N°. 349. Woensdag 5 September 1869. 7°. Jaarg. Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. Dit Weeltblad wordt ellcen Woensdag-morgen uitgegeven bij G. W. Overbeeke teNcuzen. Deprijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneerl zich bij allc BoekhandelarenPoshlirccleuren en Brievenbushouders.Adverlenlien gelieve men aan den Uitgever in te zcnden uiterlijk Dings dag-, des namiddags (en 4 ure de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor ellcen regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor el/ce plaatsing. Honker is voorzekcr de toestand waarin voor den gewonen lezer van hel dagelijksche nieuws Europa in dezo dagen zich voordoel. Wat uil do Europeschc inlervenlie in Syrio geboren kan wordenmet het oog vooral op Rusland's stre- vcu om die tusschenkomst niel enkel lot dezo laudstrcck to bepalcn ligt nog gehce! in het duisler. Maar onmiddellijk dreigend schijnt do gespannen locsland in Italic. En hoezeer het niel onlbreekt aan allerlei zeer tegenstrijdige bcriglenzoo omlrent het in de vorigo week to Napels voorgevalleno als omlrent do stem ming dor gemocderen daar to stede zoovcel schijnt loch zeker to zijn dat Garibaldi, blijk- baar in verzet tegen Victor Emmanuelzijno plannen van ornwenteling en vcrovering op hel vasto land van Italic voortzet om na Napels to hebben bcmagligd van daar Venetio aan Oostenrijk to onlvveldigen. Tusschen Piemont on Oostenrijk zien wij eeno spanning bcslaan vvelko men vreest dat tot eeno botsing zal loiden tcrwijl Frankrijks houding steeds raad- selachtig blijften men stee<ls bedncht blijft dat keizer Napoleon uit do oprijzcnde gebour- lenissen aanleiding mogo vindcn om aan zijno soldaten nienw werk to verschadenvoor do binncnlandscho partijen eene nieuwe afleiding to geven en welligl op hot einde eene nieuwe landstreok aan zijn groot rijk to hechlen. Togenover dezen sombercn toesland staat echtor ook do lichtzijdogoboren uit de bijeenkoinst to Tdplitz tusschen ilcn keizer van Oostenrijk en den prins-rcgent van Pruissen eeno bij- cenkomstwaarvan do heilrijko vruchlcn nil reeds duidclijk uilkomenn. 1. dat do eenheid van Duitschland do hcchtsle waarborg zal oplcveren voor het bchoud van den vredo. Hoo somber dan ook do locsland in hel zuidelijk deel van Europa zich mogo voordocn gelooven wij dat do cendragt tusschen Duilschland's twee grooto mogendheden in staat zal zijn Europa to be- hoedcn voor groolo jammeren die wij andors gevreesd hadden dat over ons wcrelddecl weldra zoudon zijn uilgestort. Frankrijk loch zal naar wij mcencn niet ligtvaardiglijk de vereenigdo magi van Duitschland trolserenen zoo zal a hel keizerrijk is da vrcdewaarschijnlijk het gedwongen resultaat zijn niet van den wil of van do bedoelingen van Frankrijk's beheerscher maar van het tegonwigt dat thans aan zijno cerzucht is gesteld. Mogo nog Iang do band van het gemcenschappelijk bclang Duilschland's vorsten vcrceuigd houden en de zamcnkomst to Tdplitz zal ecnmaal gcteld worden onder de ge- denkwaardigsto en voor het algemeen belang nicest vruchtdragende feiten van onzen lijd Zijno Majesteit heeft op verzoekeervol ontslag verlecnd aan don heer S. J. llo/J'man als majoor-kommandant bij den staf, bataillon no. 5 der ruslcndo schutterij in Zeoland met vergunning om de uniform der schutlerij met do onderscheidingsteekenen aan zijnen rang van majoor verbonden voortdurend to blijven dragon. Icuzen 9 1 September. Bij de verkiezing van een lid voor den gemeenleraad alhier op gistercnis geeno volslrckte meerdcrheid ver- kregen ten govolge waarvan eeno oversleinming zal moetcn plaals hebben tusschen do hceren J. J. Ferclcendie 49 en C. LeunisJz.dio 27 vail do 110 geldig uitgebragle stemmen op zich hadden verecnigd. Dezo over;stemming is bepaald op vrgdag den 14 dozer. Bij de aanbesledingop heden van het verlengen