N°. 350. Woensdag 12September I860. 7e. Jaarg. Nieuwstijdingen. Ai\f: I; i Bit Wcekblad wordt elken Woensdag-morgen uitgegeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. Beprijs is 80 cents in de dne tnaanden en franco per Post 93 cents. Men abonneert zich bij alle BoekhandelarenPostdirecteuren en Brievenbushouders.Adverlentien gelteve men aan den Uitgeverm te zenden uiterlijk Dingsdagdes namiddags ten 4 urc de y»n)'s van 1 tot 4 regelsis 40 cents, voor eZ/cen regret meer 10 cents, hclialve 3o cents zegelregt voor clkc plaalsing. Naar men zegt is er sprake van ecno rcis die Z. M. de koning naar Warschau zou docnom tlaar Z. M. den keizer van Rusland to ontmocten. De Rotterdamscho couranlcn melden dat Z. M. de koning de uitnoodiging oin de pleg- tige onthuiling van hel slandheeld van den dichter 'Pollens op den 24 dezer met zijne tcgenwoor- digheid le vereerenheeft aangenomen. lardenburg, 28 Augustus. Heden hie|d alliier in het kerkgebouw der Hervormdo ge- ineente doafdecling: Zeeuwsch- Vlaauderen van hel Nederlandsche bijbelgenootschapharealge- meone vergadering. Na hel versing der afdee- lingwerd ceno trefl'ende redo uitgesproken door den wcleerw. heer L. D. G. (rot, pred. lo Sehoondijke. De gemoenle loonde door eerie talrijko opkomstmet do ook van elders toege- vloeide schare hare helangstelling in de aan- gclegenheid der hijbelverspreiding en gaf levens daarvan eeno hhjdo getuigenisdoor het getal leden en hegunsligers belangrijk le vcrmccr- dcren. 11 September. Gisleren avond word alhier in do vergadering van het deparlemcnt rler Maalschappij tot JSut van t Algemeen do reeks van volksvoorle/.ingen geopond welke over geschiedenis en naluurwetensehap, gednrendo dezen winter, zullen gehouden worden. De heer A. G. C. van Duylaan wien de taak der geschiedenis is opgedragen trad als spreker op om in drie voordragten den loestand van ons vadcrlaud in het zoo zeer opmcrkensvvaardige jaar 1672 legen over Frankrijk to schelsen waar- loo dezo spreekbeurl tot eeno gepaslo inleiding werd aangowend. Een lalrijk gchoor wijddo zijne helangstelling aan hel gesprokene met ge- spannon verwachting op hetgeen in de volgendo bijeenkomslen op 1 en 22 Oct.over hel ge- kozone onderwerp zal worden voorgedragen. Hulst 9 28 August us. Heden kwam de ker- keraad der Hervormde gemecnle alhier onder voorzilting van den consulent, brjeen om over to gaan tot het vcrzochlc ontslag van den go- licfdcn leeraar, ds. ti. de Wildemann van La- kcrveld Kcllcnnann. Niet iang mogt men zich hier in zijn bezit verheugen. V66r 4 jaar lot ons overgekomenmoesl hij na 2 jaren van getrouwe en volijverige Evangeliedienst ons reeds verlaten om elders herslel lo zoeken voor zijne geschoklo gczondheid lerwijl inlu6schen zijne plaats vcrvangon werd door den heer A. IIeringa,.lr., als hulpprediker met een' ijver en eene trouw die verre boven onzen lofzijn. To Gouda thans voorldurend aan het ziekbed gekluisterden alzoo gedrongen zijne bediening neder te leg- gen is eindelijk aan onzen kranken leeraar op zijn verzoek een ecrvol ontslag verleend. Niet zondcr aandoening was men alzoo heden to zamen gekomen om den onlslagene van zijne betrckking op do classis van IJzendijke en op doze gemcenlo los lo niaken waarbij woor- den nil en lot het hart van alle aanwezigen gesproken werden zoo door den heer mr. F. van Dcinseals gecoinmitteerdo van het klassikaal liestuur, gelijk medo door den consulent, ds, Meijer van Honlenissc, lerwijl door alien den onvergelelijken leeraar en vriend den Goddelijkeu zegen op do vurigsto wijzo word toegebeden. Sluis 8 Seple mber. Heden avond is de heer commissaris des konings in deze provincio alhier aangekomen om met den heer burgc- meestcr dezer gemeente gebruik le maken van do uitnoodiging lot het bijwonen der fcesten te Dammeen zich alzoo met de ovcrige genoo- digden op den volgenden dag in den stoel aan\ te sluitenten einde