i\°. 345. f- Wocnsilag 8 Augustus Jaarg. Nieawstijdingen, \*V uilcr.lijh Door do tweedo kamer is, in haro zillingvan 51 Julij jl. i do voordragl tot hel afkoopbaar stollon van tie tienden welke door den heer Slocl andcrmaal was ingeiliond met 50 legcn 9 sleminen, aangenomen. Zoo ook is do wet op het verleencn van e6n milliocn voor do werkzaamhe'den aan do spoor- wegen met 45 tegen 13 slemmen aangenomen. Do milicions dor ligting van 1859 be- hoorcndo lot hel wapen dor iufanterio, dio met 1 October aanstaande in het genot van groot verlof-'zouden worden gesteld zuiien alsnu met enkele uitzonderingen den 11 September hevorens naar huis lerugkeeren. Den 30 Julij II. is to 's Hago do raad van hoofd-ambtenaren van den walcrslaal vcrgaderd gewoesl dio door den minister van binncnl. Zaken is benocind lot het aangeven van de beslo iniddelen om do zcewcringen in Zeeland te ver- dedigen. Dezo raad beslond uit den inspec- teur van den walcrslaal Conrad als president, de hoofd-ingenicurs Bad on G h i j ben Beijerinck van Diggelcn, Orl en Rijsterborgmet do ingo- niotirs CalandConrad en Dirks. Eenigo leden van dezen raad zuiien op verschillendo plaalsen in Zeeland een onderzoek in loco doen waarna do raad wederom zal bijeenkomen. Do ingenieur1 Dirks is lot secrolaris benoemd. Meuzen 7 Augustus. Tot wethouder dozer gemcenle is verkozen do heer N. Bakkerler vervanging van den heer S. J. Hoffman, dio, nil hoofdo van verlrek naar elders deze bclrek- king heeft nedergelegd. Het alhier gevesligdo muzijkgczelschap Apollo is dezer dagen in het bczil gesteld van cen zeer schoon vaandelhelwelk is vervaar- digd to Gent, uit do opbrcngst van vrijwillige bijdragon van bolangstellenden uit dezo gemeento. Slnis. Het berigl is ingekomcndat de kandidaat VV. Dicmcr het beroep tot leoraar bij de Chrislcl. Afgescheidono gemecnlo alhier heeft aangenomcn, Graauw« 2 Augustus. Gislcren is alhier bij hot openen dcr stcmbus gebleken dat bij do lierstemming vvaren ingekomcn 27 stcmbriefjes waaronder eenin bianco, waarvan or vereenigd waren 18 op den heer Judocus Borm en 8 op den heer L. van Eerdenburg zoodat do cerslgo- noemdc tot lid van den gemeenleraad is benoemd. Stopiieltlijk1 Auguslus. Gislercn is alhier lot lid van den gemeenleraad verkozen in plaals van den heer J. B. van Braband overleden Anlonius Adriaansensmet 9 stem- men op Jac. van Braband, zoon des ovcrledenen vvaren 6 slemmen uitgobragt. Volgons cen schrijven uit IJzendijko wordt do schadedoor den jongslledon hagelslag aldaar aan de veldvruchten loegebragl, approximalief berokend als: to IJzendijko f 94,676; Hoofd- plaal /110,019 en Biorvlict /201,981 zamen /406.676. Alleen in do kom van de gemeento IJzendijko zijn volgons do aanteekening van een der glazenmakerswelke zich in reunio hobben gesteld, voor do aanzienlijko som van /II SO aan glasruiten ingezet. Men meldt uit Rilland op Zuid-Beveland dat door de Chrislel. Afgescheidene gemeento aldaar bcsloten is eeno bijzondero school op to riglen. Men verwacht, dat zulks ook in de. gemeenle Krabbcndijko zal plaats hebben. Uit Rotterdam wordt gemeld dat het slandbeeld ler eere van Tollensop 24 Sept. aanstaande don geboorledag van den dichter op eene waardige wijzo zal worden onthuld. Men verwacht op hel eindo dezer maand do groole komect van 1556 dio een staart heeft van 100 graden lenglo, zoodat, wanneer do kern zich regt boven ons bevindtdo staart bencden do horizonslijn uilstrekt. Uit Brussel wordt geschroven Do koning verlrokt eersldaags naar Duilsch- landalwaar hij do confcrenlien van verschci- dene Duilscho souvercinen zal bijwoncn. Men gelooft dat hij to Wiesbaden den koning der Nederlanden zal ontmoctcn. Op de hooge be- teekenis van een onderhoud lusschen Willem III en Leopold I zal ik wel nict do aandachl bo- liooven to vesligcn." Jl. zaturdag