IV0. 348. Wocnsdag- 2?) Augustus 1860. 7r. Jaurg. Ingezonden Stukken Nieuwstijdingen. fvf ,ulerl,jlc D,to t I 4 ,-, 40 ,,M. ri,,„ ,g,d „,m. 10 In hel jaar 1857 werdIcr voorkoming van sohadc en ler bewaring van den goedcn naain der llollandscho meekrap, door velo aanzien- lijko handclarcn en makelaars in dat arlikel bepaald dat bij vcrkoop steeds origincle stoof- briefjes zonden moelcn worden afgegoven ten eindo nan do vcrrncnging der meekrap met vreeindo bestanddccien voor good een einde to makcti of althans to voorkomen dat vcr- knocido meekrap voor goedo zotide kunncn wor- den in den Handel gebragl. In hel belang des fiandels zal voortaan een doclmalig onderzoek geschieden tcrwijl nu reeds een onderzoek in- gcsleld word I naar vatcn, gemerkt ADYV Co. ns. 93 a 9G en 98 en PVK 115 a 117, gowo- gen in do binnen-meestoof to Tholen en af- kornstig van den teell 1859. Terwijl volgens rerklaring van do heeren A. do Wilde Co. over do vatcn ADW Co. dozo valen ver- vaardigd zonden zijn nit hnn bekendc groeno meekrap. Men is voornemens lelkens den nil- slag van bet onderzoek aan den handel mede to dcelen en wanncer hel mogt blijken dat mee krap met gemalen roodo baksleencn of andero vreemdo bcstanddeelen bezel mogt zijn zal men mot schromen daarvan aangiflo lo doen bij do jnslitieopdat do bedricgers volgens do wet gestraft ktinnen worden. Men vermeent hierop do algomeeno aandaclil to mocten vcsligen in do hoop dat het voorbeeld navolging mogo vinden en dnardoor kwado praklijk uit den nicekrap- handel mogo geweerd wordon. Do Staatsbladcn no. 45 en 46 hovalfen do vvellcn van 18 Augustus I860, tot aanleg van spoorwegen voor rokening van den staaten hou- dendo verhooging van hoofdsluk V der slaalsbo- grooting voor 1860. Do keuze ter benoeming van een lid der provinciate statcn van Zealand in het hoofd- kicsdfstricl Hulst, ter vervariging van den beer S. J. Ho/fman dio zijn ontslag lieeft genotnen wegens verandering van woonplaats is bepaald op dingsdag den 11 September, en do hcr- sletnmingzoo noodig op den 25 daaraan- volgende. Met inlrckking derconccssio vroeger vcr- leend aan den heer G. de Haas to Vlissingen, is aan do heeren Spoors Sprcngerscheeps- reeders to Middolburg lot wcileropzegging vergunning verleend voor eeno stoomslcepdienst op do Ooster- en Wester-Scheldevan Brou- wershaven naar Hollcvoetssluis en Dordrecht en terugalsmede langs do daarop aanloopendo zeegaten en rivicren lot aan of binnen do daar- aan gelcgen zceha^pns. IWenzcn 27 Augustus. Opmerkenswaardig mag het voorzeker geheeten worden, dat do gezondheidslocstand lhans zoowel hier als ovcri- gens in dit district, zoo hoog gewenschl is, dat men van geeno de mirislo buitengewono ziektegevallen iels verneemt. Het is dan ook ids zeldzaams dat zich tegenwoordig bij een garuizoen van ongeveer 200 man in de g'arni- zoens-infirinerio slechts 8 a 10 zieke militairen bevinden en dat nog vvel alien ligt ongesteld terwijl aldaar in het vorige jaar op dit lijdstip 70 a 80 zieken aanwezig waron meestal aan zwaro koorlscn en ernstigo zieklen lijdende. Met 1 October aanstaande zal hel detache- mcnl militairen naar Philippine, van hier, worden iugetrokken terwijl in do dienst aldaar alsdan waarschijnlijk zal voorzien worden door konink- lijko marechaussee's of rijks-veldwachlers. In Belgie zijn brochures in omloop, met eeno kaart en verzoekschriften door den heer Bauwens van Mcchelen ontworpen slrekkcndo om do toelating to bekomen lot hot leggen van eenen ijzeren weg van Mechclcn naar Neuzcnen Rroskens, langs St.-Nikolaasmet eeno bru<* over do Scheldote Tcmscho. Ooslburg 25 Augustus. Ilcden werd op do begraafplaats alhier opgerigt do gedenksteen op yhet grafvan wijlen den heer dr. II. A. Callcnfets. Sas-van-CSent27 Augustus. Op den 9 en 10 September aanstaande zuflen alhier, bij gelegenheid der kermis gaaischietiugeii met de» Jjpmlboog plants hebbeu door de Konin/clij/ce socicieilSt.