van do afluitloods in bastion no. 1 alhier, van wege do genie, is dit werk aange- nomen door deu heor II. J. Baden alhier voor f4980. IVenzcn3 September. Als eeno bijzon- derheid kan worden vermold dat in dezo ge- mccnto, op eene bevolking van ruim 2900 zio- len van af half Junij tot heden (3 Sept.) dus in eon tijdvak van 2i maand slochts tder pverlijdingen hebben plaals gehad. In hclzelfdo lijdsbestek ten vorige jaro beliep hel gctal slerf- govallen 40. Neuztin 4 September. In plaals van den afgelreden welhouder de heer N. Bakker is heden alhier als zoodanig bonocmd do heer J. Lcnsen. Hoek4 September. Heden is alhier tot wethouder benoemd do heer L. Nijsscnin plaals van den heer P. van Wijck. Westdoppe 27 Augustus. Heden in den vroegen morgen is alhier zekero Johanna Fran- cisca Docns oud 39 jaron wegens kindermoord iloor de koninklijke marechaussee gearresleerd en govankelijk naar Goes overgebragl. Inge- volgo hare bekenlenis zoo men zcgt moet zij vddr omlront 6 wokenwerkende op hel land van den landbouwer van Waesgelegen in den Smitsschorrepolder gemecnte Axel aldaar be- vallen zijn van ccn lovond kind dat vervolgens door haar is godood en op dat land begraven. Volgens hare aanwijzing heeft men daar opgra- vingen gedaan doch het l'jkje nog niet kunnen vindcn. Daar hare zwangerheid vroeger ver- moed werd hebben do geruchton dienaangaando lot de onldckking van de misdaad geloid. Zaamslag 9 1 September. Heden avond werd door het alhier bestaande muzijkgezel- schap in eenen optogt langs hel dorpsplein de fraaijo mcdailio ronugevocrd den 15 Aug. jl. op het festival to Axel bekomon bij welke geio- genheid vdor de woning van den heer burgemees- ler^ecnigo muzijkslukken weruen uitgovoerd. Maandag in de vorigo week heeft le Goes de eerste openbaro ontslcking van het gaslieht plaals gehad. Ook in hel ciland Over-Flakke en Gocdo- Veede mag men zich in eenen rijken en uit- muntemlen oogst verblijden het koorn is zwaar en volledig van korrelniet £en enkel gewas lovert misgewas op. Ten govolge van het broeijen van hel hooi worden reeds drio voorvallen van brand ver- meld n. 1. op 19 Aug. jl. le Lobilh, waar in eeno hooischelf 100 a 150 duizend pond best hooi eeno prooi der vlammen is goworden den volgendcn naeht te Dubbeldam waar door de- zeifde oorzaak eene geheele hoeve is afgebrand en den 27 Augustus le Maaslandwaar medc eene geheele hofstede in do asch werd golegd. Van de wed. P. to Lemele stierf voor om- streeks ceil jaar haar eenig koobeest, hetwelk volgens haar zeggen beteuverd was gewcest." Onlangs had zij wederoin eene koo gekocht die reeds eenigen lijd ziok is wie zal toch mieno koe weer beteuverd hebben vr-ocg zij eenen alias deze anlwoordilo diowolko morgen namiddag hierkomt, klagendo over hoofd- pijn enz.dezo heeft heL gedaan." Eene be- huwd-dochter van do wed. P. welke een half uur van daar woonde, kwam op bedoeldo na middag hij hare moeder en vroog onder anderen naar de koo; later klaagdo zij over pijn in het hopfd in do rug, de beenen enz. Do wed. hoorde hare doehter onlsteid en tevens toornig aan dan hebt gij" riep do onnoozele moe der, miene koo beteuverd verwijder u uit mijne woning." Moeder en dochlcr leven dicn ten gevolge in de grootsle onmin doch do koo is aan do betere hand. Door de Cenlralo Vereeniging der gedeco- reerden van het ijzeren kruishetwelk in Belgie is uitgereikt aan hen dio aan do omwenloling van 1830 hebben deelgenomen is dozer dagen een brief gerigt aan het hoofdbestuur van do Noderlamlscho Vereeniging: het metalen kruis, mot het voorslel dat do leden dezer bcido ver- oenigingen een bankol van vcrbroedcring to Brus- sol zullon houden. Men acht duartoo do ge- schiklsto lijd bij do aanstaande Septenibcrfeeslen wanneer tevens do nieuwo Brabanconnc bij dui- zende exemplarenzoo in het Fransch als in bet Vlaamsehonder