No. 360. Woensdag 21 November 1860. TdeJaarg. ZEEUWSCH-VLAAMIEIiEN. Nieuws- en Advertentieblad YOOR Hit Weehblad wordt ellcen Woensdag-morgen uitgcgeven bij C. W. Overdbeke te Reuse*. De prigs is 80 cents in de (trie maanden en franco per Post 93 cents. Men abonneert sick bij alle BoekhandelarenPosldirecleuren en Brievcnbyshmtders. Adverlenlieu gelieve men aan den Uilgever intezenden uiterlijic Dingsdag, dcs namiddags ten 4 we deprijsvan 1 tot 4 regels is 40 cents, voor ellcen reqel meer 10 cents, behalre 33 cents zegelregt voor ellce plaatsing. BIJVNENIiANDSCHE BERIGTEN. Naar men verheemt zullen de liraillenr- goldaten bij de regimenlen infaiiterie met den ttabcl gewapend worden. Het provineiaal hof van Zeeland heeft in raadkamer vergaderd den 16 October II. verklaard ilat den inoord door Dominions Kruijenacrs le Sas-van-Gentin den nacht van 7 op 8 April II. op zijne wetlige moeder ge- pleegd in zoodanigcn verwardcn zielstoestand is liedretendal hem die strafregterlijk niet kun worden loegerekend en hij deswegens niet kan worden vervolgd. Thans is hij vervoerd naar hot krankzinnigen-geslicht to Delft. Naar men verneemt, heeft den minister van Belgie te 's Hage in naam zijner regering aan onzen minister van huitenlandsche zaken oenige aanmerkingen medegedeeld op het bij de kamer ingekomen nieuwo tarief van reglen van in-, uit- eti doorvoer. I)e Belgische regering beklaagt zich meer hepaald over het artikel van het tarief, waarbij het invoerregt op garenweef- sels gegolen ijzer spijkers en andere bewerkte artikelen die Belgie naar Nederland uitvoerl van I tot 3 pCt. verhoogd vvordt. Er loopl een geruchl van de aanstaande benoeming van den heer mr. S. baron van lleem- slra thans minister van binnenlandsche zaken tot gouverneur-generaal vail Nederlandsch Indie. lleuzen 21 November. Op de jl. woens- dag alhier gehonden najaars paarden- en vee- markt vvaren aangevoerd 61 stuks rnndvee, 7 paarden en 52 varkens enz. De uitgeloofdo premien werden toegekend als volgtvoor het schonnste paard beneden de 7 jaar aan JRiemens te Zaamslagvoor het groOtsto gelal paarden aan iV. Batcher alhier voor het schoonste stuk rnndvee aan P. van den Broelce te lioek voor het groolslo gelal rnndvee en levens voor het verst aangebragte beiden aan JLambrechts te Erlvelde (Belgie) en voor het grootsle getal var- keiis aan A. Gerrils le Wachtebeke (Belgie). De handel was lamelijk doch met vermimlerde priizen voor het rundvee. Biervliet17 November. In do vorige week is des nachts uit den stal van den land- liouwcr 11. L. Calpnin den Pieterspolderin deze gemeenteuit ieiler der slaarten van 8 zwarto paarden eeno slreng haar gesneden en ontvreemd. Braak is niet bespeurd en de deuren, van buiten gesloteu wordende werden digl be- vouileu. Te Midilelburg zijn door den amblenaar van den burgerlijken stand vereenigd een weduw- naar en eerie weduwe beide tot den behoeftigen stand behooreudcwelke ieder lien kiudereu inede ten huwelijk brengen. In de laalsle 14 dagen zijn wederom 51 personenvvegens openbare dronkenschapdoor het kantongeregl to Utrecht veroordeeld. Uit Meeden wordl gemeld dat zich voor ociiige dagen aan het bureau van den burger lijken stand aldaar vervoegde de commissionair 11. A. 11., ruim 79 jaren oud tot het aangeven van de geboorte van een kind. V6br ruim 55 jaren, op den 17 Maarl 1803. en dus voor de invocring van den burgerlijken stand gaf dezelfde man bij den predikant zijner woonplaats zijn eersto kind uit een vorig huwelijk aan. Na hot overlijden zijner eerste echtgenoot waarmede hij een aantal kinderen had her- lrouwde hij te Meeden op den 21 November 1831 op 70jarigen leeftijd. Ook uit dit huwe lijk heeft hij thans reeds 4 kinderen. In de kolonie do Ommerschans heeft een 22jarig kolonistzeer leringachtig en bijkans niet kunnendc loopen getrachl den onder-direc- teur met een vork te verwonden. Reeds vroe- ger had hij in een winkel de glazen stuk ge stagen en een mes gegrepen om te verwonden «oo men zegt alleen om liever naar do gevan- genis to gaan dan langer in dat land van be- lofte te blijven. Men meldt uit Harlingen In den jong- sten storm is eeno kof in bet Oudo Vlie aan den grond geraakt en daama als