-Sebastiaan, Do groolo schieliug geschiedl op den 9. bij welke door do direclio worden gegeven op den oppervogel /'50en op ieder der heido zijdvogels f 25; inleg f 6 en terug f 5. Dezo socicleit dagteekeut haar be- slaan reeds van 23 Junij 1657 en loll lhans 26 eigeno en 16 buitengewono leden. Iloofdjdaat20 Augustus. Bij de ann- bcsleding van helangrijke herstelling'en aan het kerkgebonw do pastorij en de consisloriekamer der llervormdo gemeenlo alhier is dit werk heden aangenomen voor eene som van f 3775, door den heer A. M. Rocijeto IJzondijke. Naar men verneemt zijn de in Zeeland he- slaande letterkundige genoolschappen en muzijk- en zanggezelscha|)pen op eeno olTiciele wijzo na- mens den gouvcrncur van West-Vlaanderen uit- genoodigd om deel to ucmcn aan het festival, don 9 September aanstaande en volgendo dagen to houden to Dammo bij Bruggoter gelegen heid van do onthulling van hot slandbecld voor Jacob van Maerlanl. Op do kormis to Middelburg is het getal pholografen zoo groot gewecst dat door do concurrenlio tweo hunnor en dat wel tweo brooders uit sGravcnhage, soms handgemeen zijn geworden ten gevolgo waarvan zij door do policie gcvangen zijn gezet enjl. donderdag door de arrondissernents-reglbank aldaar govonnisd zijn gewordon lot gcvangenisslraf on geldboele. Door verscheidcno landlicden in do om- streken van Leijden word I verzekcrd dat het in den nachl van den 17 op 18 dozer govro— ren hceft. Voorwaar con opmerkelijk ver- schijnsol in do hondsdagen. Men mold! uit lloorn van den 20 dozer Do gczondheidstocstand dezer slad die in do tweo laatsle jaren Zooroel to wenschcn overlie! hceft zich zoodanig verbeterd dat op ditoogen- blik zoowel geneeshceren als apothekers als het ware rusllijd hebben ja zelfs er over klagen dat zij volstrekt niols to doen hebben. Ook bij het garnizoen en in het huis van corrcctie hceft men dio vcrblijdende verscbijning zoodat in het laatslo waarin men gewoonlijk 7080 tot 100 zieken hadlhans nog geen 20 zieken zijn en dezo zijn nog 6f afgeleefde verzwaklo luchtelingen df liglelijk ongesleldczoo ook bij do militairen. Do legenwoordigo luchlsge- steldheid is, zegt men, voor den staat van ge- zondheid zecr bevorderlijk." Ten gevolgo van hel langdurige natle vve- dor heerscht in do streken van Ommen gebrek aan brandstof, Aan de Dedemsvaart en in do flammerveenen aan het Overijsselscho kanaal ziot hel er met den turf mede ongunstig uit. Do voorraad van vorigo jaren is verkocht °en de nieuwe turf is nict droog de prijzon zijn dicn ten gevolgo lhans 40 a 50 procent hooger dan vroeger. Do Maas- en Roerbode berigtdat zich lhans to Maastricht 15 Jezuiten bevinden die uit do Siciliaansche stad Palermo verjaagd zijn door revolutionnairo trawanten van Garibaldi, Do kerkfabriek van Sl.-Jan-Daplist le Gent is, bij koniukl. besluit, gemagtigd tot hel aan- vaarden eener gift van 20,000 francs, van wego den Ew. heer Olte desservanl dor gomolde kerk bestemd voor den aankoop van grond en het bouwen bdher nieuwe kork in die narochio. Een verdienstelijk kunstoefenaar uit Gont, de lioer Jr. Anseeledio zich reeds door ver scheidcno voorlbrengselcn van zijn penseel room verworven heeflheefl zich lhans op nieuw eenen naam gemaakt door eenen fraaijen kruis- weg, in de kerk der Recollellen aldaar geplaatst. Doze kunslslukken onderscheiden zich door eeno naauwkeurige uitvoering, dooreenscboon coloriet eu bovenal door cone grooto waarheid der uil- drukkingen. Io Gent maakl men thans eenen waggon voor den slaals-spoorwegwaarop 15,000 kilo's kolen zullen kunnen geladen worden. Aan de fortification van Anlwcrpen arbei- den lhans mini 3000 soldaten wclk getal met nog 4000 man zal verslcrkl worden. kit de vaarl te Merxen bij Anlwcrpen, is verledcne week hot lijk gehaald van den heer Cecils bij hot onderzoek is gehleken dat do verongelukte is uitgeplunderd geworden. Naar men verneemt zou hel do zoon zijn van den not,iris Gecrls le St.