon hem dien ellendigen kost te vcr- velen, en legde hij het anders aan boord. Hij droeg nu zijne magere porlie zoo ver als zijno ketl.ng het toelielschikle de beetjes daar zoo zorgvuldig, als ware hij een winkelier geweest, die zijne koopwaar ten schoonste uitslalt en keerde daarna weder in zijn hok om zich to Pen te leggen maar gelijk de muis in het meel. Weldra waren de haan en de hennen op de brokjes verlekkerd draaiden er rond lot dat eindelijk eene hen het waagde om in het brood van den vos te pikken. Dit was het <m- wenschle oogenblik onzo looze guit spron^op zijn slagtoffer en sleeple het in zijn hok. De knecht, die dit spel bemerkte, guf er zijnen heer kennis van. Deze, vreezendedat de vos al zijne kiekens zou oppeuzelenIiol hem in vryheid, hem zijnen halsband aanlatende, als een bewijs zijner vroegere slavernij. Weinig dagen laler is echler dezo vos geschoten door den heer Matthijs te Hofstade. Sedert het verval der kanten-nijverbeid is deze te Eecloo door eenen anderen lak van volksvlijl vervangen, namelijkdoor het breijen we'k vrouwelijk handwork daar lhans op eene verbazend groole schaal wordt uilgeoefend. Het getal werkzame breisters binnen die stad mag men gerusl op duizend begrootenterwijl er ruim zooveel voor rekening van Eecloosche hui- zen buitenin den omtrek der slad werk- zaam zijn, In een dagblad van Brugge wordt ver- zekerd, dat het berigt, volgens hetwelk de vier deserleurs van hel Nederlandsche leger die door eene visscherssloep van Ostende zijn gered ler beschikking van den Nederlandschen consul zyn gesleld, onju.sl is. Er bestaat, volgens dat blad geene uitlevering voor deserleurs. olgens een lhans onlvangen berigt, ziin bovengenoemde vier manschappen in de vorige week door de Belgische autoriteil naar de grenzen van I ruissen gezonden waarheen zij verkJaard hadden zich te willen begeventen einde van daar naar Zwiiserland verder le reizen.) Te Lesdam in Henegouwen is een zekera molenaar, toen hij bezig was met het innemen der zeilen van de wieken bijkans het slagtoffer van eene pogmg tot moord geworden. Een weversknechl is gearresteerd beschuldiad van een pistool op hem le hebben gelosthetwelk echter hare uitwerking miste. Ten gevolge van de inlichluigen van den dader is ook de vrouw van den molenaar in hechtenis genomen. Do vrouw had hem 300 francs beloofd om haar man to vermoorden zij had hem bovendien 20 francs gegeven tot aankoop van een pistool, en '°10<1 en flem gezegd de misdaad to m° n volbrengen als zij des zondags naar den vesper was en er alzoo weinig menscheu in den omlrek waren. n P. V°'ge,,S de j°ngs,e berekeningen bren^t Belgie lhans zooveel ijzer voort als over hon- derd jaren gansch Europa opleverde, en men lell met minder dan 70,000 werkliedendie zich met de verschillende bewerkingen bezig houden, welke dit melaal ondergaat. L rankryk zal eene belasting op de lucifers worden ingevoerd. Twee gendarmen van de brigade de Mcr in rrankryk, waren belast met de ten uitvoer- eoS"'S ¥an een vonnis bij lijfsdwang tegen eene vrouw ter zake eener haar opgelegde boele met de kosten bedragende 40 fr. 15 c Ten hu.ze der vrouw gekomen vonden zij haar met kinderen, waarvan een aan de borst lac en ten prooi aan de uilersle ellende. Gelroffen door haar bedroevende positie verwijderden zii zich, zonder zich van de hun opged'ragen last tekwytcn, integendeel zij vervoegden zich bii den maire met het aanhod om le zamen een go- deelte er boeto te betalen. De mairebii hunne daad van menschlievendheid niet willendo achlerstaan, bragt ook zijn offer en binnen weinige oogenblikken was in het dorp hel voor- gevallene als een loopend vuurlje bekend zoo- dut met alleen boeto en gereglskosten waren voldaan maar de arine vrouw kreeg met hare kinderen nog eenaardig stuivertjo bovendien in handen. •- Eenige dagen geleden had to Belleville de zonderhnge omslandigheid plaats, dat van do by de mairie aangegeven geboorlen die van slechts 1 jongen was, terwijl al de 21 overic0 geborenen meisjes waren. De gewone gemid- delde verhouding is 16 tegen 17. Lit Arras wordt geschreven dat, ten ge volge van verschillende geruchten nopens eene wederregleiyke geyangenhouding, de commis- saris van policie zich op 29 October II. heeft begeven ten huize van zekere vrouw, en haar heelt gevraagd waar hare kinderen zich bevon- den drie bevonden zich in het vertrek. Zijn ze dat alien," vroeg hij. Ja antwoordde de vrouw met eene vaslheid van stem, die echter nj den policie-aniblenaar wantrouwen inboe- zemde. VA'ij zullen eens onderzoeken of gii de waarheid spreekt," zeide de heer J obeyda commissaris van policie en toen tot eene huis- zoekmg overgaande, vond men den toegang tot een kelder, neen, een hok geheel zonderlucht of lichtdaar op den steenen vioer lag een kind mtgeslrekt en bijna geheel naakthet was een arm schepseltje in elkander gedrongen en bii— ans geen teeken van leven gevende later bleek het vier jaren oud le zijn doch had slechts het voorkomen van een kind van achttien maan- den het was niets dan een levend geraatnlc op armen en beenen was geen vleesch to be- kennen. Het arme schepseltje was op het punt het laatste levenslicht uit te blazerr. Hoelangen tijd het kimlje aan zulke vreesso- J martelingen als waarvan hicr de blijken waren is onderworpen geweestis nog niet be kend Het ingesteld regterlijk onderzoek zal, hopen wy, m naarn der menschheid licht over deze zaak verspreiden. Zooveel is ten minste onmenschelijko moeder onmid- dellyk in hechtenis is genomen, en zij hare wel- verdiende straf niet - 1 Haar Nieuws VOOR zal onlgaan.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1