I¥°. 346. Woensdag 15 Augustus 1860. 7°. Jaarg. i Nieuws lijdingen. Bit Wee/cblad wordt el/ccn Woensdag-morgen uilgegeven bij C. W. Overbeeke te Nmzcn. lie prijs is 80 cents in de drie maanden cn franco per Post 5 cents. Men abonncert zich bij alle BoekhandelarenPosldirecteuren en Brievenbushouders. Advertenlien gelieve men aan den Uilgever in te zenden iterlijk Dingsdag, des mmiddags ten 4 urc de prijs van 1 tot 4 rcgcls is 40 cents, voor el/ccn regcl mcer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor el/ce plaalsing. 9 niter .11. vrijdag avond heeft Z. M. den koning der Nederlanden lo Wiesbaden con bczoek out van- gen van koning Leopold, on bleven do beido rnonarcben langdurig liijcen. Zalurdag niorgon is koning Willem 111 naar 's llago afgeroisd. Do comtnissaris des konings in doze pro- vincio is eergistcron (inaandag) van Middelhurg naar Sohouvvcn on Duivoland verlrokken tot hot doen van eene inspectioroize. Uit hot verslag betrelTondo do spoorwe- gen door do cersto kainor bereids aan do rc- gering medegodoold blijklnaar men verze- kertdat do gevoelcns ton aanzien van do voor- dragl op don aanleg der spoorwegen in do afdeolingon kenbaar gemaakt nog al vcrschil- lond vvaron cn dat verscheidene loden nit het financiolo oogpunl bozwaren daarlegen hobbon geopperd. Z. R. II. prins Ihndrik der Nederlanden vcrtrekt ccrstdaags naar Brusselom or een bezoolt to brengen aan bet hof van Bclgio dat roods do noodigo locbereidselen maakt den Nederlandschen prins waardiglijk to ontvangen. Volgons do lijst dor bevoegd crkcndo be- ocfcnaron van do ondcrscheidcne takken der ge- neeskunsl in do provincio Zeclandover hot jaar 1860, niedegcdceld bij Prov. Blad, no. 59 hcefl mon thans in Zecuwsch-VIaandercn 11 doctors in do genecs-1 in do heol- en 7 in do vcrlosknnde voorls 18 heclmeeslers cn 41 heelmeestcrs ten plallen lando 1 gepensioneord olTioier van gezondlieid 2do klasso 36 mannel. on 6 vrouwol. vcrloskundigen en 6 apothekers uilmakcndo een lolaal van 65 pcrsoncn van wclko do ondslo is do heer W. II. de Neve to Breskensdienst doondo sinds 1815. Do gemeonleraad to Amsterdam heeft bo- sloton lot bet aanstellon van nog 100 policio- agenlen en het inrigten van cenigo hulp-bureaux, aan welk oen on ander eeno jaarlijkscho uitgavo van f 50,000 vcrbonden is. Op zalurdag den 4 dozer heeft er to Am sterdam eon oproorige zamenloop onder de Israe- liton plaals gehad ten gcvolgo van eeno aan- kondiging, van wogo dr. Chronikmedo van do Israelitischo gozindheid dat deze in een lokaal in do Zwanenburgerstraat eeno voorlezing zoudo houden. Met eeno dergelijko voorlezingover do wonschelijkhoid dat bij do booefening hun- ncr ceredicnst mecr vrijgcvige beginselen mog- tcn worden gchuldigdhad de sprekervddr eenigon tijd reeds, bij zijno gcloofsgenoolen cn inzonderheid van do mindere klassoaldaar vcel opspraak onrust en misnoegon vorwekt. Do dag cn do buurt, lot do herhaaido voor- dragt bestemd hebben aanleiding gegeven dat duizenden belijders der Israelilischo godsdionst to hoop zijn goloopcn en er dragonders benoo- digd zijn goweestom den hecr Chronik in veiligheid naar zijn verblijf terug te brengen. Men verzekcrtdat do Israelilischo godsdienst- lecraars liunno gcloofsgenoolen zeer ernstig hob bon berisj>t over bun onberadon gcdrag. Den 7 dozer gcraaklo to Haarlem een paard op hoirendc door eenige slraton been tot op do molenwerf aan do Raampoorlslorllo alstoen van dio hoogto af op de woning van den portier en kwam door het dak in do schuur vlak naast het vvoonverlroktot niet geringo schrik cn ontzelliug van do bewoncrs. Het paard is slechls weinig bezoerd. Naar men verzokorl zullen ccrstdaags aan 's rijks muni to Utrecht kopercn muntslukkcn tor waardo van centworden geslagon. To Pannerdon zal een stcrk fort worden gobouwd. Sommigen mccnen, dat een evcnluclo vijand hot fort links zal lalcn liggen." Als een howijs dat er dit jaar ovorvloedig appelen