-Nikolaasdio in last had 6000 francs over te brengen voor do maatschappij 1 ait wel s. IJij was goed geklced en alles doet vormoeden dat zijn dood het gcvolg eener mis— daad is. Reeds zou ecu aardewerkcr in arrest zijn genomcn. In den avond van den 21 dezer is lo Flo- mallo, bij Luik een faklcur van den noorder— spoorweg door eenige boosdoeners zoo gcweldig met stokken en stecnen geslagen dat don on- gelukkigewelke zich niet verdedigen kon daar hij maar eenen arm hezat, doodclijk gc- wond werd. Vervolgens sleeplen zijno moor- denaars hem op do spoorriggels. Niellegen- slaande zijrio zware wonden kon hij zich° tot bezijden don weg slepcn ten einde niet ovcr- rcden lo wordendoch daardoor was zjjnen dood slechts cenigo uren vertraagd want kort daarna bezweek hij. Naar men moldt, heeft eon bclangrijko diefslal plants gehad in do hoofdkerk Nolrc- Damc teParijs, en zjjn nit de sacrislie een aan- tal prieslerlijke versicrselen ontvrecind mits- gadcrs velc kostbaro voorvverpen, welko door de vorigo ^ouvereinen des lands aan dio kerk ten gescfienko waren gegeven. Men sehat do waarde'der gostoleno voorwerpen op ornslreeks 800,000 francs. De policio hceft do misdadigcrs nog niet onldekt. n Een koopman van Lyon de beer R verloefdezes maanden gelcdcn in con hotel te Parijs. Hij werd aldaar ziek en werd met zcer veel zorg opgepasl door eene dienstmcid van hot hotel. Toen hij herstcld was, gaf hij haar voor hare bewezen dicnslen zijn gouden horlogie en beloofdc scherlsendc haar iels to zullen legalercn. Dezer dagen werd aan hot meisje berigtdat do heer R, was overledeu en haar 200,000 francs had gelcgaleerd. In Engeland wordl ook zeer over het weder geklaagd. In verscheidenc streken aldaar inoet dezer dagen veel sneeuw gevallcn zijn. Z.ondag II. lieeft inovronw Booth, echtgc- nool van den eerwaarden VI7. Boothwegens ongesleldheid van dezenin Bethesda-kapcl te New-Castle, do preckbeurd vorvuld. Het audi torium vcrliel ten hoogsle gcsticht hot kerk- gebouw. Met monsler-stoomschip Great-Eastern, den 16 dozer uit Noord-Amerika vertrokken is den 26 in Engeland aangekomen. In velc gedeellen van N.-Amerika is do hitto schicr ondragelijk en kosl con vat water 1 dollar. Voor oms'reeks 7 maanden vertrok do heer Grinncll van New-York mot zijno vrouw kin- deren on bedienden naar Europa tcrwijl hij zijn huis onbewoond liel on do sleulels in zijno kofiers mede nam. Na eeno aangenamo reis in Engeland, Irankrijk en Italic le hebben vof- bragt, keert hij naar zijno haardsledo terug. Op den dag van zijrio aankomslvcrloont zich een geemplogeerde van do gaz-maalschappij ten zijncn huize, werpl een blik op den gazomeler en koint den volgenden dag terug met eeno nota van 59 dollars. «Maar," rocpt do heer Gnnnell veronlwaardigd ik hob uwo maat schappij voor mijn vertrek naar Europa al wat ik haar schuldig was botaald sedert gisloron ben ik eorsl tcruggekeerd en hoo kan ik nu voor 59 dollars aan gaz vcrbrand hebben Vergecf mij mijnheer, maar do motor liogt nict." Dat zullen wij zien." De heer G. begeeft zich naar do adminislratic en verklaart dat hij do oncorlijkheid van ha ren gecm- ploijeerde zal bekend makenzoo zij hem niet wegzendt. Hoo het zij dus sprak hij heen- gaaudeik zal niets bolalenwant ik lien Des avonds vcrhaalt bij het niets schuldig. ZeeiiwschBVlaaiidereii.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1