T¥°. 344. Wocnsdag I Augustus 1800. 7°. Jaarg. Nieuwstijdingcji. Beiirs-Marktberigten enz. voon Dit Weelcblad wordt elkea Woensdag-morgen uitgegceen bij C. X\. Oveubkukg, te Meuzcn. De prijs ils SO cents in de drie mamidm eufraiico per Post 925 cents. Men abonnecrt zicli bij alle BochhandelarenPosldireclcuren en Brievenb'ushouders. Adverlentien gclieve men aan den Uilgever intezendcn itilerlijlc Dmgsdag, des mmiddags ten 4 we de prijs van V lot 4 rcgels is 40 cents, voor elhen regel mcer 10 cents, bchalve 35 cents segelreqt voor elite plant sine, Z. M. heeftonder amleren benocmd lot dijk- graaf van ilcn polder Zuid westenrijk of Oud- Vogelsehor, de heer E. E. de Vleesckonwer. In do zitting der tweede kamer van 27 Julij jl. is de voordragt der regering op den aaiileg van spoorwegen voor rekening van den slaat met 49 tegen 23 slemmen aangenomcn zoodat nu door do tweode kainer onder amleren is toegestemd lot den aanleg voor rekening van den staal van cene lijn loopendo van Rozen- daal langs Bergcn-op-Zoom Goes Middelhurg, tot Vlissingen en vvaarvan met den aanleg zal warden aangevungen to Rozendaal. De eerste kamer is tot liervalling van hare vverkzaamheden bijeengeroepen op maandag den 6 Augustus aanslaande. De Stoats-Courant liehelst eeno aankondi- girig van hcl minislerio van (inancicn van 17 Julij jl.gerigl aan do provinciate directcurs der direcle belastingen in- on uilgaande reglen en accijnsen wanrbij bun herinnerd wordt de resolulie van 15 Julij 1844, in welke met ont- slag bedreigd worden de am bit'it a ren die zich bij of ter gelegenheid van de uiloefening huuner function, in staat van dron/censchap bevinden. Onder aanmaning van aan deze resolutic gestreng de hand to houdenwordt den controleurs ge- lastvoorlaan op de staton no. 5 le signalereri do ambtenarendie in mcerdere of mindere mate misbruik maken van slerken drank met aanwijzing der bcstrairingendie godurende hct jaar op hen ziju toegepast. IWeii7.cn 31 Julij. De vverkzaamheden aan de beide buitenbruggen dezer vesting aan de Axelsche poort zijn thans afgeloopen en kun- nen dezelve op morgen (woensdag) wedorom door rijtuigen en voetgangers worden gepasseerd. Axel28 Julij. Heden hie|d de districls- afdeeling Qostclijk Zeeuwsch-Vlaanderen van bet Nederl. onderwijzors-genootschap in hct schoollokaal alhier eeno algemcene vergadering onder voorzitting van den ondervvijzer van der Baan van Zaamslag. lloezeer niet alien levende leden betoonen to zijn van eene vereeniging welke zich ten doel slelt tie belangon der onder- wijzers en die van het school wezen le hehartigen zoo lieten de aanwezigen zich echler daardoor niet ontinoedigen ora ler bereiking van dil doel gemeonschappelijk werkzaam le zijn. Mot hoogo ingenouicnheid vernamen zij do officiele medo- tlecling hoe do hooge regering thans treffendo blijken geeft van haro belangslellcnde zorg in a! wal den ouderwijzorsstand zou kunncn ver- heflenen hoe door gedepuleerde staten in dit gewest geloond is, dat daar, waar men de bil— lijke bezoldiging der onderwijzers zoekt le be- knibbelen zij die met inroeping vau de magt des konings, tot een bedrag hebben doen vast- slellenovcrecnkomslig de bevolking der ge- ineente en de daaruil af le leiuen laak voor hem, aan wien de opleiding en vorming der jeug- dige leden is toeverlrotiwd. Na zich verder ge- wijd to hebben aan do keuzo van een doelmatig stel lees- en leerboeken voor de seholen in dit district, vvaarvan de linale regeling aan eene cominissio is opgedragen werd nog een en an tler punt met warmle besproken en scheiddo men eindelijk vriemlschappelijk met do over- tuiging, dat het zameiizijn gansch niet on- vruchlbaar was afgeloopen. Iloek 30 Julij. In de buitengewono ver gadering van ingelanden van den Lcven- en Willemskerkepolder is aan den heer S. J. Hoffman te Nouzen op deszelfs verzoek op de meest eervolle vvijzo, onlslag verleend als-ontvanger- griflier van gemelden polderen is met de tijde- lijke