zijn kail men raededcelen, dat T. v. d. M., to Ammerzoden, in do verleden week 2500 mud liooft verkochtaf to leveren in October a. s. a f\ per mud een merkelijk verschil legen het afgeloopen jaartoon bij 5 cents voor een appel ontving en nu een 20tal voor een cent zai moeten goven. De gemeenteraad van Oldemarkt, in Over- ijssclhecft, uit aanmerking dat het ter school gaan van kindcrcn daardoor zal worden bevor- derd dezor dagen bcsloten met hot volgondo jaar de helling van schoolgelden te lalon ver- vallen aangezien de proefnoming hiervan be reids in dit jaar do blyken ojilevert dat die maatregel weinig doel treft, In het begin dezer maand is in het Ambt Hardenberg een huwelijk vollrokkc.n tusschen een' weduwnaar van 54 en ecu incisje van 16 jaren dat reeds kans heeft om binnen kort grootmoeder to worden. Naar men wij is (lit huwelijk bij wijzo van koop geslolcn en vvel voor do soni van f 100. Beriglen uit Batavia dd. 23 Junij per lelegraaf van Trieslalhier aangebragtmelden dat het inlandscho bestuur van het rijk van Banjermassin nfgeschaft cn dat rijk onder het onmiddcllijk beheer der Nedorlandscho regering geplaalst is. Ovcrigens was er gecn nieuws van overwegend staatkundig belang. Van do 6853 milicicnsin do Belgische pro vincio Braband voor do laalslo ligling ingesehre- ven konden 2222 noch lezen cn schrijven cn waren van alio onderwijs gehecl verslokcn ge- blovcn. Men schrijft uit Eccloo Do werkon aan onzo vaart spoeden ten eindo. Tcrwij! do laatslo delving wordt vollooid, wordt ook do laatslo hand gelegd aan do voclbrugnabij hot Wam- buis, en aan de ophaalbrug regl over de Nieu- wendorpslraat. Het zijn vooral de werkon aan do beide bruggen welke thans de belangslel- ling onzer ingezclcnen zeer opwekken." Gcdurende de vorige maand Julij hecft den Waesschen spoorwegtussclien Gent en Ant- werpen, opgcbragl 66,244 fr.zijndo 4074 fr. meer dan in Julij 1859. Dezer dagen is met plegtigheid den dijk voltrokken aan de Oudenburgscho sluis, ge- mcenlo Wachtcbekedoor welke voltrekking het kanaal do Langclecdo tot aan dio sluis is bovaarbaar gemaakt. Do treinon uit Gentte Oostendo aanko- mendoladen dagelijks to Landegem, te Hans- boke en te Aeltroeene aanzienlijke meniglo rijp en groen fruit op, ter beslemming naar Enge- land. Mon heugt zich nietdat do uitvoer van fruit ooil zoo grool was als dit jaar. Het duizendjarig jubile van St.-IIennes lo Ronsso zal den 26 dezer met eeno groole processio geopend en den 9 Sept. daaraanvol- gende eveneens gesloten worden. Bij de sluiting zullen voorkomen de aartsbisschoppcn van Rame- rijk Utrecht en Tyren do bisschoppen van Gent, Brugge, Doornik en Haarlem. Uit Brussel wordt berigt dat door de Belgischo regering bevel is gegevon om den arbeid aan de verdedigingsworken van Anlwerpen met den groplslen spoed voort te zelton. Het is de \V11 van koning Leopoldd3t binnen den tijd van een jaar Antwerpen althans derwijze zalverstorkt ■szijn dat het aan iederen vijand ornstige weder- sland kunno bicden. Te Anlwerpen heeft do stedolijko regering het plan verscheideno groote havenwerken to doen uitvoeren, waarvan de kosten niet minder dan 1,700,000 francs zullen bedragen. Zij zul len hoofdzakolijk bestaan in het maken van een dok uilsluitend bestemd voor den houlhandel ter diepte van het groole dok en omringd door ruime opene en overdekto pleinen voor het op- stapelcn en den verkoop van houtverder uit- gestreklo magazijnen voor guano; overdekto kaden voor het lossen der koopwarenseheeps- limmerwerven magazijnen en depots voor aller- hande voorwerpen enz. De bevolking van Brussel en hare voor- sloden wolko op 31 Dec. 11. 