de mcnigto zal worden vcrspreid. Naar men berigl, zou de Belgische mi nister Bogier aan twee Vlaamsche lettcrkundigen van Brussel hebben opgedragen hel vervaardi- gen van een groot tooneelsluk waarin de Hol landers en de Belgen elkander de hand reiken met oogmerk om dit sluk bij gclegenheid van de Septemberfeesten lo Brussel met buitcngo- vvoiio pracht te doen opvoeren. In de haven van Gent zijn gedurende do acht eerste maanden van de volgende jaren bin- nengekomcn hel daarbij uitgedrukle gctal zee- schepenals: in 1856, 163;1857, 157; 1858, 218; 1859, 156; 1860, 220. Als ceil bewijs van grooto vruchlbaarheid en tevens hoezeer men zich in hel dislrict Eecloo thans op de verbelering van den landhotiw toe- legt, wordl gemeld dat do burgemeester Iluygkc, van Sl.-Laureyns dezer dagen vcrscheideno koo- pen larvve hoeft verkocht voor 390 a 396 fr. per gemot (44 Ned. roeden.) Do hertog van Braband heeft jl. donderdag do gemecnlo Calloo bezochten aldaar het grooto fort op den linker-Scheldcoeverdat in aan- bouiv isbezigtigd. Op maandag der vorigo week trad een dronkaard 'savondsten 11 ure, in eene voor- stad van Luik bij vergissing een huis binnen nevens eeno herberg. Do vrouw alleen to huis zijnde, vlugtle langs de achlerdeur wegroe- pende Help help! een moordenaarSpoe- dig waren cenige wakkero mannen op de been men omsingelde het huis en trok er vervolgens gewapend binnen. Zoodra de helpers den vreem- den gasl ontwaard en hem gevraagd hadden wat hij begeerdekregen zij eenvoudig ten antwoord «Een borrel Door het hof van assises van I'Aisno, zijn een brooder en zuster ler dood veroordeeld wegens het vermoorden van vier kinderen do vrucht hunner bloedschandodo moeder dor beiden veroordeelden is tot lovenslange opslui- ling gecondemneerdwegens medepligtighcid aan die vreesselijke feiten. Men kan zich bijna niel voorslellen wat er lo Parijs al wordt uilgedacht, om do ligt- geloovigo meniglo hot geld uit den zak to lok- kcn. Een prospectus dat natuurlijk in do over- drevenste en hoogdravendsle bewoorditigen is opgesteldkondigl eene ondcrneming aan, van welke twee dames aan het hoofd staan en dio niets meer of minder bedoelt dan rimpcls en plooijen uit het gelaat to doen verdrijven en alio andere kenteokenen van den ouderdom to vernietigen. Ilierloo moet men zich onderwer- pen aan drio kuren die beginnen met twaalf zoogenaamde jeugd-badon. Dezo liaden inaken do eersto afdocling uit en koslen elk slochts 60 francs, De tweede twaalf baden welke eenen krachtigen invloed tnoelen uitoefenen worden genoomd Eucharis-baden en koslen elk 600 francs; en de laatsle twaalf, dio hel werk vol- tooijen heeten Calypso-baden en kosten elk 1200-francs. Ergo, kan de grijsaard en do oude vrouw voor eeno bagatel van 22,320 francs zich respectivelijk doon veranderen in eenen jongeling cn in eeno jeugdigo schoonc Garibaldi gaat van overwinning tot overwin- nitigi De gebeurteiiissen in Napels zijn steeds hoogst gunstig voor hem do eene stud na do andere sluit zich aan hem aan. Van Cosenza tot Salerno bevindt zich gecn enkelo koninklijk soldaat meer. Zijne geheele krijgsmagt moet thans op het vasto land van het koningrijk Na pels ontscheept zijn. In Napols zelve is het rustig maar bang gesteld. Men berekent dat Garibaldi, na Napels over- wonnon to hebben een leger zal bezitten van ongeveer 300,000 man. Het bovestigt zich dat van de zijdo der Spaansche regering aan de Kalholijke mogend- hedon in Duitschland voorslellen zijn gedaan voor het govaldat het Pausclijko gebied door Garibaldi mogt worden aangelast. Uit Zwitserland ontvangt men dagelijks berigten waaruit blijkt dat Kossuth aldaar met geesldrift wordt ontvangen. Men zcgt dat bij eene proclamatie aan het Horigaarscho volk heeft gerigt. Zeker is hij wcrkzaam cn houdt het VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1