heeft de correclionnelc regt- bauk V^Jent uitspraak gedaan in zake van Anna r, BeUcCKohrsch, Do 5 bcschuldigdcn zijn vrij gesproken <le kosten to dragon door den Het hof staat. van assisen in West-Vlaanderen heeft in de vorige week twee pcrsoncn als schuldig bovonden aan de fabricalie en uilgifte van valsche muntverwezen den cenen tot dodood- slraf en den anderon lot levenslangen dwangarbeid. De policie heeft jl. vvoensdag twee melk- boeren van Loochrisly in contraventic genoinen omdal zij gedooplo melk vcrkochten. Men schrijll uit Bouchaule Bij de menig- vuldigo rampen, welke op 16 Julij jl. een deel onzer gemeento zoo schrikkelijk geteislerd heb ben verilient ook melding gemaakt te worden dat M. E.molenaar alhier door cen orkaau is opgenomen en na eenige oogonblikken in de lucht rondgeslingerd te zijn van eene hoogto van omtrent 15 voelen in eenen modderpoel is ncdergeslort. Door spoedig aangebragte hulp is hij gelukkig uit zijnc gevaarlijke positio ge- red geworden. Do man herinnert zich niel, ooit zoo veel koudo geleden to hebben als op het oogenblik dat hij door den rukwind opge nomen werd." Algemeen klaagt men in Belgio datdoor do afschaflfing der octrooijen inzonderheid do slaglers gebaal worden dio lhans wat zij vrocger aan belasting belaalden in den zak steken en voor het vlecsch dezelfde prijzen als vroeger lalon belalen. Ook wordt daar lhans veel slecht vleesch verkocht afkomstig van buitcn de sleden geslagl ziek veo. Als een middel om aan dezo roofzuchl der vleeschhouwers paal en perk to slellen, wordt voorgeslagcn dat, even als bij zondero broodbakkerijen zijn opgerigt, do burgers ook do handen in een zuiien slaan lot het op- riglen van maalschappijen voor de daarstelling van slaglhuizen. Reeds zijn in Dinanl en Namcn to dien eindo maatregelen voorberoid. Uit Antwcrpen berigt men, dat do versler- kingswerken vlijtig worden voorlgezet. Met gelal aardewerkersdie to Austruwoel aan do noord- stcrkte arbeidenbeloopt lot 1400 man, dio van 2 lot 3 francs 's daags hoogle des Schelde-dijks denkbceld maken van do werken van dil fortdie bunders beslaan. Aan do werken van hel zuider- forl zijn 450 aardewerkers bezig. Als hel verst gevorderd noemt men de lorten no. 1 2 en 5 onder Borsbeek en Wijueghemwelke den 19 Julij jl. door Z. K. H. d en herlog van Braband vergezeld door den minister van oorlogzijn be- zocht. Daaraan zijn ruim 800 werkiieden bezig milsgaders 2000 soldalon. Hel foi l no. 4, waar do aardevverken door do soldalen worden uilgo- voerd is ook heel ver gebragtterwijl op 30 Julij jl. do werken aangevangen zijn voor de nieuwe forlen no. 5 en 6 to Edegem en lo Wilrijck. Do minister van oorlog heeft om dezo werken zooveel mogelijk to bespoedigen dezer dagen bevel gogevenlot aan hel eindo van October nog 4000 man mcer aan hel werk te slejlen—jyelko uit do voetvolksregementen zuiien genomeri worden. Hoezeer koning Leopold eersl op het eindo van Sept. of in het begin van Oct. op officielo wijze do stad Antwcrpen zal gaan bezoeken denkt men collier, dat Z. M. nog voor dien lijd de forlificaliewerken zal komen bezigligen. Te Huy (prov. Luik) heeft do pasloor na afioop van hot Te Deitmler eero van do 29sle verjaring der regering van koning Leopold in de kerk do verklaring afgelegd dat, wanneer het noodig ware, hij naar de grenzen zou Snel len om aan de zijde zijner parochianen voor 's lands onafhankelijkheid te slrijden. Nietlegen- staande de heiligheid der plaatsdaverde do kerk van toejuichingenwaaraan do moedigo en vaderlaodslievende geeslelijko geen eindo kon maken. To Brussel is jl. dondcrdag avond cen vcrdienen. Van do kan men zich een uilgeslreklheid dor reeds meer dan 123 graanmagazijn ingestorl waar op den zolder meer dan 36,000 hectoliters graan gcborgen vvaren. Beneden was hel een biermagazijn waar 500 