W°. 351. Woensdag 19 September 1890. 7°. Jaarg. Nieuwstijdingen. Dit Wcekblad mordt ellecn Woensdag-morgen uilgegeven bij C. W. Overbeeke te Neuzen. Deprigs is 80 cents in de dric maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij alio BoekhandelarenPosldirecleuren en Brievcnbushouders. Advertenlien gelieve men aan den Uitgcver in tc zenden uiterlijk Dingsdag, des namiddags ten 4 urc de prijs van 1 tot 4 r eg els is 40 cents, voor el/cen rcgel meer 10 cents, bcltalve 35 cents zegelregt voor ellce plaalsing. Bij koninklijk besluit is, onder anderen, ponsjoen vcrleend aan den hcer L. Plugmoi Pluim com mies 2do klasso bij 's rijks bclaslingen to Sinl- Janstecn ten bedrago van /'352. Bij koninklijk besluit zijn aan tie Arncmuid- sclio schippcrs met liunno bemarining en eenige vrouvvenin der lijd veroordeeld wegens diel- slal van strandgoederen enz.vcrmindering of kwijtschelding van slrafTcn vcrleend en wel do scluppors van 6 maanden opl4dagci|, de man- scbappen van 5 maanden op 8 dagon terwijl do straffon van do vrouwen geheel zijn kwijtgo- scholden. By bescliikking van den minister van binncn- landsciio zaken van den 15 dezer zijn, oudor anderen vcrplaalst: do ingeuienr van den wa- terstaal J. van der Vcgt van Broskons naar Hoorndo adspirant-ingenieur J. J. Roelanls van Assen naar Breskcns, en de ingenieur J. Dirlts van 's Horlogenbosch naar Gorinchem. Bij bcsluit van gedeputcerdo slalcn van Zceland van 7 dezer zijn geheel opgeheven do op 28 October 1859 genomene en bij besluit van 5 July jl. ten deelo geliandhaafdo beschik- kingen tor voorkoming der vorspreiding van do longzickLo in do gemeente Koovvacht. Do pleglige opening van do zilting der slaten-goneraal hecfl cergisteron (maandag) to 'sGravcnhago plaats gohad. Kenzen 15 September. Bij do herstem- ming van een lid voor den gemeenteraad alhier is de hcer J. J. Ferckcn verkozen met 67 stem- men op den hecr C. LcunisJz.vvaren 60 slemmcn uitgcbragl. Iliilst 9 12 September. Bij do op heden plaats gehad hobbendo stem-opneming voor do vorkiozing van een lid der provincial slaten ter vcrvanging van den hecr S. J. Hoffman, nit Neuzen naar Lobith ovcrgeplaalstis de heer L. Hoelands Janssenmod. doct. le Axelmet 120 van do 212 geldige slemmcngekozen. lloczecr het gelal kiezers 684 bedraagt, waren slcchts 219 billet ten ingeleverd onder wclko 7 van onwaarde. Van de ovorigo slemmen bo- kvvamen do heeren mr. II. C. van Diggclen 58 II. J. van den Bcrge 10, J. J. Ferckcn 4, Verccckcn, Jac. de Jongc, mr. W. C. Borsius en P. F. Diericlcx ioder 2, en voorts nog 12 andcre personen icdcr 1 stein. Boschcapelle 9 15 September. Alhier is, in ecno vergadoring van den gemeenteraad als wethouder horkozen do hcer P. J. liollicr. Ossenissc 9 11 September. Do vacaluro in den raad dozer gcmccntoonlstaan door hot ovcrlijdcn van den heer J. Neve, is aangevuld door do benoeming van den heer JF. de Kerf. Stoppeldijk 9 15 September. Gisleren had in doze gemeente het volgonde ongeluk plaats l)o knecht van den landbouwer P. C. S. was hot hof opgercden met een wagen dcrrij loen hij aan do plaats kwamwaar dczelve moest afgeslort vvordenviol hij van boven van het voer op den grondmet dat govolg dat hij met zijn hoofd op een sloenen sloep noder kwam en deerlijk gekwelst werd. Er werd dadelijk ge- neeskundige hulp ingeroepenen hoopt men alzoo hem loch to behouden. Stoppeldijk 9 17 September. Men is lhans met den bouvv van do nieuwe Roomsch-KaLholijko kork to Rapenburg, in dcze gemeente, zoo ver gevorderd dat in do afgeloopeno week bereids de kapgebindten zijn geslold. Zaamslag'9 14 September. Het was heden voor velen in do gemeente eene aangename laak liunno hartclijke deolneming to komen beluigen aan hunnen goachtcn mcdo-ingezeten den heer Picter Deesbij het beleven van zijnen 94sten verjaardag. Is 's mans leeftijd tot eene zeldzame hoogle goklommcn des to meer wckt hij ieders bewondering, doordien men in zijn gaan en staan, in zijno bezigheden en