No. 357. Woensdag' 31 October 1860. 7de Jaarg. ZEEUWSGH Dit Wee/cblad wordt el ken Woensdag-morgen uilgegeven bij C. W. Overbekke te Weazen. De prijs it 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men ab'onneert zich bij alle BoekhandclarenPosldirecleuren en Brievenbushotiders.Advertenlien getieve men ami den Uitgever in te zenden uilerlijlc Dingsdagdes namiddags ten 4 urc de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor el/cen regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelrcgl voor elheplaalsinq. BUVrVENLANDSCHE BERIGTEN. Bij koninklijk besluit van den 21 dczer zijn onder andcrenbenoemd lot controleurs 3de k lasso der dirccle belastingcn in- en uilganndo region en accijnsen lo Axel do heer B. K. Boom cn lo Driebergon de heer J. B. Story van Blo/c- land heiden surnumerairs bij hel vak der dirccle liclastingenin- en uitgaande reglen en accijnsen thans respeclivelijk waarncmcndc conlrolcurs lo Coovorden en to Axel. Naar men verneeint is door Z. M. be- paald, dat het werf-depotte Biberich (Nassau) govestigd, bestemd lot het aanvoeren van Zwitsers, voor do koloniale dienstopgeheven en ont- liondcn wordten dat die werving van vreem- delingcn die zich voor de Indische dienst willcn cngageren gestaakt en gesloten is. In do najaars-vergadering der provincialo stolenwelke op den 6 November e. k. to Middelburg zul geopend wordenstaan onder nnderen de volgendc ondcrwerpcn behandcld te worden, als Voorslellen van gedcpuleerde staten, betrekkelijk do adressen van do geineenlo- liesturen van Clinge Hengstdijk Nieuwvlict, Philippine, Retranchement en Zaamslagom toepassing van art. 36 der wet op hot lager onderwijsen een voorslel van gedepuleerdo staten, tot hot verstrekken van renteloozo voor- schotlen ler verbetcring van wegen en tot het <loen van ccno geldleening daartoe. Hulst24 October. Uit hel troeger ge- melde zestalwerd heden door den korkeraad der Hervormde gemconte alhier een drietal ge- forrneerdbestaando uit de heeren K. He- ringaJr., kandidaatlaalst hulpprediker bij deze gemcente en thans to SchiedamA. van der Meijpred. lo Korkwerve en J. F. van Binsbcrgenpred. lo Hoek (de laatsle met het lot tegen H. S. Balscmpred. te Nootdorp) uit welke tcrstond is beroepen de WEw. heer Authonic van der Meij, sedert 26 April 1857 pred. to Kerkwerve, classis Zierikzee. Axel, 30 October. Het aanlal veedat heden op onze jaarmarkt werd aangebragtbe- droeg als volgt48 sluks hoornvee, waaronder zeer schoone en slagtbare, 11 paarden, waarbij ccn uitmuntend span, 15 varkens en 4 schapen. Handel bestond er weinig; slechts voor con- sumptio werd een en ander good vet beest aan- gekocht. De uilreikin^ der premien had plaats volgens gewoonte. Nog kunnen wij van hier meldendat wederom eene afwijzcnde beschikking bij den gcmeentcraad is onlvangen op een vernicuwd ingediend adrcs aan Z. M. den koning, slrek- kendo lot doortrekking van het kanaal van de sassing naar Axel en zoo mogelijk naar Hulst. Wij mogeri do besturen der beide daarin zeer naauw betrokkene gemeenten Axel on Hulst den vveg niet vvijzonrnaar wanneer die beide ge- incentcn zich niet onderling in contact slellen, zal alios onder de pia desideria blijven en weldra gcheel hel bedoeldo kanaal in hel niet verdwijnen. Axel27 October. Onder voorzilling van den onderwijzer van der Bann van Zaamslag Meld de dislr. afdeeling: Ooslelijk Zecuwsch- Vlaanderen van het Nedcrl. onderw. genool- schap heden alhier hare laatste algemeene ver- gadering voor dit jaar. Belreurde men de afwezigheid van de leden uit het land van Hulst, van welke er slechts legenwoordig was dit gemis werd intusschen vergoed door eene vollallige opkomst der overigc leden diein de eerslo plaatszich onledig hielden met het bespreken van de gewiglige aangelegenheid der onderwijs-regeling tegen 1 January e. k.met het oog zoowel op bunne financicle belangen als op die van de zaak zelve. Nadat vervolgens een concept-contract tusschen Zeeuwsche omler- wijzersom bij overlijden aan hunne naasto belrekkingen eene toelage in eens uit to kee- renin behandeling genomen en daarin eene kleine wijziging voorgesteld was, ging