No. 354. Woensdag 10 October 1860. 7de Jaarg. ZEEUWSCII ZlVeSl'T:LT't,d!": w- Nieuws- en Advertentieblad VOOR De pnjs is HQ cents in de drie maanden en franco per Post BIIVWEIVIiASVDSCHE BERIGTENT. Rij koninklijk besluit van den 7 dezer is onder anderen benoemd tot kapitein van de 3de klasse (naar ooderdom van rang) den lsten luitenant TV. G. Deausarvan het 2dc regement infanlerie. In do jl. zaturdag door de tweodo kamor gehouden openbare Killing zijn ingekomen o. ecu wels-ontwerp houdende bepalingen om- trenl den aocijns op het binnenlandsch gedisle- leerd en b. een wels-ont werp tot het graven van ecu kanaal van Amsterdam door Noord-Holland naar zee, en tot verhclering van den walerweg van Rotterdam naar zee. Uit de staatshegrooting voor 1861, bij de tweede kamer ingediend blijkt onder anderen, dat men in het cerslvoJgende jaar voor de spoor- wegen [9,700,000 rckent le znllen kunnen be- sleden. Ilel voltooijen van bet kanaal door Zuid-Bcveland zal f 2,172,000 vorderon waar- van voor 1861 een milliocn wordt verlangd. De regering meentdat de onderhandelingen voor het overnemen van het afgernaakte gedcelte van het kanaal thans zoo ver zijn gevordcrd dat zij cenen gunstigen u i Is lag voorspellen eu de le bedingen voorwaarden de goedkeuring dor wetgeving zullcn erlangen. Zij vermeen't den overgang der Oosler-Schclde te moetcn hmtrapl; Inl I .1...'III stellen van eenen loestand waarnit voor Neder- land tegen zulke overmaglige vijandcn naar menschclijke inzigten geene uilredding moge- lijk so h een. Aardenburg- 3 October. Het leggen van den slraalweg van hier naar de grensin do rigting van Middelburg in Vlaanderen, is 2-i September jl. aonbesteed en aangenomen voor f 21, 48 door Joh. Dekkers to Weslcapellc (Belgie)en het bouwen van een tolhuis voor f 1296door A. 31. Boeije te IJzendijko. l)ewerkstelligen door middel van een' dam, van welken de koslen op een miliioen worden begroot. Voor onderhoud van het kanaal van Neuzen is geraamd /"SI.OOO, waaronder ook lot ver- betering van hot jaagpad langs het zijkanaal van de Axelsche Sassing. Vcrder blijkt nit de memorio van toelichling gevoegd bij hoofdsluk IX A. (Nationalc schnbr,) dat sedert het jaar 1850 geamorliseerd is een kapitaal van /!157,594,852,90, met eene jaar- lijksche rentebesparing van [6,106,1 44,66|. Men verneeintdat de olhcicrcn van ge— zomlheid bij het leger thans weder zyn inge- deeld bij de regomenten en alzoo voor het vervolg deze bij garnizoensvenvisseling zullen volgen. Naar men verneemt, zou er bij het mi- II is te r le van oorlog plan beslaan om do sedert 1844 gesupprimeerdo stafmuziek bij do korpsen infanlerie weder op te rigten. Aicuzen 9 October. Gedurende de vorigo rnaaml zijn het kanaal alhier opgevaren 30 zee- schepen metende 3689 tonnen en 259 binnen- schepcn m. 12887 t.en afgovaren 27 zee schepen, m. 4202 t. en 251 hinnenschepen in. 11633 t.sedert 1 January opgevaren 240 zeeschepen, m. 28086 I., en 2080 hinnen schepen m. 82023 t.en afgevaren 217 zee schepen, m. 31161 t. en 2014 hinnenschepen in. 78184 t. in de negen eersle maaiiden van 1859 opgevaren 196 zeeschepen m. 19332 t. en 1632 hinnenschepen, ra. 77493 t. en afgevaren: 167 zeeschepen, in. 25634 t.on 1573 hinnenschepen, m. 72291 t. Hulst, 8 October. Moglen wij in de vorige week melding maken van twee ingekomen gif- len tot ondersteuning der commissie welke do laak op zich necml tot het gaan hooren van een te beroepen predikanl alsnu kunnen wij inede- deelen dat gisteren wederom twee giflen zijn gecollecteerd van /5 en f 2,35, met hetzelfdo doel. Dank den edelen gevers welke daardoor van hnnne belangstelling in deze zaak op eene treflende wijze doen blijken hun voorbeeld vinde navolging. Axel, 4 October. Heden avond werd al hier in de vergaderzaal van het department der Maatschappij tot Nut van H Algcmcen door den heer A. G. C. van Duyt de tweede volks- voorlezing over de vaderlandsche geschiedenis gehouden. Om den losgelaten draad te hervallen, bragl de spreker de hoofdpunten van het