vvrak verkocht eigenaar werd de heer Vellinga kargadoor en scheepsmakelaar voor pi. m. 3. Na eenigen lijd arbeidens is hot mogen gelukken bet vaar- tnig weder viol to krijgen, en is het hier door sehuiten binnengesleeptzoodat de eigenaar eeno niet onaardige vvinst geniet daar de kof cr nog vrij goed uitziet. Men meldt uit Maastricht van den 17 dezer Nu 3 dagen geleden overleed alhier na eene korlslondige zicktc de heer Engclen Roemsch- Kath. priester en knpellaan om zijn zachtzinnig en menschlievend karakter, bij een ieder be- mind en geacht. Men bclreurt zijn verlies te meer, onnlat het met een ander treurig voorval in verhand staat. Als dienstdoende R.-Rath. geeslelijke in onze gevangenishad hij twee jaren geleden den veroordeelde Geurts ler doodstruf nioeteu gcleiden die harde taak kostte den te diep gevoeligen man eene zware ziekte, die hem op den rand des grafs bragl. Ofscboon in do gevangenis door ecu ander geeslelijke vervangenweigerde de nu onlaiigs ler dood gebragte misdadiger Nathanbij een ander R.-Rath. geeslelijke zijne biecht af te leggen dan bij den heer Engclen. Deze voldeed aan dal veriangen doch men vreesl al to zeer ten koste van zijn eigen levrn. Uit Oslende wordt grschreven dat op den 12 dezer de visschersloep Dolphijn stuur- mau Abcchtop 40 Engelsclie mijlen van do kust van Texelten n. n. o. vier man, die in eene jol welke half met water was getnld, de zee ronddreven en angstkreten aanliieven, had opgevischt. Zij hadden hem later verklaard dat zij Zwilsers waren die diensl hadden ge- nomen voor het Nederlandsch Oost-Indiesch leger maar verniits men hen aan den Helder in bezelling wilde houden waren gedeserleerd. Gedurende 30 uren hadden zij op zee rondgo- zwalktde jol was half vol water geloopen ecu hunner was reeds hijna bezweken de overi- gen hadden den dood voor oogen toen zij door den schipper waren gered. Deze heeft hen te Ostende aan de auloriteiten overgoleverd die hen ler beschikking heeft gesleld van den Neder- landschen consul. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. De zitlingeu van de Belgische senaal en ver- tegenwoordigers-kamer zijn den 13 dezer le Brussel geopend doch zonder koninklijke aan- spraak verinits koning Leopold door eene zware verkoudheid zich verhinderd zag daarbij legen- woordig te zijn. Uit Gent wordt herigtDe waters op het kanaal van Neuzen zijn thans op behoorlijke hoogle om de schepen hebberide cenendiep- gang van 4,2 eltot in onze haven toe le laten. De zandbank in do nabijheid der Sluis te Sas- vau-Gent is uit den weg geruimd lerwijl aan dcu waterstaal het verzoek is gerigl om ook die le docn verdwijnen welke zich op een ander punt heeft gevorind, door het wegneinen van den dijk welke gedier.d heeft voor het leggen der brug van den Eeclooschen spoorweg." De policie le Gent heeft jl. donderdag eene proeve genomen om zich to verzekeren of de hitmen die slad gebragte mclk niet ge- doopt was, bij welke gelegenlieid de eer der melkboeren evenwel geene de minste schade heeft geleden. Op de bolermarkt ccliler is do ontdekking gedaan dat enkele slukken boter, van cdn kilo zwaarte, zoodaiiig waren gefabri- ceerd dal zij van buiten cone laag goede boter verloonden, lerwijl zij van binnen een mengel- tnoes inhielden dat zelfs nieleetbaar was. Van wege de policie le Gent is vcrbod gegeven om voortaan tot verdero orders geene leerling-prijskampen meer te houden. In de St.-Duefskerk le Gent heeft den 13 dezer de lijkdienst plaats gehadter gedacb- lenis van den betreurden Pendens van Duyse welke jaardienst is bijgewoond door do leden van hot Van Crombniyghe's Genootschap. Op zondag den 11 dezer is, na eene lang- durige en smartelijke ziekte overleden de heer Lodeivijh de Bijch, burgemeesler van Sl.