van daar de onlhullings- feesten van hot slandheeld van Jacob van Maerlant te Damme te helpen vieren. Dezer dagen is bij de aanbesleding alhier van de afsluiling of bedijking der Sluissche haven over eene lengte van p. m. 160 eldaarvan aannemer geworden A. F. Maeslimmerman alhier, voor eene som van f898. In eene raadsvergaderingden 4 dezer alhier belegd is tot wethouder herkozen do heer J. M. Hcnnequin en lot zijnen plaalsver- vanger de heer A. du Burckwaarna ook voor- lezing gedaan is van ceno missive van den heer commissaris des konings beriglcndo dat, voor de eindbeslissing door den Imogen raad noch finale, noch particle bedijking van het Zwin niogelijk is en dat aan eene overeenkomsl bij transactio niet lo denker^ isvermils bij den staat de voile overtniging bostaatdat do Erven van Damme geene aanspraak meer hnbben op ecnig bezit van domaniale schorren in hel Zwin; lerwijl inlusschen al het mogelijke wordt gedaan om de afdoening le-bespoedigeifen er vdor het einde des jaars uitspraak van den Imogen raad schijnt le kunnen verwacht worden meldemlo ZE. vcrder dat ile van alle zijden aangevraagde en door den hoofd-ingeuieur onlworpen weg door hel Zwin, nabij het voerhuis nog in staat van onderzoek is doch dat ZE. dicn aauleg bovorderlijk zal zijn. Hontenisse 5 September. Alhier is tot wethouder hcrbeuoemd de heer P. A. van Dorsselaer. De helling van schoolgclden voor kinderen van ingezetenen dezer gemeente sederl 1 Julij dezes jaars (tijdstip waarop in dezo gemeente al do bepalingen van de laalslafgekondigdo wet op het lager anderwijs worden ten uitvoer ge- bragtingevoerd is door den raad dezer ge meente onder nadero goedkeuring des konings tegeu ult. December dezes jaars afgeschaft. De aftredende wethoudersde heeren M. J. van Vesscm te Axel en L. van Dixhoorn te Zaamslag zijn den 4 dezer in hunno respectievo betrekkingen als zoodanig herbe- noemd. In de algemeene vergadering van do on- derwijzersgezelschappen in Zecland's vijfdoschool- district den 29 Aug. jl. to Sehoondijke gehouden, als de eersto onder den tegenwoordigen sclmol- opziener Janssenen ditmaal zeer belangrijk, door eeno zamenkomst van 35 personcn onder welko 5 voorname gaslen zoo nit Middelburg Aardenburg als Sehoondijke, is besloten tot do oprigling van een hulponderwijzersgezelschap in dat district hetwelk zich zal aansluiten aan de medo aldaar bestaando ocfenschool voor on- derwijzers-kweekclingen. De feestredo word uit gesproken door den onderwijzer Meskes van Kadzand lerwijl do vergadering, onder anderen vergast werd door den heer G. P. Boos op een oorspronkelijk dichtstuk Ilerinnering uit mijne school] ar en. Uit onderscheideno plaalsen in ons vadcr laud zoowel als in Bclgiewordt als bijzon- derhoid bcrigt, dat de afgeloopene maand Au gustus zich alom door een uitcrsl goring getal sterfgevallen heeft gekenmerkt. In de Utrechlsche Courant van 22 Aug. jl. wordt met aandrang gewezen op hel belang van Nederland om in navolging van Engeland in lijds bedachl te zijn op de beoefening van een belangrijk onderdeel der verdedigingsmiddelen van het vaderland volgens de tegenwoordige cischen der krijgskunslnamelijk de schcrp- schullers-corpsen. Daartoo worden de verschil- lende schiet-genoolschappen in ons vaderland opgewekt, aangezien in deze veroenigingen do kern aanwezig is waaraan in lijd van gevaar talrijke verdedigers van het vaderland zich zouden kunnen aansluitenen op die wijze in korlen tijd gebragt worden opde hoogtedie vereischt wordt om belangrijke diensten le bewijzen doch waa,rtoe men beginnen moet met in tijil van vrede de grondslagen te leggen. •v\ De stad Si.