men over lot do stemming voor do benocining van den aflredenden medebestuurderden on derwijzer Schuyt van Zuiddorpe die herkozen werd, gelijk ook de voorzitler bij acclamatie zich aangewezen zagom voor het volgende jaar namens de distr. afdeeling in het gewes- telijk beslnur zilting to blijven nemon waarna bij het afdoen van eenigo huishoudelijke be langen do bijccnkomsl op vriendschoppelijko wijzo word besloten. Oostburg-23 October. In de voormid- dag-godsdienstoefening van jl. zondagwerd het nieuwe kerkorgcl bij do Herv. gemeenlc alhier, plegtig voor zijne bestemming ingewijd lerwijl in den namiddag door den organist Klein en diens brocder uit Middelburg eene orgelbe- speling plaats hadten voordeele der armen. Bosclicapelle27 October, Door den geineeutcraad dozer gemeente is het Iraktcment van den onderwijzer bepaald op f 500; lerwijl er in deze gemeente geen schoolgeld zal goheven worden zoodus dat hel onderwijs hier vrij zal zijn. Op jl. vrijdag hebhen te Middelburg do vol gende aanbestedingen plaats gehad alshet bczinkeii der weslkavcn lo Neuzen en het her- slellen der aanlegplaats met bazallmuur aldaar, aangenomen door den heer J. Filisto Vlissin- gen, voor ^20,580; het driejarig onderhoud van den grindweg tusschen Axel en (lo Axelscho sassing aangenomen door den heer A. E. Stubbe te Sas-van-Genlvoor f 486 per jaar en het ajarig onderhoud der aanlcg- en losplaats voor visschers in den 15 rank man bij de Isabella— sluis, aangenomen door den heor J. van Male te Breskensvoor f 975. Naar men verneemlzal eerlang het be- sluit gelcekend worden, betrckkelijk de be- langrrjke zaak van de inpoldcring der schor- rcn vdordo gemeente Biervlietin den Braak- man liggende. Zulks zou gewis aan velen in den naderenden winter het uilzigt op verdien- sten geven inzonderheid in die slreken, waar de noodlottige hagelslag van v6<Jr drie maanden zoo vele iniddelen van bestaau gcheel hoeft doen ophouden. Men meldt uit Goes, van den 25 dezer Als eeno zcldzaamheid kunnen wij van hier mededcelendat gisteren drie huwelijken met volmagt gesloten werden. Met meer anderen vertrokken uit Goes ruim twee jaren geleden drie jongelingen wien aannemolijko vooruitzig- ten door tusschenkomst van den heer D. Fransen vande Puttedeslijds te Java, in do Ned. kolo- nien waren geopend. Zij vonden hunne ver- wachting verwezenlijkt en mogen ter bclooning hunner vlijt en oppassendheid ook nu door buns weldocners medewerking eerlang hunnen innig- slen wensch vervuld zien in het bezil van haar wicr vertrek naar die verre slreken op handen is. De belangslelling voornamelijk in hunne kerke- lijke inzegening was.algemeeu en menige wensch tot hun alter welzijn zal de jeugdigo vrouwen vergczellen." LI. zalurdag is te Middelburg weder een kindcrmoord ontdekt. De daderes zekere Wt7- helmina Vox, moot, indien de geruchten juist zijn haar misdaad reeds hebben beleden. De dienst tusschen Vltssingen en Rotter dam, met de stoombootStad Vlissingen No. 2, zal op den 3 November aanslaande worden hervat. De gravin van Nassauweduwc van wijlen Z. M. koning Wiltem 1, is to 'sGravenhage aangekomen, lot het brengeu van een bezoek aan hare familie. Er gaal sprake van eene vernmlering der uniform van do koninklijko marechaussec. I)e rok zon ook vervangen worden door den kortcn jas. Dezer dagen werd te Bergen-op-Zoom bij het ruimen van een privaat, bij den brood- bakkcr L.op de vischmarkt, een pasgeboren kind gevonden van het vrouwelijk geslacht, dat reeds in staal van onlbinding verkeerdo. Als een bewijs van echto huwelijkslust wordt uit eene gemeente nabij den Moerdijk medege- deeld dat eene weduwe van circa 80 jaren jl. vrijdag voor de vierdemaal gelrouwd is, met een bruidegom van 55 jaren. Op den morgen van den 24 dezer had te Zwolle het volgende vreemde voorval plaats Eene hoogst zwangero vrouw op eene hegrafenis genoodigd begaf zich in een rijtuig met den stcet naar het R.