al zijno bewegingen in- zonderhcid in zijn oordeel en gcheugennog geenszins zulk eenen ouderdom kan bespeuren, en or slechls van <56n gebrek dat van doofheid melding mag gemaakt wordon. Men vereenigdc zich dan ook gaarno in zijno vurigo bedodat die onschatbaro voorreglen hem zooveel moge- lijk lot aan hot einde zijns (evens mogen bij- blijven, en hij, eenmaal ilil aardsche tooneel waarop hij zooveel aanschonwd en bcleel'd heeft verlalcnde met eenen helderen blik moge over- gevoerd worden naar die zalige oorden waar men nicl verondertmaar zich steeds zul kun- nen verlustigcn in het eeuwigo licht Op den 28 ilezer zal aan het lokaal van het provinciaal bestuur to Middelburg worden aan- bcstccd het leveren en storlen van 1580 last gewonen Doornikschen steen ter voorlzelting van do ocvervcrdediging wederzijds de haven- dijken van het kanaal van Neuzen. Men verneeml dat lhans werkolijk door do regcring met do maatschappij tot inclyking der op- en aanwasson in do Oosler-Schcldo eeno (lading is gclroffen en dat do regering reeds maatregelon neemt om het graven van een kanaal door Zuid-Beveland zoo spoedig mogelijk van harentwege krachtig to doen doorzettcn. Volgens mededeeling in de Amsierd. Cou- ranlzou het hoofdbestuur der vereoniging liet melalen lends besloten hobben om voor do nilnoodiging van do verceniging het ijzeren kruis, ter bijwoning van do Scptemberfecslcn to Brus- selbeleefdelijk to bedanken. In het zoo belangvollo als luisterrijk ge- vierdo zesde laal- en lelterkumlig congres op den 11, 12 en 13 dezer te 's Hertogenbosc h gohouden isbopaald, dat hot volgonde congres in Brugge zal plaats hobben. Ds. P. llofmanpredikant to Baarland i9 beroepen naar Scherpenissoeiland Tholen. In de Wekkcrno. 37, van jl. vrijdag leest men In do provincie Noord-Brabanl heeft do burgemeesler van AndclGiessen en Rijswijk dezer dagen zijn ontslag als zoodanig bekomenomdal hij weigerde don eed als lid der plaatselijke schoolcommissie to doen. Men wil zelfs dat do eommissaris des konings in die provincie hem nog kort to voren dringend in persoon is komen aanmanen den eed to doen doch te vergeefs. Wij maken hiervan meldingen meenen in gemocdo voor onderscheidene andero onbecedigde leden van plaatselijke schoolcom- missicn en alzoo ook nog weigeraclilige heeren er bij le moeton voegen Zegl het voort In den nacht van 8 op 9 dezer had to Veendam een brutale kerkroof plaats. Uit de Roomsch-Katholijke kerk zijn bijna alIc gouden beelden en zilveren ornamenlen ontvreemd van do kasten achler het altaar, waarin het meesto geborgen washeeft men de sloten opengo- broken en daaruit al wat waardo had inedc- genomen ook de kerkbussen zijn stuk geslagcn. Te Ossendrecht is eeno vrouw gearres- teerd, die hare woning in brand had gestoken die tegen brandschade was verzekerd met het doel do assuranlio-penningen to gebruiken om eono nieuwo woning to bouwen op eeno andero plaats, waar zij een sink grond had aangekocht. Op den voorlaalsten zondag avond kregen twee dienslmeisjes te Zalt-Bommelvan de ker mis le Tuil komende, twist met elkander over een vrijer die z66 hoog liep dat zij elkander do haren uit het hoofd rukten, terwijl do eeno een stuk van hot oor verloor de gouden slin- gers vertrapt worden en do andero een stuk uit den vinger gebeten werd. VVelk eene ja- loerschheid I)e handel in schapen, diobron van wel- vaart in Noord-Holland heeft dezer dagen een gevoeligen slag geleden door het schando- lijke bank rod van eenigo veehandelaren to Hoorn en to Alkmnar gevestigd geweest. Doze handelaren die jaren achlereen wekeiijks 600 lot 1000 schapen naar Londen verzonden heb- ben in eenige dagen tijds voor ruim honderd duizend g-ulden van die waar en ook eenig groot vee op^fekdeht on zijn daarmcdo naar Londen overgeslokenzonder orde op hunno zaken te slellcn. Op zondag den 9 dezer is to Dnmmo met groote plegtigheid onlhuld het aldaar ter eero van Jacob van Maerlant opgcrigte slandbeeld. Bij dcze plegtigheid