-Nicolaas. Dezer dagen heeft het parket te Brugge aldaar eene huiszoeking gedaan bij de palers Capucvnen. Men vermoedde dat een voortvlug- tigen vrcemdeling in het kloosler opgesloten was. Met schijnt nogtans dat dozen zich m Eugeland bevindt. De burgemeesler van Solleghem hecfl dezer dagen geweigerd den eed af le uemen van eenen iiieuwbenoemden oflicier der hurgerwachl om- dat deze dien eed wilde afleggen in zijne uioeder- taa!dat wil zeggen in het Vlaamsch, lerwijl de burgemeesler den eed niet anders hegeerdo le onlvangen dan in het Fransch. De zaak is door beide partijen aan het oordeel Van den gouvcrneur der provincie onderworpeu. Een zeldzaam feit in de huwelijksjaar- boeken is bet volgende: Een grijsaard van 72 jaren, in de omstreken van Alh is op het punt van een derde Imwelijk aan te gaan; aan- gezien echter zijne moeder daarin niet verkiest toe te slemmen is hij genoodzaakt de wetlelijke middelen aan te wenden ten eindo zijne lief— dedrooirien le verwezenlijken. In de vorige week hebben de eerste schepen gevaren in de nieuwe vaart van Bossuyl naar Rorlrijk dat is van de Schelde naar de Leije. De regtbank van Brussel heeft zekere Anna Leclei'cq zonder vasle wotting lot eene maand gevangenis veroordeeld voor geweldenarijen op haar eigen kind van naauwclijks 5 maanden oud. Te Brussel heeft de policie een grnol ge lal lieden aangehouden die zich blind of kreupel hielden om de weldadige mcuschen aalmocsen af le troggelen. De neslor der rondleurende kooplieden, een grijsaard van 91 jaren is dezer dagen te Brussel overleden. Het is de man die schalien slijpstecnen en dergelijke voorwerpen verkocht op de Goudbrug, aan de vischinarkt aldaar. Sinds den ouderdom van 12 jaren had hij dit beroep dagelijks uitgeoefend doch was sedert lang daarin bijgeslaan door zijnen zoon die thans reeds den ouderdom van 70 jaren bereikt heeft. Te Charleroi zijn II. vrijdag twee misda- digers onthoofd wegens medepligligheid aan moord en diefslal. In de afgeloopene week is ook Henri Retsinhet tweede slagtoffrr van het springen dcs ketels van een slooinjaglop den 1 dezer, aan het Vlaanische hoofd vo6r Antwcrpen met wiens herstelling men zich nog zeer ge- vleid had overleden. Do Fransche keizerin Eugenie is den 14 dezer te Calais scheep gegaan naar Schotland en bereids te Londen aangekomen. Dat dit on- verwachle verlrek in het ongunstige jaargclijde aanleiding geeft tot allerlei gissingen en onder- slellingen behoeft ler naauwernood vermelding. Men zegtdat zij de reis onderneemt in het be- lang harer gezondheid. De keizerin van Oostenrijk die mede voor hare gezondheid naar het eiiand Madeira vcr- trekt zal derwaarts worden overgebragt door het koninklijke Engelsche stoomjagt Osborne, en to Antwerpen heden (woensdag) aan boord van dat vaarluig overgaan. Men verzekert dat zij door den keizerharen gemaalnaar Ant werpen zal worden vergezeld. Dezer dagen heeft te Parijs de jaarlijksche sitting plaats gehad van het consullalief comity, zamengesleld uit gencesheeren die zich hebben vereenigd om te conslalcren de genezingen van longtering door het middel van doctor de Lamare. te Parijs vvelk middel hij eenige jaren geleden aan do akademie van wetenschappen heeft aan- geboden. Het belangrijksto watdio vereeniging opleverde belrof voornamelijk de beslendigheid der genezingendie reeds voor eenige jaren hadden plaats gehad. Dit gewigtige resultaat strekt den uilvinder van het middel lot niet ge- ringe voldoening. De leden van het Nnpelsch koningsbuis die zich thans le Gacla bevinden zijn zeer lal- rijk. Bij den 24jarigen koning Frans lien zijne geinalin zuster der keizerin van Oostenrijk bevinden zich loch vijf brooders des konings waarvan de oudste 22 de jongsle slechls 3 jaren oud is; drie zosters des konings, 17, 11 en 5 jaren oud en zijne moederde weduwe van Ferdinand 11. Of er ooms van den koning to dier stede zijn is niet met zekerheid bekend. Op den spoorweg lusschen Glasgow en Atherstone, in Engeland zijn den 16 dezer twee treinen (een passagierslrein en een trein met vee) legen eikandcr ingeloopen. De stoker en vijf vee-drijvers bleven op de plaats dood de machinist en een schaapherder werden ligt gewond. De passagiers kwamen alien met den schrik vrij. Door zekeren heer William zijn de vier klpinste paardjes uit Afrika medegebragt die men ooit gezien heeft. Zij zullen aan koningin Victoria en haren gemaal prins Albert le Windsor worden vertoond. Deze dierljes van gelijkma- ligen bouw donkerbruiu van kleur, zijn naauwc lijks 31 dui.m lioog. BUITENLANDSCH OVERZIGT. Uit Gacta is, under dagteekening van den

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1