No. 355. Woensdag 17 October 1860. 7de Jaarg. ZEEl IWSCH-VLA ANDEREN. voou Dit Wcckblad wordt ellien Woensdag-morgen uilgegeven bij G. W. Overbeeke le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle BoekhandelarenPosldirecteuren en Brievenbushouders. Adverlentien gelicve men ami den Uitgever in tc zendcn uiterlijkDingsdagdes namiddags ten 4 ure de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor el/cen regel meer 10 cents, bchalve 35 cents zegelregl voor cllce plaalsing. BINNENLAIVDSCHE BERIGTEN. Bij besluit van Z. M. is, oniler anderen, lienoemd lot majoor-kommandant van hel hat. 4io. 5 rusletide schutterij in dc provincie Zee- land dc kapilcin B. Bitter, Naar men verneeml zal in de maand Mei aanstaande bij het leger eene groole garnizoens- Veranderrng pleats hebbea cu de troepen als- dan in vasle gamizoenen gevesligd worden. Blijkens modedeeling van den minister van de Hervormdc eerediens'laan de tweede kamer der slatcn-generaal in antwoord op deswegens vcrlangde iidichtingen is do regering voorals- nng niet voornemens do collatio-regten af to IVcuzen16 October. Met do dienst der stoomhoot van hier op Gent zal, naar men ver- liceintop den 1 November aanslaande een aanvang worden gemaakt. Het plan hestaat dczolve dagelijks le doen varenen wel 's mor- gens vroegtijdig van Neuzen en 's namidda gs van Gent. Do vTacht voor passagiers tusschcn Neuzen en Gent zou bepaald zijn op f 1 in de groote kajuit en f -,75 in de voorkajui! ter- wijl de overtogl gemiddeld in 4 a 5 uren zal gcschieden. Axel, 13 October. In de algemeene verga- dering der districts-afdccling: Oostciijk Zceuivsch- Vlaanderen, van het Nederl. ondcrw. genoot- schapop den 27 dezer alhier te houden zal, ondcr anderen in beharnleling worden geno- men een concept-contract tusschen Zeeuwsche onderwrjzersom bij overlijdenaan hunno naasle belrekkingen eene toelago in eens uit te keeren. Aardenfouru 10 October. Naar men verneemt zal do spoorweg van Gent op Eecloo met Januarij ktinnen gcopend worden. Belem- tneringen in de overbrugging van het kanaal van Neuzen hebben dat werk lot heden ver- traagd. Men zal dtis van Aardenburg in 10 uren te Rotterdam kunnen zijn welke afsland met 1 uiir verinindertzoo de spoorweg van Eecloo en Maldegem op Brugge doorgaat. Sas-van-Gent10 October. Een ver- zoek lot erlanging van subsidie uit de provinciale V fondsen voor den aanbouw van een nieuvv school- lokaal alhier, door gcdepuleerde staten afge- wezen zijnde, heeft de gemeenteraad den 4 dezer beslotenzich te dier zako per request tot Z. M. den koning te wenden. Gisteren heeft hier een treurig ongeval plaats gehad. Het zoontjo van de wed. F. van der Lindemet name Ferdinandm Franciscas t oud 9 jaren's middags 12 ure uit school V naar huis gaandozagaan het molenwatcr gekomenbij den boomgaard van den heer Stevens, ecnen appel in hel water drijven. Go- Jijk hij dit meermalen gedaan hadwildo bij ook mi met een stokjo dien appel opvisschen maar schijnt bij dio gelegenheid in het water gevallen "to zijn. Eenigen tijd later ging do moedcr zien waar haar kind bleefen vond hem in het water liggen. Op haar angstge- roep is de sluisknecht Messer toegeschoten die den knaap daaruit gehaald heeft, doch hoezeer ook aanstonds in geneeskundige he- handeling genomen is het echter niet mogen gelukkcn hem in het loven terug to roepen. Op den 19 dezer zal aan het lokaal van het provinciaal bestuur te Middelburg worden aanbesteed het ondcrhoud en herstel der rijks waterleidingen bewesten en beoosten het kanaal van Neuzen alsmede van den afsluitdijk in het Axelscho gat bij Sluiskilaanvarigende den 1 Januarij 1861 en cindigendo den 31 De cember 1863;—en op den 26 daaraanvolgende Nl.° het onderhoud van den grindweg tusschen do 6lad Axel en do losplaals aan do Axelsche Sas- sing gedurendo drie jaren beginnende 1 Ja nuarij 1861 en eindigendo 31 December 1863 2.° hot driejarig onderhoud der aanlcg- en losplaals voor visschcrs in den Brakman bij do Isabellasluisover dc jaren 1861 1862 en 1863, en 3.