No. 358. Woensdag 7 November 1860. 7de Jaarg. Advertentieblad VOOR I XlUit' ccnls &efielre'/t voor elke plaalstng BUVNERTLANDSCHE BERIGTEBf. Bij besluit »aii 13 October II., beeft Z. M. heschikkendc op hel verzoeksehrifl van dr. J. Ckronilc c. s. gPedgekeiird de statuteli der verecniging le Amsterdam opgerigt onder den naam van Sjoclire Dcawelke zich ten doel stelt dc hervorming van de Nederlandsche Israelilische kerkelijke ecrediensl en alzoo die vcreeniging als regtspersoon erkend. Volgens een ininisteriSel besluilzullen voorlaan geen Zwilsers of Duilschers meer voor de tnilitairo (liens! in Oosl-Jndie vvorden aan- genftoienmaar allecn Nooren Deenen en Zwcden, lie tvveede kamer der stalen-generaal is tegen fccdcu (7 November) hijeengeroopen. In <le eerste plaats zal beraadslaagd wprden over bet wcts-onlwerp op do nieuwe regterlijke in- rigtiflg. Jn bet voorloopig verslag over hoofdsluk V der tftaatsbegrooting (binnenlandsclie zaken) wordt gezegdEindelijk mount nog de post van miliioen voor hel kanaal door Zuid- Beveiand de aandachl trekken. Hot graven van dit kanaal hangl zamen met hel voornemen om Aden overgang der Ooslor-Schelde door middel van een dam le doen plaats hebben en levens met eene nieuw te sluiten overcenkomsl inet do ^maatsehappij tot indyking van op- en aauwasson - i m 'dc Oosier-Scheblo welke overeenkomst de goedkeuring der wetgevende magi nog behoeft. Door hot loeslaan van hel miliioen zou op die goedkeuring worden vooruilgeloopen. In elk geval wenschl men te welonof do regering sjich sterk maakt dit gedeelle van haar plan nil tcvoeren, zondor into groote moeijelijkheid inet eene naburige inogendheid gcwikkeld te N worden. Uit den slaat van den uitslag van hel najaars-examen dezes jaars in de ondcrschei- done provincial onzes vaderlands medegedeeld in dc Welckcr hlijktdat van de geexamineerden als hoofdonderwijzers zijn toegeiaten 82 en af- gewezen fit als hulpondcrwijzcrs toegeiaten 136 en afgewezon 96 als hoofdonderwijzeressen toe- gelatin 9 cn afgewezen 6. en als hulponderwij- zeresscn toegeiaten 73 cn afgewezen 45 buiten do exameus ook nog afgclegd in de lalen cn bij- zonderc vakken. In ecu berigt uit 's llagc mcent men to kunncn verzekeren dat or bij de regering nog geen plan beslaal om het thans in deze pro vince garnizoen boudend 2de regemenl infanterie, met Mei le verplaatsen. Heuzen 5 November. Gedurende do vo- rige rtiaand zijn het kanaal alhier opgevaren 38 zeeschepen metende 6413 lonneo en 257 binnenschepen, in. 14673 t.en afgevareu 19 zeeschepen m. 3463 t.en 224 binncn- schepenin. 11549 t. sederl 1 Januarij opgevaren278 zeeschepen m. 34499 t. en 2337 binnenschepenm. ,96696 I. en afge- varen 236 zeeschepen m. 34624 I.en 2238 binnenschepen, m. 89733 t.in de lien cerste maanden van 1859 opgevaren 234 zee schepen m. 23445 t.cn 1896 binnenschepen, m. 90025 t. en afgovaren 199 zeeschepen, in. 29535 I. en 1813 binnenschepen m. 84042 t. Hulst, 5 November. Ofschoon de kerke- raad der Herv. gemeente alhier, nopens den ge- wenschteu uitslag van hel uilgcbragto berocp op ds. A. van der MctJ te Kerkwerve, tot nog top in onzekerheid verkeerthad de gemeente ovenwel in de afgeloopene week hel genoegen den beroepen leeraar voor ecne poos in haar midden te inogen zien. Oostburg-, 29 October. Op de vcemarkt van hpden waren aangebragt 7 paardendie bijna alien onverkochl bleven 152 stuks rund- vee waarvau ongeveer een derde verkocht, 23 groote varkens, voor do helft verkocht, nagenoeg 300 biggen die bijna alien vverden afgestaan., en. 1-geil. In publieko veiling werden verkocht twee Schorlhorn Durham springstieren het eigendom van eene vereeniging van omlrenl 60 lumlhou- wof^voor een dezer oud 3jareu, werd f Vil en, voor den an}lereii., oud 19 maandenf 127 besteed. Overigens werd het hoornvee verhan- deld tegen eene vermindering van 15 pet. op do prijzen die daarvoor dezen zomer in de weido werden geboden. De biggen daarcntegen wprden duurdar verkocht dan