No. 353. Woensdag 3 October 1860. 7de Jaarg. ZEEUWSCII' ov ll! T ^°™fdJ-morgcn mlgegeven big C. VV. Overbeeke le Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden ^franco per Post ,f-in al'onneert zich big alle ItoekhandelarenPostdirecteuren en /Jnevenbushouders. Advertenlien gclieve men aan den Uitgevcr inlezcnden uiterhgk Dingsdag, des namuldags ten jure,- de pr igs van 1 tot 4 m/ofs40 cents, voor el ken rerjcl meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elkeplaalsing. BUVNENLAIVDSCHE BERIGTEIV. Door Z. M. is bcnoemd tot direclcur van hct postkantoor le Sas-van-Gent do heer G. Kok, geagreiierd klerk to Gorinehem ler vervanging van w ijlen den heer J. C. W. van der Loc/f. Aan den heer E. Maerlensto Slnisis door Z. M. eervol onlslng verlcend als majoor-kom- mandant van het 4do hat. ruslcndo schutlerij in do provincie Zceland. I5ij Iteschikking van den minister van hinncn- landscho zaken, is, met ingang van I October jl. benocmd lot opzigler 3de klasso de opziglcr van den waterslaal 4do klassc JSchraverto lloofdplaal. Do minister van financien heeft bcpaald dat al do gebonvven bestomd lot gemeente- Beholen mils gecno koslscholen zijndo, met do aarihoorigo ondcrwijzerswoningen welko het eigendom der gcmeente zijnondcr do onbclastbarc voorwerpcn zooveel dit nog nict gesehied isbohooren le worden opgenomcn onvcrschiltig of daarop al dan nict gratis onder- wijs wordt gegoven. ISulst I October. De op hedcn alhier gc- houdcn jaar- paarden- on vccmarkt is vrij druk bozocht gewecst. Er warcn aangebragt18 paar den 45 sluks rundvee 40 varkens en 29 schapen. Een aanzionlijk deel van het rundvee en bijna ai do varkens zijn verkocht. Do nitgercikte prernien zijn ten deel gcvallen als volglvoor het grootste gelal paarden van £encn eigenaar, wonende binnen de kom der gemeenle, aan F, Vermeulento Hoist; voor het grootste ge lal paarden van 66ncn eigenaar wonende huilcn de kom der gemeenle, aan P. J. van Dorssclaar, to St.-Jansteenvoor het grootste gelal rund vee van <5encn eigenaarwonende binnen de kom der gemeenle, aan de wed. B.J.Voet, te Hulst voor het grootste gctal rundvee van eenen eige naar, huilcn de kom der gemeenle, aan P. J, van den Ecckhoutto Graauw voor het grootste gelal varkens, niet minder dan 10 sinks, aan J. G err isto Wachlcbckovoor het grootste getal schapen, nict minder dan 15 sluks, aan C. Kouijzerto Hontenisso; voor hot schoonsle wcrkpaard van 5 tot 0 jarcn nud aan P. Mis~ scghersto Koewaehtvoor de besto baatgevendo of kalfdragende koeaan dr. Vogelvangerto Hontenissovoor het schoonsle 2jarig paard J oh. Coppenollele St-Jansteen, en voor hct fichoonste 2jarig rund aan de wed. U. J. Voet to Hulst. Hulst f 2 October. Naar men vernccmt zijn jl. zondag, bij de collecto in de llerv. kerk al hier twee giflen ingekomcnvan f 10 en f 5, en wel met het daarbij bepaaldo doel om doze to doen strekken tot tcgemoelkoining in de reis- cn verblijfkoston van do commission, dio zich iielasten lot hct gaan hoorcn van predikanten ten eindo in de vacaturo alhier eerlang te voor- zicn. Ongelwijfeld zijn dcze giften hoogst wel- kom gewecst en zoude hct voorzekcr niet dan zeer aangeriaam zijn zoo er mecrdero derge- lijke belangstellenden zich o[ideden tot ondcr- steuning dier commission als die zich zoo veler- hando opoffcringen getroosten tot bcrciking van hct doel. §Iuis 27 September. Eergisteren is hier een aanvang gemaakl met hct indijken der Sluissehe haven om dcze in eenen polder te horscheppcn. Bij voorlduring verlrekken uit dezo ge meenle work- en zclfs ambachtslieden naar Eijssol waar tot do uilbreidingswerken aan dcze slad veel personeel benoodigd is. Op aanslaandcn zondag 7 October zal do kandidaat W. Diemcr tot leeraar bij do Christelijkc Afgescheideno gemeenle alhier bo- vesligd worden. Sas-van-Gcnt27 September. In do laatslgehoudeno zitting van den gemconlcraad bestemd voor de regeling van het schoolwezen in dezo gemeente, legen 1 Januarij 18G1 is de bezoldiging van den hoofd-onderwijzer bo- paald op f 720, en zal hem, bij do onderstel- ling dat het gelal leeriingen zich niet boven do 100 zal uilstrekken een kweekeling worden