-Nikolaas is in do afgeloopene week voor het eerst met gaz verlicht geworden. De Belgische beriglen omlrenl den graan- oogst luiden gurislig en maken melding van ecnen ruitn ingezameldon voorraad. Op de zand- gronden hebben ook do aardappelen aldaar weinig geloden. De vrouw van eenen winkelier, uit den omtrck der Liove, te Gent had in do vorigo week op do keukenlafel ecnig geld gcrecd ge- legd voor eene to doene betaling met een bank- briefje er bij van 100 francs. Toen de vader le liui.v gekomen zijn dochtertjo bevolen had het vuur te onlsteken bezigde het kind daar too onder anderen het bankbriefjehetwelk zij als een mil papierlje aanzag zoodat, toen do moeder haar geld kwam halende 100 francs in rook door den schoorsteen gevlogen waren. In Belgie koestert men do hoop datnil in Nederland do aanleg van nieuwe spoorwegen zijn heslag gaat erlangen een ondernciner zich weldra moge aanbieden voor eenen ijzoren weg van Turnhout op Tilburg van welko stad men dan gansch Nederland per spoorweg zal kunnen doorrcizenzonder het ongemak en gevaar dat aan den togt over Moerdijk is ver- bonden. Verledeno week is in de reslauratie-zaal van de Sodalileit te Anlwerpen eene zonderlingo weddenschap aangegaan. Een Hollander heeft daar met een' Anlwerpschen koopman gewed dat het gunsligo zomerwedor waarvan wij sinds eenigo dagen genol hebben tot den 15 Novem ber zal aanhouden. Als de Hollander het ver- liest moet hij voor den Antwerpcnaar een abonnemenl van 5 maanden in hot parket van het groot theater betalen en in het tegenover- staande geval betaalt de koopman een dergelijk ahonnement voor den Hollander in het groot theater van Amsterdam. Men leest in de Courrier de la Champagne Onlangs gewaagden wij van eeno daadzaak welke misschien ecnig in hare soort is name- lijk die van veertien Belgische broederste zamen in de beste eensgezindheid werkendo tor sleenhakkerij van den heer Barsonvillc te Chaussy. Eeno familie van die zelfdo stad bood op maan- dag den 20 Aug. een tooneel aan, dat insge- lijks mchlenswaardig is. Een zuslerpaardo j u fie rs Pi cotliet dien dag te gader haar huwe- lijk inzegenen in de 0. L. Vr.-kerk lerwijl een broederdo zestiende van het huisgezin dien morgen geborenna hot vollrekkcn des huvvelijks gedoopt werd." Zcker blindeman L. genaamd was sedert Iang gewoon op de trappen der kerk des Pelits Peres le Parijs, op klagenden toon, hot mede- lijden der voorbygangers in le roepen en ont- ving daardoor ovcrvloedigo aalmoezen. Maar do policie werd iiu onlangs verwilligd dat die armo man een gemeubeld hotel in do straat Saint Pierre Montmartre voor de som van meer dan 30,000 francs had aangekocht. Bij onder zoek door den policiercominissaris der wijk bleek die mededeeling waar te zijn en levens dat do bliiule op den dag toen het huis in zijn bezit kwam, vvaarin zijne vrouw zich bereids had gevestigd reeds 12,000 francs in mindering op den koopprijs gestort had. De commissaris vond daar verschillendo aandeelen in spoorweg- en andere maalschappijen en meer papieren van waarde die gczamenlijk eeno aanzienlijke som vertegenwoordigden. Door zeven jaren achter- een de hand uit te steken was L. er in geslaagd zich deze fortuin te verschaffen lerwijl hij bo- vondien den keizer, de kcizerin en andere hoog geplaalste personcn lastig viel. Hij is nu we- gens ongeoorloofde bedelarij want uit hoofdo zijuer blindheid had men hem slechts ooglui- kend laten begaanin hechlenis genomen. De beriglen uit Engeland en ook uit lerland omlrent den graanoogst luiden sedert eenigo dagen veel gunsliger dan men verwachtte. In Frankrijk is de oogsl zeer gunstig uitgevallen lerwijl men volgens berigt uit de Vercenigdo Staten van Noord-Atnerika aldaar berekent dat hel overschot hetwelk de tarwe-oogst van (lit jaar daar to lande na voldocning van do behoeftcn der binnenlandsche consuinliezal overlalenten minsto 30 millioon bushels of schcpels bedragen zal. De Great Eastern zal den 17 October we- der van Milfordhaven naar New-York vertrekken. Voor den moedigen en ongelukkigen zee- reiziger sir J. Franklin zal in zijne geboorte- i' "\.'s VOOR /jeenwsch'VIaanderen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1