voor- gestclde in do eerste lezing korlelijk in herin- nering, en ging nu lot zijne eigerflyke taak over, door de gebeurtenissen van het noodlotlige jaar 1672 af te schetsen, toen ons vaderland, door Frankrijk in zamenspanning van Enge- Jand Minister on Kenlen overvallen met eenen wissen ondergang bedreigd wcrd. Tot aan het cinde van dat jaar genadord steldo de spreker zich voor, om eerlang in zijne derdoon laatsto lezing do gezogendo uitkomsl in hot lichl te Jl. woensdag had to Goes de openbare ver- Looping plaats van ruim 116 bunders schorren slikken en aanwassen v66r den Zuidkraaijerl met het regt van bedijking, aankomende de ambachls-geregligden van 's Heer-Arendskerke c. a. Voor /"62.000 werden hiervan koopers voor gemeene rekening de heeren Spruyt en leJeune, beide to Antvverpenmet den heer van Loon te Sleenbergen. Bovengenoemdc som verhoogd met de koslen a/"7750, en verder de kosten van imlijking welke geraamd worden op o/nstreeksy 78,000, dan zal het geheel om- slreeks f 139,750 bedragen en alzoo per bunder ruim 1200 of per gemot ongeveer /530. In den laten avond van jl. woensdag is te Vlake, gemeenle Schorein Zuid-Beveland, bet hoefje afgebrand van L. de Vlieyer waarbij 11 varkens, 2 kalvers en verder al'le lossegoe- deren zijn in de asch gelegd. A lies was voor brandschade verzekerd terwijl de oorzaak wordt .oegeschreven aan het broeijen van het hooi. Ds. I\ Ilofman, predikant te Baarland heefl het beroep naar Scherpenisse aangenomen. Sedert ecnigo dagenschrijft men uit Zuid-Beveland levert het jaglveld voor de lief- hebliers ruimschoots vergoeding voor de eersle min gunstige dagen bij de opening. Het is geene zeldzaamheid als men jagers (jagende met geweer) met 10 a 12 sluks hazen van het veld ziet keeren. Ziel men naar de jagers met lange honden dan zou men denken dat of het veld niets dan wild bevat6f dat men dit jaar al het wild den dood gezworen heefl en het voor goed onschadelijk wil maken. Ook uit Zuid- Holland en Groiiingen worden van rijke vangsten gewaagd. -- In het afgeloopene dienstjaar zijn met den omnibus tusschen Middelburg en Vlissingen over- gebragl 38,388 personen zijnde ruim 500 meer dan in het vorige jaar. Jl. woensdag morgen is een jongen le Rot terdam uit een boom .gevallenwaardoor hij een gevaarlijke beenbreuk en hoofdwond bekwam. Hij wilde een duif vangen op het oogenblik dat hij deze dacht te vatten liel hij onvoorziglig de hand los waarmede hij zich aan den boom vasthield en slorlle naar beneden. Onlangs werd eene dochtervan een scheep- makersknechtwonende op de Utrechtsche gracht le Levden begraven toen de huren voor de wo- ning en aan de overzijde van de gracht te zamen- gevloeid voor de ruiten van een klein zolderven- ster een ziekelijk kind bemerktcn dat met schuchlero en droevige blikken naar de lijkslatie keek. Een der blocdverwanten verwijderde dat kind, maar zoo snel, van achler de ruitendat er een vermoeden oprees alsof dit vrij on- zachl geschiedde. Het viel de buren in, dat zij sedert geruimen lijd een kind uit die woning niet hadden gezienen men vermoeddedat dit vvel kon zijn het kind met het akelig voor- komen dat van het raam was weggerukten in aanmerking genomen het bekendo ongunstige karakler.der stiefmoeder, vvel niet liefderijk werd behandeld. Er liep daardoor een geruc'ht van ouwctlige opsluiting en mishandelingdat ler ooren kwam van twee agonlen van policie die onmiddellijk in de aangeifuide vvoinug onder- zoek iledenmet dit ge»olgdat zij op een zolder door een klein raampje verlicht en wuarop allerlei geborgen was, een houten kinderlede- kant vonden, waarvan de omlerlagen met een weinig stroo hedekt waren en daarin in eene zillende hooding een ellendig kind van een ziekelijk voorkomen zijnde een meisje dat wegens onreinheid een ondragelijken stank ver- spreide gedekt slechls door een stuk vloerkleed of tapijt. Het kind, ondervraagd zijnde, gaf geen de minsle blijken van verstandsverbijstering zoo als do moeder bevveerdemaar vcrhaalde nadat do stiefmoederin wier