is do Nederlandschc letter— kunde vertegenwoordigd door do hoogleeraren de Vries en Jonckbloet. Do gouverneur van West V laandcrcu de heer Vramboutheeft het slandbeeld ingewijd en zich in zijno rede ten nadrukkolijksle vcrklaard voor de verbroedering van Belgie en Nederland waarop met warinlo door feest gelegcnheid den heer de I 'vies is geanlwoord. Hot is besloten met een' maallijd bij welko door den minister van Imitenlandscho zaken, den heer de Vrierc, een feesldronk is ingesteld op Z. M. den koning der Nederlanden «den vorst die regeert over ecno magligo, bevriendc nalio, waar van Belgie Zich eenmaal heeft afgeschciden omdal het prijs stelde op een eigenonafhankelijk bestaanmaar voor welko nalio het met gcvoelens van dicpe bo- wondering en warme sympathie bezield lily ft omdat zij zich berocmd heeft gemaakt door hare lalloozc opofferingen voor do vrijheid en door liaro gehechtheid aan beginselen welko die zijn der boschaving zelve." De eommissaris des konings in Zeeland baron van Lijndcn heeft dezen feesldronk waardiglijk beanlwoord. Men maakt do opinerking, dat met den feest- dronk van den Belgischen minister de Vrierc do eenige Fransche woorden gobezigd Zijn welko gedurendo deze feeslviering gesproken werden lnj wollc foeat ultoo de eersle grondslagcn zijn gelegd voor de morele intcllcctuclowaarlijk Nederlandschc verecniging van Belgie en Holland. Bij besluit van koning Leopold van 3 dezer zijn subsidicn vcrleend aan verscheidene ge- mcenten tot herstel van kerken en paslorijcn onder andcrcn aan die van Overslag 1000 francs. Ter gelegenhcid van het 500jarig jubile van O. L. Vrouw van Stoepein do gcmeenlo Erlveldo is er jl. zondag den 16 dezer aldaar eene processie uitgegaan naar de kapel van Stoepe. Indie processie kwamen voor: het muzijkkorps van Selzaete geestelijke vereenigingen uit Waer- schootYVimpelgem, Evergem VVynkel, Cluyzen, AssenedoErlvelde, Gent, Eecloo en Lokercn met harevanen, beelden reliquikassen enz. Bijzondere bedcvaarlen waren vaslgesteld als volgt: Maandag 17 parochie Wachtebcke; dingsdag 18 parocliio Selzaete; woensdag 19 parochio As senedo donderdag 20 parochie Doorscelen-Dries vrijdag 21 parochie Oosl-Eecloozaturdag 22 parochio Bouchaute en klooster van Bassevelde. Jl. woensdag, den 12 dezer, is ten stad- huizo van Gent een nog al zondcrling huwelijk gesloten lusschen eenen grijsaard van 81 jaren oud dio reeds tweemaal in het oude-mannen- huis was opgenomen en eene dochler van 55 jaren. Op een' der zondagen in de afgeloopeno maand had to Syngem (Oost-Vlaanderen) een zangfeest plaats waarop een lid der uilschrij- vende maatschappij de toegevloeide gonootschap- pen in bet Fransch wilde aanspreken. Dade lijk werd zijne stem gedoofd door do van alio kautcn uilbarstendo kreten In Vlaenderen Vlacmsch Het lied des Vlaemschen Leeuws werd daarop onmiddellijk aangeheven. Zoo lie- ginncn eindelijk do Vlamingen feitelijk to bo- wijzen wat zij willen. Te Brussel zijn in de brouwerij van den heer M. Ries 5 bedienden die bezig waren te brouwen in den ketel gevallenten gevolgo waurvan er 2 zijn ovcrleden. Uit Anlwerpen wordt van den 15 dezer het volgende geschrevcn liet groot nieuws van den dag is het leggen der vliegendo brug over de Schelde to Antwerpen door do ponleniers. Van vroeg in dcri morgend waren do kaeyen met volk opgepropt volk van alien aerd en slach en stand; arm en rvk klein on grootmannen en Eva's-dochtcrs klerken en mosselskruyers kooplieden en 's jouwersredac- teurs en ander janhagel te lang om to melden. »De toebereidselen waren inderdaed niet zon der belang. Ongeveer 50 yzeren booten tweo aen twee, by middel van kloeke kepers aen malkaer gchechtwerden bcurtelings aengebragt lusschen hot Kraenenhoofd en den Vlaemschen- wal. Do booten waren van vzer en bcsloegen in de riricr eene lengte van rood de 400 meters. »Rond half lien begon men de pontons te VOOR Zeeiiwsch-Vlaaiidcreit.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1