263,381 zielen be- droeg, is gedurendo de 6 eersle maanden van 1860 mot ongovecr 4000 zielen vcrmeerderd. To Brussel woont thans een kruidenier, wiens familienaam O is, terwijl men in Oost- Vlaanderen medo familien van dien naarn aan- treft. Bij het mededeelen van dit berigt uit Bclgie betwijfeldo men hetof er nog andero familionamen boslaan dio zoo kort zijn. Wij herinneron ons hier den naam van zekcren Jan P, te Burghsluis, op het eiland Schouwen dien wij, nog slechls weinig jaren geleden al daar kenden en dio, zoo al niet meer in leven dan toch aldaar nog wel afslainmclingen zal hebben. Op den dag der afschafTing van do ge- meente-aoeijnsen ontmootte een Brusselscho slraat jongen een zijner makkers dio mank loopt. Er volgde de gewone welkomslgroet Ha zoo krorame!" «Nou, wat wilt gewas het ant- woord «de region zijn afgeschaft en voor goed op stal." Men schrijft uit Luik De rogge-oogst is in veel plaatsen onzer provincie reeds binnen en de opbrengsl is veel beler dan het vorigo jaar. De aardappelen zijn ook allerschoonst en volkomen gezond en beloven ccnen buiten- gewonen oogst." De Belgische stoomschepen Lissabon en Rio-Janeiro die bestemd waren voor de dienst van Anlwerpen naar Brazilie, zijn dezer dagen door een Sardiniseh huis gokocht voor do zce- inagl van Garibaldi. Garibaldi antwoordde iemanddie hem 2 in Belgio gckochlo kanonnen schenkcn vvilde Ik dank u sedert do nitvinding van de bajonet is hot kanon een onnoodig wapen goworden." Do crinoline heeft eene groolo vcrbotering ondergaan niet alleen dat men haar heeft ont- daan van alle gevaarlijke en laslige hoepels en slalen veeren, en ze thans op zeer cenvoudigo wijzo kan opblazenmaar men is verder gegaan men hecft van de daarin aanwezige lucht gebruik gemaakt en wel op de volgendo wijzo: door op con knopjo to drukken, dat zich op do lieup bevindt, doct zich eensklaps do nicuwslo dansmuziek hooren en wel met vol orchest. Do schoonslo walsenpolka's mazurka's enz. enz. wisselen elkander af, ja er zijn zelfs crinolines dio lot twinlig verschilicndo dansen voortbren- gcn. Do uitvinder brengtdoor zijno verbetering niet alleen do dames aan het draaijen, maar ook de hoofden van piano-fabriekanten en mu- ziekanten, want zij zien met angst bun ondcr- gang te gemoet. Te Batut, gemeenle Villeneuve in Frank- rijk is een hocrcnmeid en hare moeder gear- rcstcerdonder do beschuldiging van kinder- moord. De meid was nu een maand geleden van een kind van het vrouwelijk geslacht be- vallen helwelk zij met behulp barer moeder, onder den schoorsteen van de door haar be- woonde hutheeft verbrand. Een geregtelijk onderzoek heeft nog een aantal verkoolde been- derljes doen vinden. Beiden hebben de gepleegde misdaad beleden. Misschien i3 de toesland van het Turkscho gouvernement nog nooit juisler afgebeeld dan in het verschenen nommer van de Kladderadatsch waar men den sultan op zijn sterfbed ziel liggen en keizcr Napoleonbenevens een Engelschman en een Rusals lijkbiddcrs geklced door do dour zict kijken. Lieve homelroepl de zieko man in doodsangsl uit, gij koml veel te vroeg ik ben nog niet dood Nu beslo heer wij knnnen nog wel wat builen wachten." Do gouden bergen welke een deel der be volking van Savoyo zich van do aanheehling bij Frankrijk voorspiegehlezijn verdwenende bruggenstratenkanalenspoorwegen en credietinrigtingen welke men had toogezegd willen van zelven niet verrijzen, en keizer Napoleon heeft op dit oogenblik wel om iets antlers dan om de armo schoorsteenvegers te denken. Een Franseh slotenmakcr onlstak in dolle woedetoen hij do garderobe van zijn vrouw zag en daarin 18 japonnen vond. Hij nam een ijzeren bout op en sloeg daarmede de vrouw op het hocfd zoodal zij in hoogst bedenkelijken toestand verkeert. De bisschop van Puy, in Frankrijk, heeft tte keizer en de keizerin schriflelijk uitgenoodigd lot het bijwonen op 8 Sept. e. k.van de in- huhliging van het slandbecld van O. L. Vrouwe van Frankrijk to Puy (Hooge-Loire). Dit reus- achlig bceldgeplaalst op den lop der rots, welke de stad Puy beheerscht, is gegolen van de 150 kanonnen, welke do keizcr na do ver- overing van Sebaslopo!aan den bisschop had VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1