waarneming dier belrekking belast do heer J. Stitrm aldaar. Bij de inspecliereiswelke ZExc. baron van Lijnden commissaris des konings in vdo prov. Zeeland in de afgeloopeno week door het Wes- telijke deel van Zeeuwsch-Vlaanderen volbragt heeftis ZExc. den 24 Julij jl. te Sluis door bet bestuur der gemeenteonderstcund door eenen aanzienlijken sloet liurgersaangezocht tot medewerking, ten einde de begeerde in- dijking te erlangcn van do schorren slikkpn en platen in het Zvvinwaar honderde getneteri lands rijp zijn voor den ploeg en, voor de scheepvaarl verloren door den lamlbouw wor den opgeeischt tervvijl door deze hedijking lot stand zou gcbragl worden vvat niet alleen door de gemeente Sluis maar tloor do Westelijke helft van het laud van Kadzand zoo vurig be- geenl wordtn. L eene reglslreekscbo coinmu- iiioalie lusschen don regter- en linkeroever van het stervende Zvyinvvaardoor hot land van Kadzand met Sluis en door het kanaal van Brugge met West- en Oost-Vlaanderen vcrbonden zou zijn lot vermeerdering van do welvaart dezer zoo dikwijls geteisterde slad en tot bloei van den landbouvv in hare aangrenzende landstreek. Bij het zvvare onweder van jl. zondag na- midilag is de bliksem geslagen in eene wooing te Wolphaarlsdijk en heeft zich een doortogt gezochl in een vertrek waar 10 personen bijeen waren zonder icmand le trefl'en scholels bor- den en een op do lafel liggende kerkhoek wer- den op den grond geworpen en het zilveren slot van het boek gesmolten. Een oppassend huisvader le Goes M. v. Z. verleden maandag avond le huis komende maakle zich driftig over het nog niet te huis zijn zijner kinderen en begaf zich onmiddellijk naar de plaalswaar hij hen dacht le vinden. Daar gckomen overviel hem eeno beroerle die onmid dellijk den dood ten gevolge had. De ongelukkige, die aan zenuwloevallen leedlaat eene vrouw en drio jongo kinderen na. De toevloed van kersen op de Holiandsche en andere marklen is legenvvoordig zoo groot dat honderde manden hit het ciland Zuid-Beve- land dervvaarls gezonden onverkochl lerugko- men J. Anion te Goes hiedt allhans 400 man den zwarte kersen tot civielen prijs le koop aan. Daarbij gevoegd het legenvvoordige natte weder vvaardoor dezelve spocdig aan hederf onderhevjg zijn, werkt dit hoogst nadeelig voor de pach- lers en verkoopers (ler kersen. De onlangs te Amsterdam overleden ge- pensionecrdo luitcnant-kolonel Noordtbergh van Brandvoijk heeft, onder anderen, f 10,000 aan de stedelijko armcn van alle gezindheden aldaar, le verdeelen naar zielenla! nagelalen. In het consislorie den 13 Julij jl. te Rome gehouden is voor de bisschoppelijke kerk van Esbona in partibus infideliumbenoemd de Ew. heer A. J. Schaeprnan pastoor der kalhedraal van Utrecht, proost van het kapittel coadjutor van mgr. Johannes Zwijsen aartsbisschop van Utrecht en aposlolisch administrator van 's Her- logenbosch. Den 25 Julij jl. zijn door de marechausse6 van Boxtel en Eindhoven te 's Bosch binnenge- bragl 9 Zwitsersdie den vorigen avond zich van hun korps nil 's Bosch hadden verwijderd. Daar de Zvvilsers gewapend en beschonken wa ren heeft deze arrestatie met zonder gevaar plaats gehad. Den 26 Julij jl. had to Arnhom een vreesse- Iijk ongeluk plaats. Een conducleur van den spoortrein bezig zijnde met het nazien der plaats- kaarljes, tervvijl de trein reeds weder in be- vveging was, deed een misstap met het gevolg dat hij dwars over de rails viel en door de waggons let ter I ij k verplellerd werd. Den 24 Julij jl. zijn te Wijnjeterp in Groningen twee paardou van den landbouwer A. Andringa door een zwerm bijen doodgesloken. Te Kollumerzvvaag is een persoon die zich in de schuur langs het hooi Iiel afglijden in een hooivork gevallen, welke tegen het hooi overeind stood, en hem zoodanig den arm heeft opengereleu dat hij den volgenden dag is be- zweken. In de environs van Hoogezand is door den brigadier der rijks veldwacht een proces-verbaal opgemaakl tegen eenen predikant vvegens