° het bczinken der wcslhaven te Neuzen builen hel stortebed der waaijersluis, en hel her- Blollcn der aanlegplaals met bazallmuur aldaar. In de dagbladen wordt thans uit de ge- meenle Hoofdplaatdie op den 16 Julij jl door zwarcn hagelslag den to velde slaande oogst gansch heeft zien vernielen een bcroep op do juilddadigheid onzor landgcnoolen gedaanter voorziening in den nood van meer dan 300 tnenschendio zich door deze buiiengewono ramp van alien arbeid versloken zienaange- zien de gegoeden in die gcmeenle van welke verscheidenen van f 10- lot f 20,000 sehade leden buiten staal zijn do vcreischte hulp to bozorgen. Naar men verneemtwordt er onderzoek gedaan naar de erfgenamen van Josephns Koole zoon van Josephus en Cornelia dc Vcij. Go- noemde J. Koole die van Zeeuwschen oorsprong moet geweest zijn is onlangs in het huitonland overleden en schijnt eenige fondsen nngelaten to hebben. De gesiachtsnaam Koole is jn Zeeuwsch- Vlaanderen allhaus goed bekend en niet onmo- gelijk zijn er ook van dien slam om hunno regten le laten geiden. De dienst tusschen Vlissingen en Rotter dam, met deslooinboot Slad Vlissingen l\o. 2, is gedurendo eenigen tijd gestaakt, uit hoofde van eenige noodzakelijk te doene herstellingen aan de sloombootzoo men zegtten gcvolge van een door een ingenieur van het stoomwezen ingeslcld onderzoek naar den toestaud van den kelelwaar bij zou bevonden zijn dat dezo niet meer aan alio vereisehten voldeed. In de Tijd (Noord-Ilollandsche Couranl) leest men: Wij vcrncmert dat de aartsbisschop en bis— schoppen van Nederland dezer dagen een adres aan Zijne Heiligheid den Paus hebben gezonden waarin zij ook namens hunno onderhoorigo Katholieken hunne deelneming en droefheid to kennen geven over tie rampen welke do ver- raderlijke pogingen der vijanden van het Ralho- licismus Z. H. hebben berokkend." Er is in do laalste dagen te Leyden veel gesproken over het ontdekken van een schan- daaldaarin bestaande dat een meisjo gedu rendo geruimen tijd van den kant eener slief- moeder aan mishandelingen van allcrlei aard had bloot gestaan. Do Lcydschc Couranl meld t thans dat het dienaangaanue dezer dagen gehouden geregtelijk onderzoek tot uilkomst hoeft gehad dat de vrouw aan geene misdadigo handeling welke ookschuldig is bevondenroaar dat veeleer de dochter den ellendigen staat, waarin zij gevonden werden die het noodzakelijk maaklo haar naar het stedelijk ziekenhuis over te brengen aan hare verregaande onreinheid en hare moedwillige verwaarloozing des ligchaams to wijten heeft. Men verneemt nader wegens de nieuwo ramp die Scheveningen heeft getroflen, dat, met uitzondering van den zoon des stuurmans al dc schepelingen acht in getalvaders van huisgezinnen waren 7 weduwen beweenen hare verzorgers; 22 weezen hunne vaders. De Johanna Gebcl is do zevende pinkwelke dit jaar is vergaan. Volgens de Dclftsche Couranl heeft de heer G. T. M. C. Grisarlte Delft, op een eoncours van scherpschuttersdat onlangs to Keulen heeft plaats gehad, den Islen prijs, zijnde een landgoed ter waarde van ruim f 70,000 behaald. Men zegt, dat weder een surnumerair to 's Bosch in arrest zou zijn genomenwegens het openbreken van een aangeteekenden brief. TeRaamsdonk heeft, naar men verneemt, een voorloopig onderzoek plaats gegrepen van hooger hand bevolen in zake eene predikbeurt in de bestaande vacature aldaar gehouden 15 Julij jl. door ds. du Clouxvan 'sGrevelduin Capelle waarin met ininachling enz. zoude ge sproken zijn van hel geeerbiedigd Huis van Oranje. Ook op "het Raamsdonkscho veer zijn verscheideno pcrsonen to dier opzigte verzocht geworden hunno verklaringen naar waarheid af to leggen. Als een bewijs van vooruilgang in bescha- ving kan dienendat in dc laalst gehouden zilOng van den raad der gemeente Franeker is besloten do volgendo verordeningvoorgesteld door burgemeester en welhoudcrs goed le keu- ren «Ieder, die op do openbare straal of op do wegen binnen deze gemeente in kcnnelijken staat van dronkensehap verkeertwordt geslraft met eene geldboete van 1 tot 10 gulden met of zonder gevangenisslraf van 1 tot 3 dagen. Uit Groningen wordt van den Ham gc- schreven dat het te velde slaande koolzaad door