toegevoegd met ecne jaarlijkschc toelage van /25. Ter tegemoetkoming in do koslen, zal van de schoolgaandc kindcrcn ecne maandclijk- sche bijdrage worden geheven en wel van 40 cents voor 1 kind, van f 1 voor 2 kinderen en van 1,20 voor 3 kinderen van een gczin torwijl do leeriingen cerst op Gjarigcn leeftijd zullon worden loegelaten. Op den 12 October aanstaandc zal aan hct lokaal van hot provinciaal besluur le Middelburg worden aanbcslccd den aanleg van eeno haven bij do tiilwalcriugssluis van den calaiuilcuzcu polder Waardc, eiland Zuid-Bevelaud. Den 28 September is to Middelburg aanhesteed do vocrlzclting van do oeververdedigiug der havendijken van hot kanaal van Neuzen, helwelk is aangenorncn door den heer J. Fillsto Vlis- singen, voor f8238 Het provinciaal geregtshofin Zuid-Ilolland heeft den 28 September uitspraak gedaan in do zaak van A. F. Schrob, verwer to Rotterdam, hem schuldig vorklaard aan feitelijkheden legen do eerbaarhcid van een kind vail het vrouvve- hjk geslacht hencden den ouderdoin van 15 jaren (10 jaren) met geweld ondcrnomcn en uitgevoerd zulks na to voren met kruiwagen- straf to zijn veroordceld gewecsten hem ge- eondemnccrd tot cen confinement in een lucht- huis voor den tijd van zcven jaren. -Te Zwolle zijn weder twee kolonislen uit do Ommerschans tot tuchlhuisslraf vcrwezen wegens het schrijven vail een brand brief, ge- rigt aan den president der regtbank to Leeuwarden. Door hct kanlongeregl to Leiden zijn den 17 September GG vonnisscn lot veroordceling uilgesproken jegens personendie zich op do opcnbarc slraal in kennelijkon stuat van dron- kenschap hadden vertoond. Sinds do invoering der plaatselijko verorde- ning op do openbaro dronkenschap aldaar, nu cen jaar geledem, zijn omslreeks 700 personen wegens overlreding daarvan tot gcldboelo of gcvangenisslraf veroordceld. De heer V. W to Zalt-Bommelhad dezcr dagen het ongeiuk door een onvoorzigtig schol met zijn jaglgcweer een moisjo van ongeveor 9 jarcn hclwclk op hot land bezig was aardap- pelen to zockcnzoodanig in het gezigt to trelfendat zij hoogstvvaarschijnlijk haar reg- teroog daardoor heeft vcrloren. le Assen heell cen vcrschrikkelijk ongeiuk plaats gchad de tirailleur der lsto klasso v. li. die zich achtcr do schans bevond word op een afsland van 950 pas door een kogel go- trofTen en was onmiddellijk een lijk. Voor eenigo dagen overleed to Genemuiden cen zoonlje van <lcn tapper W. 31. helwelk in <io vorige week ondor het speien in een mest- hoop gcraakt zij ode door do mocderna ecu geduehlo ligchainolijko straf ondergaan to heb- ben op den trap aan do haven van het hoofd tot do voclen met een zoogonaatndo schippcrsdweil word schoongemaaktzoo dat elk weldenkcnd mcnsch er van gruwen mocst en licl kind schreijend en rillendo huisvvaarts ging. BUITERLLANDSCHE BEKLIGTERT. Aangaando den loestand der werken aan den ijzeron weg van Eecloo naar Gent, ver nccmt men het volgende Do werkzaamheden aan de bouwing der brug over hot kanaal van Neuzen, worden thans aan beide oevers uitge voerd en zullen bij eenigzins gunstig weder met 1 November ten eindo zijn gebragt. De aardevverken zijn voor J gedeelte der lijn vol- trokken en van het gehucht Meulestcdo lot Sleidingo liggen bereids de sporcn. Alde'kunst- werken, van Eecloo lotaan devaart van Neuzen zijn voltooid. De ontvangbureelen van Evergem Sleidingo en VVaerschoot zijn reeds alien over- dekten legl men thans do laatsto hand aan dat dor static van Eecloo. Koi torn, erheerscht bij deze werken thans eene zoo grooto bedrij- vigbeid dat er ecu gegrond vooruitzigt bestaat om v6or hct einde van 18G0, Vlaanderen met eenen nieuwen en belungvollen spoor weg vcr- rijkl to zien." Door de lusschenkomst van het Belgische departement der openbaro werken zijn er vva- gendienstcn daargesteld voor het vervoer van alsvan Moerheke naar Lokeren van Dollenijs naar Moescron van Audenaerdo naar Geeraerdsbergen over Ncderhrakel van Brugge naar Weslcapello; van Audonaerde naar Avelgheui langs Berchemvan Comone naar Waesten on van Enghien naar Avelghem, langs Cruyshautem. Op do spoorwoglinie van Dendor-en-Waes is op zondag den 23 September jl. to Geeraerds bergen cen konvooiwachter tusschon twee rij- tuigen gcvallen waardoor hem beide becnen zijn afgerend. Na een vrecsselijk lijden van eenigo urenis do ongelukkigo bezweken. Men schrijfl uit Sl.