logenwoordigheid zij slechts met vrces had geantwoord was ver- wijderd dat haar lijtlen ondragelijk was en dat zij zeer lang zonder juist le kunnen zeggen hoeveel lijd aldaar had doorgebragtter naau- wernood elen kreeg en dan nog niets dan zwart brood of brokkendie een andcr niet lusle; dat zij niet van het zolderlje en ook niet uit het bed mogl komen dagelijks erg werd ge stagen en nooit gewasschen of verschoond zoo- dal bet overal was genond en doorgeIe°,en in een woord een echt toonbeeld vail ellen'de. Nadat daarvan aan het bureau van policie was versing gedaan is het kind dadelijk naar het sledelijk ziekenhuis overgebragt. Zij is 18jaren oud maar door haar ellendig ziekelijk horiger- lijdend voorkomen schijnt zij eerst 8 of 9 jaren oud te zijn. Do zaak is dadelijk tot een onder- werp van een reglerlijk onderzoek gemaakt. Do vader schijnt geene magi le bezittcn enlostaan onder het gezag zijner tweede vrouw, Een zonderling geval had (JLezer dagen onder Mcedhuizen plaats. Zeker landbouwer al daar des morgens zijne lamp door middel van een lucifer ontstekemle brandde zich aan den vinger bij het afstrijken van het stokje. Be- vreesd voor ergere gevolgenwaarvan bij wel eens gehoord of gelezen had nam hij ras het besluit om zich eigenhandig met eene bp een gedeelle van den vinger af to happen. Hij bragt dit besluit oogenblikkelijk ten uilvoer. De zellverminking had dermate bloedverlies ten gevolge dat er geneeskundigo hulp moesl worden ingeroepen. Hoe gevaarlijk het is in ongesteldheid ge- bruik le maken van allerhande raadgevingen w deZCr (lagen vveder mel (,e dochter van J. lv te Rouveen. Deze had een oogenschijnlijlc onbeduidend ongemak aan den neus. Op raad van een gedienslig persoon werd het accident doorgestoken. Ongelukkig verergerde het daarop zoo zeer, dat het meisjo spoedig onder een heviff lyden bezweek. ^er oorzake van twee meisjes hebben twee broeders te Enschedd twist gekregen die zoo hoog liep dat den een den ander met een mesi verschrikkelijke wonden toebragt. Ook de ouders hebben ligle wonden bekomen bij de pogiimen, die zij aanwendden om den twist te stillenl Als eene bijzonderheid deelt men medo dat do heer Pelinckte Norgeen velten os heeft, zoo als misschien geen tweede in ons land wordt gevonden. Men kan er eenigzins over oordeelen als men weetdat het schoono dier, hetwelk in alles geproportioneerd is, eeno hoog'6 heeft van zes voelen en in het voorjaar reeds voor de som van [900 had kunnen wor den verkocht. Men schat thans zijn gewigt on p. ro. 2500 halve Ned, ponden. Als een bewijsdat het schrijven van brand- brieven in de kolonie Ommerschans no" niet afneemtdiene dat in ruim acht dagen 7^ per sonen zich aldaar aan genoemd feit hebben schuldig gemaakt. Een treffend bewijs voor do gocde behandeling in die weldadige inrigling! le Assen is bij de verkiezing van een lid voor den gemeenlcraad 1 stem uitgebragt on J. 31. Garibaldi. 1 Te Groningen worden Garibaldi-kolen ver kocht a f 1,50 per mud. Ei do 1' riescho Wilp had dezer dagen een allerdroevigsl ongeval plaats. Een vijflal kin- deren aldaar, alien nog zeer jong begaven zich naar de zoogenaamde Kleindobben om zich er le wadden." Een van hen geraakte echler in gevaaren toen drie van de anderen het ter hulp snelde kwamen ook zij er te ver in. Een vijfde nog kleiner kiud liep naar huisom de ouders le waarschuWen doch toen men ter plaatse des onheils kwam, was het reeds te laat en waren do vier kinderen alien reeds verdron- ken. De oudste van deze knapeu was 15 jaren oud. BUITEIVI.ARfDSCHE BERIGTEN. Men las verledeno week in een Genlsch dag- blad Eene groole levendigheid laat zich thans in onze haven opmerken en dezelve lielooft aan te houden dewijl een aanlal schepen to Neuzen en Vlissingen gereed liggen om herwaarts le komen. Gisteren zijn niet minder dan zeven schepen binnengeloopen. Heden hopen wij er een gelijk gclal le zullen zien aankomen in- dien zij niet leruggchouden worden door den

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1