men aaii huis bedingeu kon,, Hontenisse31 October. Het was to voorzien dat bjj het thans gunslige weder voor den landbouw na zoo langdurigc rcgens, onze vcemarkt van heden zoo mogelijk nog onbeduidender zou zijn dan gewoonlijk. Ilct aantal vee helwelk aangebragt word was als volgl 105 varkens van 6 weken lot 6 maanden oud waarin veel handel was lot goedkoopo prijzen, 9 stuks hoornvee en 2 schapen. IJzcndijke 5 November. Onder de zon- derlinge processen- vcrbaaldie soms gemaakt worden mag wel eene plaats innemen ceil van dieti aard dat dezer dagen naar hel schijnl is moeten opgemaakl warden door den brigadier der murechaussee alhier ten laste van zrkeren boerenkuechlwelke eene vrouwin zwangeren toestami met een paard heeft.aanger.eden zoo- JUi zij hare muls er bij inschootzomler even- w\:l eenig andcr leed le zijn overkomen. Op den 1 dezer is er wedcrom een belangrijkp dijkval onlslaan aan Flaauwers op het eilahd Schouwen waardoor den buitendijk van de eersto inluag aldaar ovqr eene lengle van bijna 200 ellen is weggezonken. Er zijn onmiddellijk maalregelen genomen om eene instrooming vail Schouwen voor to konien. Sederl eenige dagen ziel men op dc Oosler- Schelde groote jagt maken op kleine inosselen, die naar Bergen-op-Zooin worden vervoerd en dan door de landbouwers uit (lien otnlrek weg- gehaald ler bemesting bunneir akkers w^arbij zij goede resullqtep ondprvinden. Als eene bijzondprheid metdl men dat heden woensdag to 's flago een huwelijk zal worden voltrokken waarvan de bruidegom 81 en de bruid 36 jaren oud is. Ten gevolge van een twistdie 11. dingsdag avond le Utrecht lusschen vader en zoon we- gens huwelijkszakcn onlslond wierp laatsl- genoemde zich bjj de Weerdsluis in het water ,en vond aldaar den dood. In eene herberg te Raamsdonk had in do, vborlaalste week eene veehlparlij plaats bij welke een arbeider van Waspik door eencn bewoner van Raamsdonk eenige slngen ontving met eene billardqueue, Iloezeer die zaak zich aanvankelijk niel ernstig liel aanzicn is inlus- schen de arbeider zes dagen later overleden. Hierdoor heeft deze veehlparlij eene wending verkregenwelke voor den dader en wclligt voor andercn lot onaangename gevolgen kan leidenaangezien de juslitie zich hereids lef plaatse heeft begevenoin eene instruclio in te slellen. Ten gevolge van de bepaling der nieuwe wet op hel onderwijsis do hoofd-onderwijzer P. V. te Vierlingsbeek in N.-Brabant, die levens een' winkcl deed en, eene slijlerij dreef, op zijn verzoek uit zijn6 ondervvijzershelrbkking onlslagenaangezien zijne dranknering hem voordeeliger loescheen. Op de 31 October jl, gehouden mark I te Aspercn waren aangebragt 8000 paarden, 150 varkens en ecu grool aantal schapen. Door den hoogen raad der Nederlandbn Cs bij arrest heslist, dat hel kussen van een meisjo op den openbaren wpggepaard met eenige worsteling, doch zonder het nogmerk om le mishandel"n niet is eene feilelijkheid vallende in de artt. 309 en 311 van hel vvet- boek van slrafregt. Volgens opgave in een der dagldadcn zijn nu sederl 10 jaren op Texel en wel meqst in de Eijerlandscbe gronden gestrand of verbrij- zeld ruitn 70 schepcn. BUITENEA1VDSCHE BERIGTE1V. De gemeentelijke verkieziugen hebben in Belgie plaats gehad. Ovcrul heeft de kandidalen-lijsl van de Association liberate <lus van de oppositie de zege hehaald. De heer Verhaegen beweert nu dat die zegepraal do overwinding van het ware liberalisme is. Beter gezegd is het, als men beweert, dat do stemming van heden een bewijs van goedkeuring isdoor het algemeen ^"gevoelen gegeven aan diegenendie eene alliantie hebben widen sluiten tusschen de fersehillende nuances dqr liberalo parlij en van afkeuring van diegenen, die de sch^uring willenin stand houden. Do vertrekuren o,p don Wacsscpen spoor- reg zijf^met 1 No«em!»er bepaal^ van Gept 6,20 9 10,20 2.30 5.46 van Ar,lwerpen 6,30,8,30,16,30,2.30,6. Noppps den be.rcids medegedeelden moord te Bpuchaute wprden nog de volgenue bijzon- derlp'den