-K.alh. kerkhof. Naauwelijks aldaar aangekomen kondigden de gewone ver- schijnselen harer ophauden zijnde bevalling aan. In de daar aanwezige kapel gobragt zijnde beviel zij, op die voor dusdanige zaak vreemd- soortige plaats, zeer voorspoedig van een vvel- geschapen zoon. Als eene curiosiloit wordt uit Sleenwijk medegedeeld dat in do afgeloopcn week door J. Posthvrnusjager to Blesdijk in 6en schot zeven patrijzon vielen en des anderen daags ook in e6n schot, tweo hazen en zijn hond. -Als eene bijzouderheid wordt medegedeeld dat hel elfjarig zoontje van den heer J. S. Vecnslra, te Rotlevalle met een klein (i6n loops geweer in den jagtlijd van dit jaar heefl gescholen 12 hazen, 15 palrijzen en 1 wild konijn. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. Koning Leopold en zjjno vorslelijko familie, die op den 21 en 22 dezer aan Antwerpen een bezoek gebragl hebben lot het in oogenschouw nemen van de uieuw aangelegdo fortificatio- werken en om gelnigo te zijn van de opening der nieuwe dokken zijn aldaar met eencn onbegrijpelijken luister en eene buitengewono gecstdrift onthaald. Onitreut den in de laalstvorige week lo Bouchaulc gepleegden moord verneeint men nador het volgende Het sehijnt steeds dat Alexander Vervacgue, aangchouden onder verdenking van moord op zijue vrouw Melanie Nocteschalc ook den dader zoudc zijn van een diefstal van 15,000 francs, in November van hel jaar I858geplcegd bij den landbouwcr K. van Daeleto Waler- vliel. Een ouderzoek bij den vader des bo- schuldigden bevolen heeft aanleiding gegeven tot de ontdekkiug van eene som van 4847 francs bewaard in eenen aarden pot, en onder een afdakdigl bij zijn huisin don grond ge- dolven. Men gist dat deze som van voormeldcn diefstal voortkomt. Engclbcrt van de Velde oud 24 jaren dienst- bode te Bouchauleis den 24 dezer medeaan- gehoudenonder verdenking van medepligtig- heid aan den moord op de huisvrouw van Vervacgue. Naar het sehijnt zou vrouw Vervacgueten gevolge van eenen hevigen twist en meermalen ondervondene mishandelingen gedreigd hebben bckend te makendat hijbarcn manden dader van dien diefstal wasen hij daarop op haar den moord gepleegd hebben. Vrouw Vervacgue was, lijdens het plegen van den diefstaldienstmeid by don landbou wcr van Daele, to Watervliet. Het bouwen der nieuwe kerk van Sl.-Jan- Baptistc lmiten de Brugsche poort te Gent is aangenomen geworden voor 126,800 francs. Ook to Welteren zal eerlang eene nieuwe kerk gebouwd worden waarvan het bestek beloopt tot 265,454 francs. Uit Gent wordt, van den 26 dezer, het volgende gemeld Sinds de Belgische loodsen van Gent naar Neuzen verplaatst zijn, hoort men dagclijks klagten over het beslurCn der schepen die het kanaal afvaren, door lieden die de vereischte kennis niet bczillen. Diens- volgens zou men met genoegen gemelde loodsen naar Gent zien wederkeeren." In den nacht van II. vrijdag op zalurdag is te Brugge een droevig ongeluk voorgevallen. Een schip met bout en vodden geladen en be- stemd naar Brussclis onverwachts gezonken lerwijl alien sliepeu. Do schipper, zijue vrouw eu hun zoon hebben zich met groole mocito uit hun bed kunnen redden maar hunne drie dochters zijn verdronken. Volgens eene mededeeling in een der Belgi sche bladen omtrent de fortificatiewerken van Antwerpen, zijn thans zeven forten in aanbouw en zal aan het achtsto ook eerlang door do troepen een begin worden gemaakt. De geheelo uilgcstrektheid onleigende gronden bedraagt GOO hectaren. Vele soldalen van het franco-Belgisch legioen krijgsgevangen gemaakt of gekwetst in dienst van het pauselijk legerzijn in Belgio teruggekeerd. Het bestuur der ijzeren wegen in Belgio heeft besloten dat er bij elken trein van rei- zigers een rijtuig van do Isle klasse zal ge- voerd wordenbestemd voor de dames dio alleen of met kindcrcn reizenwelke maal- regel reeds biuuen korl zal worden loegepast. Een aannemer te Parijs heeft eene wedden- schap van 3000 francs aangegaandat hij in 14 dagen aan den boulevard Sebaslopol een huis zou bouwen, geheel van hardstcengebakken steen en ijzervoorzien van kelderseen be- schoten dak en bestaando uit 5 verdiepingen. Hij heeft zijne weddenschap gewonnenen op de aangewezene plaats eene woriing nedergezet dicp 20 meters (Ned. ellcn)en elke verdieping voorzien van zes ramcn. Nieuws VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1