on- geoorloofden vcrkoop van chininepillen. Voor f 5- a f 25,000 kau icmand die een poslje van ^1000 ii /'loOO wil hebben, zich aanmelden bij den bockhandclaar Visser te 's Gravenhage. Naar men verncemt zullen Zr. Ms, oor- logschepen Vice->Admiraal Wassenaar, Evertsen en Zeeland naar Syrie slevenen, ten einde in zamenwerking met de andere Europesehe ino- geridheden aan de woede dier woeste horden tegen do Chrislenen paal en perk le slellan. Het hnf van assises le Gent heeft zich in de vorige week van maandag tot vrijdag bezig gehouden met een proces tegen 15 personen meest alien dieven van beroep. Zij waren betigt van 55 diefslullen to hebben gepleegd met ver- zwarende otnstandighedenin 55 verschillende gemeenlenzoowel in Belgie als Zeeuwsch-Vlaan deren, als, onder anderen, le AardeuburgAxel, Hontenisso KoewachtSt.-Jansteen Westdorpo on Zuidzande. Daarvan zijn er veroordeeld twee lot 20, twee tot 15, twee tot 10, twee tot 6 en drie lot 5 jaren dwangarbeid tervvijl er vier zijn vrijgesproken. De correctionnele reglbank van Gent heeft de debatten over de beruchte zaak van Anna Bella Ao/irsch gesloten en de uitspraak bepuahl op vrijdag 3 Augustus. De bewegingaan de haven van Antwerpen is legenvvoordig builengewoon groot; II. woens- dag zijn er meer dan 30 schepen van verschillende gewesten aangekomen. Een handelshuis aldaar heeft 7 groote schepen met guano aan het lossen. De ongelukkige leren die hunne nederige woningen verlaleu hadden, in de vorvvachling von op het grondgebied des Pausen een aardsch paradijs le vindenkomen van lieverledegc- heel onlnuchterdin hun vaderlaml lerug. Eenige dagen geleden zag men een zeventiglal dier nieuwe kruisridders in een beklagensvvaar- digen loesland to Dublin aankomcn, die zich bitter over do ondergane behandeling heklaag- den en naar het bureau van het door dr. Cullen uitgegeven dagblad gingenom te verzoeken don persoon te spreken die hen onder den naam van pauselijk agent had aangeworven. Die lieden leden aan alios gebrek en verzekerden dat zich te Liverpool ongeveer honderd en vijflig hunner insgelijks bedrogen landgenooten in den staat der diepsle ellende bevonden. Van Sicilio verneemt men dat Garibaldi Messina is binnengerukl db citadel was nog door de Napolelanen bezel. Omtrent de mevledeeling dat do vredo lusschen de Drusen en de Maroniolen in Syrie zou zijn gesloten, wordt le regt aangemerkt, dat dit niels beduidt, aangezien lusschen die twee volkeren geen oorlog is verklaard gewor- den en de Maronieten in lijd van volien vredo zijn vermoord. Latere tijdingen schijnen dan ook die mededeeling te we^rspreken aan gezien onder dagteekening van 12 Julij jl. uit Damascus gomehl wordt dat nog altijd 10,000 Chrislenen in Kerouan geblokkeerd zijn en men elk oogenblik eene herhaling van de moord- tooneelen le gemoet zag. Amsterdam, 50 Julij. Werk. Scliuld pCt. 65ff; 5 pCt. 76J j 4 pCt; 98r|. Rotterdam, 50 Julij. GRANEN enz. Tarwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. puike prijslioudendmindere flaanw goede en puike /"10,T5 a f\ 1,50 mindere/9,25 a /10,50;geringe 8 a f 9 jarige11,25 a12,50 Rogge Overm. Zeeuwsche en Vlaamsche ^7,30 a/8,50. Gerstvan Nieuwe Winter waren eukele kleine partijtjes aangebragt die niet droog gewontien van /5 tot /'6 verkocht zijn. Haver Zeeuwsche en Inlandsche korte/4 a/5,50 dito lange ^2,80 a f 2,50. Erwten: Zeeuwsche Groene/'9 a f 0,75.Boonen: Zeeuwsche en Walchersche Witte 11,25 a/ 15,25 dito Bruine f 12 a15 dito Paarde- hoonen /6,75 a f 6,90. Koolzaad van den nieuwen oogsl waren enkele partijtjes ter markt niet dioog en ver kocht van c6 52 tot r-£ 66 naar deugd. MEEKRAPPEN wcinig geveild. De vraagprijzen van mooije Ouberoofde waren ineest/50 daartoe was geen kooplust. Amsterdam50 Julij. Tarwe als voren. Rogge dadelijk bij gerijveti als voren. Gerst en Haver zouder liandel. Boekweit merkelijk lager. Koolzaad yast. ren.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1860 | | pagina 1