berigt: Volgens verklaripg van Ver- vaqlfo was deze met van de Vclde overeengo- kornen dat laatstgemeldc zijne vrouw zou ver- moorden vppr 50 francs, welke dan ook die euveldaad volvoerd he^fl terwijl ervacke zich eenige oogenblikken verwijderd had. Ook heeft hij reeds dpn diefstal hekend .bij yan Daele te Walervlicl in 1858 geplepgd. Deslijds uiift- naar zij^de van de moid wist hij dat van Dacle eene som gelds bezut in eenen koffer van diens sluapkamer beruslende. Met behulp van zekereu de Boeder, een oud-vcroordeelde, bij nacht in dq kainer gedrongen poogdo dezo van Dfieledie doof wasto vcrworgen ter wijl Vervacke de zakken gelds wegroofde. Niet alles kunnende vervocren verborgen zij een gedeeltc van. den roof in de nabijheid van do plaats der euveldaad. Later met die meid gelrouwd heeft deze ten gevolge van oneenig- heden meermaleri gedreigd het feit dat ver borgen geblevcn wasaan het lichl le zullen brengpn helwelk alzoo nu aanleiding lot den moord heeft gegeven. Dc Belgische gouverneur van Brabant heeft aan de p|aatselijke besturen herinnerd dat zij den gentqenleraad mqelen uitnoodigen om te onderzoeken of het traclemenl van den secretarls hunner gemeenlq in overpenslemming is met de meqrdere of min/lere belangrijkhcid van zyne be'trekkiug en met de behoeften vqn zijn gezin. De gouverneur verlarigt met den uitslag van deze onderzoekingen bekenjl gemqakt le wordqp. Een verschrikkelijk ongeluk heeft jl. don- derdag .op de Schelde vo6r Anlwerpen plaats gehad. l)e gebroeders Itetsinzoons van den reetler van dien naam en beminnaars van alias wal op de zeemanskunsl betrekking heqflhad- den onder andereu, voor hun vermaakeen sloomboolje, aan wclks boofd zij zelven de rollen van machinist en kapitein vervulden. Donder- dag kort na den midsJag wilden zij daarinedo weder een togtje doen. Hun boolje lag aan do zaat op hel Vlaamschc hoofd en daar hel laag water was, zat het vaarluig nog in het slijk. De oudste der broedersPieler was met den jongslen Henrybezig om alles in orde to brengen terwijl een andere broeder Louis, loen hpt vuur reeds lang aangeslokpn was, no<; aan wal ging om vvat sieenkolen te gann halen. Daar- nieile bezig zijnde liel zich plolselijk een gewel- dige slag hooren en iedereen daarop loespcl- lende. zag men het sloomboolje in brand, waarvan de kelel gesprongen was en het vaarluig ganscli uitecn geslagcn. Met een kloppend hart zocht Louis naar zijne broeders Hot lijk van den oud- slen werd op 66 passen van daar gcvonden, en zoodanig verininkt dat hij naauwelijks kenbaar was. Henry de lSjarigo jongejing lag rnedo op eenigen nfstand in het slijk, en deerlijk ge- brand doch had cvenvvel nog den moed en do kracht om uit het slijk to kruipen. Naar de ouderljjke woning gebraglis hem daar alio mogelijke gpneeskundige hulp toegediend maar zijn toesland was den volgenden dag nog hoogst bedenkelijk. De stukken van hel hootjo zijn wijd en zijd gevlogen en is daarvan niels blijven liggen (bm de looze kiel. Do sipart van do familie I\etsin is onbeschrijfelijk terwijl ceno jeugdige weduwe met een kind van 18 maanden zich ecnsklaps van cenen beminden echlgenoot beroofd zieten dat op zulk eene rampspoedigo wijze. De Echo de Lille deelt medodat er sederl eenigen lijd sprake is van maatregelep te ncmen tot het beleugclen van hel tabakr gehrulk bij kinderen. Ilet is toch niet zeld- zaam kinderen van 8 lot 14 jaren met cigaren of ook wel met de pijp in den mond to zien rondloopen. Behalve het groote nadoel voor hunne gezondheid misslual ook het rooken op dien jeugdigen leeflyd daar zulke kinderqn zich het voorkomen, geven van kleine mannen die niet zelden wanneer zij mannen behoorden le zijn onder do groote kinderen moeten ge- rangschikt worden. Bij het gereglshof voor echlscbeidingen te Louden zijn tegen de eerlaug nnnvangendo zilling, reeds meer dan 150 aanzocken tot be- williging in zoodanige gevallen ingedicnd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1