-Nikolaas Do com- muniebank welko men bezig is to [ilaalscn in ouzo bootiikcrk zal ongelwijfeld een dor voor- Ireffelijkste gewrochlen zijn van den beroomden beeldhouwer Dcvigne van Gent. Zij bestaat ge- lieel uit wit marmcr." Do koollyphus rigl thans grooto verwoes- tingen aan onder de varkens te Evergem, Wondel- gem en Desleldouck; bereids zijn cen GOtal varkens gestorven. Men schrijft zulk's loo aan do slcchlo hocdanigheid der aardappels, waarmedo dio dioren worden gevoedcrd. Uit Belgio vernecmt men allerwegcn veel rampen en schade, veroorzaakt door bet zwaro on weder en den storm, in den nachl van 24 op 25 September jl. To Brussel bragt do hc- vigo wind het zonderlingo geval to weeg dat eene grooto klok van St.-Gudula in beweging gebragt werd zoodal men meendo dat do alarmklok iuidde waardoor duizenden Brusse- laars een onnoodigo schrik is aangejaagd. Koning Leopolddio den cersten sleen gelegd heeft van do nieuwe dokken te Anlwer- peuzal op den 21 dczer maand den laalslcn sleen van dit grooto vverk leggen. Bij gelegenhcid van do Scptemberfeeslcn zijn aan een groot getal personen belooningen en cereteekencn uitgereikt, voor betoonde moed en zelfopoffering. Een hunner heeft intusschcn zijno mcdaillc zoo sterk begotcn dat hij wag- gelend in do Willebroekscho vaart gesukkeld iswaaruit men hem niet zondcr grooto niocito heeft kuiincn redden. Op maandag 24 Sept. heeft to Brussol do jaarlijkschc algemeene vergadering van den on der wijzcrsbond in Belgio plaats gebad aan welko ruiin 200 onderwijzers nil do provinciiin Braband Antwcrpcn Limburg, Oosl-en Wesl-Vlaande- rcn hebben deelgenomcn. In de Cafe des Mille Colonncs le Brussel is eeno reusachtigo vensterruit geplaalst van 4,GO el lioogte op 2,88 el brcedlo. Dezo ruit weegt 400 kilo's en kost nagenoeg 800 francs. Zij is gcleverd door de fabrick van Florcjfein de provincie Namen. Te Jemmappes heeft op vrijdag 21 Sep tember, eeno mijnontpIofTing plaats gehad ten gevolgo vvaarvan 9 dooden en 12 zwaar ge- kvvetslen zijn opgchaald. Op dat oogenbhk wa- ren 250 arbeiders in do mijn vverkzaam. Eerstdaags zal in Frankrijk eeno nicuvvo wijzo van lelegraferen worden ingevoerd naar de uilviiidiug van den Amcrikaanschen ingenieur 1lughcs, door welko niet als met do gewono toeslellcn telegrafische leekens maar door mid- del van egn-klavicr werkelijk letters en cijfers zoodanig worden overgescind, dat do dep'echo op de plaats der beslemmiug direct in druk voorkomt. Hierdoor zullen in dat rijk do bo- rigten nict alleen met minder omslag, nicer speed en minder gevaar van misstellingen maar bovendien legen eene aanmerkelijko vermindc- ring van koslen kunnen worden overgescind. Op dit oogenblik lievindt zich to Parijs cen oubrandbare man die in den Cirque lie I Impcralrice dagelijks vcrlooningon geeft. Do heer Labbrini (zoo heel do proefnemor) begeeft zich, in ecu hijzondcr costuum in eeno grooto kooi zoodanig ingerigtdat doze met gaz kan opgevuid worden, welko, onlstoken zijndo, do kooi aan eenen brandenden oven doct gelijken. Inliisschen wandelt dezo persoon rustig rond niettegcnslaande men hem van rondom mot alcohol bespuil, on met andero brandbare stofTen be- giet. Iloezecr hij dus zelf schijnt to branden blijft hij cchler gansch heveiligd van wege het door hem ontdekte behoedmiddel. Koningin Victoria is met haar gevolg bestaande uit 90 [icrsoncn den 25 September jl. te Coburg, de plaats harer beslemmiug, aangekomenna allcrwegen plegtsla-tig te zijn begroel. Brieven uit Napels maken melding van eene heldin die met het leger van Garibaldi vecht zij is genaamd gravin Marie Delia Torre. Tot aan do tanden gewapend en zich steeds in het ecrsto gelid bovindendo heeft dezo tweedo Joeiicd'Arc, in het gevecht op 20 Sept., twee Napolitanen gedood. Do rijksraad to Weenen heeft den 10 Sept., met eene overgroole mcerderheid van slcmrnen Nieuws- en Advertentieblad VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1