lonnen bier Ingen die alien verp'let- lerd zijn, zoodal do faro kings de slralen in de rivier liep. Een man is onder do puinhoopcu gedood en vcrscheiden personen zijn gekwetst. De schade wordt op den milliocn francs begroot. De Paus heeft een' pontificalen brief ge- rigt aan do bisschoppcn in Syrie in antwoord op den brief, welke dio prelaten op 26 Julij aan Z. H. hebben gezondeii. De Paus Icgt zijne droefheid aan den dag over hel vermoorden der Maronietcn en zijne veronlwaardiging over do barbaarschheid der Turken. Hij loonl zich hooge- lijk ingenomen met de naar Svrie bestemde Fran- sche expeditie en spoort den'keizer aan, om in het belang der zedelijkheid reglvaardigheid en rnaatschappelijke ordo aan de builensporig- heden der ongeloovigen paal en perk te slellen en do vijanden van do godsdienst te weerstaan. Men heeft berigt uit Damascus van 15 Julij als wanneer de Turksche overheden in dio stad, welker bevolking op 150,000 hoofden wordt go- schatwaaronder 15,000 Christenen en 6000 Joden nog de vorige werkeloosheid en onver- schilligheid lieloonden ten aanzicn van den grnwelijken aan do Christenen geplcegden moord waarvan hel aanlal der slagtofl'ers op 2000 en het aanlal der Chrislenhuizen die verbrand vvaren, op 6000 wordt begroot. Ook woningen van Israelielcn die Christenen eeno schuilplaals hadden verleend vvaren verbrand. De veroor- zaakle schade, zoo door roof, als door brand, wordt op meer dan twee milliocn pond sterlings begroot. Men houdt zicli overluigd datindien de Turksche overheden welgezind vvaren bevon- deneen handvol volks genoegzaam ware go- weest, om den opsland in zijne geboorto lo bedwingen maar onder Achmet-bassa comrnan- deerde zekere Osman die reeds te voren 1500 Christenen slrafl'oloos door de Drusen had lalon vermoorden. De conferentie te Parijs schijnt hel lhans eens lo zijn geworden nopens do voorvvaarden vvaarop do expeditie naar Syrie zal plaats hebben. Zij zal geschieden op verlangen der portc en bij gevolg zuiien do vreemde troepen in over- eenslemming met de porte handelen en zoolang duren als zij noodig zal achlen. A lie krijgs- operalien en hel aanlal dcr vreemde troepen zijn reeds bij voorbaal geregeld. leder der vreemde mogendheden onderhoud hare eigen troepon. De Fransche expeditie kan onder zeil gaan, zonder de inscheping dcr overigo troepen af lo waehten. Er zal cen onderzoek plaats hebben tot be steading der schuldigenvvelk onderzoek zal opgedragen worden aan eene gernengde com- missie waaraan de porte insgelijks zal declnemen. Volgons eeno verklaring van lord J. Russell, in hel Engelsch lagcrhuis zuiien 12,000 soklaten door do groote mogendheden waarvan de helft door Frankrijk voor de expeditie geleverd wor den. Ilet verblijf van do troepen zou cchler slechts 6 maanden duren. Wat de gisting onder de muzelmanscho be volking be I reftdeze schijnt zich reeds uitge- slrekt te hebben lot de eilanden van den Archipel. De soldaten van het garnizoen op Rhodus schijnen hunne achterstallige soldij te hebben gevorderd onder bedreigiug anders de Christenen te zuiien vermoorden. De gouvorneur van dat eiland heeft dien ten gevolgo aan de C'hrislelijke bevolking eeno gedwongen leening van 100,000 piasters opgelcgd. Een brief van keizer Napoleon aan den Franschen gezant te London, graafc/e Persigny is lhans door do dagbladen bekend gemaakt. Do hoofdzakelijke inhoud komt hierop neer Deel aan lord Palmcrslon medodat do keizer steeds de vrede beoogd voorls ontkentdo kei zer dat de militaire krijgsmagl van Frankrijk vermeerderd wordt. Ten opzigle van Turkije verlangt de keizer alleen het status-quo, omdat het in Frankrijks belang is, dat Turkije zoo lang mogelijk za! beslaan. Ten opzigle van do aangelegcnheden van cenlraal-Italie was de VOOK

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1