legioenen van slakken en ander ongedierten wordt opgegeten. Onder anderen had een landbouwer Klaas Bolt, op een bctrekkelijk zeer klein ge- deelle van ecu met koolzaad bezaaid sluk land in zeer weinige dagen de verhazende hoeveeiheid van 18,000 zulke slakken laten opzoeken. In den Franschen Moniteur wordt eono beschrijving ^gevonden van do Amsterdamscho kermis gelcverd door een ooggetuigo die daarin verkondigldat het apathieko of gevoelloozo No- derlandsche volk bij dergclijke gelegenhedcn geheel van aard verandert zoo dat de vasten- avond te Parijs een ruslig en kalin volksver- maak is, in vcrgelijking bij do Amsterdamscho kermisnachten. Uit Bala via zijn dd. 23 Augustus, de tweo volgendo depeches onlvangen «Te Samarang is een gevaarvol oproer onder de Zwitscrsche soldaten uilgebarslen doch met kracht gedempl." «Te Banjermassing bestaat behoefto aan ver- sterking der zich daar bevindende krijgsmagt." BUITENLANDSCHE BERIGTEN. Uit Vlaanderen klaagl men over den hoogen waterstand van Schelde en Leijobeide rivieren welke op sommige punlen buiten hare ocvers stroomen. De Belgisehe watcrstaat, zegt eeri Gentsch bladheeft dien ten gevolge bevelen gegeven om hel kanaal van Sas-van-Gent naar Neuzen gedurendo eenigen tijd laag to houden ten einde tie afloozing to begunsligen. Door de correclionnele regtbank van Gent zijn den 8 dezer, twee landbouwers nit Meirel- lieke en twee uit Ooslacker veroordeeld ieder lot 15 francs boete of 7 dagen gevangenisslraf voor verkoop van vervalschlo melk. Op den 7 dezer, 'savonds ten 9 ure, verliet Ch. v. M.molenaar bij Assenedo do herberg van Nokers in gemelde gemeentege- zeten in een rijtuig met zijne vrouw en een vierjarig kind bij zich. Den dijkweg langs rij- dendo slorlle het rijtuig, aan de kleine kreek gekomenvan den dijk naar beneden. Toen men hen van onder het ^ijluig haalde was do vrouw reeds een lijk door eene wonde aan do slapen toegebragthet kind had den arm ge- broken en do molenaar zwaar aan het hoofd gewond, In de afgeloopeno week heeft do land bouwer Peelers te Melsele den leeftijd van 100 jaar bereiktwelk jubelfeest met eene plegligo mis is gevierd geworden. Koningin Victoria en de prins-gemaal jl. zalurdag to Brussel aangekomen en aldaar op het paleis van koning Leopold onlvangen, zijn gisteren (dingsdag) naar Anlwerpen vertrokken en zouden 's namiddags de terugreis aannemen. Wegens eene ligto vcrkoudheid van H. M. is do terugreis dus tweo dagen verschoven, Op den Belgischen slaals-spoorweg zullen voorlaan alle paketten van waarde bestemd voor Frankrijk dan alleen vcrvoerd worden als zij gepakt zijn in linncn cn niet in papier. Gedurcnde do maand September zijn er in Bclgio 4212 brieven niet bezorgd kuunen worden uit hoofde van onduidelijkheid der adressen. Uit Luxemburg wordt gemeld dat het in den nacht van 11 op 12 dezer aldaar heeft ge- sneeuwd en dat des ochlcnds do daken en boomen nog met sneeuw waren overdekt. Een bediendo in eene sleenbakkerij van den heer Pauwelsaannemer der forlificatie- werken van Anlwerpen is dezer dagen op do vlugl gegaan met eene sorn van 3000 francs. Men meldt uit Anlwerpen u De malroozcn der Engclsche oorlogschepon welke tie koningin Victoria naar Antwerpen iieb- ben begelcid hebben aldaer een leven gehoudeu als losgelatene dollemans. Bedronken zynde als razenden, hebben zy gebokstlegen allcs wat hen in den weg stond on inenigen Anlwerp- schen policie-agent draegt nog teekons van do vuislen van John Bull. Zie hier een der hon- dcrde gevallen waervan do Seheldestad door de aenwezigheid der zceduivels hot looneel is geworden. Deze week bragt men met do policio vyf man van de Engelsche frcgat Emeraldmet do kncvels aen do handen naer de Wcrl. Men praeido hel schip om ecnen boot to doen ko- men ten einde de ruwe zeebonken naer booril te brengen. Een dier malroozen, een echto Jan Kabelgarenbczag den pompier die hem vast had met een spotlend medclyden als wildo by zeggen 1'ompierke lief, dat 'keens wildo, ik gooido u over myncn kop. Maer het oor- ~-4 H Nieuws- en Advertentieblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1